ตอบกลับ แบบสำรวจกิจกรรมหรือวิธีการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่มีการพัฒนาห้องสมุดหรือมีการจัดห้องสมุดมีชีวิตตามแนวทางการำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลา1.โรงเรียน2.การพัฒนาห้องสมุด1
3.การจัดห้องสมุดมีชีวิต2
4.กิจกรรมหรือวิธีดำเนินการที่ส่งเสริมในการพัฒนาห้องสมุดหรือห้องสมุดมีชีวิต5
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทรศัพท์ ผู้รายงาน
2
20/4/2018, 13:11:45บ้านโนนสงเปลือยดำเนินการ4ดำเนินการ4อ่านเปิ้ล8
3
20/4/2018, 15:58:20บ้านโนนคูณดำเนินการ4ดำเนินการ4
1. บันทึกรักการอ่าน
2. จัดกิจกรรมวันสำคัญในห้องสมุด ทายปัญหา เช่น วันมาฆบูชา วันพ่อ วันสุนทรภู่ เป็นต้น
เมทินี ชัยภูมิ087-229-8089
4
20/4/2018, 17:37:54
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.หนังสือเล่มเล็ก 2.เกมตอบปัญหาหน้ากากปริศนาวรรณคดีไทย 3.หนูน้อยนักเล่า 4.เกมโดมิโนคำคล้องจอง 5.กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย 6.ปฏิทินสำนวนสุภาษิตไทย เป็นต้น
นายสมโภชน์ อรศักดิ์
808104145
5
20/4/2018, 17:45:56บ้านถิ่นดำเนินการ4ดำเนินการ4
ด้านห้องสมุด ได้มีพัฒนาห้องสมุดทั้ง 3 ด้านคือ 1. พัฒนาบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีสีสันสวยงาม น่าเข้าใช้บริการ 2. ด้านหนังสืออ่านนอกเวลาได้รับงบประมาณซื้อหนังสือเพิ่มเติมจากเดิม ลงทะเบียน แนะนำหนังสือ และให้บริการแก่สมาชิก 3. ด้านคุณครูบรรนารักษ์ พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติม ให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส
ด้านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้และความสนุกสนาน เช่น กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่ กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมภาษาไทย - ภาษาอังกฤษวันละคำ จัดนิทรรศการวันสำคัญ จัดการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญ พี่เล่านิทานให้น้อง ๆ ฟัง จัดกิจกรรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านและใช้เกมในการเรียนรู้ เป็นต้น
นางรุนนี พรมโส973206755
6
20/4/2018, 18:18:09ชุมชนบ้านกุดดู่ดำเนินการ4ดำเนินการ4
อ่างปลาสำนวน
ผี้เสื้อความรู้
บรรณนิทัศน์หนังสือ
ประกวดยอดนักอ่าน
น.ส.นันทพร ภานุเวศ879479124
7
20/4/2018, 18:27:44บ้านนามะเฟืองดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.เสนอโครงการ
2.ดำเนินงานตามโครงการ
3.จัดซื้อหนังสือ วัสดุ-อุปกรณ์ในการพัฒนาห้องสมุด
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
5.ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปโครงการ
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์
862239461
8
20/4/2018, 18:29:52บ้านหนองตานาดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดกิจกรรมวันสำคัญ บันทึกรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
นางสาวไพรลิน เชื้อสุข
801986246
9
20/4/2018, 19:26:02นิคมสงเคราะห์2ดำเนินการ4ดำเนินการ4ห้องสมุดเคลื่อนที่วันเพ็ญ-หลาบหนองแสง935024465
10
20/4/2018, 21:11:17บ้านโสกก้านเหลืองดำเนินการ4ดำเนินการ4
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต3ดีและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านปีการศึกษา2560
นางธนพร จงอางจิตร973194598
11
21/4/2018, 4:59:52
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการโดยแบ่งเป็นการจัดซื้อหนังสือและวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรม และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เช่น การแนะนำหนังสือใหม่ ตอบปัญหาสารานุกรม ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น
นางนงนุช บัวงาม872342182
12
21/4/2018, 5:07:11บ้านนาเลิงดำเนินการ4ดำเนินการ4
1. บริการยืม - คืนหนังสือ 2. กิจกรรมตอบปัญหา 3. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 4. กิจกรรมวันภาษาไทย 5. กิจกรรมท้าประลอง ท่องประวัติศาสตร์ 6. กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน
นางวรณี แสงมุกดา872308747
13
21/4/2018, 8:21:40บ้านหนองเล้าข้าวดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.ประชุมการดำเนินงานตามที่ได้เสนอโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ
3.ดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดหาสื่อ หนังสือต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ ภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมข่าวยามเช้ากิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
พี่เล่านิทานให้น้องฟังกิจกรรมบันทึกการอ่าน
4.ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5.รายงานผลการจัดกิจกรรม
นางสาวอภันตรี โยธี095-1681645
14
21/4/2018, 10:31:33
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของห้องสมุดประจำปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นางปรียานุช อุ่นใจ885612939
15
21/4/2018, 10:41:24
บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการได้แก่กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมบรรณานิทัศน์ และกิจกรรมห้องสมุด 3ดี ได้แก่ กิจกรรมพัฒนามุมส่งเสริมการอ่าน มุมเฉลิมพระเกียรติฯ มุมหนังสือพิมพ์ กิจกรรมสืบค้นอินเทอร์เน็ต มุมบริการยืมคืน โดยจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
นางสาวชญานิษฐ์ ไชยวงศา
872581354
16
21/4/2018, 20:15:15บ้านหนองลุมพุกดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
นางภัทรดา ทาน้อย080-7546669
17
21/4/2018, 20:20:42ปรางค์กู่ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันสำคัญ
นางอัจฉรา รัตนพร080 7526211
18
22/4/2018, 7:25:44บ้านโคกใหญ่ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมดูหนังฟังเพลง กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
นางใจแก้ว ท้าวเพชร896199466
19
22/4/2018, 9:25:42
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ตะกร้าห้องสมุดเคลื่อนที่
รุ้งตะวัน-สิงห์กอ818726265
20
22/4/2018, 9:56:58หนองหว้าวิทยาสรรค์ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมรักการอ่านผ่านวันสำคัญ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
นางสาวยุพิน ทิพย์ประสงค์
611103995
21
22/4/2018, 10:28:56บ้านตะเคียนทองดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมรักการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก
น.ส.ฉันทนา โวลา821036769
22
22/4/2018, 10:42:56บ้านดอนเกล็ดดำเนินการ4ดำเนินการ4
การจัดบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในห้องสมุดให้มีสีสันโดดเด่น การจัดซื้อหนังสือเพ่ิม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นางบุญเติม ไชยเบ้า812608816
23
22/4/2018, 10:52:33บ้านกุดกวางสร้อยดำเนินการ4ดำเนินการ4
โครงการปลูกจิตสำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3D
นายวีระชาติ หารวาระ986619275
24
22/4/2018, 10:53:54
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
โครงการปลูกจิตสำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3D
นางศราวดี หารวาระ917588102
25
22/4/2018, 11:49:23บ้านหนองบัวโซมดำเนินการ4ไม่ได้ดำเนินการ3
โรงเรียนได้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน โดยมีกิจกรรม 1. แนะนำการอ่านหนังสือ 2.กิจกรรมว่างทุกงานอ่านทุกคน 3. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 4.กิจกรรมเล่านิทาน 5. กิจกรรมแข่งขันวิชาการ
นางสาวรัตติยา คำภูมี
818721451
26
22/4/2018, 12:08:14บ้านโคกป่ากุงดำเนินการ4ดำเนินการ4
การแนะนำหนังสือใหม่หรือนำเสนอหนังสือที่น่าสนใจหน้าเสาธงในตอนเช้า
นางสาวพิกุล มณีมงคล083-3461138
27
22/4/2018, 12:39:37บ้านดอนยานางดำเนินการ4ดำเนินการ4
บริการยืม-คืนหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสนอโครงการ ประชุมการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินงานตามกิจกรรม ประเมินผลการจัดกิจกรรม รายงานผลการจัดกิจกรรม
นางจงกลณี วรรธนะ080-1899956
28
22/4/2018, 13:04:14
บ้านโนนสใบูรณืพัฒนา
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
โครงการพะฒนาห้องสมุดมีชีวิตตามแผนปฏิบัติการ
นางเต้มศิริ ชุมพล933203289
29
22/4/2018, 13:08:25บ้านโนนสงเปลือยดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
นางสาวภัทรภร ปลูกสกุล
819629840
30
22/4/2018, 13:10:18บ้านห้วยโจดดำเนินการ4ดำเนินการ4
ตะกร้าเคลื่อนที่ กิจกรรมรักการอ่าน
ชรินรัตน์ จันทบุตร945152958
31
22/4/2018, 13:28:53ชุมชนนาคำไฮวิทยาดำเนินการ4ดำเนินการ4
โครงการรักการอ่านเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น กิจกรรมคุณหนูยอดนักอ่าน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมข่าวเช้าทันเหตุการณ์ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมการจัดนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่ เป็นต้น
นางบังอร โสภิพันธ์042-336110
32
22/4/2018, 15:00:57บ้านท่าลาดดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.ประชุมการดำเนินงานตามที่ได้เสนอโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ
3.ดำเนินงานตามโครงการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ ภาษาไทยควรรู้ ภาษาอังกฤษควรจำกิจกรรมเรื่องเล่าข่าวเช้านี้ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมบันทึกการอ่าน เป็นต้น
4.ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5.รายงานผลการจัดกิจกรรม
นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม
957988213
33
22/4/2018, 15:29:34
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
โครงการรักการอ่านเพื่อปลูกจิตสำนึกนิสัยรักการอ่าน ได้แก่กิจกรรมอ่านหนังสือให้น้องฟัง กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมจัดนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่เป๋นต้น
นางหอมหวล อุภันพรม905897778
34
22/4/2018, 15:40:27เมืองใหม่วิทยาดำเนินการ4ดำเนินการ4
ส่งเสริมการอ่านตะกร้าความรู้
นางหยาดรุ้ง เลขาโชค957069259
35
22/4/2018, 15:41:57บ้านบกโนนเรียงดำเนินการ4ดำเนินการ4
ตอบคำถามประจำสัปดาห์
นางศิริมาส ดอนศรีโคตร
862192180
36
22/4/2018, 16:04:48ยางหลวงพิทยาคมดำเนินการ4ดำเนินการ44
พูนทรัพย์. พรมชินวงษ์
910642732
37
22/4/2018, 17:32:51บ้านคึมชาดห้วยบงดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่านทั้งในและนอกห้องสมุด
นางสาวกนกวรรณ โคตะมะ
810558775
38
22/4/2018, 17:34:19บ้านคึมชาดห้วยบงดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่านทั้งในและนอกห้องสมุด
นางสาวกนกวรรณ โคตะมะ
810558775
39
22/4/2018, 17:59:36บ้านหนองสะแบงดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
จัดกิจกรรมทำสื่อการสอน
เพื่อพัฒนางานของห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น
นางสาวธนาภรณ์ สาครขันธ์
995429575
40
22/4/2018, 19:42:49
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตลอดปีการศึกษา
นางสุภิญญา ดอนช่างลุน
852452990
41
22/4/2018, 19:43:04บ้านห้วยไร่ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดตาม 1ป4ส
นายธงชัย แสวงกำไร819757593
42
23/4/2018, 6:23:40นิคมโคกม่วงศรีสมพรดำเนินการ4ดำเนินการ4กิจกรรมพี่สอนน้องนางทองทรัพยฺ คำหอม064-3476858
43
23/4/2018, 10:18:53บ้านหนองเม็กดำเนินการ4ดำเนินการ4แนะนำหนังสือใหม่ณัฐนันท์ เพียดงมัน918612505
44
23/4/2018, 10:30:00บ้านข่าน้อยดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมหนังสือที่ฉันชอบ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกวัน
จรุง นวลละออ943921854
45
23/4/2018, 11:22:50บ้านหนองเหมือดแอ่ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
นางศิริรัตน์ หงษ์ชุมแพ
087-8528148
46
23/4/2018, 12:12:13
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
621451954
47
23/4/2018, 12:46:10นิคมวัฒนา6ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ตารางนักเรียนแต่ละชั้นเข้าใช้
นายเสถียร ทาขุลี878563250
48
23/4/2018, 13:35:21บ้านหินลับศิลามงคลดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.ส่งเสริมการอ่านด้วยนิทาน 2.กิจกรรมร้องรำคาราโอเกะ 3.สร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก
นางศุภาวดี กุลวงษ์985407446
49
23/4/2018, 13:58:35บ้านหนองกุงแก้วดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อนุสรณ์ ชิตบุญศรี951696017
50
23/4/2018, 14:54:10กุดหานสามัคคีดำเนินการ4ดำเนินการ4
ก.ภาษาอังกฤษประจำวันจันทร์ ก.ท่องโลกอาเซียน วันอังคาร ก.วิทย์รอบรู้ วันพุธ
ก.อ่านวันละนิดพิชิตปัญญา พฤหัส
ก.คณิตคิดเร็ว วันศุกร์
จัดกิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวันใช้เวลา10-15 นาที ค่ะ และในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมเสนอภาษาไทยวันละคำในทุกๆวันค่ะ เปลี่ยนกันนำเสนอในแต่ละชั้น นอกจากนี้กิจกรรมรักการอ่านก็เข้าใช้ตามตาราง และตามเวลาว่างค่ะ
นางปัณทิตตา ทองสุข872136288
51
23/4/2018, 14:54:32กุดหานสามัคคีดำเนินการ4ดำเนินการ4
ก.ภาษาอังกฤษประจำวันจันทร์ ก.ท่องโลกอาเซียน วันอังคาร ก.วิทย์รอบรู้ วันพุธ
ก.อ่านวันละนิดพิชิตปัญญา พฤหัส
ก.คณิตคิดเร็ว วันศุกร์
จัดกิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวันใช้เวลา10-15 นาที ค่ะ และในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมเสนอภาษาไทยวันละคำในทุกๆวันค่ะ เปลี่ยนกันนำเสนอในแต่ละชั้น นอกจากนี้กิจกรรมรักการอ่านก็เข้าใช้ตามตาราง และตามเวลาว่างค่ะ
นางปัณทิตตา ทองสุข872136288
52
23/4/2018, 15:26:21บ้านหินสิ่วดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ทำสมุดเล่มเล็ก/ เขียนตามคำบอก/แต่งกลอน ฯลฯ
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
930868280
53
23/4/2018, 15:29:37บ้านภูพานคำดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดซื้อหนังสือ สื่อสีดีทัศน์ การศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต กิจกรรมวันสำคัญ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านทุกระดับชั้น
นางสุพัตรา เปลี่ยนแระเสริฐ
081-7498157
54
23/4/2018, 15:32:16บ้านกุดจิกไม่ได้ดำเนินการ3ไม่ได้ดำเนินการ3
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้พื่สอนน้องในช่วงเวลาพักเที่ยงและให้หัดอ่านคำง่ายๆตามระดับชั้น
นายพลมี บุตรหึง872145799
55
23/4/2018, 16:02:37หนองบัววิทยายนดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.ตอบปัญหาวันสำคัญ 2 ตอบปัญหาสารานุกรมไทย 3 ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 4 เกมคำคม 5 จัดป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ 6 ชมวิดิทัศน์ในวันสำคัญ 7 สำนวน สุภาษิต 8 เล่านิทานให้น้องฟัง 9 บันทึกการอ่าน 10 ชุมนุมห้องสมุด
นางอริสรา ผิวโพธิ์810540614
56
23/4/2018, 16:35:19
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเนื่องในวันสำคัญโดยจะสอดแทรกเนื้อหาลงไปในกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เช่นการแสดงละครเนื่องในวันภาษาไทย การตอบปัญหาเป็นต้น
นางพูนสุข ศักดิ์ดา087-8613790
57
23/4/2018, 22:56:28วังแคนวังคูณวิทยาดำเนินการ4ดำเนินการ4
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือใหม่ที่จะนำงบประมาณที่ได้รับมาจัดซื้อหนังสือเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรัยน
นางสาวอุทุมพร นันทัยทวีกุล
982037978
58
23/4/2018, 22:56:38วังแคนวังคูณวิทยาดำเนินการ4ดำเนินการ4
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือใหม่ที่จะนำงบประมาณที่ได้รับมาจัดซื้อหนังสือเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรัยน
นางสาวอุทุมพร นันทัยทวีกุล
982037978
59
24/4/2018, 5:27:35บ้านโคกม่วงชุมดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมเสนอเกร็ดความรู้หน้าเสาธง แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุดของครู,นักเรียน
นายเรืองยศ ศรีผำน้อย
614435004
60
24/4/2018, 8:44:57บ้านทรายงามดำเนินการ4ดำเนินการ4
ปรับปรุงห้องสมุดให้มีมุมต่างๆครบ สะดวกในการรับบริการ มีกิจกรรมดึงดูดให้นักเรียนมาเข้าใช้ห้องสมุดเช่น เล่นเกมการศึกษา ตอบปัญหาแจกรางวัล แข่งขันกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความสามารถ
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์
801952023
61
24/4/2018, 9:20:26
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
เล่านิทานให้น้องฟัง
นางสุภาพรรณ ภูเนตร913546616
62
24/4/2018, 9:46:18บ้านโนนสว่างดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ปริศนาพาโชค พี่ชวนน้องอ่านหนังสือ
นางขันตรี วงค์คำ969453293
63
24/4/2018, 9:46:38บ้านโนนปอแดงดำเนินการ4ไม่ได้ดำเนินการ3
กิจกรรมรักการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก อ่านข่าวประจำวัน เล่านิทานให้น้องฟัง
นางบุญเหลือ ไพรตื่น
091-8671246
64
24/4/2018, 10:23:48บ้านห้วยค้อดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.กิจกรรมรักการอ่าน 2.พี่อ่านนิทานให้น้องฟัง 3. พี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อน
นางสาวกฤษติกา มูลละ
965128030
65
24/4/2018, 10:47:33หนองปิงบุ่งบกวิทยาดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดทำโครงการรักการอ่านโดยแต่ละวันให้ทั้งครูและนักเรียนอ่านหนังสือก่อนเข้าภาคเช้า 10 นาทีและบันทึกการอ่าน
นางวีระ อินพิมพ์857575643
66
24/4/2018, 11:10:29
โรงเรียนบ้านกุดเต่า
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
หนังสือเล่มเล็ก, ยุวบรรณารักษ์
นางสาวกนิษฐา เหล็กกล้า
984655364
67
24/4/2018, 11:14:54โนนสมบูรณ์วิทยาดำเนินการ4ดำเนินการ4
บันทึกการอ่าน การยืมคืนหนังสือ กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่
สุวิมล พรหมมาหล้า878559599
68
24/4/2018, 11:39:22โนนสูงใหม่วังทองไม่ได้ดำเนินการ3ไม่ได้ดำเนินการ3-นางมณีรัตน์ ยืดยาว872142574
69
24/4/2018, 11:42:59โนนสูงใหม่วังทองดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่เสริมการอ่าน
นางมณีรัตน์ ยืดยาว872142574
70
24/4/2018, 11:48:37บ้านโคกกุงดำเนินการ4ดำเนินการ4
1. กิจกรรมอ่านหนังสือให้น้องฟัง
2.กิจกรรมตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่
3.กิจกรรมยอดนักอ่าน
นางสาวรัชนี แสนเหวิม
862284554
71
24/4/2018, 12:16:51
บ้านหนองทุ่ม อ.โนนสัง
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
๒. กิจกรรมนิทานของฉัน
๓. กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง
๔. กิจกรรมภาษาไทย - ภาษาอังกฤษวันละคำ
นางสาวพวงทอง คงเจริญ
896182842
72
24/4/2018, 12:24:24บ้านกุดฉิม อ.เมืองไม่ได้ดำเนินการ3ไม่ได้ดำเนินการ3
มีการจัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ยืมหนังสือและในชั่วโมงว่างก็ให้นักเรียนเข้าสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด อ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ
นางปราการ แก้วคำ083-3327208
73
24/4/2018, 13:06:40บ้านนาอ่างดำเนินการ4ดำเนินการ4-นางประกาย พงศ์รพี854621272
74
24/4/2018, 13:28:26บ้านลาดดำเนินการ4ดำเนินการ4
1. กิจกรรม
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย ให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทั้งในระดับห้องเรียน, นอกห้องเรียน และนอกโรงเรียน
2. ประกวด
จัดกิจกรรมการประกวดนักเรียนรักการอ่านในระดับชั้น และระดับสถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนรักการอ่านที่เป็นตัวแทนสถานศึกษา เข้าประกวดระดับศูนย์เครือข่าย
- ประกวด/คัดเลือก ครูรักการอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระดับสถานศึกษา เพื่อส่งตัวแทนเข้าประกวดในระดับศูนย์เครือข่าย
- ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา
951694213
75
24/4/2018, 15:26:56
ไทยรัฐวิทยา ๘๑(บ้านหนองภัยศูนย์)
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ปรับปรุงห้องสมุด/บันทึกรักการอ่าน/ผลิตสื่อรักการอ่าน/นักข่าวรุ่นเยาว์/กิจกรรมวันสำคัญ
เกษมณี ศรีราช819646301
76
24/4/2018, 15:45:06บ้านหนองแวงดำเนินการ4ดำเนินการ4
ตอบปัญหารายวัน,ห้องสมุดเคลื่อนที่,สมุดบันทึกการอ่าน
นางสาวลลิตา. นนท์ตรี
856437443
77
24/4/2018, 16:01:00
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
บันทึกการอ่าน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ตะกร้าห้องสมุดเคลื่อนที่
นางเตือนใจ สามล930523648
78
24/4/2018, 16:03:26นิคมสงเคราะห์ 3ดำเนินการ4ดำเนินการ4
การจัดบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน จัดหาสื่อ หนังสือที่ทันสมัย จัดตั้งคณะกรรมการ ยุวบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในพัฒนาห้องสมุด และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
นางจริยา แสนเจริญสุข
611099177
79
24/4/2018, 16:49:01
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง
ไม่ได้ดำเนินการ3ไม่ได้ดำเนินการ3-นายจรูญ คำมูล848172498
80
24/4/2018, 18:08:03บ้านวังมนดำเนินการ4ดำเนินการ4
โครงการปลูกจิตสำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด3ดีและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นางสาวศิริพร ศรีมูลเมือง
636198265
81
24/4/2018, 18:09:55
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
นางกัญญนันทน์ ชาริดา
621164180
82
24/4/2018, 21:14:57บ้านตำแยดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
นายสนธิ วิริยะกุล872330884
83
25/4/2018, 7:40:51โนนคูณวิทยาดำเนินการ4ดำเนินการ4
คำศัพท์ลับสมอง ราชาศัพท์น่ารู้ นาฏศัพท์สู่รักการอ่าน จากบทเพลงสู่รักการอ่าน บิงโกตามกลุ่มสาระ เสียงตามสาย อ่านดีๆมีรางวัล ยอดรักนักอ่าน หนังสือเล่มเล็ก ฉลากนั้นสำคัญไฉน
นางสาวสร้อยทิพย์ นามวงษา
940917932
84
25/4/2018, 9:39:39บ้านดงบากดำเนินการ4ดำเนินการ4ห้องสมุดเคลื่อนที่ทิพย์มณี ดวงคำมูล942109841
85
25/4/2018, 11:04:33
บ้านโนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
ลงทะเบียนหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ มีจุดบริการยืม - คืน มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อแนะนำและบริการสมาชิก มีมุมนิทาน นิยาย มุมสมุดภาพ ให้อ่านตามอัธยาศัย
นางจุฑารัตน์ แสนสากล
828544505
86
25/4/2018, 11:09:07
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ดำเนินการ4ไม่ได้ดำเนินการ3กิจกรรมยอดนักอ่านนางวรรณนภสร ลากุล899244714
87
25/4/2018, 12:25:15บ้านหนองแสงนาล้อมดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดสภาพแวดล้อมห้องสมุดให้เอื้อต่อและน่าสนใจ
จัดหาหนังสือที่หลากหลาย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลา
นายพุทธา กลางหล้า892754396
88
25/4/2018, 20:57:36บ้านโนนสะอาดดำเนินการ4ดำเนินการ4
อ่านวันละนิดพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
นางศิรินุช สิงห์นี883233898
89
25/4/2018, 23:59:06บ้านโนนงามดำเนินการ4ดำเนินการ4
- พัฒนาระบบบริการ ยืม -คืน สื่อด้วยระบบอิเลคทรอนิค
- สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้
- พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
-จัดหาสื่อเข้าห้องสมุด
-จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นางสมพร ศรีวรรณวงษ์981026397
90
26/4/2018, 5:24:07
บ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดทำโครงการ และดำนินการตามโครงการ โดย 1 จัดซื้อสื่อ หนังสืออ่าน ค้นคว้า หนังสืออื่นๆ และวัสดุตกแต่งห้อง 2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง ได้แก่ กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ วันละคำ กิจกรรมอ่าน-เขียนตามคำบอกก่อนเรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมค่ายรักการอ่าน นิเทศติดตามและประเมินผล
นางวีรยา ลี้พงษ์กุล
083-356-5637
91
26/4/2018, 13:01:54บ้านโคกน้ำเกี้ยงดำเนินการ4ดำเนินการ4
กิจกรรมยอดนักอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
เกวลี พรมเทศ956614441
92
26/4/2018, 14:07:49
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ดำเนินการ4ดำเนินการ4
1. บันทึกรักการอ่าน 2. จัดกิจกรรมวันสำคัญในห้องสมุด 3. กิจกรรมตอบปัญหาน่ารู้ 4. หนังสือเล่มเล็ก 5. เกมตอบปัญหาปริศนาวรรณคดี 6. เกมตอบปัญหาสารานุกรมไทย 7.กิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง
นางนิภารัตน์ บุญพิรินทร์
898627203
93
26/4/2018, 15:40:41บ้านวังหมื่นดำเนินการ4ดำเนินการ4
จัดบรรยากาศ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด บริการดี ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
นายเกรียงศักดิ์ มอญขันธ์
879498690
94
26/4/2018, 17:29:13บ้านเพ็กเฟื้อยดำเนินการ4ดำเนินการ4
1. ส่งเสริมการอ่านเวลาว่าง
2. จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
3. จัดแข่งขันการอ่าน เขียน
4. จัดหาหนังสือ สื่อที่ทันสมัย
5. ห้องภาพยนตร์
นายมงกุฎ จำนงค์นิต810618892
95
26/4/2018, 19:42:08บ้านข้องโป้ดำเนินการ4ไม่ได้ดำเนินการ3
1.จัดสภาพแวดล้อมห้องสมุดให้น่าเข้ามาใช้บริการ 2.จัดหาหนังสือท่ีหลากหลาย 3.นำสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องสมุด
นางเบญจมาศ หันชะนา811836343
96
26/4/2018, 22:03:59บ้านโนนตาลดำเนินการ4ดำเนินการ4กิจกรรมรักการอ่าน
นางสาวณัฐวดี พิมพาเรือ
933432597
97
27/4/2018, 8:52:50บ้านวังมนดำเนินการ4ดำเนินการ4ยุวบรรณารักษ์น้อย
นางสาวศิริพร ศรีมูลเมือง
063-6198265
98
27/4/2018, 9:45:39
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
ดำเนินการ4ดำเนินการ4มุมรักการอ่าน
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง
929210745
99
27/4/2018, 10:47:19บ้านบกโนนเรียงดำเนินการ4ดำเนินการ4
1.นักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการ
2.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด สามารถให้บริการสมาชิกได้
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น การแนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมตอบปัญหาค้นหาคำตอบ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมประกวดแข่งขัน
4.จัดให้มีระบบการยืมหนังสือ
5.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น เกม การเล่านิทาน
นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ
817088176
100
27/4/2018, 11:50:09บ้านหนองปลาขาวดำเนินการ4ดำเนินการ4
อ่านนิทานให้น้องฟัง ตะกร้าความรู้ คัดไทย ค้นควา้หาคำ จัดทำแผนภาพความคิด
แขไข ภูชมศรี833445100
Loading...
Main menu