เลื่อนสอบเทอมปลาย ปี2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
รายชื่อนักศึกษาขอเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (สอบก่อนกำหนดการสอบปกติ)
2
กำหนดการสอบชดเชย
3
วันที่ 11 พ.ค.60
เวลา 09.00-12.00 น.
รายวิชา 000 141, 000 145, 000 155, 000 162, 000 171
ห้องสอบ GL 315
4
วันที่ 11 พ.ค.60
เวลา 13.00-16.00 น.
รายวิิชา 000 157
ห้องสอบ GL 104
5
6
ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B และอุปกรณ์การสอบมาให้พร้อม การแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรที่แสดงตนเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
7
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย รบกวนติดต่อกรรมการจัดสอบกลางของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปที่เบอร์โทร. 043-202585 ต่อ 126
8
9
ขอเลื่อนสอบจำนวน 144 คนข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 พ.ค. 2560
10
ลิงค์เอกสาร https://goo.gl/KdIXqK
11
เลขที่รหัสประจำตัวนักศึกษาชื่อ - นามสกุลคณะSectionเบอร์โทรติดต่อเอกสารอ้างอิงหมายเหตุ
12
รหัสเอกสาร
เอกสารแนบประกอบการพิจารณา
13
000 114 ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงาน
14
1
15
2
16
000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
17
1
18
2
19
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ
20
1
21
2
22
000 141 สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม
23
1583080361-4
นายเกษมพันธ์ุ วรรณทอง
HS11
098-5841218
00 14
เอกสารจากบริษัทแม็กซ์ อิมเมจ จำกัด
24
2
25
000 145 ภาวะผู้นำและการจัดการ
26
1593270850-2นางสาวพาพร สุขบาลLAW35
095-6612252
00 1ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
27
2573040414-2
นายธนนันต์ เรียวเรืองแสงกุล
EN48
093-5370111
00 5
ศธ 0514.4.1.4/631 ลงวันที่ 5 เม.ย.2560
28
3573040040-7
นายณัฏฐิกุล แก้ววิเชียร
EN48
080-7489559
00 6
ศธ 0514.4.1.4/632 ลงวันที่ 5 เม.ย.2560
29
4583080656-5
นางสาวบุศรัตน์ ยอดเจริญ
HS20
098-1570556
00 7ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
30
5583080642-6นางสาวชัชดาพร ติดมาHS20
092-2752870
00 8ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
31
6583081069-5นางสาวพัชราพร รักชวนHS20
090-3650720
00 9ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
32
7583080805-4
นางสาวประกายแก้ว จันทรวงศ์
HS19
099-8363860
00 10ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
33
8583080640-0
นางสาวกานต์ธิดา ไตรยนำ
HS20
093-3746449
00 13ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
34
9583080670-1
นางสาวสุภัควิภา สุทธิสนธิ์
HS20
093-3210657
00 11ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
35
10583080637-9นางสาวกนกอร พันธ์ศรีHS20
093-5377778
00 12ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
36
11583080801-2
นางสาวนันทิชา รังมาตย์
HS19
090-3358855
00 21ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
37
12583080658-1
นางสาวปาลิตา พิทักษ์พงษ์กุล
HS20
085-6244943
00 18ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
38
13593280183-9นายกวิน บุญนาดีCOLA51
093-3212770
00 20ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
39
14583080638-7
นางสาวกมลฉัตร มีทรัพย์
HS20
091-8728974
00 17ตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
40
41
42
000 146 ความสุขของชีวิต
43
1
44
2
45
000 147 ศาสตร์ของความสุข
46
1
47
2
48
000 150 ไทยศึกษา
49
1
50
2
51
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
52
1
53
2
54
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
55
1573050689-7
นางสาวณัฐนันท์ โภคสวัสดิ์
ED10
090-1015352
00 4
เอกสารตอบรับจากบริษัท อคาเดกซ์ จำกัด
56
2573050262-3
นางสาวอภิชญา สำรองทรัพย์
ED10
087-6442865
00 3
เอกสารตอบรับจากบริษัท อคาเดกซ์ จำกัด
57
3553200133-8นายวิศิษฏ์ ฉมารัตน์AR15
ศธ 0514.19.1.2/591 ลงวันที่ 7 เม.ย.2560
58
4563200003-2นายกานต์ จุรีมาศAR15
59
5563200005-8
นายชาติตระการ วิชาชัย
AR15
60
6563200009-0นายทรงพล ผาฤพลAR15
61
7563200010-5
นายทินวัฒน์ รัตนขจรจิตต์
AR15
62
8563200011-3
นางสาวทิราภรณ์ ลาบุตร
AR15
63
9563200012-1นายนภพล พลเยี่ยมAR15
64
10563200013-9
นางสาวนรีกานต์ เปจิตตัง
AR15
65
11563200015-5นายปารินทร์ โมยะAR15
66
12563200017-1
นางสาวพุทธวรรณ จงสกุลสวัสดี
AR15
67
13563200018-9
นายพูนศักดิ์ พงศ์มากสุข
AR15
68
14563200019-7
นางสาวรวิกานต์ จันเมธากุลวัฒน์
AR15
69
15563200020-2นางสาวลลิตา ทองหวานAR15
70
16563200022-8
นางสาววันวิสาข์ มาสนา
AR15
71
17563200023-6นางสาวศศิธร แซ่โค้วAR15
72
18563200024-4นายสถาพร วงษ์ขามธาตุAR15
73
19563200025-2
นางสาวออภา สุเมธีสิริสกุล
AR15
74
20563200042-2นางสาวชมพูนุท ทินราชAR15
75
21563200043-0
นางสาวชลิดา เหล่าวิโรจนกุล
AR15
084-6849022
ตัวแทน นศ.
76
22563200044-8นางสาวณัชนา รักซ้อนAR15
77
23563200045-6
นางสาวณัฐวิภา หล้าทูนธีรกุล
AR15
78
24563200046-4
นางสาวดาริกา โคตรบรรเทา
AR15
79
25563200047-2นายทัศพงษ์ จันทองศรีAR15
80
26563200048-0นายธนกร นางทะราชAR15
81
27563200049-8
นายธีรพัฒน์ หนองหารพิทักษ์
AR15
82
28563200050-3
นางสาวเนตรชนก ดีจันทร์
AR15
83
29563200051-1
นางสาวปภาวรินทร์ รวยสูงเนิน
AR15
84
30563200052-9
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์สิงห์
AR15
85
31563200053-7นายภูวดล วงษ์แก้วAR15
86
32563200054-5
นายยุทธพงษ์ สิทธิศักดิ์นวกุล
AR15
87
33563200055-3
นางสาวรัตติยากร น้อยทรง
AR15
88
34563200056-1นายศตวรรษ ขวัญปักAR15
89
35563200057-9
นางสาวศสิภรณ์ แก้วโกริยะ
AR15
90
36563200058-7นางสาวศิริพร คำแก้วAR15
91
37563200059-5นางสาวศิวพร มังคะโลAR15
92
38563200060-0
นายเสฐียรพงษ์ จันทรลา
AR15
93
39563200061-8
นายอธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย
AR15
94
40563200062-6
นางสาวอริสา เจริญชัยพูลผล
AR15
95
41563200086-2
นางสาวธนัชชา สายพิมพ์
AR15
96
42563200087-0นายธีระชัย ศรีนงคราญAR15
97
43563200088-8นายนัฐพล อาพัดนอกAR15
98
44563200089-6
นางสาววิภาวดี ธรรมพันธ์
AR15
99
45563200090-1นายสุธี เจริญรัมย์AR15
100
46563200091-9
นายอัครนิติ ฤทธิธำรงกุล
AR15
Loading...
 
 
 
เลื่อนสอบ58
อนุมัติสอบก่อน ปลาย59
อนุมัติสอบหลัง ปลาย59
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu