รายนามผู้บริจาคสมทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร สพป.ลพบุรี เขต ๒
2
ที่ชื่อ - นามสกุลหน่วยงานรับจ่ายคงเหลือ
3
1ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือสพป.ลพบุรี เขต ๒20,000-20,000
4
2
นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์
ผอ.รร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
5,000-25,000
5
3นายวีระ ชลมากรร.บ้านเขายายกะตา2,000-27,000
6
4นายบรรเทิง อิงแอบผอ.รร.บ้านโค้งรถไฟ5,000-32,000
7
5นางณัฎฐินี หอมจันทร์ผอ.รร.บ้านซับไทร5,000-37,000
8
6นางบุญเตือน สุบินผอ.รร.บ้านใหม่สามัคคี5,000-42,000
9
7น.ส.อุทุมพร แจ่มเมืองผอ.รร.บ้านเขายายกะตา5,000-47,000
10
8นายสมยศ อำพันศิริผอ.รร.บ้านวังก้านเหลือง5,000-52,000
11
9น.ส.รุ่งรัตน์ กล้วยดีผอ.รร.บ้านโคกแสมสาร5,000-57,000
12
10น.ส.สรินยา ฉิมมาผอ.รร.บ้านหนองหัวช้าง5,000-62,000
13
11นางศรีประภา ระดมยศผอ.รร.บ้านสันตะลุง5,000-67,000
14
12นางอังคณา ปราสาททองผอ.รร.บ้านท่าหลวง5,000-72,000
15
13นางสุดใจ ตะหย่วนผอ.รร.บ้านหนองเสมา5,000-77,000
16
14นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ผอ.รร.บ้านป่าเขว้า5,000-82,000
17
15นายสมนึก ศรีไพฑูรย์ผอ.รร.บ้านมะกอกหวาน5,000-87,000
18
16นายจำเริญ รัตนศรีผอ.รร.บ้านลำสนธิ5,000-92,000
19
17นางนวลละออ นุ่มดีผอ.รร.บ้านท่าตะโก5,009-97,009
20
18นายวิชา เกียรติศิริผอ.รร.บ้านคลอง5,000-102,009
21
19นายจิรายุ สิทธิปัญญาผอ.รร.บ้านหนองมะค่า5,000-107,009
22
20นายเดชา ศรีนารางผอ.รร.บ้านวัังตาอินทร์5,000-112,009
23
21นายสมโภชน์ วาโยผอ.รร.บ้านเนินทอง5,000-117,009
24
22น.ส.มธุรส เบื้องกลางครู รร.บ้านเขาดินทอง1,000-118,009
25
23นายวิเชียร เพ็ชรไม้ผอ.รร.ช่องสาริกา5,000-123,009
26
24น.ส.สุรีย์พร วินิชบุตรผอ.รร.บ้านบ่อคู่5,000-128,009
27
25นางชลอ จันทวงษ์รร.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย10,000-138,009
28
26นายทวีศักดิ์ ชูเชิดผอ.รร.บ้านเขาสมโภชน์5,000-143,009
29
27นายสมพงษ์ รักษาราษฎร์ผอ.รร.บ้านท่าเยี่ยม5,000-148,009
30
28
นายสุรวิท-นางวรรณา ทับเหล็ก
รร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม3,000-151,009
31
29
นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
ผอ.รร.บ้านหนองโกวิทยา5,000-156,009
32
30กลุ่มสุวรณภูมิอำเภอชัยบาดาล5,000-161,009
33
31นางสาวลดาพร หล่อทองคำรร.บ้านใหม่สามัคคี1,000-162,009
34
32นางสาวศิริ คงเจริญรร.บ้านใหม่สามัคคี100-162,109
35
33นางประภาศรี แสงฉายรร.บ้านใหม่สามัคคี100-164,209
36
34นางสาวลักขณา เทียนช้างรร.บ้านใหม่สามัคคี100-162,309
37
35นางสุขฤดี แสงภัทรเนตรรร.บ้านใหม่สามัคคี100-162,409
38
36
นางพัชรินทร์ ฤกษ์สังเกตุ
รร.บ้านใหม่สามัคคี100-162,509
39
37
นางเยาวมาลย์ ตันประดับสิงห์
รร.บ้านใหม่สามัคคี100-162,609
40
38นางระพีพรรณ จิตรสมรร.บ้านใหม่สามัคคี100-162,709
41
39
นางอัมพร โครตวงษ์จันทร์
รร.บ้านใหม่สามัคคี100-162,809
42
40นางฐนมน สมชนะรร.บ้านใหม่สามัคคี50-162,859
43
41นายภพปฤตพรรณ สมชนะรร.บ้านใหม่สามัคคี50-162,909
44
42นางสาวขวัญลดา สุขถนอมรร.บ้านใหม่สามัคคี100-163,009
45
43
นายพัฒนศักดิ์ พัฒนจันทรีกูล
รร.บ้านใหม่สามัคคี50-163,059
46
44รร.อนุบาลลำนารายณ์อำเภอชัยบาดาล10,000-173,059
47
45นายเสริม ธรรมศรีรร.บ้านวังตาอินทร์200-173,259
48
46นางจงใจ ใจหาญรร.บ้านวังตาอินทร์100-173,359
49
47
นายอังกูร แสงประสิทธิ์
รร.บ้านวังตาอินทร์100-173,459
50
48นายนิพนธ์ จันทะโพธิ์รร.บ้านวังตาอินทร์100-173,559
51
49นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมรร.บ้านวังตาอินทร์200-173,759
52
50นางรังสิมา จันทโพธิ์รร.บ้านวังตาอินทร์100-173,859
53
51นางนิตยา อยู่เรืองรร.บ้านวังตาอินทร์1,000-174,859
54
52นางสาคร เสาะขุนทดรร.บ้านวังตาอินทร์100-174,959
55
53นายจักรกฤษณ์ วาชัยศรีรร.บ้านวังตาอินทร์500-175,459
56
54นายกฤษพล สร้อยวันรร.บ้านวังตาอินทร์100-175,559
57
55นางกุสุมา คำศิลารร.บ้านวังตาอินทร์100-175,659
58
56น.ส.ไพรินทร์ สายจันทร์รร.บ้านวังตาอินทร์50-175,709
59
57น.ส.หงษ์หยก สุกิจปรีชารร.บ้านวังตาอินทร์100-175,809
60
58นายสนั่น แท่นนอกรร.บ้านวังตาอินทร์100-175,909
61
59นายพัฒนพงศ์ ถนอมชาติรร.บ้านวังตาอินทร์100-176,009
62
60นายสนั่น แท่นนอกรร.บ้านวังตาอินทร์100-176,109
63
61นายกำพลศักดิ์ ทาแป้งรร.บ้านวังตาอินทร์100-176,209
64
62นางแสงดาว หันอาสารร.บ้านวังตาอินทร์100-176,309
65
63น.ส.สาวิตรี ทับทิมทองรร.บ้านวังตาอินทร์50-176,359
66
64รร.บ้านท่าดินดำอำเภอชัยบาดาล2,800-179,159
67
65นายวินัย สุบินผอ.รร.บ้านท่าดินดำ2,000-181,159
68
66นางสมบุญ แปลงไธสงรอง ผอ.รร.บ้านท่าดินดำ2,000-183,159
69
67นายนคร คล้ายเครือญาติรร.บ้านท่าดินดำ200-183,359
70
68นายเฉลิมชัย กัณหารร.บ้านท่าดินดำ200-183,559
71
69นายเสวก เนียมคำรร.บ้านท่าดินดำ500-184,059
72
70นายสุรัตน์ ด้านวังขวารร.บ้านท่าดินดำ500-184,559
73
71
นางเตือนใจ คล้ายเครือญาติ
รร.บ้านท่าดินดำ200-184,759
74
72นางทองอ่อน ยางหงษ์รร.บ้านท่าดินดำ500-185,259
75
73นางมยุรี ด้านวังขวารร.บ้านท่าดินดำ500-185,759
76
74
นางสำเนาว์ วงศ์วายุรักษ์
รร.บ้านท่าดินดำ200-185,959
77
75นางบุบผา วีระสัยรร.บ้านท่าดินดำ1,000-186,959
78
76นางพัชรินทร์ กิ่งไทรรร.บ้านท่าดินดำ200-187,159
79
77นางนงเยาว์ อ่อนแก้วรร.บ้านท่าดินดำ200-187,359
80
78นางสมจิต อากรนาครร.บ้านท่าดินดำ200-187,559
81
79น.ส.สุวรรณา แก้วศรีงามรร.บ้านท่าดินดำ500-188,059
82
80นางนิตยา ทิวงษ์รร.บ้านท่าดินดำ500-188,559
83
81น.ส.ศิริพร เพ็ชรตรารร.บ้านท่าดินดำ200-188,759
84
82นางณิชาภา บัวชุมสุขรร.บ้านท่าดินดำ200-188,959
85
83น.ส.ชุลีกร ศรีสวัสดิ์รร.บ้านท่าดินดำ200-189,159
86
84นายสุริยา สงฉิมรร.บ้านท่าดินดำ200-189,359
87
85
นายสุรชาติ นางชญารัตน์ น.ส.สุชญา บุญอนันต์
สพป.ลพบุรี เขต ๒1,000-190,359
88
86กลุุ่มท่าหลวงสัมพันธ์อำเภอท่าหลวง5,000-195,359
89
87คณะครู รร.บ้านโค้งรถไฟอำเภอชัยบาดาล500-195,859
90
88
นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์
ผอ.รร.บ้านแหลมชนแดน3,000-198,859
91
89
นางสุภาพ สุริยาอารักษ์
ผอ.รร.บ้านซับหินขวาง5,000-203,859
92
90คณะครู รร.บ้านสันตะลุงอำเภอชัยบาดาล1,000-204,859
93
91นางวรรณวิมล ทองงามผอ.รร.วัดมณีศรีโสภณ5,000-209,859
94
92
นางพิมพ์พร พิไสยสามนต์เขต
รร.บ้านใหม่สามัคคี100-209,959
95
93นางยุพิน นอบน้อมรร.นิคมลำนารายณ์10,000-219,959
96
94นายชาญณรงค์ สิงห์ทองผอ.รร.บ้านลังกาประชาสรรค์1,000-220,959
97
95
คณะครู รร.ทรัพย์ราษฏร์บำรุง
อำเภอท่าหลวง1,000-221,959
98
96นายศุภกิจ สิงหพงษ์ผอ.รร.บ้านท่ามะนาว3,000-224,959
99
97คณะครู รร.บ้านท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาล2,000-226,959
100
98นางอวยพร แก้วคำรร.บ้านท่ามะนาว500-227,459
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu