واژه یاب پارسی
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
واژه یاب پارسی
2
واژه بیگانهواژه پارسی
3
ابتدانخست, آغاز
4
ابتکارنواوری
5
ابداهرگز, هیچگاه
6
ابداعنوآوری
7
ابلاغدستور, فرمان
8
ابن سیناپور سینا
9
ابهامگنگ پوشیده
10
اتصالپیوند
11
اتفاقرخداد رویداد پیشامد
12
احترامستایش, بزرگداشت, گرامی, ارج
13
احترام گذاشتنارج نهادن والا داشتن
14
احتراما محترمانهارجمندانه باستایش
15
احتمالگمان, شاید
16
احساسبرداشت شور دریافت سهش
17
احساس کردندریافتن سهیدن
18
احساساتسهش
19
احسانبخشش مهرورزی نکوکاری نیکی نکویی
20
احسنتبه به افرین زهی
21
اخویبرادر
22
ادامهپیگیری, دنبال کردن
23
ارايهنشان دادن , پیش اوری
24
ارتفاعبلندی
25
استحقاقشایستگی، سزاواری
26
استدعا می کنمخواهش می کنم، در خواست می کنم
27
استراحت کردنآسودن، خوابيدن
28
استراق سمعشنود
29
استردادبازگرداندن، پس دادن
30
استشمام کردنبوییدن
31
استشهادگواهی
32
استعمال کردنبه کار بردن
33
استفادهبهره برداری بکار گیری سود بردن کار بری
34
استفاده ازبه کارگیری
35
استقامتپایداری
36
اسمنام
37
اشعهپرتو, فروغ
38
اشکالدشواری دشوار سازی
39
اصابتبرخوردن برخورد کردن
40
اصالتنیک نژاد تبارمند
41
اصرارپافشاری پاپیچی
42
اصطکاکسایش مالش
43
اصفهاناسپهان
44
اضافهافزودن, افزایش
45
اطاقاتاق
46
اعتدالمیانه روی
47
اعتقاداتباورها
48
اعتماد به نفسخود باوری
49
اعجاب انگیزشگفت انگیز
50
اعرابتازیان
51
اعزامروان, گسیل، رهسپار، راهی
52
اعلام کردنآگاه کردن
53
اعیادجشن ها
54
اغلببیشتر
55
افتتاحگشایش
56
افتخارسربلندی, سرفرازی, بالیدن
57
افراد
58
اقامتماندن
59
اقبالبخت
60
اقتباس ازبرگرفته از
61
اقدام نمودندست زدن
62
اقصی نقاط جهانسرتاسر جهان
63
اقلیتکمتر
64
اقوامنزدیکان بستگان تیره
65
اکتفاپسنده
66
اکتفا کردنپسنده کردن
67
الاناکنون
68
الباقیبازمانده پس مانده
69
البتهبیگمان, همانا
70
البسهپوشاک
71
الحاقپیوست
72
اللاهیزدان,ایزد, پروردگار,خدا
73
اماولی
74
امتحانآزمون
75
امتدادراستا
76
امتناعخودداری، پرهیز
77
امثالهمانند
78
امدادیاری , کمک
79
امکانشدنی, توانایی
80
امکان پذیرشدنی
81
امکان داردجا دارد, شایسته است, شاید
82
املتنیمرو
83
ان شاء اللهبه امید خدا، اگر خدا بخواهد
84
انتخابگزینش
85
انتظارچشم داشت, چشم براه
86
انحطاطفروشدن
87
انشا اللهبامید خدا بامید پروردگار
88
انعامجایزه، پاداش
89
انعطافنرمش
90
انقلابدگرگونی, شورش
91
اوضاعرویداد رخدادها چگونگی ها
92
اولانخست
93
اولادفرزند
94
ب
95
باعثانگیزه, مایه
96
بالاخرهسرانجام
97
بالاخرهسرانجام
98
بسطگسترش
99
بسمه تعالیبنام خدا
100
بشارتمده نوید
Loading...
Main menu