รายงานงบประมาณ2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น.
2
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งของเงิน
งบประมาณ
ยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ% การเบิกจ่าย
5
6
12000200594
2000204701500014
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
571141023,500.0023,500.00.00100.00%
7
8
22000200594
2000204704000000
รายการงบประจำ (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)571110010,163,476.0010,110,224.0053,252.0099.48%
9
10
32000200594
2000204704000000
รายการงบประจำ (งบดำเนินงาน )57112004,763,044.004,762,254.16789.8499.98%
11
12
42000200594
2000204704500003
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตภูเขา
57114101,150,000.001,150,000.00.00100.00%
13
14
52000200594
2000204704500004
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลือผู้พิการ
57114107,500.007500.00100.00%
15
16
62000200594
2000204704700004
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน57115008,219,987.008,218,586.351,400.6599.98%
17
18
72000200594
2000204704700005
โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้57115001,280,010.001,279,904.00106.0099.99%
19
20
82000200594
2000204705000000
รายการงบประจำ (งานอัธยาศัย )57112002,640,150.002,640,149.46.54100.00%
21
22
92000200594
2000204705110000
ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอ(ลี้) 183,000 บาท
5711310183,000.00183,000.00.00100.00%
23
24
102000200594
2000204705410000
ปรับปรุงห้องสมุดทุ่งหัวช้าง 204,000 บาท,สร้างห้องสมุดลี้ 2,191,800 บาท
5711320204,000.00204,000.00.00100.00%
25
26
112000200594
2000204705700001
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ57115003,059,100.003,059,100.00.00100.00%
27
28
122000200594
2000289720000000
รายการงบประจำ (ค่าตอบแทนครู กศน.ตำบล)571110010,762,953.0010,762,953.40-.40100.00%
29
30
132000200594
2000289720000000
รายการงบประจำ (ค่าประกันสังคม ครู กศน.ตำบล)5711200466,868.00418,872.0047,996.0089.72%
31
32
142000200594
2000289720500001
ค่าหนังสือเรียน57114102,522,840.002,485,419.0037,421.0098.52%
33
34
152000200594
2000289720500008
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน57114102,873,520.002,862,920.0010,600.0099.63%
35
36
162000200594
2000289720500009
ค่าจัดการเรียนการสอน571141013,768,828.0013,768,827.66.34100.00%
37
รวมทั้งสิ้น62,088,776.0061,937,210.03151,565.97
38
39
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ99.76%
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu