เมืองใหม่วิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือน พฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน...เมืองใหม่วิทยา.... ศูนย์เครือข่าย...ศรีบุญเรือง 1..... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 75คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ11คนนักเรียนทั้งหมดรวม86คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายกษมา สุขขานายาง
/
8
2
เด็กชายจิรายุทธ ใจกล้า
/
9
3
เด็กชายดุสิต อ่อนศรี
/
10
4
เด็กชายนัทธพงศ์ เก่งกาจ
/
11
5
เด็กชายนาวิน มุลเสนา
/
12
6
เด็กชายภานุวัฒน์ ป้านภูมิ
/
13
7
เด็กชายลัทธพล สมประเสริฐ
/
14
8
เด็กชายวีรชน ค่าเกวียน
/
15
9
เด็กชายวีรภัทร สลับศรี
/
16
10
เด็กชายสิทธิโชค มาทิพย์
X
17
11
เด็กหญิงจันทร์จิรา คหาปนะ
/
18
12
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินกันหา
/
19
13
เด็กหญิงชาลิสา ศรศิริ
/
20
14
เด็กหญิงญาณิศา สุนา
/
21
15
เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์อาจ
/
22
16
เด็กหญิงนริสราพร ศรีไพร
/
23
17
เด็กหญิงนลินทิพย์ ประสพมิตร
/
24
18
เด็กหญิงเนตรนภา สมพิทักษ์
/
25
19
เด็กหญิงประภัสสร บุญประคม
/
26
20
เด็กหญิงพิมพ์จันทา ป้านภูมิ
/
27
21
เด็กหญิงภัคธีญา ฝ่ายบุญ
/
28
22
เด็กหญิงภัทรภรณ์ จันทร์อาจ
/
29
23
เด็กหญิงวรรณภา มะลาด
/
30
24
เด็กหญิงวาสนา โนชะราช
/
31
25
เด็กหญิงวิรินทร์ญา ไชยลือชา
/
32
26
เด็กหญิงสุธาสินี หนูสี
/
33
27
เด็กหญิงสุนิตา กิ่งโด
/
34
28
เด็กหญิงสุพัตรา ป้านภูมิ
/
35
29
เด็กหญิงอริษา สุขราช
/
36
30
เด็กชายวันมงคล กุลเก้า
/
37
31
เด็กชายกิตินัย บุญไสว
/
38
32
เด็กชายจักษ์กริช มณีแสง
/
39
33
เด็กชายชิษณุพงศ์ ลิวัลย์
/
40
34
เด็กชายณัชพล ป้านภูมิ
/
41
35
เด็กชายธนาวุฒิ โคตะคุ
/
42
36
เด็กชายธีรภัทร์ เบ้าทอง
X
43
37
เด็กชายธีรภัทร แพงน้อย
/
44
38
เด็กชายประทิน ชัยป้อง
/
45
39
เด็กชายพิพิธธน พลพวก
/
46
40
เด็กชายพีรพล แสงจักร์
/
47
41
เด็กชายภควัฒน์ แก้วลอย
/
48
42
เด็กชายรพีภัทร นวลปักษี
/
49
43เด็กชายวรธน มาตุ่น/
50
44
เด็กชายวุฒิชัย สงนำมา
/
51
45
เด็กชายสุวรรณภูมิ จันดาเวียง
/
52
46
เด็กชายอนุชา อุ่นทะยา
ขาดสอบ
53
47
เด็กชายอรรถชัย โนนทิง
/
54
48
เด็กชายอัครพล ภูชนะศรี
/
55
49
เด็กหญิงกฤติยา ชินตุ
/
56
50
เด็กหญิงชุติมา โคตรนารินทร์
/
57
51
เด็กหญิงณัฎฐกฤตา ษรเสริม
/
58
52
เด็กหญิงนงนภัส โสมคำ
/
59
53
เด็กหญิงนฤมล ษรเสริม
/
60
54
เด็กหญิงพรนภัส วรรณศรี
/
61
55
เด็กหญิงพิไลวรรณ วงษ์จูม
/
62
56
เด็กหญิงรวิภา แสนฝ่าย
/
63
57
เด็กหญิงวรรณิษา ดอนน้ำขาว
/
64
58
เด็กหญิงศิริกัลยา โมมะเกลือ
/
65
59
เด็กหญิงสุภาดา กองทอง
/
66
60
เด็กหญิงอรทัย ภูหนองโอง
/
67
61
เด็กชายณพสิทธิ์ กองแสง
/
68
62
เด็กชายฉัตรชัย ชูลิเดล
/
69
63
เด็กชายกฤษณะ อินพรม
/
70
64
เด็กชายกิตติกร หวั่ง
/
71
65
เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันวิชัย
X
72
66
เด็กชายไกรวิชญ์ นารินทร์
/
73
67
เด็กชายชานุวัฒน์ สิงห์กัน
X
74
68
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ อุ่นนาแซง
/
75
69
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วจันทร์เพชร
X
76
70
เด็กชายณัฐวุฒิ พายพล
/
77
71
เด็กชายทศธรรม ธัญญานนท์
/
78
72เด็กชายธนากร ปาทาน/
79
73
เด็กชายนพรัตน์ จันประทัด
X
80
74
เด็กชายปิยะพันธ์ ศรีภูธร
/
81
75
เด็กชายภูมินทร์ พุฒพันธ์
/
82
76
เด็กชายรัฐภูมิ พรมแพง
X
83
77
เด็กชายวงศธร ศิริวัฒน์
/
84
78
เด็กชายวันชนะ ชัยกาศ
X
85
79
เด็กชายวีรภัทร ศรีทอง
/
86
80
เด็กชายศักดิ์พล คำวงษา
/
87
81
เด็กหญิงกชกร แฮดอินตอง
/
88
82
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วิวาจารย์
/
89
83
เด็กหญิงณิชานันท์ สังข์มาศ
X
90
84
เด็กหญิงบัณฑิตา อ่อนตาแสง
X
91
85
เด็กหญิงสุชิตา ดาแพง
X
92
86
เด็กชายธนา ศรีมุงคุล
/
93
87
เด็กชายธเนตร ศรีมุงคุล
/
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...