รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รุ่น 87
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 87
2
ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561
3
หน่ยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
5
ห้องที่ 1
6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่
7
1นางสาววิภา บุญแสน
ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
สพป.เขต1 กาฬสินธุ์
8
2นางสนทนา สระมูลสารคามพิทยาคมสพม.26 มหาสารคาม
9
3นางวราภรณ์ ถาบุตรสารคามพิทยาคมสพม.26 มหาสารคาม
10
4นางอรทัย พูนสวัสดิ์หนองหินวิทยาคม
สพม.19 เลย-หนองบัวลำภู
11
5นางชนิดา เอกสะพังโนนแดงวิทยาคมสพม.26 มหาสารคาม
12
6นายกฤษฎา สหัสทัศน์บ้านแห่เจริญวิทย์สพป.เขต3 กาฬสิธุ์
13
7
นายธวัชพงศ์ ประชารักษ์สกุล
ชุมชนดูนสาดสพป.เขต4 ขอนแก่น
14
8นายพิทักษิณ ม่วงดี
ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
สพป.เขต1 กาฬสินธุ์
15
9นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณอุดรพัฒนาการสพม.20 อุดรธานี
16
10นายอนุศักดิ์ อินทบุตรบ้านดอนสันติสพป.เขต3 มหาสารคาม
17
11นางบุบผา เสนาคำโนนแดงวิทยาคมสพม.26 มหาสารคาม
18
12นางวิไลวรรณ ลุนละวงษ์วาปีปทุมสพม.26 มหาสารคาม
19
13นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์บ้านโสกก้านเหลืองสพป.เขต1 หนองบัวภู
20
14นางสาวนภาพร ตาดีศรีกระนวนวิทยาคมสพม.25 ขอนแก่น
21
15นางสาวดวงกมล ดรอิศวรหินแห่เสริมศิลป์สพป.เขต3 มหาสารคาม
22
16นางสาวชมพูนุช ทิพนัสสตรีศึกษาสพม.27 ร้อยเอ็ด
23
17นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโนนแดงวิทยาคมสพม.26 มหาสารคาม
24
18นานยทรงฤทธิ์ อินพรมภาบ้านโนนสูงหนองสวรรค์สพป.เขต1 หนองบัวภู
25
19นางสาวทิตยา เหล่าอรรคะบ้านโนนสูงหนองสวรรค์สพป.เขต1 หนองบัวภู
26
20นายรณฤทธิ์ รัตนทิพย์บ้านเพ็กคำบากหายโศกสพป.เขต3 อุดรธานี
27
21นางสาวจุฑารัตน์ คำภิลาบ้านเรืองชัยสพป.เขต3 อุดรธานี
28
22นางพนารัตน์ ทองคำบ้านหนองไฮสพป.เขต2 สกลนคร
29
23นายรวีวัฒน์ รังคะราชดงไร่ราษฎร์พัฒนาสพป.เขต1 กาฬสินธุ์
30
24
นางสาวธันย์นิชา เวียนฎีระภัทร์
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
สพป.เขต4 ขอนแก่น
31
25นางสาวจารุณี ชอบสุขบ้านสวนหม่อนสพป.เขต2 อุดรธานี
32
26นางเต็มดวง ปากวิเศษวังหลวงวิทยาคมสพม.27 ร้อยเอ็ด
33
27นางสุดารัตน์ ลาแสงบ้านนากอสพป.เขต1 หนองคาย
34
28นางสมใจ วงษ์หล้าบ้านโคกสีทองหลางสพป.เขต2 มหาสารคาม
35
29
นางสาวประภาพร วงสมบูรณ์
บ้านผักหวานโนนสว่างสพป.เขต2 ขอนแก่น
36
30นางสาวสุจริตรา คารมบ้านพรมสวรรค์สพป.เขต3 ร้อยเอ็ด
37
31นางสาววิไลลักษณ์ ทาเทพอากาศอำนวยศึกษาสพม.เขต23 สกลนคร
38
32นางสาวปวีนา เหล่าลาดบ้านเหล่าดอนเงินสพป.เขต1 อุดรธานี
39
33นางสาวประภัสสร พลศรีโสตศึกษา จ.มุกดาหาร
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
40
34
นางณัฐชญานันท์ แสงโพธิ์
บ้านโคกนาฝายสพป.เขต5 ขอนแก่น
41
35
นางสาวพิชญ์สินี พงษ์ภักดิ์
บ้านหัวภูสพป.เขต5 ขอนแก่น
42
36นางมลฤดี ชัยชมภูหนองนางพิทยาคมสพม.21 หนองคาย
43
37นางสาวอรอุมา ทองพุฒบ้านนาก้านเหลืองสพป.เขต5 ขอนแก่น
44
38นายวัณชัย วศินวัฒนาคำแสนวิทยาสรรค์สพม.เขต19
45
39นางดวงมณี หงษ์โยธีหลักเมืองมหาสารคามสพป.เขต1 มหาสารคาม
46
40นางสาวกัลยา พรมรัตน์บ้านหนองหญ้าปล้องสพป.เขต1 มหาสารคาม
47
41นางเพ็ญศิริ ภูกาเมฆบ้านเม็กน้อยหนองไผ่สพป.เขต2 มหาสารคาม
48
42นางพรชนก บุญจันทร์บ้านหินฮาวโนนงามสพป.เขต2 อุดรธานี
49
43นางสงกรานต์ บุญโสภาพบ้านโสกหว้าโนนหอมสพป.เขต2 ชัยภูมิ
50
44นางสาวสุพรรณี หารโสภาบ้านธาตุสพป.เขต2 ชัยภูมิ
51
45นางมะลิวรรร์ กุลแก้วอนุกูลนารีสพม.เขต24 กาฬสินธุ์
52
53
ห้องที่ 2
54
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลโรงเรียน
55
1
นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุล
บ้านแก้งใหม่สพป.เขต1 หนองคาย
56
2นางสาวสุลัดดา อะเวลานาเชือกพิทยาสรรค์สพม.26 มหาสารคาม
57
3นางสุภาวดี ศรีทนษาบ้านวังโพนสพป.เขต4 ขอนแก่น
(กรุณาแจ้งเวลาโอน)
58
4นางสาวพวงพกา อาจวิชัยหัวหินวัฒนาลัยสพม.24 กาฬสินธุ์
59
5นางกานดา ถันชนนางชุมชุนบ้านปะโคสพป.เขต1 หนองคาย
60
6นายประหยัด คำน้อยแวงน้อยศึกษาสพม.25 ขอนแก่น
61
7นางรัชนี นาหัวหนองบ้านไทยสามัคคีสพป.เขต1 หนองคาย
62
8นางกันต์สินี คำมาชุมชนบ้าบุเปือยสพป.เขต5 อุบลราชธานี
63
9นางอรสา จันทะชาลีปทุมรัตน์พิทยาคมสพม.27 ร้อยเอ็ด
(กรุณาแจ้งเวลาโอน)
64
10นายจีรศักดิ์ ทองคำยางอู้มวิทยาคารสพป.เขต2 กาฬสินธุ์
65
11นางสาวณัฐกฤตา สายเนตรศรีวิไลวิทยาสพม.21 หนองคาย
66
12นายสมหมาย พรมอุดมบ้านผือสพป.เขต2 หนองคาย
67
13นางสาวจิตรลดา เสนาวังยางอู้มวิทยาคารสพป.เขต2 กาฬสินธุ์
68
14นางสาวศิริพร ชัยสารบ้านพานพร้าวสพป.เขต1 หนองคาย
(กรุณาแจ้งเวลาโอน)
69
15นายอภิชาติ ศรีนาทมบ้านหมูมันสพป.เขต2 นครพนม
70
16
นางสาวสุพัตรา บัวทองจันทร์
บ้านดงอินำสพป.เขต1 นครพนม
71
17นางจิราภรณ์ สีสงนางบ้านภูพระโนนผักหวานสพป.เขต2 หนองบัวลำภู
72
18นายพีพัฒน์ สารพัฒน์บ้านโคกกลางสพป.เขตุ1 อุดรธานี
73
19นางสาวสิริน จันทรภักดีอนุบาลน้ำขุ่นสพป.เขต5 อุบลราชธานี
74
20นางปัญจา ศรีกลางหนองโนราษฎร์บำรุงสพป.เขต3 ร้อยเอ็ด
75
21นางสาวชมนภัส ขันธ์แก้วบ้านหนองกุงใหม่สพป.เขต2 ชัยภูมิ
76
22นายบรรพต หงษานาวาบ้านกล้วยวิทยาสพป.เขต1 ร้อยเอ็ด
77
23นางสาวสุจินดา สีแก้วปลาปากวิทยาสพม.22 นครพนม
78
24นางนิภากร ไชยรินทร์ชุมชนเอื้องก่อนาดีสพป.เขต2 นครพนม
79
25นางจารุภัทร โฆษณาบ้านโนนทองคำเจริญสพป.เขต2 อุดรธานี
80
26นายปรเมศวร์ หมูดาบ้านหนองแวงสพป.บึงกาฬ
81
27นางสาวนงเยาว์ เบิกบาลบ้านแก้งโตนสพป.เขต5 อุบลราชธานี
82
28นางสาวอรุณี ศิรินันท์
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาสารคาม
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
83
29นางวิลาวรรณ คำมุงคุณบ้านโนนสวางสพป.บึงกาฬ
84
30นางสาวเยาวเรศ ทิพชราร่องคำสพม.24 กาฬสินธุ์
85
31นางสาวธัญญรัศท์ สุภษรร่องคำสพม.24 กาฬสินธุ์
86
32
นางสาวจันทิมา วรรณเสริฐ
บ้านคำน้อยสพป.เขต2 อุดรธานี
87
33นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ศรีกระนวนวิทยาคมสพม.25 ขอนแก่น
88
34นายจิรพงษ์ ภูโสดาบ้านโคกสว่างสพป.เขต1 อุดรธานี
89
35นางวชิราภรณ์ สุภารี
ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
สพป.เขต2 กาฬสินธุ์
90
36นางอรทิตย์ มีขันเพชรชุมชนหนองกุงใหญ่สพป.เขต4 ขอนแก่น
91
37นางวรนุช เถาว์ทองบ้านโนนสวางสพป.บึงกาฬ
(กรุณาแจ้งเวลาโอน)
92
38นายอัษฎาวุธ พิมขาลีหนองจอกวิทยาสพป.เขต3 ร้อยเอ็ด
93
39นางสาวอุมาพร เมืองโคตรปลาปากวิทยาสพม.22 นครพนม
94
40นายประดุง ชาลีบ้านหนองไผ่น้อยสพป.เขต3 ขอนแก่น
95
41นางสาวราตรี ศรีโยบ้านหนองไผ่น้อยสพป.เขต3 ขอนแก่น
96
42นายศิลเนตร ผาอินทร์บ้านดอนศาลาสพป.เขต2 นครพนม
97
43นางธิดารัตน์ ใจสุขน้ำพองศึกษาสพม.เขต25 ขอนแก่น
98
44นายจิลลาภัทร มุกดาสมเด็จพิทยาคมสพม.เขต24 กาฬสินธุ์
99
45
นางสาวอาภรณ์ วงษ์กระนวน
พัฒนาคำแก้วสพป.เขต1 หนองคาย
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu