ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Національного положення
3
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
4
"Загальні вимоги до фінансової
5
звітності"
6
7
Коди
8
Дата (рік, місяць, число)20190101
9
за ЄДРПОУ
36283290
10
ПідприємствоПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "РОЯЛ КРЕДИТ" ТОВ "ДОМ УКРАЇНА" І КОМПАНІЯ"
11
(найменування)
12
13
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
14
за 2018 р.
15
Форма №2
Код за ДКУД
1801003
16
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
17
18
СтаттяКод рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
19
1234
20
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)20009 3579 187осн
26
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)2050(3 254)(3 817)3 254 321,683 816 518,60осн
28
Валовий :заг
29
прибуток20906 1035 370итог
30
збиток2095----итог
35
Інші операційні доходи 2120362564осн
39
Адміністративні витрати2130(775)(639)774 541,45638 548,19осн
40
Витрати на збут2150(5 391)(4 629)5 390 883,494 629 062,96осн
41
Інші операційні витрати2180(182)(66)182 472,5066 440,42осн
44
Фінансовий результат від операційної діяльності:заг
45
прибуток2190117600итог
46
збиток2195----итог
47
Доход від участі в капіталі2200--осн
48
Інші фінансові доходи2220--осн
49
Інші доходи2240160-осн
51
Фінансові витрати2250----осн
52
Втрати від участі в капіталі2255----осн
53
Інші витрати2270----осн
55
Фінансовий результат до оподаткування:заг
56
прибуток2290277600итог
57
збиток2295----итог
58
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300(50)(108)49 855,62108 092,45осн
59
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305--осн
60
Чистий фінансовий результат: заг
61
прибуток2350227492итог
62
збиток2355----итог
63
64
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
65
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
66
1234
67
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400--
68
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405--
69
Накопичені курсові різниці2410--
70
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415--
71
Інший сукупний дохід2445--
72
Інший сукупний дохід до оподаткування2450--
73
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
74
Інший сукупний дохід після оподаткування2460--
75
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465227492
76
77
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
78
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
79
1234
80
Матеріальні затрати25003056
81
Витрати на оплату праці25054 8384 094
82
Відрахування на соціальні заходи2510980843
83
Амортизація251575
84
Інші операційні витрати2520493336
85
Разом25506 3485 334
86
87
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
88
Назва статті Код рядкаЗа звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
89
1234
90
Середньорічна кількість простих акцій2600--
91
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605--
92
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610--
93
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615--
94
Дивіденди на одну просту акцію2650--
95
96
Керівник Кулага Є.Л.
97
98
99
Головний бухгалтер
Сіліченко А.С.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117