สำเนาของ ม.1/6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ผู้ประเมิน 1 นางสิรินทร์ดาว์ บุพศิริ 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ12
7
1
เด็กชายจตุรภักดิ์ สุหงษา
3333333333333.00ดี
8
2
เด็กชายณฐกร สุนิพันธ์
3333333333333.00ดี
9
3
เด็กชายณัฐชนน แก้วคะตา
3333333333333.00ดี
10
4
เด็กชายทิวากร สานนท์
3333333333333.00ดี
11
5
เด็กชายเทียบตะวัน ถนอมเชื้อ
3333333333333.00ดี
12
6
เด็กชายธนนันต์ มุกดากุล
3333333333333.00ดี
13
7
เด็กชายธนากร โพธิ์ทา
3333333333333.00ดี
14
8
เด็กชายธราเทพ แก้วบัวไข
3333333333333.00ดี
15
9
เด็กชายธราธิป ศรีพลอย
3333333333333.00ดี
16
10
เด็กชายปรมัตถ์ พิมพาชัย
3333333333333.00ดี
17
11
เด็กชายปิยะศักดิ์ ส่งเสริม
3333333333333.00ดี
18
12
เด็กชายปุณณวิช จวนสงวน
3333333333333.00ดี
19
13
เด็กชายพีรพัฒน์ เอี่ยมสอาด
3333333333333.00ดี
20
14
เด็กชายระพีพัฒน์ พลอยวิเลิศ
3333333333333.00ดี
21
15
เด็กชายลัทธพล ทองชุม
3333333333333.00ดี
22
16
เด็กชายวชิรวิทย์ บัวภา
3333333333333.00ดี
23
17
เด็กชายวุฒิภัทร หล่อเกษมศานต์
3333333333333.00ดี
24
18
เด็กชายศิริศักดิ์ แก้วสิงห์
3333333333333.00ดี
25
19
เด็กชายอาดามัน หมาดสกุล
3333333333333.00ดี
26
20
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงจันทร์
3333333333333.00ดี
27
21
เด็กหญิงกิติยาพร ไชยแก้ว
3333333333333.00ดี
28
22
เด็กหญิงกุลสตรี จารุมี
3333333333333.00ดี
29
23
เด็กหญิงจิรภา หินผา
3333333333333.00ดี
30
24
เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ สายแวว
3333333333333.00ดี
31
25
เด็กหญิงณภัทร หอมจันทร์
3333333333333.00ดี
32
26
เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยบุตร
3333333333333.00ดี
33
27
เด็กหญิงธมลวรรณ ลีลา
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงธาริกา ครุฑเผือก
3333333333333.00ดี
35
29
เด็กหญิงนภเกตน์ จันทรพรม
3333333333333.00ดี
36
30
เด็กหญิงบุษกร แสงฉาย
3333333333333.00ดี
37
31
เด็กหญิงประกายแก้ว แก้วบุญคำ
3333333333333.00ดี
38
32
เด็กหญิงปริญญา พรมทา
3333333333333.00ดี
39
33
เด็กหญิงมัทนา แว่นแคว้น
3333333333333.00ดี
40
34
เด็กหญิงลลิตา ภูศิริ
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงสุพัตรา เงาเพชร
3333333333333.00ดี
42
36
เด็กหญิงอทิตยา รอดคำทุย
3333333333333.00ดี
43
37
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญหนา
3333333333333.00ดี
44
38
เด็กหญิงอันธิกา กอแก้ว
3333333333333.00ดี
45
39
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ใจแก้ว
3333333333333.00ดี
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu