แบบการขออนุมัติโครงการแผนยุทธศาสตร์ 2562 .xlsx ในระบบ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
การขอนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ฯ/งบสนับสนุนกิจกรรมของอธิการบดี
3
4
ลำดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมชื่อในระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
งบประมาณ
กลยุท
5
1โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร4ปีป.4ค.ศึกษาศาสตร์ 22,000 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6
2โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ป.4ค.ศึกษาศาสตร์ 22,000 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
7
3โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมีป.4ค.ศึกษาศาสตร์ 22,000 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
8
4โครงการปรับปรุุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรป.4คณะอิสลาม 20,000 กลยุทธ์ ที่ 4.1 (2) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
รองอนุมัติ 20000
9
5แผนงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการบูรณาการนวัตกรรมไอทีสู่การจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียน 3ศูนย์มุอัลลิมร็อบบานีย์ 12,000 กลยุทธ์ ที่ 3.4 (3) มุ่งเน้นสู่ความเชี่ยวชาญในการทำงาน สร้างความพึงพอใจและความประทับใจต่อผู้เกี่ยวข้อง
10
6
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร(กีฬาประจำสัปดาห์)
7กจ.สนอ. 10,000 กลยุทธ์ ที่ 7.1 (1) พัฒนา/ปรับปรุงด้านคุณภาพปัจจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
11
7โครงการแนะแนวนักศึกษาใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 25626กองแนะแนวและศิษย์เก่า 300,000
6.2 พัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก
12
8โครงการปรับปรุุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร4สาขาอูศุลุดีนและอิสลามศึกษา คณะอิสลาม 20,000 กลยุทธ์ ที่ 4.1 (2) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
รองอนุมัติ 20000
13
9โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุณวุฒิ (TQF)ป.4คณะอิสลาม 20,000 กลยุทธ์ ที่ 4.1 (2) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
14
10
โครงการมหกรรมกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 8
ป.7 กจ.สนอ. 50,000 กลยุทธ์ ที่ 7.1 (1) พัฒนา/ปรับปรุงด้านคุณภาพปัจจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...