MO-RFD-Shevgaon
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
2
3
सुचना-वैद्यकिय अधिका-यांनी दरमहा ६ तारखे पर्यंत सदरचा अह्वला तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करवा. कॉलम क्रं.५ H आणी I मध्‍ये कुठलाही बदल अथवा टाईपिंग करावयाचे नाही.
4
महिनाmahiti bharalyacha dinank 06/01/201604/07/2016
5
विभागअ.क्र.विषयउद्दिष्ट, साध्य व स्पष्टिकरण तक्ताएकूण ग़ुणउद्दिष्टसाध्यगुण
6
कुटुंब कल्याण1कुटुंब कल्याण स्त्री शस्त्रक्रिया१०० टक्के ३ गुण, ८५ ते ९० टक्के २ गुण, ७0 ते ८५ टक्के १ गुण, ७० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण371773
7
पुरुष शस्त्रक्रिया१०० टक्के ३ गुण, ७० ते ९९ टक्के २ गुण, ६० ते ६९ टक्के १ गुण, ६० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण3000
8
2दोन अपत्यावर शस्त्रक्रिया९० टक्के पेक्षा जास्त ३ गुण, ८० ते ९० टकके २ गुण, ७० ते ८० टक्के ० गुण37153
9
3सदरच्या महिन्यात प्रा- आ- केंद्रात शस्त्रक्रियाग़ृहात झालेल्या शस्त्रक्रिया १० पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया ३ गुण, ६ ते ९ शस्त्रक्रिया २ गुण, ५ पेक्षा कमी शस्त्रक्रिया ० गुण 37173
10
4तांबी१०० पेक्षा जास्त ३ गुण, ८० ते ९९ २ गुण, ७९ पेक्षा कमी ० गुण317173
11
बाल आरोग्य1लसीकरण :- बीसीजी१०० ट्कके व त्यापेक्षा जास्त २ गुण, ८० ते ९९ ट्कके १ गुण, ८० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण231#DIV/0!
12
लसीकरण :- डीपीटी200
13
लसीकरण :- हिपॅटायटीस200
14
लसीकरण :- गोवर254#DIV/0!
15
लसीकरण :- जिवनस्त्व अ254#DIV/0!
16
2अहवाल महिन्यात बीसीजी व गोवरच्या कामातील तफावत१० पेक्षा कमी तफावत २ गुण १० पेक्षा जास्त तफावत ० गुण223#DIV/0!
17
अहवाल महिन्यातील डीपीटी पहिला व डीपीटी तिसरा डोस मधील तफावत200
18
अहवाल महिन्यात जिवनसत्व अ पहिला आणि ९ डोस मधील तफावत200
19
3अहवाल महिन्यातील व्हि- सी-डी- चे आयोजन५ किवा ५ पेक्षा जास्त ३ गुण, २ ते ४ = २ गुण, २ पेक्षा कमी ० गुण300
20
4अहवाल महिन्यातील सी-टी-सी- मध्ये दाखल केलेले बालकेहोय १ गुण नाही ० गुण100
21
5अहवाल महिन्यातील प्रा-आ- केद्र काय्रक्षेत्रातील एकुण जन्मापैकी MCTS मध्ये नोंदविलेले जन्म१०० टक्के ३ गुण, ९० ते 99 टक्के २ गुण, ९० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण331#DIV/0!
22
6WIFS :- अपेक्षित लभार्थीपैकी चारही IFA डोस दिलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या९0 टक्क्यापेक्षा जास्त २ गुण, ८० ते ८९ टक्के २ गुण, ८० टक्क्यापेक्षा कमी ० गुण200
23
माता आरोग्य1गरोदर माता नोंदणी१०० व १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ९५ ते १०० टक्के २ गुण, ९० ते ९५ टक्के ० गुण342#DIV/0!
24
2गरोदर माता नोदणी १२ आठवड्याच्या आत नोदणी१०० व १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ८० ते १०० टक्के २ गुण, ८० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण337#DIV/0!
25
3प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रसुती१०० व १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ७ ते ९ प्रसुती २ गुण, ५ पेक्षा जास्त प्रसुती ० गुण32#DIV/0!
26
4जननी शिशु सुरक्षा योजने अंतर्ग़त प्रा-आ- केंद्रातील एकुण प्रसुतीपैकी शासकीय वाहनाने आणलेल्या प्रसुती (Pick up )१०० ते ९५ टक्के ५ गुण, ९५ ते ९० टक्के ३ गुण, ९० ते ८५ टक्के २ गुण ८५ ते ८० टक्के ० गुण500
27
5अहवाल महिन्यातील एकुण ग़रोदर नोंदणी पैकी एमसीटीएस मध्ये नोदविलेल्या गरोदर माताची संख़्या१०० टक्के २ गुण, ८० ते ९९ टकके १ गुण, ८० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण237#DIV/0!
28
6अ‍हवाल महीन्यात माता मृत्युची संख्या० मातामृत्यु १ गुण १ व १ पेक्षा जास्त मातामृत्यु ० गुण100
29
7अ‍हवाल कालावधी जननी सुरक्षा योजनेसाठी पात्र लाभार्थी व लाभ दिलेले लाभार्थी १०० टक्के १ गुण, १०० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण10
30
साथरोग1जोखीमग्रस्त किंवा दुषित पाणी नमुने ग्रामपंचायतीत दोन्ही वैद्यकिय अधिका-यांनी दिलेल्या भेटी‌ ( शेरा आवश्यक आहे )५ पेक्षा जास्त ५ गुण, २ ते ५ = २ गुण, २ पेक्षा कमी ० गुण500
31
2प्रा आ केद्र कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडीं / ग्रामपंचायत दिलेल्या भेटी (अंगणवाडी / ग्रामपंचायत भेटीचा शेरा आवश्यक आहे)५ पेक्षा जास्त ५ गुण, २ ते ५ = २ गुण, २ पेक्षा कमी ० गुण53#DIV/0!
32
3उपकेद्र भेटी (उपकेंद्र भेटीचा शेरा आवश्यक आहे)६ पेक्षा जास्त ५ गुण, ३ ते ५ = २ गुण, ३ पेक्षा कमी ० गुण53#DIV/0!
33
4अ‍हवाल महिन्यात जलजन्य किटकजन्य आजाराच्या साथी० साथ १ गुण, १ व एकापेक्षा जास्त साथी ० गुण111
34
किटकजन्य आजार1नवीन बाह्य रुग्णाच्या तुलनेत एकुण घेतलेले रक्त नमुने टककेवारी १५ टक्क्यापेक्षा जास्त ५ गुण, १० ते १४ = १ गुण, १० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण500
35
2एकुण गावांपैकी एकही रक्त नमुना न घेतलेल्या गावाची संख्यारक्‍त नमुना निरंक असल्यास ० गुण, नसल्यास २ गुण200
36
3एकुण कर्मचा-यांपैकी निरंक रक्तनमुना असलेल्या कर्मचा-यांची संख्यारक्‍त नमुना निरंक असल्यास ० गुण, नसल्यास ३ गुण313
37
4गप्पी मासे पैदास केंद्राना वैद्यकिय अधिका-यांनी दिलेली भेट १० पेक्षा जास्त ५ गुण, १० पेक्षा कमी ० गुण54#DIV/0!
38
आर.एन. टीसी.पी 1एकुण ओपीडीच्या तुलनेत घेतलेले थुंकी नमुने३ टक्क्यांपेक्षा जास्त ४ गुण २ ते ३ टक्के ३ गुण, २ टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण4203
39
2अहवाल महिन्यात घेतलेले एक़ुण थुंकी नमुने नमुन्यांची टक्केवारी१० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ७ ते ९ टक्के ३ गुण, ७ टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण34#DIV/0!
40
3थुंकि नमुने न घेतलेल्या गावांची संख्याथुंकी नमुने निरंक असल्यास ० गुण, नसल्यास ३ गुण34#DIV/0!
41
4अहवाल महिन्यात शोधलेले एकुण क्षय रुग्ण मसिक उददिष्टाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त ३ गुण, ७० ते ८९ टक्के = २ गुण ७० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण 32#DIV/0!
42
5 NIKSHYA Software मध्ये अहवाल महिन्यातील रुग़्ण नोंदणी१०० टक्के नोंदणी २ गुण, १०० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण200
43
कुष्ठरोग1अहवाल महिन्यात शोधलेल्या संशयीत कुष्ठरुग्णांची संख्या१० पेक्षा जास्त ५ गुण, १० पेक्षा कमी ० गुण56#DIV/0!
44
2अहवाल महिन्यात नविन शोधलेल्या कुष्ठरुग्णांची संख्या१ पेक्षा जास्त २ गुण १ पेक्षा कमी ० गुण200
45
1अहवाल महिन्यात प्रा आ केंद्र कार्यक्षेत्रातील एक़ुण जन्मापैकी पुरुष व स्त्री जन्म ( लिंग गुण्णोत्तर )१००० = ३ गुण, ९५० ते १००० २ गुण, ९०० ते ९५० पेक्षा कमी ० गुण300
46
2ई औषधी कार्याप्रणाली मध्ये वैद्यकिय अधिक-यांनी लॉग ईन केलेले कामअसल्यास २ गुण, नसल्यास ० गुण200
47
3एम सी टी एस वर्क प्लॅन एक़ुण उपकेंद्रांपैकी अहवाल महिन्यात वर्कप्लॅन काढलेल्या उपकेंद्रची संख्या१०० टक्के २ गुण १०० टक्क्यांपेक्षा कमी ० गुण26#DIV/0!
48
4अहवाल महिन्यातील बाह्य रुग्ण संख्या१२०० पेक्षा जास्त २ गुण,१००० ते १२०० १ गुण, १००० पेक्षा कमी ० गुण200
49
5वैद्यकिय अधिकारी यांनी आयोजित केलेले सर्व रोग निदान शिबीरअसल्यास ५ गुण, नसल्यास ० गुण500
50
एकुण125230471256
51
टीप % - १) तालुका आरोग़य अधिकरि यांनी - औषधी व इतर ऑनलाईन अह्वाल तपासून मुल्यांकन करावे
52
२) सदरचा अहवाल मासिक उद्दिष्ट्या नुसार भरवा
53
३) वैद्यकिय अधिका-यांनी दरमहा सहा तारखे पय्रंत सदरचा अह्वला तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करवा
54
Loading...
 
 
 
MO-Sum-Shevgaon
Sheet2
MO-Hatgaon
chapadgaon
MO-Shevgaon
MO-Bhatkudgaon
MO-Dhorjalgaon
MO-Dahigaon ne
 
 
Main menu