ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รวมสถิติการบริการห้องสมุด
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
2
3
ประเภทบริการจำนวนผู้ใช้บริการหมายเหตุ
4
การเข้าใช้บริการห้องสมุด12,243
5
การบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ4,652
6
บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง7,246
7
รายการค่าปรับหนังสือเกินกำหนด และค่าบริการบุคคลภายนอก4,230
8
การบริการตอบคำถามและค้นคว้า16
9
การบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC274,424
10
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์0
11
สถิติการยืมโน๊ตบุ๊ค263
12
สถิติการยืมแท๊ปเลต66
13
บริการวารสาร0
14
บริการสื่อ edutainment0
15
รวม303,140
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100