2018 Lisa 2 Riigieelarvelise toetuse kasutamise tegevus- ja kuluaruanne
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
6
Jrk.nr.KitsaskohtTegevuse sisu Saavutatud tulemusKaasatud partneridSihtgruppTegevuse algusTegevuse lõppEelarveSaadud toetusEelarve sisuEelarve jääkLisamärkused
7
Tooge välja kitsaskoht, mille lahendamisele oli tegevus suunatud.Kirjeldage, milline oli ellu viidud tegevuse sisu kitsaskoha lahendamiseks (kes, millal ja kuidas tegi arvestades noorsootöö korraldamise põhimõtetega, noortevaldkonna arengukava ja kvaliteedi arendamise toetuse eesmärkidega).Kirjeldage tegevuste elluviimise tulemust ja mõõdikuid (arvnäitajad), sh tooge välja tegevuste mõju koostööle huviala valdkonna sees, noorele pakutava teenuse mitmekesisusele, esindusühingu liikmete ja tegevustele sihtgruppide õigustele ning huvide kaitsele ning esindamisele.Tuua välja välised partnerid, kes olid tegevusega seotud (toetasid tegevust, aitasid korraldada, tegid koostööd vms). Mitte nimetada Koostööleppega seotud Kaastaotlejaid.Tuua välja sihtgrupp, kes sai tegevusest osa. Vajadusel nimetada mitu sihtgruppi. Millal tegevused algasid.Millal tegevused lõppesid.Kogu tegevusele kulunud summa.Saadud toetuse maht tegevusele kulunud summast.Tuua välja, millised kulud kaeti toetusega. Vajadusel ka kulude jaotumine partnerite vahel.Kasutamata jäänud toetus.Kirjeldage ja põhjendage muutusi planeeritud projektis ning lõplikus projektis (sh muutused tegevustes, tulemustes ja eelarves).
8
1Eestis puudub puudub täielik ülevaade LTT-valdkonna huvihariduse ja -tegevuse huviringidest.
Eesti Teadushuvihariduse Liit alustas info kogumist septembris 2017 ning www.huviring.ee koondab teadaolevate LTT-valdkonna huviringide infot (ca 250 huviringi üle Eesti). Samas Liidu hinnangul on huviringe rohkem, kuid nendeni jõudmine nõuab rohkem ressurssi. Praxise 2016.aastal läbiviidud “IKT-hariduse uuring” (1) toob välja LTT-osa kitsamalt - ainult IKT-valdkonna huviringide osa lasteaedades ja üldhariduskoolides (ei kajastu noortekeskused ja huvikoolid). Info LTT-valdkonna huvitegevuse kohta liigub jätkuvalt aga nagu rahvaluule suust suhu. Huviring.ee pakub küll tehnilise lahenduse olemasolevate ringide registreerimise kohta, kuid “ei tea, kus ja kes on need, kellel paluda ringi sisestada”. LTT-valdkonnas tegutsevate huviringide info peaks olema avalikult kättesaadav, et lapsevanematel oleks võimalik pakkuda oma lastele LTT-valdkonna huviringi ning ka selleks, et piirkonnad, kus LTT-valdkonna huviringid täiesti puuduvad. Nende näitajate kogumine aitab kaardistada LTT-valdkonna ringitegevuse hetkeseisu ning selle alusel ning sellest lähtuvalt on võimalik planeerida ka pikaajalisemaid vajadusi.
(1)http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/uuringud/ikt-haridusest-digioskuste-opetamine-hoiakud-ja-voimalused-lasteaias-ja-uldhariduskoolis

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) poolt 2015. aastal üldhariduskoolidest kogutud huvitegevuse andmete põhjal oli üldhariduskoolides LTT-valdkonna huviringe ca 15% kõigist huviringidest. Uuringud toovad välja küll selle, miks ei avata rohkem LTT-valdkonna huviringe (juhendajate puudus, rahastus) aga ei ole uuritud fokuseeritult olemasolevad ringe. Kuna kõige rohkem huvitegevust pakutakse lastele ning noortele ikkagi koolides, on oluline teada saada toimivatelt huviringidelt, millised tingimused peavad olema täidetud, et toimuks LTT-valdkonna huviring. Selleks on vaja läbi viia fookusgrupi uuringud koolides, kus toimuvad LTT-valdkonna huviringid, et korraldajate ja juhendajate nende kogemus kaardistada, analüüsida ning siis jagada läbi nõustamiste, koolituse ja mentorluse ka teistele koolidele. Lisaks viiakse läbi intervjuud LTT-valdkonna huviringides osalevate laste ning noortega, et aru saada nende motivatsioonist sellistes ringides osalemises.
Kitsaskoha lahendamisks soovime saada paremat ülevaadet valdkonnast, mis võimaldaks valdkonna arengut veelgi paremini teostada.

Kindlasti soovime saada ülevaate ka noortekeskustest, kus toimub LTT valdkonna huviharidust või huvitegevust. Nende tegevuste tulemina tahame teada enamust LTT valdkonna tegevustest. Ülevaatest tulenevalt soovime kaastata rohkem huviringe huviring.ee keskkonda.
1. Huviring.ee keskkonda saavad LTT-valdkonna huviringe sisestada kõik soovijad sõltumata sellest, kas korraldaja ja/või läbiviija on Eesti Teadushuvihariduse Liidu (edaspidi Liidu) liige või mitte. Huviring.ee veebilehel oli 2018. aasta lõpuks info rohkem kui 310 LTT valdkonna huviringi ja 190 LTT valdkonna huviringi juhendaja kohta, mis toimuvad koolide juures, huvikoolides, noortekeskustes, raamatukogudes, ettevõtete juures jm. Huviringid on lisandunud jooksvalt kogu aasta vältel aga kõige enam infot lisandus õppeaasta alguses septembris-oktoobris. Keskkonnas on hetkel kõige rohkem IT-alaseid huviringe (robootika, multimeedia, programeerimine), tehnoloogia märksõna kasutatakse ca 1/6 ringide juures ning looduse märksõna 1/5 huviringide juures. Kõige vähem on keskkonnas keemia, füüsika ja matemaatika huviringe - märksõnad kajastuvad ca 1/10 sisetatud ringide juures.

2. Info levitamiseks jagamise palvet infot uuendada/lisada www.huviring.ee lehel erinevates infokanalites - reklaam Õpetajate Lehes, infokiri liikmetele, uudis kodulehel, postitused erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Palve infot uuendada läks ka noortekeskustele, kus potentsiaalsed huviringid toimuvad. Noortekeskusest toimuvate huviringide info kogumist teostati ka siis, kui toimusid kohtumised kohalike omavalitsustega. Huviring.ee võimausi tutvustati ka ETV Plus hommikuprogrammis 9.oktoobril 2018.

3. Liidu eestvedasmisel korraldati ka viis piirkondlikku kohtumist (Rakvere, Saaremaa, Jõhvi, Rapla, Tartu), kus ühe laua taga arutati LTT-valdkonna tegevusi piirkonnas. Kohtumisel osalesid lisaks liidu esindajatele ka kohaliku omavalitsuse esindaja, LTT-valdkonna huvitegevuse esindajad-korraldaja, noorte ja noortekeskuste esindajad. Arutelu teemadeks laiemalt oli piirkonna LTT-huvihariduse hetkeseis ja ühiste ajurünnakute tulemusena ühised plaanid ka tulevikuks, et piirkonnas oleks laiem valik LTT-alaseid tegevusi noortele. Kahes piirkonnas viide ühiselt läbi ka LTT-valdkonna SWOT-analüüs. Kohtumistel pakuti välja ka mõtted piirkondlike LTT-valdkonna koolituste kohta, millega 2019.aastal saaks edasi minna.
Näeme, et kohaliku piirkonna kohtumised on väga vajalikud - näiteks Tartu piirkonna kohtumisel käidi välja mõte algatada LTT juhendaja stipendiumi programmi ja Tartu linn on võtnud selle nüüd oma tegevuskavasse.
Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö keskus, Eesti ANK, Eesti Infotehnolooga ja kommunikatsiooni Liit, Eesti Teadusagentuur, Teaduskool, Microsoft, Telia, Swedbank, SEB, SK ID Solutions, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla-Järve noortekeskus, Toila vallavalitsus, Jõhvi vene põhikool, Jõhvi Kultuuri-ja huvikeskus, Kohta-Järve linnavalitsus, Jõhvi põhikool, Saaremaa vallavalitsus, Saaremaa ühisgümnaasium, Kuressaare gümnaasium, Orissaare avatud noortekeskus, LTT-valdkonna huviringide korraldajad
LTT-valdkonna huviringide juhendajad
LTT-valdkonna huviringides osalevad noored
Kohalikud omavalitsused
Riiklikud institutsioonid
Apr-18Dec-18€ 8,800€ 8,800Eelarves kajatuvad kohalike omavalitustega kohtumisega seotud otsesed kulud, huvinig.ee-ga seotud kulud sh tasuline reklaam.2,074€Tegelik eelarve jäi planeeritust väiksemaks, huviring.ee tutvustamisel kasutati palju tasuta oma ning koostööpartnerite kanaleid, sh sotsiaalmeedia kanaleid. Kohailike omavalitsustega kohtumiste eelarve kulu oli planeeritust väiksem.
9
2Loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia huviala valdkonnas on puudulikud ja vähesed kogemusvahetuse võimalused Eesti siseselt ja vähene teadmine rahvusvahelisest kogemusest - nii huvikoolide kui huviringide käivitamisel.
Näiteks on MTÜ Robootika ja Vaata Maailma SA korraldatud koolitustel tagasisides üheks põhijooneks vajadus rohkem teiste huviringijuhendajatega suhelda ning kogemusi vahetada. Kui õpetajatel ja juhendajatel napib aega täiendkoolituste käigus kogemusi vahetada, siis erinevate huvialavaldkondade juhendajad ei kohtu üksteisega peaaegu üldse, loodusringide juhendajad ei ole kuidagi seotud robootikaga ja vastupidi. Lisaks sellele ei toimu peale üksikute projektide süsteemsemaid kogemusvahetusi naabermaadega. Meie andmetel on Soomes väga hästi välja arenenud teadushuvihariduse pakkumine loodus- ja teadusringide tasemel, kuid viimane lõimumisalane tegevus toimus aastate eest.
Kitsaskoha lahendamiseks on tarvis laiendada Eesti sisest võrgustikku ning suurendada senist läbikäimist. Selleks on vaja kaasata võrgustikku juba LTT-huviala valdkonnas tegutsevaid isikuid ning osaleda rahvusvahelises koostöös parimate praktikate vahetamiseks.

Selle elluviimiseks korraldab TEAHU:
- Kevadkool 6.04-7.04 2018 nii oma liikmetele, kui mitteliikmetele ja võtmeisikutele teistest huvialavaldkondadest. Lisaks on võimalus igal liikmel tuua kaasa üks noor, et suurendada noorte osalust poliitika kujundamisel.
- Sügiskool 05.10-06.10 nii oma liikmetele, kui mitteliikmetele ja võtmeisikutele teistest huvialavaldkondadest. Lisaks on võimalus igal liikmel tuua kaasa üks noor, et suurendada noorte osalust poliitika kujundamisel. Sügiskooli kutsutakse esinema Newtonist teadushuvihariduse valdkonna esindaja ja juhendaja.
- Piirkondlike võrgustike tekitamine liikmete vahel kogemusvahetuse edendamiseks, sh erinevate teemadega huviringide külastamine ning põhiväärtuste väljatöötamiseks.

Sellega aidatakse kaasa ka noorte arengukava esimesele alameesmärgile, sest läbi suurema ning toimivama LTT huvihariduse võrgustiku suurenevad ka noorte võimalused oma arengupotentsiaali avamiseks. Praegu on keskeltläbi LTT alase huvihariduse osakaal 14 %.
1. Kevadkool toimus 06.-07.04 Kopra Turismitalus.
Kevadkoolis osales 44 inimest. Kevadkooli raames toimusid valdkonna arutelud, töötoad ning samuti Eesti Teadushuvihariduse Liidu üldkoosolek. Mitmed ettekanded käsitlesid LTT huvitegevuse/huvihariduse hetkeseisu ning arutlesid tulevikuvisioonide üle.
Terje Tuisk (Eesti Teadusagentuur) tegi ettekandes ülevaate avalikest institutsioonidest ja allasutusest, kes Eestis noorte LTT-alaseid tegevusi soodustavad.
Einike Mölder Eesti Noorsootöö Keskusest andis ülevaate huvihariduse täiendavatest toetustest.
AHHAA teaduskeskuse juhatuse liige Andres Juur tegi esitluse juurprobleemidest teadushuvihariduses ning tõi praktilisi näiteks, kuidas AHHAA keskus teaduse populariseerimisega tegeleb.
Üheks aktuaalseks teemaks LTT valdkonnas on formaalõppe ja mitteformaalõppe lõimimine. Sellest kõneles pikemalt Külli Salumäe Tartu Ülikooli Viljandi Kultuurikolledžist ning tõi ka praktilisi näpunäiteks noorte paremaks juhendamiseks.
Päeva lõpetas Pia Groenewolt üle-Euroopalisest assotsiatsioonist All Digital. Ettekandja andis ülevaate euroopa rahastusvõimalustest ja teiste riikide LTT-alase huvihariduse kogemustest. Samuti jagas ta informatsiooni erinevate veebilehtede kohta, kust on võimalik leida informatsiooni ja online-resursse LTT-alase huvitegevuse tarbeks.
Kevadkooli teise päeva hommikul oli kõigil soovijatel võimalus osaleda töötubades ja saada praktiline hands-on kogemus näiteks audio- ja videoproduktsioonis, pudeliraketi tegemises, raua määramises ja veemaailma simulatsioonides.
Pärast töötubasid toimus veel ajurünnak Teadushuvihariduse Liidu põhiväärtuste väljatöötamiseks. Samuti vaatasime töötubades valminud videosid ja küsisime noortelt, mida nemad LTT huvihariduse arengutest arvavad. Üheskoos leiti, et järgmisel korral (Sügiskoolis) tuleb noored kaasata kohe valdkonna aruteludesse. Seejärel sõlmisime otsad kokku ja hakkasime juba sügiskooli plaane tegema.
Pikem ülevaade Kevadkoolis toimunust on Eesti Teadushuvihariduse Liidu kodulehel http://www.teadushuvi.ee/uudised/kevadkool-2018 -

2. Sügiskool toimus 05.-06. oktoobril Pühajärvel. Sügiskoolis registreeris end 57 inimest. Kutsutud olid ka teised huvitegevuse/huvihariduse katusorganisatsioonid ning noored. Sügiskoolis toimusid nii ettekanded, seminarid kui arutelud. Ülevaade ja materjalid kodulehel http://www.teadushuvi.ee/uudised/sugiskooli-paevakava

Esimese päeva teemade hulgas oli ülevaade Liidu tegemistest: robootika ainetunnis, koolitused LTT-huviringide juhendajatele, kohtumised kohalike omavalitsustega, võrgustiku tegevused, õppereis. Samuti töötasime üheskoos välja LTT-valdkonna huviringide juhendajate tunnustamise põhialused.
Ivar Männamaa Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast kõneles mängu toel õppimisest ning viis läbi ka mängulise töötoa.
Õhtuseks aruteluteemaks oli “Eraldi või koos? Poisid ja tüdrukud LTT-huvitegevuses”, mida vedas Vaata Maailma SA kommunikatsioonijuht Kadri Naanu. Arutelus said sõna ka noored ise.
Teisel päeval tutvustas Eva Pruusapuu Eesti Teadusagentuurist Teaduspakti ning jätkusid praktilised töötoad. Sügiskooli lõpetuseks jutustas mereimetajate ekspert Mart Jüssi loo lendavast vaalast ehk mida on inseneridel looduselt õppida.


3. Liikmetevahelise piirkondlike ja valdkondlike kogemusvahetuste edendamiseks korraldati üle Eesti minikohtumisi - Nutifestival (Kadrina Keskkool), Teaduskool (Viljandi), Tartu Loodusmaja kogemuste kolmapäevad, Robotexi Liidu ja juhendajate ümarlauad, Rakke robootika, Teaduskool (Tartu), Huvitera juhendajate ümarlaud, uute huviringide juhendajate kohtumine Pärnus. Minikohtumiste formaat osutus edukaks - see annab võimaluse kohtuda oma valdkonnas ja ka piirkonnas tegevustevate teiste juhendajate ja/või huviringi korraldajatega väikesmas grupis ning see omakorda võimaldab sisulisemaid arutelusid. Hetkel korraldame keskselt Minikohtumisi aga tegevuse pikem eesmärk on see, et piirkonnas ja LTT-valdkonnas tegusevad algatavad selliseid kohtumisi ise. Liit soovib jätkata selliste kohtumiste korraldamist ka 2019.aastal.
Innokas (Soome), Eesti Teadusagentuur, Eesti Noorsootöö Keskus, All Digital.org, Vaata Maailma SA, Liidu liikmedLTT huviringide juhendajad, LTT huvitegevusega seotud organisatsioonid, poliitikakujundajad, valitud noored ning teiste huvialavaldkondade esindajad. Apr-18Dec-18€ 11,900€ 11,900Kevadkooli otsesed kulud kokku summas 2943 eurot sisaldasid ruumi rent, toitlustus, ettekande ja töötubade läbiiviijate tasud. Kevadkooli omaosaluste summa kokku oli 270 eurot, mille võrra vähenesid otsekulud.

Sügiskooli otsesed kulud kokku summas 4596 eurot sisaldasid: ruumi rent, majutus, toitlustus, ettekannete ja töötubade läbiiviijate tasud.
Sügiskooli omaosaluste summa kokku oli 280 eurot, mille võrra vähenesid otsekulud.

Minikohtumise läbiviimiste otsesteks kuludeks on korralduse ja toitlustusega seotud kulud kokku summas 100 eurot.
3,812€Kokkuleppel ENTKga kasutati Kevadkooli eelarve jääki ja Sügiskooli eelarve jääki punktis 4.1 kirjeldatud Õppereisi kulude katteks.
10
3Uuringud toovad teadushariduse väljakutsena välja LTT-valdkonna huviringi juhtide, käivitajate puuduse ja juhendajate ning õpetajakoolituse ning selleks vajalike materjalide ja metoodika puudumise.

https://www.hm.ee/sites/default/files/2015._aastal_noorsootoos_osalenud_noorte_rahulolu_noorsootooga_0.pdf https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/eesti_noorte_osalemine_noorsootoos.pdf
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2017/10/Terje_teadushuviharidus-2013-2017.pdf
Koolituse väljatöötamisel peame silmas, et koolituse sihtrühmaks on inimesed, kelle jaoks huviringi juhendamine on eelkõige hobi, mitte tööga seotud tegevus. Samuti ei ole tegemist õpetaja ametit pidavate inimestega. Sellega arvestame nii koolitusaegade planeerimisel kui koolituse ülesehitusel. Näiteks praktiline osa on seetõttu üles ehitatud sarnaselt ringitunnile, et pakkuda juhendajatele sarnast positiivset kogemust, mida lapsed/noored saavad ringidest. Lähtume eeldusest, et paljud potentsiaalsed juhendajad on küll ringi loomisest huvitatud, kuid nad pole ise sarnastes ringides osalenud.
Koolituse pikkuseks on kokku ca 11 akadeemilist tundi.

Koolitusel teoreetiline osa:
- huviringi käivitamine, sh eelarvestamine, rahastamise võimalused ning muud praktilised küsimuse (eelarvestamise osa on valdkondlikult erinev Teadusringide, Tehnoloogiaringide ja Loodusringide puhul);
- juhendaja põhitõed, ringitundide läbiviimise metoodika;
- IT-oskuste vastu huvi tekitamine ning oskuste arendamise metoodika;

Koolitusel praktiline osa:
- praktilised baasoskused LTT-valdkonna huviringi läbiviimiseks kolmes erinevas valdkonnas:
Teadusringid (sceince): füüsika, keemia, inseneeria, matemaatika
Tehnoloogiaringid: Robootika, programmeerimne, Multimeedia, 3D Modelleerimine, infotehnoogia, muud
Loodusringid: Loodus, keskkonnahoid.
Koolitusmaterjalide väljatöötamiseks moodustas Liit hankekomisjoni, kelle ülesandmeks oli hanke sisu (metoodika ja materjalide väljatöötamine ning nende alusel koolituste läbiviimine) ning ajakava väljatöötamine. Liit kuulutas 09.07.2018 välja hanke, mille kohta info avaldati Liidu kodulehel ja saadeti Liikmete e-posti loendisse (87 isikut loendis) ja Liidule laekus 1 pakkumine. Hankekomisjoni otsusega valiti teenuse pakkujaks Tartu Loodusmaja.

Metoodika ja materjalid LTT-valdkonna huviringide käivitajatele ning juhendajatele töötati välja. Kokku valmis 8 koolitusmoodulit: 1. Milliseid inimkatseid tohib teha? 2. Huviringi juhendamine veemaailma näitel. 3. ja 7. moodul “Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonna väärtuste avastamiseks huvitegevuses. 4. Lihtsaid köögikatseid keemiast ja füüsikast. 5. Kosmoseprogramm ja atmosfööriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu. 6. “Matkata on mõnus: matkaringi alustõed praktilisel rabamatkal”. 8. “Flora. Fauna. Fungi - Taimed. Loomad. Seened” . Lisaks valmis koolituste läbiviimise näidis ülesehituskava. Samuti pöörati igal koolitusel tähelepanu pedagoogolisele aspektile, kuidas ringitunde läbi viia ning millele tähelepanu pöörata. Koolituste läbiviimise materjalid on avalikult kättesaadavad Liidu kodulehel teadushuvi.ee/koolitused.
Tartu Ülikool, Tartu LoodusmajaPotensiaalsed koolitajad, huviringide korraldajad ja juhendajad ning huviringide käivitajad (näiteks lapsevanemad, vastavate erialade tudengid, noorsootöötajad), sh huvikoolid, huvikeskused, teaduskeskused. May-18Dec-18€ 8,960€ 8,960Hanke tulemusena valiti teenuse pakkujaks Tartu Loodusmaja, kes pakkusi Liidule nii metoodika, materjalide kui ka koolituse läbiviimist tervikuna. Kogupakkumuse maksumus oli 23960 eurot, mis käesoleva taoltuses jaguneb selle ja järgneva punkti vahel. Eelarve ja taotluse vahe on 107,84 eurot.

Koolituse ettevalmistuse korraldus: koolituskava koostamine, sissejuhatava õppepäeva korraldamine ja läbiviimine koolitajatele augustis, koolituse eelreklaam ja info levitamine: 1760 eurot.
Koolituse sisuline ja metoodiline ettevalmistus, koolitusmaterjali koostamine: 7200 eurot.
Koolituse korraldus ja juhtimine (reklaam, osalejate registreerimine, infovahetus koolitajatega ja osalejatega, tagasiside, kokkuvõtte koostamine): 4200 eurot.
-4,200€Hanke tulemusena valiti teenuse pakkujaks Tartu Loodusmaja, kes
11
LTT-valdkonna huviringide juhendajatele/õpetajatele koolituste läbiviimine.
2018.aastal viime läbi eraldi valdkondlikud Teadusringide, Tehnoloogiaringide ja Loodusringide koolitused. Koolituse teoreetiline osa on kõikidel sarnane (va eelarvestamise teema), praktilne osa on vastavalt valitud valdkonnale. Viime üle Eesti läbi kokku 6 koolitust, koolitusel osaleb keskmiselt 15 inimest..

Koolituse pikkuseks on kokku ca 11 akadeemilist tundi. Koolituse järgselt pakume ka osalejatele võimalust külastada toimivat valdkonna huviringi kogemuste saamiseks, mentorlust huviringi käivitamiseks ning igapäevaste probleemide lahendamiseks.

Sarnasele sihtrühmale ja sarnase pikkusega on läbi viidud kitsamalt IT-alase huviringi juhendaja koolitust Vaata Maailma SA ja MTÜ Robootika ühisprojektis. 2015.aasta pilootprojekti raport näitas, et suisa 75% baaskoolituse läbinutest olid valmis huviringiga alustama ning omandatud teadmised olid selleks piisavad. 4 kuu möödudes koolitusest oli üle 40% osalejatest on käivitanud IT-huviringi või selle käivitamine on hetkel pooleli.

Koolitusel osalemisel küsime osalejatelt sümboolset osalemistasu, mis motiveerib registreerunut ka osalema. Osalustasu eest pakume koolituspäevadel kohvipause ning neid eelarvestatud seetõttu ei ole.
Viidi läbi koolitusteprogramm "Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis". Koolitusteprogrammi eesmärk oli anda edasi LTT-huviringi läbiviimise parimaid praktikaid ja metoodikaid. Osalema olid oodatud huvikoolide ja koolide ringijuhid ja õpetajad, avatud noorsootöö ringijuhid ja kõik, kes tahaksid LTT huviringe juhendama hakata.  Koolitused toimusid üle Eesti septembri keskpaigast kuni detsembri keskpaigani.Iga koolitus käsitles nii huviringis noortega töötamise põhimõtteid kui praktilisi LTT valdkonnaga seotud teemasid. Vaatluse all olid: vesi, elu Maal, igapäevateadus ja katsed, mina ise - inimene, globaalsed probleemid, muuseumitunnid, matkamine ja kosmose uurimine. Osaleda oli võimalik nii ühel kui mitmel koolitusel. Kokku viidi läbi 8 koolitust üle Eesti:
Milliseid inimkatseid (tohib) teha? – 30.09 (Pärnu)
Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses I – 11.10 (Tartu)
Huviringi juhendamine veemaailma näitel – 13.10 (Tartu)
Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast – 28.10 (Tartu)
Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu – 6.11 (Väätsa)
Matkata on mõnus: matkaringi alustõed praktiliselt rabas matkates – 24.11 (Pärnu)
Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses II – 6.12 (Valga)
Flora. Fauna. Fungi – Taimed. Loomad. Seened. – 16.12 (Pärnu). Kokku osales 104 inimest (eesmärk oli 90 osalejat). Tagasiside küsimustiku järgi enamus osalejaid oli nõus, et koolitus andis julguse ja teadmise LTT valdkonna huviringi läbiviimiseks.
Kõik koolitusmaterjalid on avalikud kättesaadavad veebis http://www.teadushuvi.ee/koolitused Samas on ka lisainfot koolituste kohta.
Liidu liikmed, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti ANK, Eesti Teadusagentuur, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)Potensiaalsed koolitajad, huviringide korraldajad ja huviringide käivitajad (näiteks lapsevanemad, vastavate erialade tudengid, noorsootöötajad), sh huvikoolid, huvikeskused, teaduskeskused.Mar-18Dec-18€ 15,108€ 15,108Hanke tulemusena valiti teenuse pakkujaks Tartu Loodusmaja, kes pakkusi Liidule nii metoodika, materjalide kui ka koolituse läbiviimist tervikuna. Kogupakkumuse maksumus oli 23960 eurot, mis käesoleva taoltuses jaguneb selle ja järgneva punkti vahel. Lõpliku eelarve (hanke tulemuse) ja taotluse vahe on 107,84 eurot.

Koolituse läbiviimine (koolitajate tasu ja transport, õppevahendid, koolitusruumide rent): 8 õppepäeva 10 800 eurot.
4,308€
12
4LTT-huviala valdkond on olnud killustunud ning siiani on LTT- huviala valdkonnas palju eraalgatuslikke ettevõtmisi, mis toetavad koole, noortekeskuseid ning huviringe. Aktiivsemad neist otsivad rahastust ning väljendavad oma seisukohti ka riigi tasemel. Järgnevalt lühike ülevaade teaduse ja tehnoloogiaalastest eraettevõtmistest Eestis:
• MTÜ Robootika - korraldab First Lego League’i ja Robomiku konkursse (osalejaid eelmisel hooajal erinevates vanuseastmetes kokku üle paari tuhande) ning koolirobootikaringide juhendajate koolitust. https://www.robootika.ee/wp/
• Vaata Maailma SA - tõstab eestimaalaste IKT-alaseid oskusi, inspireerib lapsi ja noori huvituma IT-maailmast ning juhendab, kuidas arvuteid ja nutiseadmeid turvaliselt kasutada. Toetajad on mitmed suured ettevõtted. http://www.vaatamaailma.ee/meist
• Spinner programm: praktiline töökogemus tehnoloogiavaldkonnas maapiirkondade noortele. On omakorda välja kasvanud NULA inkubaatorist, mis on Heateo Sihtasutuse ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali loodud programm, mis otsib nutikaid, mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendaksid teravaid ühiskondlikke probleeme näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku valdkondades.
• Robotex: Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli toel toimuv Euroopa suurim robootikavõistlus, kus tänavu osales üle 1600 roboti, 3700 võistleja ja 15 000 pealtvaataja. https://robotex.ee
• DigiGirls: 9.-12. klassi tüdrukutele IT-ala tutvustav sari, mille üritusi toetavad suuremad ITK ettevõtted. http://www.digigirls.ee


LTT-valdkonda on arendatud ning esindatud killustatult ning koolidel ja õpetajatel on väga palju valikuid ning võimalusi, mida pakuvad erinevad organisatsioonid, mis üksteisega vähe kokku puutavad. Samas läbi koostöötamise ja võrgustumise on seda kitsaskohta võimalik lahendada ja seetõttu on vajalik LTT-valdkonnas tegijad kokku tuua.
Eesti Teadushuvihariduse Liidu tegevumeeskonna toetus
1. Tegevmeeskonna peamise tegevused:
Temaatilise infovahetuse korraldamine liikmetele
Kommunikatsiooniplaani väljatöötamine ning elluviimine
Rahastusvõimaluste infovahetuse korraldamine liikmetele ning koostööpartnerite leidmine
poliitikate ja seisukohtade kujundamise koordineerimine teadushuvihariduse liidu sees ning kujundatud poliitikate ja mõtete teiste huvitatud osapooltega jagamine
Valdkonna esindamine, sh üritustel ning konverentsidel.

2. Käesolevas taotluses toodud tegevuste juhtimine ja koordineerimine:
1. LTT-valdkonna huvihariduse ja tegevuse esinduslik uuring ning fookusgruppide (korraldajad, juhendajad, noored) ning vajaduste (sh vahendid) analüüs.
2. Laiendada Eesti sisest võrgustikku ning suurendada senist läbikäimist ning tuua võrgustikku juba LTT-huviala valdkonnas tegutsevaid isikuid ning osaleda ka rahvusvahelises koostöös parimate praktikate vahetamiseks.
3. Kevadkool
4. Sügiskool
5. Minikohtumiste korraldamise väljatöötamine ja korraldamine üle Eesti
6. LTT-valdkonna huviringide juhendajate/õpetajatel koolituse metoodika väljatöötamine ja koolituseks matejarjalide ettevalmistamine.
7. Koolitusmatejalid: Koolituse sisuliste teemade (teadusringid, tehnoloogiaringid, loodusringid) väljatöötamine
8. Töölehtede sisu ja kujundus:
9. LTT-valdkonna huviringide uute juhendajatele/õpetajatele koolituste läbiviimine
10. LTT-valdkonna, Liidu pakutavate tegevuste, sh koolituste tutvustused erinevatel üritustel, konverentsidel ning seminaridel.
11. Valdkonnaarengu võrgustiku seminarid huvitegevuse kvaliteedi tõstmiseks
12. LTT-valdkonna huviringide juhendajate ja õpetajate põhiväärtuste väljatöötamine ja kommunikeerimine.
13. LTT-valdkonna huviringide juhendajate ja õpetajate tunnustamine
Infovahetuse tõhustamiseks on aktiivseteks infokanaliteks koduleht www.teadushuvi.ee, Eesti Teadushuvihariduse Liidu leht ning grupp Facebookis ning Liidu liikmete infolist. Aasta lõpuks oli liidus üle 100 liikme. Eesti Teadushuvihariduse Liit kaitses valdkonna seisukohti ka avalikkuse ees, näteks artikliga Eesti Ekspressis. https://ekspress.delfi.ee/arvamus/kas-eesti-voidab-rohkem-uhest-geeniusest-voi-tuhandest-nutikast-noorest?id=83878451. Liidu senised ja potentsiaalsed liikmed said võimaluse osaleda Kevadkoolis, Sügiskoolis ning olid kutsutud ka õppereisile Soome. Lisaks said kõik esitada nominente LTT valdkonna huvihariduse/huvitegevuse inimeste/organisatsioonide tunnustamiseks, mis toimus esmakordselt. Lisaks oli võimalus Liidu liikmetel korraldada minikohtumisi nö avatud uste põhimõttel, kus Liidu liikmetel oli võimalus osaleda ringitundides ning parandada sellega ka näiteks piirkondlikke koostöövõimalusi.
Tegevuskavas välja toodud projektid on eesmärgipäraselt juhitud ning toodud eesmärgid saavutatud
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Miks.ee, Eesti Teadusagentuur, teeviit.eeSihtgrupiks on teadushuvihariduse liidu liikmed ning kasusaajateks tuleb lugeda ka teisi avalikke organisatsioone kellel on kasu väjlatöötatud poliitikatest. Lisaks riiklikud institutsioonid.Jan-18Dec-18€ 38,040€ 38,040Kulurida sisaldab Liidu tegevjuhtimisega seotud kulusid jaanuar-detsember 2018, kommunikatsiooni ja Liidu liikemtega seotud ürituste korraldamisega seotud tegevusi, personalikulu üritustel osalemise ettevalmistamisel ning osalemisel: ürituste korralduskulud 5,130.08, messidel osalemine 3,855.55, konsultatioonid, koolitused 5,660.00, logistilised kulud 2,216.30, muud kulud 51.28, tegevjuhtimisega seostud tasud 15433,24, sotsiaalmaksukulu 5,178.96.515€
13
LTT-valdkonna ja Teadushuvihariduse Liidu pakutavate tegevuste, sh koolituste tutvustused erinevatel üritustel, konverentsidel ning seminaridel.

Teadushuvihariduse valdkond ei ole siiani olnud nähtav kohades ning üritustel, kus viibib kasusaaja sihtrühm (noored) ning nende tegevusi suunavad täiskasvanud (juhendajad, lapsevahemad, koolijuhid, KOV-esindajad jt). Et LTT-valdkonna huviharidusest ning -tegevusest anda võimalikult paljudele ülevaade, vajame lisaks digitaalses maailmas olevale nähtavusele ka füüsilist nähtavust. Üheks füüsilise nähtavuse tõstmise vormiks on osalemine eirinevatel messidel ja tutvustada seal teadushuviharidust ning LTT-valdkonda. Selline tegevus annab meile võimaluse olla nähtav ja saavutada kontakt paljude noortega kellele saame tutvustada erinevaid võimalusi mida teadushuviharidus pakub . Samuti on võimalik sellistel üritustel saada kontakti ka juhendajate ja õpetajatega kelle läbi oleks võimalik LTT valdkonna tegemisi tutvustada ka noortele. Näiteks: FIRST LEGO League, perepäevad, Robomiku lahing, Õpilaste teadusfestival 12-13.aprill 2018
Eesti Teadushuvihariduse Liit oli väljas oma stendiga mitmetel üritustel, kokku tutvustati Liitu üritustel 26 päeva jooksul. Üritusel osalesid peamiselt kas a) LTT valdkonna huviringide praegused/potentsiaalsed juhendajad ning valdkonna eksperdid, noorsootöötajad või b) lapsevanemad/lapsed&noored. Esimesele sihtrühmale tutvustati peamiselt Eesti Teadushuvihariduse Liidu tööd ning huviring.ee võimalusi ning teisele sihtrühmale oli fookuses LTT huviringide tegevuse tutvustamine ning www.huviring.ee tutvustamine, kus nad saaksid kohe infot LTT valdkonna huviringide kohta. Kohapeal olid selleks surfilipud, voldikud, õhupallid, helkurid. Samuti postitasime ja jagasime infot üritustel osalemise kohta sotsiaalmeedias. Üritused, kus osalesime: Õpilaste teadusfestival (12.04-13.04 Tallinnas), Mardilaat (08.-10.11 Tallinnas), noorte konverents "Lahe koolipäev" (21.11 Tallinnas),Teaduskommunikatsiooni konverents (21.11 Tartus), Suur Kadrilaat Põhjakeskuses (24.11 Lääne-Virumaa), Robotex International (30.11-02.12 Tallinnas), Kaubamajaka jõululaat - Lelulaat (07.12 Pärnus), Kuressaare tuleviku kompass (14.11 Kuressaares). Samuti tutvustati Eesti Teadushuvihariduse Liitu ja www.huviring.ee FIRST LEGO League robootikavõistlustel (19.01.2019 & 20.01.2019 – Tartu, 26.01.2019 & 27.01.2019 – Tallinn, 02. veebruar Rakke Kool, Kuressaare Gümnaasium, Võrumaa, 09.03-10.03 2019 – Tartu) Lisaks jagasime infot Progetiigri üritustel (e-kirjade teel). Samuti kasutasime aktiivselt sotsiaalmeedia võimalusi ning jagasime infot ka partnerorganisatsioonidele ja Liidu liikmetele. Lisaks oleme kirjutanud ja jaganud 2 artiklit lapsevanematele/noortele, mis tutvustava huviring.ee võimalusi ning LTT valkonna huviringe laiemalt (http://www.teadushuvi.ee/uudised/huviring-ee-kutsub-lapsi-loodus-teadus-ja-tehnoloogiaringidesse ja http://www.teadushuvi.ee/uudised/pista-kingikotti-ka-pisik.Kaasatud on kõik Teadushuvihariduse liidu liikmed. Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus (HITSA), SA Tagasi Kooli, Microsoft Eesti, Robotex MTÜ, Eesti TeadusagentuurLTT-valdkonnas ja noortega tegelevad täiskasvanud, noortekeskused ja noorsootöötajad, kohalikud omavalitsused.Apr-18Dec-18€ 7,250€ 7,250Eelarve sisaldab Liidu visuaalselte materjalide väljatöötamist ning tootmist summas 4680,36 eurot (roll-upid, lauad, flaierid, õhupallid jms) ja üritustel osalemise kulu summas 2417,19 eurot (bokside pinna rendid, inventari rent üritustel osalemiseks jms).143€
14
Valdkonnaarengu võrgustiku seminarid huvitegevuse kvaliteedi tõstmiseks.

Võrgustiku tugevamiseks ning juhendajate pädevuse tõstmiseks (ning seeläbi kvaliteetsema ringitegevuse pakkumiseks) on oluline tutvuda oma valdkonnas (teadus, tehnoloogia, loodus) tegutsevatega teiste juhendajatega, ringikorraldajatega, proovida praktilsites töötubades uusi lahendusi, sh IT-lahendusi oma valdkonna ringitegevuse paremaks korraldamiseks.
Valdkonnaarengu võrgustiku seminar: Teadusringidele
Valdkonnaarengu võrgustiku seminar: Loodusringide
Valdkonnaarengu võrgustiku seminar: Tehnoloogiaringide
Seminaride osalemise asemel (kooskõlastatud rahastajaga) viidi läbi õppereis Soome. Soov õppereiside järgi tekkis ka Kevadkooli aruteludest. Kokku osales 50 inimest. Pikem ülevaade Liidu kodulehel http://www.teadushuvi.ee/uudised/oppereis-soome-ltt-valdkond-soomes ning samuti ilmus ülevaateartikkel Õpetajate Lehes "Soomes käivad lapsed teadushuviringis koos vanematega". http://opleht.ee/2018/12/soomes-kaivad-lapsed-teadushuviringis-koos-vanematega/. Külastuskohad - Aalto Junior Lab, Aalto University. Külastasime spetsiaalset õppeklassi, kus omavahel on kombineeritud teadusi ja kunsti. Õpilased saavad klassis läbi viia erinevaid huvitavaid laboratoorseid töid.- LUMA-keskus - Külastasime Helsinki ülikooli juures asuvat LUMA-keskust ja teadusklasse. Teadusklasse kasutavad paljud lasteaiad/koolid huviringide läbiviimisel. Lisaks kasutatakse neid õpetajate inspireerimisel/täiendõppe pakkumiseks.- Tehnoloogia Muusem - Marianna Karttunen rääkis muuseumist, nende teaduse populariseerimise tööst, tõi näiteid ning hiljem külastasime muuseumi. - Kaisaniemi botaanikaaia külastamine- MSc Aigar Vaigu - rääkis oma teadustööst, sellest kuidas see on seotud kaevanduste, lennunduse ja isesõitvate autodega ning sellest, kuidas kuidas teadushuviharidus on oluline kivi ühe eduka riigi vundamendis.- KIDE-Science - Tegevusi tutvustas KIDE-Science'i juht Jenni Vartiainen. Fookuses on mänguline lähenemine täppisteadustele. Pedagoogilised meetodid, mida sealjuures kasutatakse, on välja töötatud põhjaliku akadeemilise teadustöö tulemusel. Kohapeal kõneles ka eesti päritolu huviringi juhendaja Mari-Liis Tenno.- University of Helsinki - professor Anna Uitto ja Merike Kesler ettekanne. Valdkonna arenguks võrgustiku tugvamiseks jagati pidevalt infot Eesti Teadushuvihariduse Liidu Facebooki lehel (kasutajad on aastaga kahekordistunud). Igal üritusel oleme võrgustiku suhtlemisvõimalusi rõhutanud ja meelde tuletanud. Ürituste tagasiside (sh Soome õppereis, Kevad- ja Sügiskool) on osalejad kõige kõrgemalt hinnangu võimalust valdkonna inimestega suhelda ning soovivad kõige enam just taotliste võrgutiku õrituste jätkumist. Kaasatud on kõik Teadushuvihariduse liidu liikmed, Helsinki Ülikool (Merike Kesler, Aigar Vaigu), Aalto Junior Lab, LUMA Keskus, Eesti Teadusagentuur, KIDE Science.Huviringide juhendajad ja korraldajad, kes näevad vajadust täiendada enda pädevusi selleks, et ringitööd efektiivsemalt ja noorte jaoks ka atraktiivsemalt läbi viia.Aug-18Nov-18€ 5,100€ 5,100Õppereisi kulud kokku olid 12039,07 eurot, mis sisaldasid laevapiletite, logisitka , majutuse, toitlususe kulusid, sh erisoodustusmaksu. Õppereisi omaosaluste summa kokku oli 1728 eurot, mis on maha arvestatud kogukuludest.-5,211€
15
5LTT-huviala valdkonnas puuduvad üheselt kommunikeeritud huviala valdkonna eetika, põhimõtted ja väärtusted. Eeltoodud on samas ääretult oluline selleks, et LTT-alane huviharidus - ja tegevus oleks kvaliteetne. Enamasti on see tingitud olukorrast, kus valdkonnas tegutsevad organisatsioonid ja juhendajad pole kursis üksteise tegevusega ning seni on olnud puudu valdkonnaülene liit, mis seda tegevust võiks koordineerida.LTT-valdkonna huviringide juhendajate ja õpetajate põhiväärtuste väljatöötamine ja kommunikeerimine.
Eesti puuuduvad üheselt kokkulepitud kommunikeeritud huvihariduse ning -tegevuse valdkonna eetika, põhimõtted ja väärtused. Eeltoodud on samas ääretult oluline selleks, et kõik, sh LTT-alane, huviharidus - ja tegevus oleks kvaliteetne.
Liidu korraldavas Kevakoolis on üheks arutelu ning kokkuleppe punktiks huvitegevuse eetika, põhimõtted ja väärtused. Arutlelu punkti valmistab ette Liidu tegevjuhtkond, analüüsides nii Eestis kui mujal olevat. Kevadkoolis, kus kutsutakse ka teiste valdkondade katusorganisatsioonide esindajad, arutatakse ümarlauas läbi ning kinnitatakse ühised põhimõtted ja väärtused.
Kokkulepitut kommunikeerivad ja rakendavad kõik partnerid oma igapäevases töös.
Lisaks eeltoodule töötab Liit välja ka LTT-valdkonna huviringi laureaadi statuudi eesmärgiga tunnustada valdkonnas tegijaid.
Ühiste valdkonna põhimõtete ja väärtuste arutelud toimusid nii Liidu Kevadkooli kui Sügiskooli raames ning kaudsemalt ka kohtumistel kohalike omavalituste/piirkonna LTT valdkonna huviringide juhendajatega. Kohtumistelt ning ringivaatluste tulemusel on kokku pandud üldised põhimõtted, mis on toodud ka Eesti Teadushuvihariduse Liidu kodulehel http://www.teadushuvi.ee/meist Oleme sõnastanud põhiväärtusteks: TEADUS - Teaduspõhine mõtteviis on meie vundament. HUVI - Võtame vastu uusi väljakutseid ning aktsepteerime eksimusi. HARIDUS - Väärtustame noori, kes on meie tulevik ja juhendajaid, kes seda vormivad. LIIT - Oleme tugevamad, kui lõimime ja teeme teiste valdkondadega koostööd. Põhiväärtuste väljatöötamisel võtsime aluse liidu liikmete ning teiste huviliste sisendi liidu Kevadkoolis. Need mõtted süstematiseeris liidu töörühm, kes tutvustas põhiväärtusi liidu Sügiskoolis. Liidu põhiväärtusi kasjatas Eesti Ekspressis artikkel "Kas Eesti võidab rohkem ühest geeniusest või tuhandest nutikast noorest". Artikli autoriks Liidu juhatuse liige Kristi Kivilo. Rõhutasime mõtet, et LTT huvitegevuse puhul on äärmiselt oluline, et kõigil Eestimaa noortel oleks võimalus LTT valdkonna huviringides osaleda. Mida suurem on võimalus osaleda kvaliteetsetes huviringides, seda suurem on ka tõenäosus, et lapsed ja noored valivad LTT valdkonna ka edasistes õpi- ja töövalikutes.

Huviringide vaatlused ning noortega kohtumised toimusid Tartu Kivilinna koolis, Huvitera huvikoolis, Tallinna 21.Keskkoolis, Tartu loodusmajas, Tallinna Kristiine gümnaarsiumi ja Robokaru robootikakoolide Viimsi huvikeskuse ringides.
Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmed, Huvikoolide Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti TeadusagentuurHuviringide juhendajad
Huvitegevuse korraldajad
Noored
Feb-18Nov-18€ 770€ 770Tegevused viidi läbi ilma eelarves märgitud kuludeta.770€
16
LTT-valdkonna huviringide juhendajate ja õpetajate tunnustamine
Eestis tunnustatakse suurejooneliselt õpetajad, noortevaldkonna esindajad, teaduse edendajaid ning meil on väga hea meel näha, kui palju ka LTT-valdkonna huviringi juhendajad on selle tunnustuse saanud.
Aga LTT-alases huvitegevuses on palju neid, kes ei “kvalifitseeru” aga ühegi eeltoodud tunnustusvaldkonna alla (ei ole õpetaja/noorsootöötaja). LTT-valdkonna nähtavuse tõstmiseks ning olulisuse rõhutamiseks on vajalik üritus, et kus on võimalik tunnustada ka LTT-valdkonna huvitegevuses tegijaid - LTT-valdkonna huviringi laureaat.
21. novembril 2018 tunnustas Eesti Teadushuvihariduse Liit valdkonna parimaid. Auhinnad anti üle teaduskommunikatsiooni konverentsi „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?” raames. Nominente esitasid liidu liikmed ning seotud isikud ning otsuse langetas hindamiskomisjon. Tegemist on esimese korraga, kui LTT (loodus, teadus ja tehnoloogia) valdkonna tunnustusi välja anti. Kokku nomineeriti 42 erinevat valdkonnas tegutsejat. Nominante said esitada nii Liidu liikmed kui kõik teised. Kategooriate kokkupanekuks ja hindamiseks moodustati komisjon. Kokku jagati tunnustusi neljas kategoorias - aasta täht, formaal- ja mitteformaalse hariduse lõimija, LTT uus tulija ja väärt praktika. Auhinnad ja nende saajad:Kategooria:  AASTA TÄHT - nominendiks saab esitada huviringi juhendajat/õpetajat või muud huvikooli noortega tegeleva asutuse töötajat, kes on sihipäraselt, teadlikult ja oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel LTT valdkonnas, viinud ellu LTT projekte, mille läbi on käivitanud uuenduslikud ettevõtmised (uus huviring, LTT propageerivad üritused nagu laagrid, töötoad vm). Lisaks innovaatiline uus algatus koostöös noortega, mis on aidanud ja toetanud LTT populariseerimist (noorte kaasatus). Laureaat: Aasta täht - Mart Pitsner Mart on läbi aastate algatanud, korraldanud ja/või juhendanud väga paljusid erinevaid LTT projekte: rakettide ehitamisest-lennutamisest robootika, video- ja meediaringini. Mart on ka heaks näiteks, et LTT valdkonnas tegutsemiseks ei pea alati olema tehnilist haridust, oluline on entusiasm ning oskust ka teisi enda ümber sellega nakatada. Kategooria:   FORMAAL- JA MITTEFORMAALHARIDUSE LÕIMIJA  nominendiks sai esitada huviringi juhendajat, huvikooli, muu huvikooli või üldhariduskooli töötajat, KOVi, muud asutust. Nominent on andnud panuse mitteformaal- ja formaalhariduse asutuste koostöö arendamisse, sh koolituse korraldamisse, loonud LTT õppeprogramme üldhariduskoolidele ja töötanud välja valikaineid ja/või koostanud õppeprogramme erinevatele kooliastmetele. Juhendanud (kaasjuhendaja) õpilasi loovtööde tegemisel ja olümpiaadiks ettevalmistamisel. Laureaat: Reine Tapp Auhinna saaja Reine on Pärnu linna noorsoonõunik. Tunnustamise jagamisel tõstame esile Pärnus juurutatud Eestis ainulaadset riski- ja erivajadustega laste huviharidusse kaasamise süsteemi, mis on riigis ainulaadne ja sai alguse huvikooliõpetajate ja koolide sotsiaalnõustajate vabatahtlikust tööst.See on heaks eeskujuks kõikidele KOVidele ja kohalikele omavalitsustele.Kategooria:   UUS TULIJA nominendiks sai esitada LTT huviringi juhendajat või õpetajat. Kes on ettevõtlik, silmapaistev LTT huviringi juhendaja/õpetaja, kellel on vähemalt kaheaastane juhendaja kogemus. Juhendajana saavutanud väljapaistvaid töötulemusi LTT huvihariduses, oma linna või üleriigilisel tasandil (nt osalemine konkurssidel, võistlustel, näitustel vm).LTT uus tulija - Ken Tilk Ken on õpetaja ja huviringi juhendaja, kelle ringidesse on suur tung. Viimase 3 aasta jooksul on väga aktiivselt osalenud LTT valdkonna populariseerimises. Tema soov on õpilastes pikaajalise huvi hoidmine ja positiivne meelestatus LTT valdkonna suhtes, et nad oleks valmis LTT valdkonnaga pikaajaliselt tegelema. Ta on tegelnud nii kooli, huviringi tasandil kui löönud kaasa kohaliku omavalitsuse projektides ning üleriiklikult. Kategooria:  VÄÄRT PRAKTIKA nominendiks sai esitada üksikisikut sh huviringi juhendaja/õpetaja, meeskonda, asutust, koostöövormi. Väärt praktika on tegevus, mis omab pikaajalist mõju LTT huvitegevuses. Mis on kergesti ülevõetav, jäljendatav ja rakendatav õppetöös/praktikas. Selgitus - näiteks materjalid veebis - koduleht, e-koolikott vm. Midagi uut, mis on innovaatiline ja teistel kergesti kasutatav või on võimalus antud head praktikat oma huviringi jaoks kohandada.Laureaat: Pernova Hariduskeskus Väärt praktika auhind kuulub Pernova Hariduskeskusele, kes edukalt on rakendanud keelekülmblust LTT huviringis. Ellu on kutsutud uued projektid loomaks võrdsed võimalused eesti keelt emakeelena mitte kõnelevatele noortele ja nende peredele. Läbi projektide propageeritakse LTT huviringe.Lisaks on Pernova Hariduskeskus tutvustanud oma head praktikat ka teistele. Hetkel on välja töötamisel antud praktika, mida teised saaksid lihtsalt kasutusele võtta.Täpsem info: http://www.teadushuvi.ee/uudised/parimate-tunnustamine-2018. Eesti Teadusagentuur
LTT-valdkonna huviringide juhendajad ja õpetajad, LTT huviringide korraldajad, LTT valdkonna eksperdidSep-18Nov-18€ 4,072€ 4,072Toetust kasutati LTT tunnuskomisjoni töö korraldamiseks ja tunnustuskomisjoni liikmete töö tasustamiseks (nomenentide hindamine), tunnustusürituse koordineerimiseks, LTT-valdkonna laureaatide tunnustuskingitusteks (854,05 eurot) - tunnistused, metalliist lilled ning kõik laureaadid said ka rahaline tunnustuse ( 'a 150 eur). Esialgsest eelarvest jäi kasutamata eraldi tunnustusürituse korraldamise kulu.1,798€Esialgsest tegevustest ja eelarvest jäi kasutamata eraldi tunnustusürituse korraldamise kulu kuna auhindade üleandmiseks saavutasime kokkuleppe Eesti Teadusagentuuriga nende korraldatud üritusel tunnustuste üleandmiseks.
17
18
Kokku summa:
100,000€100,000 €4,008€
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Loading...