เดือน เมษายน 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 1 เมษายน 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
154962562
ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0021/ว5619
28 มีค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 เมย 2562
คลิก
4
254972562ศธ 04135.002/090
1 เมย 2562
ชุมชนบ้านแม่ตืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ฯกลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
5
354982562ศธ 04135.047/221
29 มีค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย"
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
6
454992562ศธ 04135.038/085
27 มีค 2562
บ้านป่าจี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
7
555002562ศธ 04135.052/051
29 มีค 2562
บ้านแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
8
655012562ศธ 04135.116/070
29 มีค 2562
วัดหนองยวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
9
755022562ศธ 04135.055/092
1 เมย 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการสกึษามีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางอัญชลี ตาบุรี ผู้ส่ง และครูถือเอกสารไปให้กลุ่มบุคคลเอง
1 เมย 2562
คลิก
10
855032562ศธ 04135.055/090
29 มีค 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางอัญชลี ตาบุรี ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
11
955042562ศธ 04135.037/066
29 มีค 2562
บ้านปางส้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ ประจำเดือน มี.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายตาล ณ เชียงใหม่ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
12
1055052562ศธ 04135.097/70
29 มีค 2562
บ้านห้วยหละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ศน.จีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
13
1155062562ศธ 04135.005/070
29 มีค 2562
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
14
1255072562ศธ 04135.036/098
29 มีค 2562
บ้านปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดตามการพิจารณาครูดีของแผ่นดิน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ทัศนวรรณ ฉางข้าวคำ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
15
1355082562ศธ 04135.047/219
29 มีค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ชื่อผู้ส่งเป็นลายเซ็นต์ ระบุส่ง 29/3/62 เวลา 18.45 น.
1 เมย 2562
คลิก
16
1455092562ศธ 04135.047/208
28 มีค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนำส่งเพื่อพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ชื่อผู้ส่งเป็นลายเซ็นต์ ระบุส่ง 29/3/62 เวลา 18.45 น.
1 เมย 2562
คลิก
17
1555102562ศธ 04135.047/207
28 มีค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนำส่งรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ชื่อผู้ส่งเป็นลายเซ็นต์ ระบุส่ง 29/3/62 เวลา 18.45 น.
1 เมย 2562
คลิก
18
1655112562ศธ 04135.035/067
28 มีค 2562
บ้านป่าคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานการจัดซื้อจ้างค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายทรงพล เตจ๊ะ ผู้ส่ง และถือเอกสารไปให้ห้องการเงินตรวจสอบเอง
1 เมย 2562
คลิก
19
1755122562ศธ 04135.057/094
29 มีค 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางศรัณยา วงค์โพธิ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
20
1855132562ศธ 04135.016/089
29 มีค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 (งวดที่ 1)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุดใหญ่ น.ส. พิมพ์ใจ เกื้อกูลวงศ์ ผู้ส่ง และครูได้ถือเอกสารมอบให้การเงินเอง
1 เมย 2562
คลิก
21
1955142562ศธ 04135.016/076
29 มีค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้างอาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุดใหญ่ น.ส. พิมพ์ใจ เกื้อกูลวงศ์ ผู้ส่ง และครูได้ถือเอกสารมอบให้การเงินเอง
1 เมย 2562
คลิก
22
2055152562ศธ 04135.016/094
29 มีค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิมพ์ใจ เกื้อกูลวงศ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
23
2155162562ศธ 04135.016/091
29 มีค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งใบเสร็จรับเงิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิมพ์ใจ เกื้อกูลวงศ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
24
2255172562ศธ 04135.016/093
29 มีค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิมพ์ใจ เกื้อกูลวงศ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
25
2355182562ศธ 04135.057/093
29 มีค 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารหบักฐานการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางศรัณยา วงค์โพธิ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
26
2455192562ศธ 04135.057/091
29 มีค 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งใบเสร็จรับเงิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางศรัณยา วงค์โพธิ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
27
2555202562ศธ 04135.057/092
29 มีค 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการพาหนะรับ - ส่งนักเรียน มาเรียนกรณีโรงเรียนมาเรียนรวมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นนางศรัณยา วงค์โพธิ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
28
2655212562ศธ 04135.015/101
28 มีค 2562
บ้านดงสักงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ใบงวดที่ 50/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พนาวัลย์ เวชกิจ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
29
2755222562ศธ 04135.091/061
29 มีค 2562
บ้านห้วยโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
30
2855232562ศธ 04135.091/062
29 มีค 2562
บ้านห้วยโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักบานการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการ ประจำเดือน มี.ค.
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
31
2955242562ศธ 04135.003/100
29 มีค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 รายการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (ใบงวด 29/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิชา เมืองมูล ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
32
3055252562ศธ 04135.003/98
28 มีค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง (ใบงวด 18/62) ครั้งที่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิชา เมืองมูล ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
33
3155262562ศธ 04135.003/95
27 มีค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย รายการค่าใช้จ่ายตาม (ใบงวดที่ 59/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิชา เมืองมูล ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
34
3255272562ศธ 04135.104/91
25 มีค 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ผู้ส่งเขียนลายเซ็นต์ ส่งเมื่อวันที่ 29-3-62
1 เมย 2562
คลิก
35
3355282562ศธ 04135.104/93
29 มีค 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน มี.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ผู้ส่งเขียนลายเซ็นต์ ส่งเมื่อวันที่ 29-3-62
1 เมย 2562
คลิก
36
3455292562ศธ 04135.104/94
29 มีค 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ผู้ส่งเขียนลายเซ็นต์ ส่งเมื่อวันที่ 29-3-62
1 เมย 2562
คลิก
37
3555302562ศธ 04135.045/085
29 มีค 2562
บ้านผาลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จิราภรณ์ กันทะทิพย์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
38
3655312562ศธ 04135.045/092
20 มีค 2562
บ้านผาลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมรับฟังบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" (ส่งเอกสารเพิ่มเติม)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จิราภรณ์ กันทะทิพย์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
39
3755322562ศธ 04135.086/058
29 มีค 2562
บ้านห้วยแทง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงคืเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อัญชลี ติดทะ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
40
3855332562ศธ 04135.058/053
28 มีค 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งเอกสารการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. นิภา ทองน้อย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
41
3955342562ศธ 04135.065/076
29 มีค 2562
บ้านล้องเครือกวาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางสนธยา หล้าเต็น ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
42
4055352562ศธ 04135.065/074
29 มีค 2562
บ้านล้องเครือกวาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งมอบงานจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรยีนปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มี.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางสนธยา หล้าเต็น ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
43
4155362562ศธ 04135.065/074
26 มีค 2562
บ้านล้องเครือกวาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดตามการพิจารณารางวัลครูดีของแผ่นดิน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางสนธยา หล้าเต็น ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
44
4255372562ศธ 04135.009/124
1 เมย 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสง่า แก้วสร้อย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
45
4355382562ศธ 04135.009/123
1 เมย 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ป.6 (ปพ.3 : ป) และ ม.3 (ปพ.3 :บ) ปีการศึกษา 2561
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสง่า แก้วสร้อย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
46
4455392562ศธ 04135.009/117
26 มีค 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสง่า แก้วสร้อย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
47
4555402562ศธ 04135.009/126
1 เมย 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการสกึษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสง่า แก้วสร้อย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
48
4655412562ศธ 04135.114/044
28 มีค 2562
วัดวังสะแกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งมอบงานจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางรุ่งอรุณ กาบบัว ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
49
4755422562ศธ 04135.180/050
27 มีค 2562
บ้านดอยแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
50
4855432562ศธ 04135.104/94
1 เมย 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งรายงานข้อมูลจำแหนกตามผลคัดกรองการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้น ป.4
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
51
4955442562ศธ 04010/ว1423
1 เมย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ (2019-04-01 10:44:14)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 เมย 2562
คลิก
52
5055452562ศธ 04010/ว 1416
29 มีค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในห
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 เมย 2562
คลิก
53
5155462562ลพ 0003/ว0042
29 มีค 2562
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนาหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับก
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 เมย 2562
คลิก
54
5255472562ลพ 0031/ว5672
28 มีค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 เมย 2562
คลิก
55
5355482562ศธ 04135.081/048
28 มีค 2562
บ้านหนองหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายเจษฎา กันทาทรัพย์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
56
5455492562ศธ 04135.081/047
28 มีค 2562
บ้านหนองหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบสรุปผลการดำเนินการประเมินข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายเจษฎา กันทาทรัพย์ ผู้ส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วยบุคคลรับไว้แล้ว
1 เมย 2562
คลิก
57
5555502562ศธ 04135.081/049
29 มีค 2562
บ้านหนองหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายเจษฎา กันทาทรัพย์ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
58
5655512562ศธ 04135.098/065
1 เมย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินรายได้สถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายไพโรจน์ ใจเตี้ย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
59
5755522562ศธ 04135.098/062
1 เมย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายไพโรจน์ ใจเตี้ย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
60
5855532562ศธ 04135.098/063
1 เมย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานการใช้เงินอุดหนุน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายไพโรจน์ ใจเตี้ย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
61
5955542562ศธ 04135.098/064
1 เมย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายไพโรจน์ ใจเตี้ย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
62
6055552562ศธ 04135.098/061
1 เมย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2561
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายไพโรจน์ ใจเตี้ย ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
63
6155562562ศธ 04135.034/116
29 มีค 2562
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (ใบงวดที่ 29/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
64
6255572562ศธ 04135.087/098
1 เมย 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบบันทึกการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
65
6355582562ศธ 04135.087/106
1 เมย 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
66
6455592562ศธ 04135.087/105
1 เมย 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
67
6555602562ศธ 04135.087/103
1 เมย 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
68
6655612562ศธ 04135.087/102
31 มีค 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
69
6755622562ศธ 04135.087/104
1 เมย 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่ 31 มี.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
70
6855632562ศธ 04135.087/107
1 เมย 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนน O-net ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
71
6955642562ศธ 04135.070/081
1 เมย 2562
บ้านศรีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น้องการ์ตูน ผู้ถือมาให้ลงรับ
1 เมย 2562
คลิก
72
7055652562ศธ 04265.42/ว282
19 มีค 2562
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
73
7155662562ศธ 04135.120/064
1 เมย 2562
บ้านหนองปลาสะวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรับตัวข้าราชการครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
74
7255672562ศธ 04135.045/074
25 มีค 2562
บ้านผาลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
75
7355682562ศธ 04135.115/105
1 เมย 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบติดตามประเมินผลการดำเนินการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
76
7455692562ศธ 04135.115/097
27 มีค 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
77
7555702562
ศธ04135.0274/084
29 มีค 2562
บ้านทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารเบิกค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสายัณห์ แก้วโขง ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
78
7655712562ศธ 04135.027/081
29 มีค 2562
บ้านทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสายัณห์ แก้วโขง ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
79
7755722562ศธ 04135.027/086
1 เมย 2562
บ้านทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสายัณห์ แก้วโขง ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
80
7855732562ศธ 04135.027/083
29 มีค 2562
บ้านทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งคำสั่งเวรยามรักษาการณ์ในสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสายัณห์ แก้วโขง ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
81
7955742562ศธ 04135.057/079
29 มีค 2562
บ้านทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสายัณห์ แก้วโขง ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
82
8055752562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02108/ว5894
1 เมย 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในภาพรวมของจังหวัด
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่แตนมอบให้ลงรับ
1 เมย 2562
คลิก
83
8155762562ศธ 04125/ว1276
20 มีค 2562
สพป.ระยอง เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
84
8255772562
ศธ 6928(1)/060/2562
29 มีค 2562
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
85
8355782562ศธ 0206.7/98
28 มีค 2562
สนง. ก.ค.ศ. ภารกิจกเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
86
8455792562846/2562
1 เมย 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอคัดสำเนาหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
87
8555802562ศธ 0534/670
27 มีค 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
88
8655812562ศธ 0581.13/137
28 มีค 2562
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
89
8755822562ศธ 6803.6/ท0627
28 มีค 2562
ม.ศิลปากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
90
8855832562ศธ 02/81/ว715
27 มีค 2562
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ ขั้นผุ้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) วูดแบดจ์ 3 ท่อน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
91
8955842562ศธ 04024/1081
28 มีค 2562
สพป. กำแพงเพชร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
92
9055852562อนส 474/2562
26 มีค 2562
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 เมย 2562
คลิก
93
9155862562ศธ 04135.002/092
1 เมย 2562
ชุมชนบ้านแม่ตืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สายฝน ปวนปันคำ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
94
9255872562ศธ 04135.016/096
1 เมย 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งบันทึกการปฏิบัติงานและบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสามารถ สุทะ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
95
9355882562ศธ 04135.016/092
29 มีค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2562 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสามารถ สุทะ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
96
9455892562ศธ 04135.052/045
22 มีค 2562
บ้านปวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกค่าเช่าบ้าน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสามารถ สุทะ ผู้ส่ง
1 เมย 2562
คลิก
97
9555902562ศธ 04008/ว866
27 มีค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบสอง ระดับประเทศ) (2019-04-01 12:19:32)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 เมย 2562
คลิก
98
9655912562ศธ 04135.118/046
1 เมย 2562
วัดวังสะแกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
99
9755922562ศธ 04135.104/98
1 เมย 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
100
9855932562ศธ 04135.065/077
1 เมย 2562
บ้านล้องเครือกวาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 เมย 2562
คลิก
Loading...