ง23244 คะแนนเก็บรายวิชาโครงานคอมพิวเตอร์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คะแนนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง23244
2
โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
การนำเสนอหัวข้อโครงงานเอกสารเสนอเค้าโครงโครงงาน (แบบพิมพ์เสนอเซ็นต์แล้ว)ตัวอย่างแบบโครงงานที่ให้หามาเป็นตัวอย่างการออกแบบเนื้อหางานก่อนลงมือทำโครงงานหน้าปก + กิตติกรรมประกาศ + สารบัญงานบทที่ 1 (ก)งานบทที่ 2ความคืบหน้าของโครงาน (ตัวโปรแกรม)คะแนนรวมเกรด
4
5555102050100
กลุ่มที่
5
3/6140847
เด็กหญิงกมลวรรณ ช้อนทอง
555510153580411
6
3/6240848
เด็กชายกรวิชญ์ พลเขต
55551015358043ตารางสรุปผลการเรียนแยกรายห้อง
7
3/6340849
เด็กชายจิรัฐติกาล รักพรม
55551015408542เกรดห้องเรียน
8
3/6440850
เด็กชายไชยวัฒน์ วิไลลักษณ์
5555101035753.5106รวม
ค่าเฉลี่ย
9
3/6540851
เด็กหญิงญานิกา จินาพร
555510183583484232371.88
10
3/6640852
เด็กชายฐิติกร กุลสิงห์
555510154085423.59928.13
11
3/6740853
เด็กหญิงณภัทร ธนาคม
555510183583413000.00ผ่าน100.00
12
3/6840854
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทวีพันธ์
555510153580492.5000.00
ไม่ผ่าน
0.00
13
3/61040856
เด็กชายณัฐวัฒน์ พงษ์สินสุภานน
555510153580452000.00100.00
14
3/61140857
เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างวงค์
5555101830783.571.5000.00
15
3/61240858
เด็กหญิงดารารัตน์ มงคลศิลป์
555510153580431000.00
16
3/61340859
เด็กชายทยาวัต งิ้วแดง
55551015358045
0 = ร
000.00
17
3/61440860
เด็กชายทัตเทพ จันทพันธ์
55551018358344รวม3232
18
3/61540861
เด็กชายธนทัต เจริญวงค์
5555101830783.57
19
3/61640862
เด็กชายธนพัฒน์ ช่อดอกไม้
5555101035753.510
20
3/61740865
เด็กหญิงนลินรัตน์ ชินอ่อน
555510153580411
21
3/61840866
เด็กชายปริวรรต ชมภูพาทย์
5555101035753.510
22
3/61940867
เด็กหญิงปวริศา รุ่งโพธิ์ทอง
55551018358341
23
3/62040869
เด็กชายพัชร ศิลลา
5555101530753.56
24
3/62140870
เด็กหญิงพิชยานัฐ ไชยบุระ
55551015358043
25
3/62240871
เด็กหญิงไพลิน ลาดคูบอน
55551018358348
26
3/62340872
เด็กชายภากร ตีบจันทร์
5555101830783.57
27
3/62440873
เด็กชายภูธเนศ พิมพัฒนไพศาล
55551015358045
28
3/62540874
เด็กชายภูมิรพีภัทร กอบุญช่วย
55551018358344
29
3/62640875
เด็กชายรชต รัตนพันธ์
55551015408542
30
3/62740876
เด็กชายรัชศักดิ์ แสนอุบล
55551018358344
31
3/62840877
เด็กชายวัฒนชัย ดอกแก้ว
5555101530753.56
32
3/62940878
เด็กหญิงวิชญาดา วายโสภา
55551015358049
33
3/63040879
เด็กหญิงสุภาวรี โคตรทอง
55551015358049
34
3/63140880
เด็กหญิงอภัสรา แสงวงค์
55551018358348
35
3/63240883
เด็กหญิงอากิโฮะ อิโต้
5555101530753.56
36
3/63341365
เด็กชายธีรัตม์ ประเสริฐถาวรศิร
55551018358341
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu