H.1.2. Uy thac Dau tu Chung khoan.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
3
4
NỘI DUNGKHÔNG CHIA SẺ RỦI ROCHIA SẺ RỦI RO MỘT PHẦNCHIA SẺ RỦI RO TOÀN PHẦN
5
Cách Chia Lãi / Lỗ
Nếu lãi được 10% và Lỗ không bù (0%)
Nếu lãi được 20% và Lỗ bù vào 10%Nếu lãi được 30% và Lỗ bù vào 30%
6
Giá trị TK ủy thác>50 triệu đồng>100 triệu đồng>200 triệu đồng
7
Trạng thái Điều kiện
Đạt / Không Đạt
Lãi >15% - Đạt - Được chia 10% số lãi
0% < Lãi <15% - Không Đạt - Không được chia
Lỗ < 0% - Không Đạt - Không phải bù
Lãi >12% - Đạt - Được chia 20% số lãi
0% < Lãi <12% - Không Đạt - Không được chia
Lỗ < 0% - Không Đạt - Phải bù 10% số lỗ
Lãi >10% - Đạt - Được chia 30% số lãi
0% < Lãi <10% - Không Đạt - Không được chia
Lỗ < 0% - Không Đạt - Phải bù 30% số lỗ
8
Ví dụ Cách chia Lãi
Khi Đạt
(Vẫn Ví dụ trên)
Kết quả lời là 12,356 triệu (18,02%)
Mình: 10% là 1,236 triệu đồng
Bạn: 90% là 11,12 triệu đồng
Kết quả lời là 12,356 triệu (18,02%)
Mình: 20% là 2,471 triệu đồng
Bạn: 80% là 9,885 triệu đồng
Kết quả lời là 12,356 triệu (18,02%)
Mình: 30% là 3,707 triệu đồng
Bạn: 70% là 8,649 triệu đồng
9
Ví dụ Cách chia Lãi
Không Đạt
nhưng Vẫn lãi
Kết quả lời giả định là 4,123 triệu (6,01%)
Mình: 0% là 0 triệu đồng
Bạn: 100% là 4,123 triệu đồng
Kết quả lời giả định là 4,123 triệu (6,01%)
Mình: 0% là 0 triệu đồng
Bạn: 100% là 4,123 triệu đồng
Kết quả lời giả định là 4,123 triệu (6,01%)
Mình: 0% là 0 triệu đồng
Bạn: 100% là 4,123 triệu đồng
10
Ví dụ Cách chia Lỗ
(Kết quả < 0%)
Không Đạt - Bù lỗ
Kết quả lỗ giả định là -3,225 triệu (-4,7%)
Mình: 0% là 0 triệu đồng
Bạn: 100% là -3,225 triệu đồng
Kết quả lỗ giả định là -3,225 triệu (-4,7%)
Mình: 10% là -0,323 triệu đồng
Bạn: 90% là -2,902 triệu đồng
Kết quả lỗ giả định là -3,225 triệu (-4,7%)
Mình: 30% là -0,968 triệu đồng
Bạn: 70% là -2,902 triệu đồng
11
12
Trong đó:
13
+ Mình ở đây chính là Người nhận Ủy thác Đầu tư, còn Bạn chính là Người Ủy thác Đầu tư
14
+ Việc của bạn là lựa chọn 1 trong 2 trường hợp này để làm thủ tục ấn định cho kết quả sau này. Đã chọn là không thay đổi, trừ khi cả 2 bên đều đồng ý thay đổi
15
+ Vốn Đầu tư Bình quân trong kỳ 12 tháng - 21/4/2016 đến 30/04/2017 là: 68,587 triệu đồng
16
+ Lãi thực cuối kỳ giả định là: 12,356 triệu đồng tức Lãi Bình quân là 18,02% (Đạt)
17
+ Lãi thực cuối kỳ giả định là: 4,112 triệu đồng tức Lãi Bình quân là 4,123 / 68,587 = 6,01% (Không Đạt)
18
+ Lỗ thực cuối kỳ giả định là: -3,225 triệu đồng tức Lỗ Bình quân là -3,225 / 68,587 = -4,7% (Không Đạt - có thể phải bù lỗ)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu