Rukouksen apostolaatti 2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABC
1
ENGLANTIRUOTSISUOMI
2
Daily PrayerDaglig bönAlkurukous
3
O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer You my prayers, works, joys and sufferings of this day for all the intentions of Your Sacred Heart, in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world, in reparation for my sins, for the intentions of all my relatives and friends, and in particular for the intentions of our Holy Father: (add here the intentions). Amen.Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande för alla ditt heliga hjärtas intentioner. I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem för försoning av mina synder och för alla mina släktingars och vänners intentioner, i synnerhet för vår helige faders böneämnen: (här nämns böneämnena). Amen.Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta. Uhraan ne syntieni sovitukseksi yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta, erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta: (tähän lisätään rukousaiheet). Aamen.
4
JanuaryJanuariTammikuu
5
That in this Year of Faith Christians may deepen their knowledge of the mystery of Christ and witness joyfully to the gift of faith in him.Att de kristna, under detta ”trons år” fördjupar kunskapen om Kristi mysterium och med glädje vittnar om sin tro.Että tänä Uskon vuonna kristityt ymmärtäisivät Kristuksen salaisuuden yhä syvemmin ja todistaisivat iloiten uskon lahjasta.
6
That the Christian communities of the Middle East, often discriminated against, may receive from the Holy Spirit the strength of fidelity and perseverance.Att de kristna församlingarna i Främre Orienten, som ofta blir diskriminerade, får kraft av den Helige Ande att förbli trogna och uthålliga.Että Lähi-idän kristilliset kirkot, joita usein syrjitään, saisivat Pyhältä Hengeltä voimaa uskollisuuteen ja kestävyyteen.
7
FebruaryFebruariHelmikuu
8
That migrant families, especially the mothers, may be supported and accompanied in their difficulties.Att migrantfamiljer, speciellt mödrarna, får stöd och hjälp i sina svårigheter.Että siirtolaisperheet ja erityisesti siirtolaisäidit saisivat tukea ja apua vaikeuksissaan.
9
That the peoples at war and in conflict may lead the way in building a peaceful future.Att alla de folk som lider av krig och konflikter får uppleva en framtid i fred.Että sodasta ja selkkauksista kärsivät kansat pääsisivät rakentamaan turvallista tulevaisuutta.
10
MarchMarsMaaliskuu
11
That respect for nature may grow with the awareness that all creation is God’s work entrusted to human responsibility.Att respekten för naturen växer. Den är Guds verk som anförtrotts åt oss för att vi skall ta ansvar för den.Että luonnon kunnioittaminen kasvaisi sekä ymmärrys siitä, että koko luomakunta on Jumalan työtä, josta ihmisellä on vastuu.
12
That bishops, priests, and deacons may be tireless messengers of the Gospel to the ends of the earth.Att biskopar, präster och diakoner oförtröttligt predikar evangeliet ända till världens ände.Että piispat, papit ja diakonit julistaisivat uupumatta evankeliumia kaikkialla maailmassa.
13
AprilAprilHuhtikuu
14
That the public, prayerful celebration of faith may give life to the faithful.Att de kristnas gemensamma böner blir en källa till liv för alla troende.Että harras julkinen jumalanpalvelus olisi elämän lähde kaikille uskoville.
15
That mission churches may be signs and instruments of hope and resurrection.Att kyrkorna i missionsländerna får bli tecken och medel för hopp och uppståndelse.Että lähetysmaiden kirkot olisivat merkki toivosta ja ylösnousemuksesta sekä tie osallisuuteen niistä.
16
MayMajToukokuu
17
That administrators of justice may act always with integrity and right conscience.Att de som har ansvar för rättvisan i samhället alltid handlar med integritet och klokhet.Että ne, jotka yhteiskunnassa ovat vastuussa oikeudenmukaisuudesta, toimisivat aina rehellisesti ja viisaasti.
18
That seminaries, especially those of mission Churches, may form pastors after the Heart of Christ, fully dedicated to proclaiming the Gospel.Att seminarierna, speciellt de som finns i missionsländerna, utbildar herdar enligt Kristi Hjärta, så att de blir helt hängivna sin uppgift att förkunna evangeliet.Että seminaarit varsinkin lähetysmaissa kasvattaisivat Kristuksen mielen mukaisia paimenia, jotka täysin antautuvat evankeliumin julistamiseen.
19
JuneJuniKesäkuu
20
That a culture of dialogue, listening, and mutual respect may prevail among peoples.Att det mellan folken råder en anda av dialog, lyhördhet och respekt.Että vuoropuhelun, kuuntelemisen ja keskinäisen kunnioituksen kulttuuri vallitsisi kansojen keskuudessa.
21
That where secularization is strongest, Christian communities may effectively promote a new evangelization.Att kristna församlingar framgångrikt kan förnya evangelisationen där sekulariseringen blivit som störst.Että kristilliset yhteisöt edistäisivat tehokkaasti uutta evankelioimista siellä, missä maallistuminen on lisääntynyt eniten.
22
JulyJuliHeinäkuu
23
That World Youth Day in Brazil may encourage all young Christians to become disciples and missionaries of the Gospel.Att världsungdomsdagen i Brasilien uppmuntrar all unga kristna att bli evangeliets lärjungar och missionärer.Että Brasiliassa pidettävät Maailman nuorten päivät voisivat rohkaista kaikkia nuoria katolilaisia kasvamaan evankeliumin opetuslapsiksi ja lähettiläiksi.
24
That throughout Asia doors may open to messengers of the Gospel.Att dörrarna öppnas för evangeliets budbärare i hela Asien.Että koko Aasia avautuisi evankeliumin julistajille.
25
AugustAugustiElokuu
26
That parents and teachers may help the new generation to grow in upright conscience and life.Att föräldrar och lärare hjälper den nya generationen att växa till i medvetande om världen och livet.Että vanhemmat ja opettajat auttaisivat uutta sukupolvea elämään vilpittömin omintunnoin.
27
That the local Church in Africa, faithfully proclaiming the Gospel, may promote peace and justice.Att de lokala kyrkorna i Afrika troget förkunnar evangeliet och stödjer fred och rättvisa.Että kirkko Afrikassa julistaisi evankeliumia uskollisesti ja edistäisi siellä rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.
28
SeptemberSeptemberSyyskuu
29
That people today, often overwhelmed by noise, may rediscover the value of silence and listen to the voice of God and their brothers and sisters.Att vår tids människor som ofta översköljs av ljud, upptäcker värdet av tystnad och lär sig lyssna både på Guds röst och på sina medmänniskor.Että aikamme ihmiset, jotka elävät äänekkäässä maailmassa, löytäisivät hiljaisuuden arvon ja oppisivat kuuntelemaan Jumalan ääntä sekä veljiään ja sisariaan.
30
That Christians suffering persecution in many parts of the world may by their witness be prophets of Christ’s love.Att de kristna som förföljs kan vittna om Kristi kärlek.Että vainoista kärsivät kristityt eri puolilla maailmaa todistaisivat Kristuksen rakkaudesta profeetallisella tavalla.
31
OctoberOktoberLokakuu
32
That those feeling so crushed by life that they wish to end it may sense the nearness of God’s love.Att de som känner livet som en så tung börda att de vill avsluta det, får uppleva Guds kärleksfulla närhet.Että ne, jotka elämän musertamina etsivät kuolemaa, tuntisivat Jumalan rakkauden läheisyyden.
33
That the celebration of World Mission Day may help all Christians realize that we are not only receivers but proclaimers of God’s Word.Att firandet av världsmissionsdagen hjälper alla kristna att inse att vi inte endast är mottagare utan även förkunnare av evangeliet.Että Maailman lähetyspäivä auttaisi kaikkia kristittyjä ymmärtämään, ettemme ole vain evankeliumin vastaanottajia vaan myös sen julistajia.
34
NovemberNovemberMarraskuu
35
That priests who experience difficulties may find comfort in their suffering, support in their doubts, and confirmation in their fidelity.Att präster som har det svårt får stöd och hjälp i sitt lidande så att de kommer över sina tvivel och blir styrkta i sin trohet.Että papit saisivat kokea lohdutusta vaikeuksissaan ja tukea epäilyksen hetkinä sekä uskossaan vahvistumista.
36
That as fruit of the continental mission, Latin American Churches may send missionaries to other Churches.Att kyrkorna i Latinamerika, som resultat av den kontinentala missionen, sänder missionärer till andra kyrkor.Että Latinalaisen Amerikan kirkot, jotka itse ovat lähetystyön tulosta, lähettäisivät vuorostaan työntekijöitä toisiin kirkkoihin.
37
DecemberDecemberJoulukuu
38
That children who are victims of abandonment or violence may find the love and protection they need.Att alla de barn som blivit övergivna eller lidit av våld finner den kärlek och det skydd de behöver.Että lapset, jotka ovat joutuneet hylätyiksi tai väkivallan kohteiksi, saisivat osakseen rakkautta ja tarvitsemaansa suojaa.
39
That Christians, enlightened by the Word incarnate, may prepare humanity for the Savior’s coming.Att de kristna, upplysta av Ordet, kan förbereda mänskligheten för Frälsarens ankomst.Että kristityt ihmiseksi syntyneen Sanan valaisemina valmistaisivat ihmiskuntaa Vapahtajan saapumiseen.
Loading...
 
 
 
Taulukko1