รายงานผลการเยี่ยมบ้าน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCEFGHBZ
1
ชั้น
ห้อง
เลขที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลครูผู้ออกเยี่ยมบ้าน
นับจำนวน
2
ม.111เด็กชายชุติพนธ์ชื่นเรืองนายชนะชล ศรีมีชัย1
3
ม.112เด็กชายณัฐวรอินทนามนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
4
ม.113เด็กชายทิวากรคุ่ยเจริญนายชนะชล ศรีมีชัย1
5
ม.114เด็กชายธงชัยไผ่กอนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
6
ม.115เด็กชายธนดลกิ่งไทรนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
7
ม.116เด็กชายธีรภัทรสอนสุขนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
8
ม.117เด็กชาย
นาราสินธุ์
บุญมานางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
9
ม.118เด็กชายปัณนวิชญ์ปานไม้นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
10
ม.119เด็กชายปาราเมศบุญรัตน์นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
11
ม.1110เด็กชายพันธกานต์จันทิสานายชนะชล ศรีมีชัย1
12
ม.1111เด็กชายภูติพัฒน์สร้อยพรายนายชนะชล ศรีมีชัย1
13
ม.1112เด็กชายภูมิพัฒน์ไวสาริกรรมนายชนะชล ศรีมีชัย1
14
ม.1113เด็กชายวงศ์วริศ
ภูริศิริพัฒน์
นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
15
ม.1114เด็กชายวิชิตชัยบุญปั้นนายชนะชล ศรีมีชัย1
16
ม.1115เด็กหญิงกมลชนกปัญญามังนายชนะชล ศรีมีชัย1
17
ม.1116เด็กหญิงกาญจนาศรีมนตรีนายชนะชล ศรีมีชัย1
18
ม.1117เด็กหญิงจิตธนา
วิบูลย์ชัยสิทธิ์
นายชนะชล ศรีมีชัย1
19
ม.1118เด็กหญิงชนิกันต์มาแจ้งนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
20
ม.1119เด็กหญิงชิสาอินทร์เมืองนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
21
ม.1120เด็กหญิงณิชชาภัทรนิลเนตรนายชนะชล ศรีมีชัย1
22
ม.1121เด็กหญิงณัฐณิชาเสชังนายชนะชล ศรีมีชัย1
23
ม.1122เด็กหญิงณัฐนิชาไชยวงษานางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
24
ม.1123เด็กหญิงณัฐนิชาพรหมสละนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
25
ม.1124เด็กหญิงณัฐมนส้มแก้วนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
26
ม.1125เด็กหญิงณิชาพัฒน์จำบุญนายชนะชล ศรีมีชัย1
27
ม.1126เด็กหญิงดาปนีย์
ลาภสวัสดิ์มงคล
นายชนะชล ศรีมีชัย1
28
ม.1127เด็กหญิงดุษฎี
สังข์ประเสริฐ
นายชนะชล ศรีมีชัย1
29
ม.1128เด็กหญิงธนกาญจน์อรุณไพรนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
30
ม.1129เด็กหญิงธนารีย์เปรมปานนายชนะชล ศรีมีชัย1
31
ม.1130เด็กหญิงธีร์ริศรากลัดอิ่มนายชนะชล ศรีมีชัย1
32
ม.1131เด็กหญิง
นันทิกานต์
สุรเณรนายชนะชล ศรีมีชัย1
33
ม.1132เด็กหญิงน้ำฟ้าเจียมตระกูลนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
34
ม.1133เด็กหญิงปณิตากล่ำโตนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
35
ม.1134เด็กหญิงปุณยวีร์ณรงค์ศักดิ์นายชนะชล ศรีมีชัย1
36
ม.1135เด็กหญิงพันธ์ฑิตาคำแบนนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
37
ม.1136เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์สีปิ่นเป้านางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
38
ม.1137เด็กหญิงแพรนวลอ้นอยู่นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
39
ม.1138เด็กหญิงภัทรภรอินทร์วันนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
40
ม.1139เด็กหญิงภัทราพรกองยอดนายชนะชล ศรีมีชัย1
41
ม.1140เด็กหญิงมัญชุพรจ้อยปานนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
42
ม.1141เด็กหญิงเมธาพรเอกนิลนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
43
ม.1142เด็กหญิงรตพรรอดนิ่มนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
44
ม.1143เด็กหญิงรัตติการปั้นนิ่มนายชนะชล ศรีมีชัย1
45
ม.1144เด็กหญิงวชิรญาณ์มีสัตย์นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
46
ม.1145เด็กหญิงศศิภาศิริมงคลนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
47
ม.1146เด็กหญิง
สุกาญจน์ดา
กองเดชนายชนะชล ศรีมีชัย1
48
ม.1147เด็กหญิงสุภัทราลายิ้มนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
49
ม.1148เด็กหญิง
อริญชย์สิริ
กลิ่นบุญนาคนายชนะชล ศรีมีชัย1
50
ม.1149เด็กหญิงอารียาทองศรีนางสาวนันทนา ช้างหัวหน้า1
51
ม.121เด็กชายกฤตภาสโพชนะกิจ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
52
ม.122เด็กชายกานต์ชนกอยู่สิงห์นายไพฑูรย์ อินโท1
53
ม.123เด็กชายคณาธิปรอดพุ่มนายไพฑูรย์ อินโท1
54
ม.124เด็กชายคุณานนท์ชาลีเปรี่ยมนายไพฑูรย์ อินโท1
55
ม.125เด็กชายธนภัทรมังงวษ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
56
ม.126เด็กชายนัฏฐวัฒน์ประภานนท์
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
57
ม.127เด็กชายปาณัทปานเจริญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
58
ม.128เด็กชายพรนิวัฒน์อยู่ฉ่ำนายไพฑูรย์ อินโท1
59
ม.129เด็กชายพลภัทรแสนสำราญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
60
ม.1210เด็กชายภาคินธรรมขันตี
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
61
ม.1211เด็กชายยศกรแจ้งมณี
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
62
ม.1212เด็กชายรชตะศรีภักดีนายไพฑูรย์ อินโท1
63
ม.1213เด็กชายรพีพัตรพลนิกรนายไพฑูรย์ อินโท1
64
ม.1214เด็กชายวัชรินทร์ผลขวัญนายไพฑูรย์ อินโท1
65
ม.1215เด็กชาย
ศักดิ์สิทธิ์
หรั่งเพ็ชร
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
66
ม.1216เด็กชายอาณกรชินเชษฐ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
67
ม.1217เด็กหญิง
กัญญาวรัตน์
ฉิมกรดนายไพฑูรย์ อินโท1
68
ม.1218เด็กหญิงกิติญาปราณีตพลกรังนายไพฑูรย์ อินโท1
69
ม.1219เด็กหญิงแก้วภูว่องวิการณ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
70
ม.1220เด็กหญิงชวัลรัตน์โฉมศรีนายไพฑูรย์ อินโท1
71
ม.1221เด็กหญิงณัฐนิชาเชื้อเนียม
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
72
ม.1222เด็กหญิงณัฐพรธรรมสอน
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
73
ม.1223เด็กหญิงณัฐรินทร์ปาทาน
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
74
ม.1224เด็กหญิงทิพรดาวงศ์สมุทนายไพฑูรย์ อินโท1
75
ม.1225เด็กหญิงธัญชนก
ปิยะปัญญาพงษ์
นายไพฑูรย์ อินโท1
76
ม.1226เด็กหญิงธัญยกรอัมราบุตรนายไพฑูรย์ อินโท1
77
ม.1227เด็กหญิงนฤมลวรรณศรีนายไพฑูรย์ อินโท1
78
ม.1228เด็กหญิงนลพรรณ
นิติกิตเจริญวงศ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
79
ม.1229เด็กหญิงนีรชาสังข์นิมิตร
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
80
ม.1230เด็กหญิงปณาลีพันธ์พานิช
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
81
ม.1231เด็กหญิงปภิณวิทย์ช้างพันธ์นายไพฑูรย์ อินโท1
82
ม.1232เด็กหญิงปรียาดาโอบอ้อม
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
83
ม.1233เด็กหญิงปรียาภรณ์ชื่นกลิ่นนายไพฑูรย์ อินโท1
84
ม.1234เด็กหญิงปวีณา
จินตนาการวิไล
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
85
ม.1235เด็กหญิงพรจิรานันทราชนายไพฑูรย์ อินโท1
86
ม.1236เด็กหญิงพัชราภรณ์เอี่ยมชูนายไพฑูรย์ อินโท1
87
ม.1237เด็กหญิง
พิมพ์วลัญช์
แสงไกร
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
88
ม.1238เด็กหญิงภัทรพรเพ็งสิงห์
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
89
ม.1239เด็กหญิงภัสราภรณ์ออนเขียวนายไพฑูรย์ อินโท1
90
ม.1240เด็กหญิงภารศีอินรุ่ง
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
91
ม.1241เด็กหญิงภูริชญาคุ่ยเจริญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
92
ม.1242เด็กหญิงมนัสนันท์ฉิมกรดนายไพฑูรย์ อินโท1
93
ม.1243เด็กหญิงเมฑาวลัยอินทะโชติ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
94
ม.1244เด็กหญิงรัตนพรพันตะเภา
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
95
ม.1245เด็กหญิงวราลีแก้วนิสัย
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
96
ม.1246เด็กหญิงวิพัชชาเมฆอิน
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
97
ม.1247เด็กหญิงศรัณย์พรเนียมใย
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
98
ม.1248เด็กหญิงศศิกานต์พฤทธิสาริกร
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
1
99
ม.1249เด็กหญิงศิรดาสงเคราะห์นายไพฑูรย์ อินโท1
100
ม.131เด็กชายคิมหันต์
อินทร์ประสิทธิ์
นางสาวรัชดาพรรฬ กรุณา1
Loading...
Main menu