16. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมผลงานที่ประสพผลสำเร็จ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลา1. ประเภท2. ชื่อผลงาน3. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน
7. โทรศัพท์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน
2
26/7/2019, 8:09:07ครูผู้สอนภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้นิทาน สำหรับเด็กพิเศษ
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
นางสาวนันทพร ภานุเวศ
0879479124
3
31/7/2019, 16:20:46ครูผู้สอนภาษาไทย
การส่งเสริมทักษะการอ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ด้วยกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง(นิทาน) ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ
โนนสัง 2บ้านท่าลาด
นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม
0957988213
4
31/7/2019, 16:24:22
ผู้บริหารโรงเรียน (จัดการศึกษาพิเศษ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการบริหารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้าง SEAT โรงเรียนบ้านท่าลาด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โนนสัง 2บ้านท่าลาด
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
0872364170
5
31/7/2019, 16:26:03ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
การส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมหัตถเวทคณิต
โนนสัง 2บ้านท่าลาด
นางสงกรานต์ ดอนน้อยหน่า
0821727837
6
3/8/2019, 14:47:21ครูผู้สอนภาษาไทย
การส่งเสริมการอ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน
ด้วยกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง (นิทาน) โดยใช้โมเดล ATM
โนนสัง 2บ้านท่าลาด
นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม
0957988213
7
6/8/2019, 8:56:51ครูผู้สอนภาษาไทยภาษาพาเพลินเมือง 3ย้านพร้าวนางนิภาลัย ทองขาติ0806203370
8
6/8/2019, 9:39:14ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย หัตถคณิต (Finger Math)
ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยา
นางสุภัทนาพร การโสภา
0862265081
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100