รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธารทองพิทยาคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
สถิติจำนวน/วัน
ลำดับที่สมัคร
ประทับเวลาเลือก แผนการเรียน
ความสนใจพิเศษ (สำหรับเฉพาะแผนการเรียน ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์)
คำนำหน้าชื่อ ผู้สมัคร
ชื่อ ผู้สมัคร
นามสกุล ผู้สมัคร
วันเดือนปีเกิด
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผู้สมัคร
อยู่บ้านเลขที่
บ้าน (ชื่อ)
หมู่ที่
ถนน (ถ้าไม่มี -)
ตำบลอำเภอจังหวัดชื่อ-นามสกุล บิดาอาชีพบิดาชื่อ-นามสกุล มารดาอาชีพมารดา
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่ผู้ปกครอง บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน (ถ้าไม่มี -)ตำบลอำเภอจังหวัดเบอร์โทร
นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน
ตำบลอำเภอจังหวัด
ผลการเรียนเฉลี่ย
2
1118/3/2020, 16:05:51วิทย์-คณิตทัศนศิลป์นายพีรภัทรสินธุรัมย์09/06/2547112990184561867ใหม่สามัคคี11-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์--สุนิษา สินธุรัมย์ทำงานบริษัทศิริ สินธุรัมย์ตา6711-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0887126736ตลาดโพธิ์พิทยาคมตลาดโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์2.89
3
2218/3/2020, 16:36:07อาชีพนางสาวภควรรณ คงกูล05/08/25471318700038534124สวนแตง10ศักดิ์มโนลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์--นางสาวสว่าง คงกูลรับจ้างทั่วไปนายคำเติม คงกูลตา12410ศักดิ์มโนลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์0833783755ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์3.79
4
3318/3/2020, 16:42:47วิทย์-คณิตนางสาววัชราภรณ์
อุณหจิรังรักษ์
16/05/2547110070361435225สำโรงใหม่15-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์
นายวชิรศักดิ์ อุณหจิรังรักษ์
รับจ้างทั่วไปจิราภรณ์ โต่นกระโืทกรับจ้างทั่วไปลำปาง สุดศิริตา854-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0915745465ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์3.07
5
4418/3/2020, 17:22:38อาชีพดนตรีนางสาวอุษณิษาบุตรรักษ์20/01/2547131870003179336กวางงอย13-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายอภิชาติ บุตรรักษ์รับจ้างกฤติมา ซุยรัมย์รับจ้างทั่วไปกฤติมา ซุยรัมย์แม่3613-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์0611429195ลำปลายมาศพัฒนาโคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
6
5518/3/2020, 18:24:44
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
นาฏศิลป์นางสาวสิริยากรพรรณรักษ์15/05/25471749900970880161บ้านขี้ตุ่น4-โคกสะอาดลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมพร พรรณรักษ์รับจ้างสุมลฑา แก้วนุ้ยรับจ้างทั่วไปร.ต.ท. ทวีป แสนฤทธิ์ลุง1614-โคกสะอาดลำปลายมาศบุรีรัมย์0973391935ลำปลายมาศลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์1.57
7
6618/3/2020, 18:27:35วิทย์-คณิตนาฏศิลป์นางสาวสุฐิตาอุวิทัศ24/02/2547110240015239749
บ้านส้มเสี้ยว
7-หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานีนายสันติ อุวิทัศค้าขายนางสาวปราณี อุวิทัศแม่บ้านนายสันติ อุวิทัศพ่อ15-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์0852098658เตรียมบัณฑิตโพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี3.81
8
7718/3/2020, 18:30:56อาชีพนางสาวรมัณยาชินโคตร26/01/25481318700045034150สำโรง3-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์​นายคธาวุฒิ​ ชินโคตรอิสระนางสาวสำราญ การร้อยแม่บ้านนางสาวสำราญ การร้อยแม่1503-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์​0810764119
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงค์วิทยา)​
โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์​3.21
9
8818/3/2020, 18:45:54
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
นาฏศิลป์นางสาวสุชัญญาสุเรรัมย์17/09/254713187000399217บ้านโนนแดง9-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์นายมานพ ผ่านคอยแดนเกษตรกรรม
นางสาวสำอางค์ สุเรรัมย์
เกษตรกรรมเพียงใจ สุเรรัมย์น้า259-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0952304479บ้านลุงม่วงโคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์2.24
10
9918/3/2020, 19:10:13
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรีเด็กหญิงนริศรากาญจนะ02/05/2547113960031070799/229สไมล์แลนด์6-คุ้งลานบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
นายนราธิป กาญจนะรับจ้างนางสาวพาชินี ชำนาญพนารับจ้างทั่วไปนางสมบูรณ์ นาศายาย851-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์-วัดบ้านสร้างบ้านสร้างบางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
2.31
11
101018/3/2020, 19:55:38กีฬานางสาวสุภาลักษณ์คำสุข06/11/25451318700017588211สวนครัว8-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสุรพงษ์ คำสุขทำนาบัวรอย สมทัยเกษตรกรรมบัวรอย สมทัยแม่2118-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0985096445ทะเมนชัยทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์3:52
12
111118/3/2020, 20:05:20วิทย์-คณิตเด็กหญิงดริณสมจันทร์10/05/2548131870004858158
หนองเมืองต่ำ
2-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายวรวุฒิ สมจันทร์รับจ้างทั่วไป
นางสาวสุวรรณา ทิศกระโทก
รับจ้างทั่วไปนางน้อย อินทร์งามยาย582-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์-ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
13
121218/3/2020, 20:45:06วิทย์-คณิตนางสาวรุ่งฤทัยบัวซา28/12/25471319901002279131หนองผะองค์4-หนองผะองค์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายธรรมนูญ บัวซาทำเกษตรนางคนอง บัวซาเกษตรกรรมนางคนอง บัวซาแม่1314-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0947256958ไตรคามสามมัคคีวิทยาหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์3.89
14
131318/3/2020, 21:17:13วิทย์-คณิตนางสาวกัลยกร เทียนวรรณ28/10/25471318700041594114บ้านยาง10-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายต้อม เทียนวรรณทำนานางดวง เทียนวรรณเกษตรกรรมดวง เทียนวรรณแม่11410-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0864190342บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์3.30
15
141418/3/2020, 21:54:24วิทย์-คณิตนางสาวชลธิชาคำสุวรรณ์28/09/2547110200362245124/3หนองผะองค์4-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายชาติชาย คำสุวรรณ์รับจ้างบัวทอง อรรคฮาดรับจ้างทั่วไปบัวทอง อรรฮาดแม่24/34หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0642108943ไตรคามสามัคคีวิทยาหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
16
151518/3/2020, 22:04:07อาชีพทัศนศิลป์นางสาวอรสาโพธิ์ชัย28/10/25471318700041721106
บ้านห้วยศาลา
1-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมเกียรติ โพธิ์ชัยทำนา
นางสาววงเดือน เชียรรัมย์
เกษตรกรรม
นางสาววงเดือน เชียรรัมย์
แม่1061-หนองบังโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0611363257บ้านห้วยศาลาหนองบังโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์2.69
17
161618/3/2020, 22:26:33วิทย์-คณิตเด็กหญิงธิดารัตน์วงสุวรรณ์09/03/25481318700048475114/1บ้านยาง2-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายเพ็ชร วงสุวรรณ์ทำงานรับจ้างนางปาริฉัตร วงสุวรรณ์รับจ้างทั่วไปนางบุญเลื่อน วิเศษนครยาย114/12-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0637548015บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์3.08
18
11719/3/2020, 8:44:13วิทย์-คณิตนางสาวทอหทัย พลแจ่ม15/12/2547123020010478772/1
สี่เหลี่ยมใหญ่
3-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายทัน พลแจ่มรับจ้างทั่วไปนางคำตัน พลแจ่มรับจ้างทั่วไป0630277861ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์3.59
19
21819/3/2020, 10:05:32วิทย์-คณิตนาฏศิลป์นางสาวธัญจิราอาจทวีคูณ08/05/2547131870003538155หนองโดน3-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายบัญชา พิเศษ-
นางสาวเวย์ฑิตา อาจทวีคูณ
พนักงานบริษัทเอกชน
นางสาวสำลี อาจทีคูณยาย553-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0833758560บ้านหนองโดนประสาทวิทย์หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์3.80
20
31919/3/2020, 11:07:21วิทย์-คณิตนายอภิสิทธิ์ผายแพ้15/09/2547174990099186193สำโรงใหม่15-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายวุฒิชัย ผายแพ้รับจ้างทั่วไปนางการุณ ธรณีวงค์รับจ้างทั่วไปนางบอล ธรณีวงค์ยาย9315-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0828717342รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
21
42019/3/2020, 11:07:32วิทย์-คณิตนายสุวิทย์ โพธิ์วัง25/04/25481318700048017120สำโรงน้อย12-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมชาย โพธิ์วังรับจ้างทั่วไปนางหงษ์ ช่องงามรับจ้างทั่วไปนายสมชาย โพธิ์วังพ่อ12012_ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0611197045รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
22
52119/3/2020, 11:10:54วิทย์-คณิตนางสาวกัญญาวีร์เทียนวรรณ28/10/25471318700041608114บ้านยาง10-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายต้อม เทียนวรรณเกษตรกรรมนางดวง เทียนวรรณเกษตรกรรมนางดวง เทียนวรรณแม่11410-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0864190342บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์3.04
23
62219/3/2020, 11:56:54วิทย์-คณิตดนตรีนายสรธรหาญเสมอ02/09/25471318700039522197หนองผะองค์4-หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสง่า หาญเสมอเกษตรกรรม
นางสาวจิราวรรณ กองสมบัติ
เกษตรกรรม
นางสาวจิราวรรณ กองสมบัติ
แม่1974-หนองกระทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0651060358ไตรตามสามัคคีวิทยาหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์2.56
24
72319/3/2020, 13:12:44อาชีพนาฏศิลป์นางสาวอารียาพารื่นรัมย์21/09/2547120960144275411บ้านหนองโดน4-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์--นางสมจิต สุดสายเนตรแม่บ้านนางสาว พัชรี นิลวรรณ์114-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0648070260บ้านหนองโดนประสาทวิทย์หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
25
82419/3/2020, 13:14:10วิทย์-คณิตนาฏศิลป์นางสาวณัฐธิดาพยัคฆะ29/03/2547131870003399134หนองโดน3-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายคนองศักดิ์ ........เกษตรกรรมนางสาวสาลินีย์ พยัคฆะเกษตรกรรมนางสาวสาลินีย์ พยัคฆะแม่343-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0616290838บ้านหนองโดนประสาทวิทย์หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์3.66
26
92519/3/2020, 13:40:27อาชีพนางสาวจิราพรนิลศิริ06/05/2548131870004836020
บ้านหนองตาบุญ
5-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายบุญเจอ นิลศิริเกษตรกรรม--นาบุญเจอ นิลศิริพ่อ1256-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0899878328ตลาดโพธิ์พิทยาคมตลาดโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์2.39
27
102619/3/2020, 17:12:33วิทย์-คณิตนายณัฐพล ลีประโคน27/12/25471318700044038108บ้านยาง13บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายพนม ลีประโคนเกษตรกรรมนางสุภาพ ลีประโคนเกษตรกรรมนางบังอร เพ็งพืชยาย10813บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0934209875บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์2.35
28
112719/3/2020, 17:27:20อาชีพนางสาวนรีกานต์รวมไธสง18/01/25481318700044658107
บ้านหนองเจ้าหัว
4-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมหมาย รวมไธสงรับจ้างทั่วไปนางทองอ่อน รวมไธสงเกษตรกรรมนางทองอ่อน รวมไธสงแม่1074-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0989752978ตลาดโพธิ์พิทยาคมตลาดโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์2.03
29
122819/3/2020, 18:30:18วิทย์-คณิตนาฏศิลป์นางสาวศรัณยามุ่งดี21/08/25471318700038950129/1
บ้านนาศรีนวล
7-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายดวงเส็ง สรวนรัมย์รับจ้างทั่วไปนางสำลี มุ่งดีรับจ้างทั่วไปนางสำลี มุ่งดีแม่129/17-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0901743859บ้านนาศรีนวลบุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์3.31
30
132919/3/2020, 18:37:18วิทย์-คณิตนางสาววรรณวิภาพลยุทธ12/01/254813199010055028หนองตาด14-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายเกรียงไกร พลยุทธรับจ้างทั่วไป
นางสาวราตรี มะสุรินทร์
แม่บ้าน
นางสาวราตรี มะสุรินทร์
แม่814-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์0638280627บ้านหนองแวงเมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์3.31
31
143019/3/2020, 18:39:48วิทย์-คณิตทัศนศิลป์นางสาวเกวลินเนตรวิลา15/12/25471318700043589220บ้านหนองตาด9-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์--นางสาวดวงนภา สงสาร-นางสุวรรณ สงสารยาย2209-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์ 0904379391บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์3.20
32
153119/3/2020, 19:28:27
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรีนายนัฐกานต์เฉื่อยฉ่ำ31129901848145123โนนแดง9-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์----สมสี แพนดียาย1239-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0918276532บ้านลุงม่วงโคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์1.91
33
163219/3/2020, 19:32:41กีฬานายวรชิตดาศรี06/02/2548131850002921314บ้านโคกกลาง12-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายวิเชียร ดาศรีรับจ้างทั่วไปนางวันดี พรมศิริรับจ้างทั่วไปนางวันดี พรมศิริแม่1412-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์0981656113บ้านโคกกลางอนุสรณ์โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์2.80
34
173319/3/2020, 19:41:04อาชีพนายพิชัยภูษิตเขียนสาร01/05/2548131870004815730หนองจิก13-ตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมานายวิโรจ เขียนสารเกษตรกรรมนางสาว พันชมภูเกษตรกรรมนางสาว พันชมภูแม่3013-ตลาดไทรชุมพวง
นครราชสีมา
0651099408ตลาดไทรพิทยาคมตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมา1:30
35
183419/3/2020, 21:14:36อาชีพทัศนศิลป์นายณัฐวุฒิเพ็ชสังหาร27/10/25471318700041659125โนนเจริญ4-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายมิตร เพ็ชสังหารเกษตรกรรมพยงค์ สวัสดี เกษตรกรรมพยงค์ สวัสดีแม่1254-บ้านหนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0926284709
พระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร2.09
36
193519/3/2020, 21:21:48วิทย์-คณิตเด็กหญิงรัญชนาชาวนา05/07/2548131870005060725บ้านยาง13-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์--สุกานดา สุขวิบูรณ์เกษตรกรรมสุกานดา สุขวิบูรณ์แม่2513-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0852507133บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์3.11
37
203619/3/2020, 21:22:22วิทย์-คณิตนางสาวปาริชาตกาจักร07/09/2547131870003961151/3หนองผะองค์4-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายอภินันท์ กาจักรรับจ้างทั่วไปปรียาวดีรับจ้างทั่วไปเสน เชื้อสูงเนินยาย51/34-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0860821045ไตรคามสามัคคีวิทยาหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์3.92
38
213719/3/2020, 22:12:03วิทย์-คณิตดนตรีนายสัตยาสิงห์น้ำ09/12/2547131870004332524/77-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสุกีย์ สิงห์น้ำเกษตรกรรมนางหนูรัก สิงห์น้ำเกษตรกรรมนางหนูรัก สิงห์น้ำแม่247-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0650875994บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์2.50
39
223819/3/2020, 22:17:25วิทย์-คณิตเด็กหญิงชรินทร์ทิพย์คงสมพงษ์17/04/2548110020180939432หนองตาเรือง6-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์นายกรกฤต คงสมพงษ์-กันกนิษฐ์ คงสมพงษ์-นายทองอุ่น เลิศสมพงษ์ตา326-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0941743610ลำปลายมาศลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.66
40
233919/3/2020, 23:28:14วิทย์-คณิตนาฏศิลป์นางสาวชลธิชาเงาะสูงเนิน08/04/254713017013963225บ้านหนองขวง7-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายเสน่ห์ เงาะสูงเนินรับจ้างทั่วไปกุสุมา เงาะสูงเนินรับจ้างทั่วไปกุสุมา เงาะสูงเนินแม่57-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0981674598บ้านหนองโดนประสาทวิทย์หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์2.32
41
244020/3/2020, 0:03:24วิทย์-คณิตนางสาวสุฎาพรศักดิ์สุทิพย์27/03/2548112050011657941บ้านยาง2-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์
นายสุระพันธ์ ศักดิ์สุทิพย์
รับจ้างทั่วไป--สมพร มณีเติมย่า412-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์-บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์3.03
42
14120/3/2020, 7:36:18วิทย์-คณิตนายอภิรักษ์วุฒิยาสาร05/11/2547131870004194231โคกตาเงิน14-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายทิพย์ วุฒิยาสารเกษตรกรรมนางนันทา ไกรพงษ์เกษตรกรรมนายทิพย์ วุฒิยาสารพ่อ3114-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0629935026รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
43
24220/3/2020, 8:56:14
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรีนายวรวัฒแซ่เต็ง10/06/25471139600259477188ลุงม่วง1-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์นายชรินทร์ แซ่เต็งรับจ้างทั่วไปนางสาวสมพร สามารถรับจ้างทั่วไปนางสาวสมพร สามารถแม่1881-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0837485045บ้านลุงม่วงโคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์2.63
44
34320/3/2020, 9:41:00
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์นางสาวศุภรัสมิ์สารรัมย์12/06/2547131870003668049
บ้านใหม่ขี้ตุ่น
14-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายธีรพงศ์ สารรัมย์เกษตรกรรมนางเเพงศรี สารรัมย์เกษตรกรรมนางเเพงศรี สารรัมย์แม่4914-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์0832656482บ้านโคกกลางอนุสรณ์โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์3.73
45
44420/3/2020, 9:42:52
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์นางสาวลดามาสบัวนาค22/01/25481319901006703208หนองผะองค์4-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมชัย บัวนาคเกษตรกรรมสำราญ บัวนาคเกษตรกรรมสำราญ บัวนาคแม่2084-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0851415804ไตรคามสามัคคีวิทยาหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์3.48
46
54520/3/2020, 10:19:23อาชีพนายสายฟ้า ศักดา03/01/2548131870004414380ทะเมนชัย1-ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสาคร ศักดารับจ้างทั่วไปลัดดา พวงทองเกษตรกรรมสาคร ศักดาพ่อ801-ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์0847262284ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์1.75
47
64620/3/2020, 10:27:24
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
นาฏศิลป์นางสาวโสภิตากรอกกระโทก28/02/2547131870003301087สำโรงน้อย2-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสุวิช กรอกกระโทกเกษตรกรรมเสมา กรอกกระโทกเกษตรกรรมเสมา กรอกกระโทกแม่872-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์-รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์3.47
48
74720/3/2020, 10:30:43กีฬาทัศนศิลป์นายรพีภัทรฮวบสูงเนิน01/02/25471318700040679122ลุงม่วง1-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์----อภิสิทธิ์ ฮวบสูงเนินพ่อ1221-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0628817155บ้านลุงม่วงโคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์2.22
49
84820/3/2020, 11:00:20
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรีนายจักรินกาสินครบุรี20/03/25481749800380819174หนองตาจำ9-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์--นางกินรี กอจันทึก-นางกอง เหิมขุนทดยาย2219-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์0834574180บ้านลงม่วงโคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์2.27
50
94920/3/2020, 11:48:18วิทย์-คณิตดนตรีนางสาวสุนิสารัตนวรรณ18/02/2548131870004594852หนองแสง3-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์นายวิชิต รัตนวรรณรับจ้างทั่วไปสุปราณี จ่าพิชมว่างงานสุปราณี จ่าพิชมแม่523-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์0620283497วัดราชสิงขร--กรุงเทพมหานครรอประกาศผล
51
105020/3/2020, 12:26:53กีฬานายณัชพรศรีถาวร31/08/2547131870003944173หนองบัว7-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมพงษ์ ศรีถาวรกรมทางหลวงนางแจ่ม เทียวมวยขายของนางแจ่ม เทียมมวยแม่737-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0986537161หนองกะทิงหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
52
115120/3/2020, 15:26:57อาชีพนายพงศกรวิลาหา07/07/25471318700037473217หินโคน10-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายเศรษฐพงศ์ วิลาหารับจ้างทั่วไปนางวงแหวน วิลาหารับจ้างทั่วไปนางอรัญญา เพียงสูเนินป้า6010-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์0902198052ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
53
125220/3/2020, 16:01:04วิทย์-คณิตทัศนศิลป์นางสาวธนัญญาไกรแจ่ม21/01/254813187000448442หนองตาด9-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์--นางสาวสมพิษ มูลพันธ์-นางสุดถนอม ขะเรรัมย์ยาย29-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0895841995บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์2.81
54
135320/3/2020, 16:54:18
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรีนายจักรกฤษณ์นิตย์กระโทก19/10/25471318700041306128หนองโดน2-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายจำนัน นิตย์กระโทกรับจ้างทั่วไปลำใย ภักดีรับจ้างทั่วไปลำใย ภักดีแม่1282-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรีมย์0801629187บ้านหนองโดนประสาทวิทย์หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์3.28
55
145420/3/2020, 18:08:12กีฬานายธนบดีศรีคุณ30/07/25471318700038356175หนองตาด14-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายชัยณรงค์ ศรีคุณรับจ้างทั่วไป
นางสาวสุมาลี เจริญรัมย์
รับจ้างทั่วไป
นางสาวสุมาลี เจริญรัมย์
แม่17514-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์0892847289บ้านหนองแวงเมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์1.91
56
155520/3/2020, 20:41:25วิทย์-คณิตดนตรีนายสุวรรณซาไธสง13/01/25481318700044526166บ้านยาง2-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์เมืองมนต์ ซาไธสงเกษตกรรมคำกัน ชำนาญเทเกษตกรรมเมืองมนต์ ซาไธสงพ่อ1662-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0639653606บ้านบาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์2.60
57
165620/3/2020, 21:41:08วิทย์-คณิตนายเชิดชัยแก้วกล้า13/04/2547131870003447489ตูมหวาน2-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายแก่น แก้วกล้าเกษตกรรมนางสาวสมคิด เเก้วกล้าเกษตกรรมนายเเก่น แก้วกล้าพ่อ892-บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0981189828ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.67
58
175720/3/2020, 21:58:25วิทย์-คณิตนางสาวกันตยาป้องทองหลาง03/04/25481318700047118​246ตะขบ4-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์​นายไว​ ป้องทองหลางรับจ้างทั่วไปนางพัฒนา​ กลัดสุข​รับจ้างทั่วไปนางพัฒนา​ กลัดสุข​แม่2464-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์​0931135882ธารทองพิทยาคม​ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์​รอประกาศผล
59
185820/3/2020, 23:35:45กีฬานายพิทักษ์สุขแสวง22/02/254713187000328202บ้านยาง2-บ้านยางลําปลายมาศบุรีรัมย์นายสั่ง สุขแสวงเกษตกรรม
นางสาวจันจิรา เอี่ยมรัมย์
เกษตกรรม
นางสาวจันจิรา เอี่ยมรัมย์
แม่42-บ้านยางลําปลายมาสบุรีรัมย์0842211722บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลําปลายมาศบุรีรัมย์2.36
60
15921/3/2020, 9:38:51อาชีพนางสาวปิยวรรณชูชาติ16/09/25471339200041545103หนองซำ8-กงรถห้วยแถลงนครราชสีมานายประยงค์ ชูชาติก่อสร้าง
นางสาวจันทร์ศรี จะรอนรัมย์
ก่อสร้างนางละม่อม จะรอนรัมย์ยาย1038-กงรถห้วยแถลง
นครราชสีมา
0846905112บ้านหัวทำนบกงรถห้วยแถลงนครราชสีมารอประกาศผล
61
26021/3/2020, 11:40:33อาชีพดนตรีนายนันทกรแตบไธสง101318700042230184/1บ้านสวนครัว8-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายบุญนงค์ แตบไธสงขับรถนางบานเย็น แตบไธสง-นางบานเย็น แตบไธสงแม่184/18-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0843518045บ้านทะเมนชัยทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
62
36121/3/2020, 12:03:56อาชีพดนตรีนายนริศราชันย์ วงษ์น้อย11/01/2547110370373108441บ้านสวนแตง10ร่วมใจพัฒนาลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสราวุฒิ วงษ์น้อยค้าขายสรารัตน์ สมัครไร่ค้าขายสรารัตน์ สมัครไร่แม่4110ร่วมใจพัฒนาลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์0807999138ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์1.95
63
46221/3/2020, 14:00:35
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
นาฏศิลป์เด็กชายอภิชาทองวิเศษ29/04/25481200601394760175หนองแวง4-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายคำนวน มัติโกรับจ้างทั่วไปนางสาวพรศิริ ทองวิเศษรับจ้างทั่วไปนางสาวพรศิริ ทองวิเศษแม่1754-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์0642219690บ้านหนองแวงเมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์2.78
64
56321/3/2020, 14:59:40วิทย์-คณิตนางสาวกฤติยาภรณ์เพียรหาผล20/01/2547131870003173484หนองกะทิง11-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายอภิรัก เพียรหาผลรับจ้างทั่วไป
นางสาวประภัสสร ชัยประสิทธิ์
รับจ้างทั่วไป
นางทองปาน ชัยประสิทธิ์
ยาย8411-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0610322343วัดบ้านหนองกะทิงหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
65
66421/3/2020, 15:12:47อาชีพเด็กชายธีรวัฒน์รามณี13/05/2548131870004874259หินโคน14-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสุพจน์ รามณีเกษตกรรมศริญญ ปานทิพย์ค้าขายศริญญา ปานทิพย์แม่5914-หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์0806313526ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.68
66
76521/3/2020, 15:20:45อาชีพนายอภิวัฒน์สมร่าง29/12/25471318700044071188หนองครก2-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมพร สมร่างเกษตกรรมนางอุดม ละผิวเกษตกรรมนางอุดม ละผิวแม่1882-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์0906040612ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.29
67
86621/3/2020, 18:41:12
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์นางสาวปานตะวันมูลทิพย์20/11/2547130010128806449โนนขี้ตุ่น5-กงรถห้วยแถลงนครราชสีมานายณัฐการต์ มูลทิพย์รับจ้างทั่วไป--นายสมหมาย มูลทิพย์ปู่495-กงรถห้วยแถลง
นครราชสีมา
0801765503เก้งเต็กกงรถห้วยแถลงนครราชสีมา3.33
68
96721/3/2020, 18:49:41อาชีพนางสาวชลนัสดาสุดหล้า21/07/254713099031679094
บ้านโนนขี้ตุ่น
5-กงรถหัวแถลงนครราชสีมานายชาญณรงค์ สุดหล้าเกษตกรรม
นางสาวส้มจีน สุขหนองหว้า
เกษตกรรมนายชาญณรงค์ สุดหล้าพ่อ45-กงรถหัวแถลง
นครราชสีมา
0619654467บ้านหัวทำนบกงรถหัวแถลงนครราชสีมารอประกาศผล
69
106821/3/2020, 23:12:11
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์นางสาวสุกัญญาวงษามาตร์22/06/25471119902188203185กวางงอย13-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์อุทัย วงษามาตร์รับจ้างทั่วไปสมฤดี มาลานนท์รับจ้างทั่วไปอุทัย วงษามาตร์พ่อ18513-โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์0648691505นาโพธิ์พิทยาสรรพ์นาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม3.04
70
16922/3/2020, 0:51:17วิทย์-คณิตนางสาวศิรินภาจันทร์ดก04/03/25481318700046278306ลำปลายมาศ1-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์นายฝน จันทร์ดกช่างไฟฟ้านางพัชรี สาระค้าขายนางพัชรี สาระแม่3061-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์0621688381ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.75
71
27022/3/2020, 9:16:10วิทย์-คณิตเด็กหญิงอภิรดา แก้วอุดม14/05/254813187000488313/1โนนรัง6-ตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมานายสุเมฆ แก้วอุดม-นางสาวพิกุล พิระชัยทำนานายทองสุข พิระชัยตา3/16-ตลาดไทรชุมพวง
นครราชสีมา
0986489935ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
72
37122/3/2020, 10:10:10วิทย์-คณิตนางสาวรัตติกานต์พันธุ์กระโทก20/07/2547131870003796147
บ้านหนองปลาไหล
6-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายเนตร พันธุ์กระโทกค้าขายนางสาวนภา ไพรเถื่อนค้าขาย
นายประยูร พันธุ์กระโทก
ปู่205-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0637864914ไตรคามสามัคคีวิทยาหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์4.00
73
47222/3/2020, 10:29:26
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรีนายอภิรักษ์ นาคใหม่17/03/25481319901015516172สะตะโก4-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสนั่น นาคใหม่เกษตกรรมนางสนธยา นาคใหม่ทำนานางสนธยา นาคใหม่แม่1724-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0806315942ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์3.01
74
57322/3/2020, 10:39:53อาชีพเด็กชายสิริพิพัฒน์บุตรแก้ว30/09/25471219800435677244
บ้านตลาดควาย
6-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสุบิน บุตรแก้วค้าขายนางสาวดวงใจ ภูมิพันธ์ค้าขายนายสุบิน บุตรแก้วพ่อ2446-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0610758263ธารทองพิทยาคมหนงบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์2.79
75
67422/3/2020, 12:38:36กีฬาดนตรีนายวายุ ใจดี29/12/254713187000406289หนองอีม้า9-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายอุทัย ใจดีทำนานางจิรารัตน์ ใจดีทำนานางจิรารัตน์ ใจดีแม่899-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0986476979บ้านทะเมนชัยทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
76
77522/3/2020, 13:44:59วิทย์-คณิตนางสาวฐิติยาภรณ์ชุมกว้าง22/08/2547130700001944751โนนขี้ตุ่น5-กงรถห้วยแถลงนครราชสีมานายชูชาติ ไพรเถื่อนรับจ้างทั่วไปนางสาวนฤมล ชุมกว้างรับจ้างทั่วไปนางสาวนฤมล ชุมกว้างแม่515-กงรถห้วยแถลง
นครราชสีมา
0879605622วัดน้อยนพคุณ
ถนนนครไชยศรี
ดุสิตกรุงเทพมหานครรอประกาศผล
77
87622/3/2020, 22:46:52อาชีพดนตรีนางสาวสุนิสาบัวเรือง30/04/25471318700035195198หนองโดน3-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์
นายเกียร์ติศักดิ์ บัวเรือง
เกษรตกรรมนางสุกัญญา บัวเรืองเกษรตกรรมนางสุกัญญา บัวเรืองแม่1983-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0981246228ลำปลายมาศพัฒนาหนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์3.14
78
17723/3/2020, 7:57:28อาชีพนางสาวอรจิราคลองยุทธ12/12/25471319901001426529เจริญมาศ9-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์--นางอิสริยะ ทิมาตะฤกะรับจ้างทั่วไป
นางจิตติพรรณ พงษ์ชัยศริ
ป้า5299-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์0872428226ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์3.25
79
27823/3/2020, 9:28:26อาชีพนางสาวพรพิชามนที15/07/2547135060114557211
บ้านหนองมะค่า
8-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายวิทยา มนทีทำงานทั่วไปบุษยา พันมณีรับจ้างทั่วไปบุษยา พันมณีแม่118-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0629865650รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
80
37923/3/2020, 10:01:52
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์นายธีรพัฒน์นาคพิพัด21/11/254713187000426842
บ้านหนองหัวช้าง
ม.13-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสนธยา นาคพิพัดทำงานทั่วไปสุภา นาคพิพัดรับจ้างทั่วไปสนธยา นาคพิพัดพ่อ4213-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0878945754รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์2.50
81
48023/3/2020, 10:05:43
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์นางสาวณัชชาแดนคำสาร21/10/2547110430077378277หนองโดน1-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสุทัศน์ แดนคำสารรับจ้างทั่วไป
นางสาวเครือวัลย์ ผิวขาว
รับจ้างทั่วไปนายเวิน แดนคำสารปู่771-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0853024600บ้านหนองโดนประสาทวิทย์หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์3.05
82
58123/3/2020, 10:48:58อาชีพนางสาวกานต์รวีขันโท14/08/2547131870003876388หนองหัวช้าง13-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายวันชัย ขันโทรับจ้างทั่วไป
นางสาววรรัตน์ ซุนเฮงกุล
รับจ้างทั่วไปนางทองมา ซุนเฮงกุลยาย8813-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0972588051รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
83
68223/3/2020, 10:54:14อาชีพนางสาวสุดารัตน์เที่ยงปา06/02/254813187000453613สำโรงเก่า10-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายกุศล เที่ยงปารับจ้างทั่วไปจำรัส เที่ยงปารับจ้างทั่วไปจำรัส เที่ยงปาแม่310-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์934627786รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
84
78323/3/2020, 11:21:15วิทย์-คณิตนางสาววรรณวิษาดินโคกสูง21/08/25471319900978299154บ้านหนองครก2-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายบุญเพรช ดินโคกสูงเกษรตกรรมนางหนูชิดดินโคกสูงเกษรตกรรมนายบุญเพชรพ่อ1542-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์0874534688ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์3.22
85
88423/3/2020, 11:49:37กีฬานายธีรพงษ์สังข์โกมล11/10/25471318700041128118/2บ้านสวนครัว8-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นาย อภิชิต สังข์โกมลรับจ้างทั่วไปนางนุชนาถ ชมสำริดค้าขายนาง ประนอม ชมสำริดยาย118/28-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0638743506บ้านทะเมนชัยทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
86
98523/3/2020, 12:31:14อาชีพนางสาวพิมพ์ชนกสอนโก่ย28/06/2547231870000186816หัวทำนบ9-กงรถห้วยแถลงนครราชสีมา--นางสุภาพร สอนโก่ยรับจ้าง
นางสาวจำเนียร ขาวมะเริง
ยาย169-กงรถห้วยแถลง
นครราชสีมา
0657386737บ้านหัวทำนบกงรถห้วยแถลงนครราชสีมารอประกาศผล
87
108623/3/2020, 13:04:28อาชีพนายคามิน สานิภามณี29/10/2547131870004162411สองห้อง9-ตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมานายชัยยงค์ สานิภามณีเสียชีวิตนางอบเชย สานิภามณีเกษรตกรรมนางอบเชย สานิภามณีแม่119-ตลาดไทรชุมพวง
นครราชสีมา
0968625502ตลาดไทรพิทยาคมตลาดหทรชุมพวงนครราชสีมา1.95
88
118723/3/2020, 14:25:27
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์เด็กหญิงวิฉัตตราจงปลงกลาง30/01/254813070000216718บ้านหัวทำนบ9-กงรถห้วยเเถลงนครราชสีมานายอำนาจ จงปลงกลางรับจ้างนางวาสนา จงปลงกลางรับจ้างประยูร สง่างามยาย89-กงรถห้วยเเถลง
นครราชสีมา
0648344967บ้านหัวทำนบกงรถห้วยเเถลงนครราชสีมารอประกาศผล
89
128823/3/2020, 15:56:37วิทย์-คณิตดนตรีนายศิลาชัยโพนคำ06/06/25471318700036426188หนองใหญ่10-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมคิด โพนคำเกษรตกรรมนางวนิดา กระโจมเกษรตกรรมนางวนิดา กระโจมแม่18810-เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์0986027954ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
90
138923/3/2020, 16:18:47วิทย์-คณิตนางสาวจิราพัชรศาลาเเดง28/08/2547184990169352814หนองอ้อ8-บ้านยางลำทะเมนชัยนครราชสีมานายวุฒิพงศ์ ศาลาเเดงรับจ้าง
นางสาววิไลลักษณ์ บุญวิถี
เกษรตกรรม
นางสาววิไลลักษณ์ บุญวิถี
แม่2373-ตลาดไทรชุมพวง
นครราชสีมา
0845299413ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์3.66
91
149023/3/2020, 17:08:46วิทย์-คณิตนางสาวกันธิชาเชียงรัมย์15/12/2547131870004355428/3
บ้านหนองม่วง
4-ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์พรศักดิ์ เชียงรัมย์รับจ้างสุธินี ปลื้มใจรับจ้างสำนวน เชียงรัมย์ย่า28/34-ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์0933765131ลำปลายมาศลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.54
92
159123/3/2020, 17:30:51อาชีพนางสาวพิยดาสมไพร03/10/254713187000407175บ้านสระแร่8-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์นายบัวผัน สมไพรเกษรตกรรมนางรำพวน สมไพรเกษรตกรรมนางรำพวน สมไพรแม่58-หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์0621642535วัดบ้านหนองกะทิงหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
93
169223/3/2020, 18:06:43อาชีพดนตรีนางสาวน้ำฝนฉิมรัมย์17/06/25471318700036809175หนองโดน1-หนองโดนลำปลายทาศบุรีรัมย์นายฉลอง ฉิมรัมย์รับจ้างนางปุ๋ย ฉิมรัมย์รับจ้างนายสนอง ฉิมรัมย์ปู่1741-หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์0832192711ลำปลายมาศลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.58
94
179323/3/2020, 19:40:05วิทย์-คณิตนางสาววันใสโปรดสูงเนิน12/04/2548131870004735545สีชวา7-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายอภิชิต โปรดสูงเนินเกษรตกรรมพิมเสน โปรดสูงเนินเกษรตกรรมพิมเสน โปรดสูงเนินแม่457-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0810795346รวมมิตรวิทยาผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์3.10
95
189423/3/2020, 19:47:52กีฬาดนตรีนายภาคภูมิใจดี04/08/2547131870003846139หนองอีม้า9-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์นายชาลี ใจดีรับจ้างนางสาวสมมาตร เกตุแก้ว-นางสาวสมมาตร เกตุแก้วแม่399-หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์0935147107บ้านทะเมนชัยทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์รอประกาศผล
96
199523/3/2020, 20:40:55
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ดนตรีนางสาวณัฐฌาช่วยจะโป๊ะ19/01/2548114060125599040โนนแดง9-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์--นางสาวปภาวดี อ่อนซ้อยรับจ้างนางทองมี ช่วยจะโป๊ะยาย400-โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์0886137076บ้านเขาซกเขาซกหนองใหญ่ชลบุรีรอประกาศผล
97
209623/3/2020, 21:01:05อาชีพนายอภิวัฒน์ป้ายไธสง03/10/25471318700040881723สวนแตง2-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์นายสมศักดิ์ ป้ายไธสงค้าขายนันทนา บุญจันทร์อัฒน์ค้าขายนันทนา บุญจันทร์อัฒน์แม่7232-ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์0956173296ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.46
98
219723/3/2020, 21:11:50อาชีพนางสาวฑิฆัมพรเรืองแสน31/10/25471319900992020130
บ้านหนองคูน้อย
10-หนองคูลำปลายมาศบุรีรัมย์นายอุทัย เรืองแสนพนักงานบริษัท
นางสาวสายสุนี รอดแสงจันทร์
พนักงานบริษัทนางแฉล้ม วาทะกิจยาย13010-หนองคูลำปลายมาศบุรีรัมย์0952752874ธารทองพิทยาคมลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์2.18
99
19824/3/2020, 7:30:51วิทย์-คณิตดนตรีนายพีระนันท์ศุภภูมิสิษฐ์08/09/25471318700039671124โคกซาด9-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์นายเรือน พิทักสงฆ์ค้าขาย
นางสาวศิญาพรรณ ศุภภูมิสิษฐ์
รับจ้าง
นางสาวศิญาพรรณ ศุภภูมิสิษฐ์
แม่1249-ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์0616121575ภรภัทรไทยสามัคคีหนองหงส์บุรีรัมย์รอประกาศผล
100
29924/3/2020, 10:13:27กีฬาดนตรีนายอานุภาพแป้นนางรอง26/12/25461318700030925241บ้านยาง2-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์นายคำพร แป้นนางรองเกษรตกรรมกาญจนาเกษรตกรรมนายคำพร แป้นนางรองพ่อ2412-บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์0650707740บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์2.00
Loading...