รุ่นที่ 2 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายใน มก.)ชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายนอก มก.)สถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
2
108/02/2019 01:38:31ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล-วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ด (วิศวกรรมอุตสาหการ)วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ1. หลักสูตรป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
2. หลักสูตรป.โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
3. หลักสูตรป. เอก สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
-ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน081-801-4965Fengspw@ku.ac.thทั่วไป
3
208/02/2019 09:30:39อ.ดร.วรวุฒิ หวีงวีชรกุลรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)M.S. (Industrial Eng.) Ph.D. (Industrial Eng.Operations Research, Simulation, Inventory Controlคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์083-727-3272fengwww@ku.ac.thทั่วไป
4
311/02/2019 11:31:29ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ไม่มีนฤมิตศิลป์MA in Visual artPh. D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGYeducational technology , online education, instructional design and curriculum คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการ, กรรมการศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ปริญญาตรี

หลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก

ไม่มีภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน091-525-2055feduwtd@ku.ac.thทั่วไป
5
412/02/2019 08:36:36ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล-วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)วท.ม. (พืชสวน)Dr.Agr..(Horticultural Crop Physiology)สรีรวิทยาผัก, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, IT for agricultureคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี2-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
0891666456surapong.d@ku.ac.thทั่วไป
6
512/02/2019 08:46:49ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการบธ.บ.บธ.ม.
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Human Resource Development)บริหารธุรกิจ
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
081-634-5136r_jutamard@hotmail.comทั่วไป
7
612/02/2019 14:37:07ผศ.ดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์-วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบไม่มีห้อง 23704 อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 086-552-0140prapapan@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
8
712/02/2019 20:45:49อ.ดร.ศลยา สุขสอาดไม่มีวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม.(เทคโนโลยีทางชีวภาพ)ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)พันธุศาสตร์, ชีววิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ- วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
- วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร)
-ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
089-896-4992faassos@ku.ac.thแพ้อาหารทะเล
9
812/02/2019 21:04:29ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)วศ.ม. (วิศวกรรมสำรวจ)
ผม. (การวางผังเมือง)
-Geomatics Engineering
Urban and Regional Planning
คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 1 หลักสูตรยังไม่ได้เป็นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน081-207-3241fengtnsr@ku.ac.thทั่วไป
10
913/02/2019 11:08:33ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา, ศษ.บ. การวัและประเมินผลการศึกษา, ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศษ.ม. การบริหารการศึกษาค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาIct ทางการศึกษา, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา512ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการคหกรรม คณะเกษตร, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ยังไม่มีภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์0898955099fedustt@ku.ac.thทั่วไป
11
1014/02/2019 00:40:23อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุลไม่มีBSc. Food Technology MSc. Food and Agriculture economicsPhD. Food and Agriculture economicsFood Technology
Food economics
Marketing
Distribution channel
คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
089-898-9599fagiayl@ku.ac.thทั่วไป
12
1114/02/2019 14:53:41ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัยรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษานบ.M.B.A. (General Administration)Ph.D.(International Business)Management, Business Negotiationคณะบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900081-820-8469้haruthai.p@ku.thทั่วไป
13
1214/02/2019 18:53:44อ.นิรันดร์ ทรงนิรันดร์หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครน.บ.น.ม.(กฎหมายมหาชน)-นิติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาผู้สังเกตุการณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตไม่ได้เป็นผู้ประเมินฯระดับหลักสูตรภายนอกม.เกษตรศาสตร์ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรMBA-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/6 หมู่ 1 ถ.สกลนคร-นครพนม ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000084-558-1064esdyos1064@gmail.comทั่วไป
14
1314/02/2019 20:48:41อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์รองคณบดีวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)ปร.ด. (วนศาสตร์)การสำรวจรังวัดเพื่อทำแผนที่ป่าไม้ การจัดการฐานข้อมูลในทางป่าไม้ การจัดการป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา54ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวท.ม. (การจัดการประมง) คณะประมง
ปร.ด. (การจัดการประมง) คณะประมง
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อม
ยังไม่ได้รับการทาบทามภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
081-666-5261piyawat.d@ku.ac.thทั่วไป
15
1415/02/2019 12:37:39รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุลไม่มีสพ.บ.MSc.Ph.D.สัตวแพทยสาธารณสุขฯคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการพยาบาลสัตว์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
ไม่มีภ.สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
0868941333fvetpnt@ku.ac.thทั่วไป
16
1515/02/2019 14:06:27ผศ.ดร.ณัฐพล รำไพหัวหน้าภาควิชาคอ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการ-การศึกษานอกระบบ(โท-เอก)
-พลศึกษา(โท-เอก)
ไม่มีภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน0891283763fedunpra@ku.ac.thทั่วไป
17
1615/02/2019 15:28:26รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์ไม่มีBS (Electrical engineering)MS. (Electrical & Computer Engineering)Ph.D (Electrical & Computer Engineering)Wireless communications, communication theory.คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการ1) วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2) + 3) วศ.ม. วศ.ด. (วศ.วัสดุ)
--ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.wiroonsak.s@ku.ac.thทั่วไป
18
1718/02/2019 07:30:17ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทรหัวหน้าภาควิชาฯวศ.บ.(วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ)วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว และกระบวนการแปรสภาพคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา52ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร)
-ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน081-922-4525agrspks@ku.ac.thทั่วไป
19
1818/02/2019 11:20:06ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(จุลชีววิทยา)วท.ม (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)Dr.rer.nat.โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.ม (พืชสวน)
ปร.ด.(พืชสวน)
-ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 0949418996agrnpk@ku.ac.thทั่วไป
20
1918/02/2019 12:14:15ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทรรองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานวิจัย สวพ.วท.บ.เคมีวท.ม. เคมีวท.ด. เคมีเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม. และปร.ด. ชีวเคมีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0886314499fsciwcp@ku.ac.thทั่วไป
21
2018/02/2019 12:15:16อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา-วท.บ. (ชีวเคมี)-วท.ด. (ชีวเคมี)ชีวเคมี, ชีววิทยาโมเลกุล, อณูชีววิทยา, พันธุวิศวกรรมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา5-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.ม (ชีวเคมี)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
Ph.D. (Bioscience)
-ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์083-012-5188Sirinit.t@ku.thทั่วไป
22
2118/02/2019 15:35:58ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย-วท.บ.(เคมีการเกษตร)-วท.ด (โรคพืช)อนุกรมวิธานเชื้อรา การวินิจฉัยเชื้อราสาเหตุโรคพืชคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท. บ (จุลชีววิทยา)
วท. บ (วิทยาศาสตร์เกษตร)
วท. ม ( ปฐพีวิทยา)
วท.ด ( ปฐพีวิทยา)
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ084-699-6871agromj@ku.ac.thทั่วไป
23
2219/02/2019 08:51:28ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์วท.บ. (วนศาสตร์)M.S. (Forestry)Ph.D. (Natural Resources)Manufacture of wood composites, Modification of wood composites, Wood chemistry, Wood and non-wood utilizationคณะวนศาสตร์ระดับปริญญาตรี10ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวท.ม. (วิศวกรรมป่าไม้)-ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0894773504ffortrn@ku.ac.thทั่วไป
24
2319/02/2019 15:09:19ผศ.ดร.พจนา สีมันตรไม่มีวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)PhD. Food Securityเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการผลิตอาหารคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา43ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมเกษตร
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร
วท.ม. ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
73140
0944156309agrpns@ku.ac.thทั่วไป
25
2420/02/2019 10:28:36ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถานรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)Ph.D. (Recreation, Parks, and Tourism Sciences)Tourism impact
Sustainable tourism
Tourism Planning and Development
Tourism and natural resources
คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา43ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์084-936-6994fforssp@ku.ac.thทั่วไป
26
2520/02/2019 13:50:45ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ-วท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)Dr.rer.nat.ชีววิทยาป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา10ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.ม. (วิศวกรรมป่าไม้)-ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม0899633001fforsud@ku.ac.thทั่วไป
27
2620/02/2019 15:04:48รศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณไมมีคศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)คศ.ม.ปร.ด.(เกษตรเขตร้อน)สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 094-409-5914aGrsuk@ku.ac.thทั่วไป
28
2721/02/2019 11:49:22ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์หัวหน้าภาควิชาวท.บ. (ชีวเคมี)วม.ม.(ชีวเคมี)ปร.ด.(ชีวเคมี)ชีวเคมี โรคสัตว์น้ำ ภูมิคุ้มกัน อณูชีววิทยาโมเลกุลคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินยังไม่ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วม.ด.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-744-1466Sasimanas.u@ku.thทั่วไป
29
2821/02/2019 14:12:35ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรวท.บ.วท.ม. เภสัชวิทยาวท.ด. สรีรวิทยาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา64ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการคณะวิทยาศาสตร์089-812-7810ทั่วไป
30
2921/02/2019 18:07:35อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์-วท.บ (การจัดการศัตรูพืช)-Ph.D. (Plant Pathology)Plant Pathology, Phytobacteriologyคณะเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0996519248fagrtkc@ku.ac.thทั่วไป
31
3022/02/2019 14:14:02อ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูลรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 Master of Science (Remote Sensing and Geographic Information Systems)Ph.D. (Forest Science)Timber harvesting operation, Wood transportation, Forest bioenergy, Applied Geoinformatics in Forestry, Forest machineryคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ1 วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ)
2 วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์
3 วท.บ. (ชีวเคมี)
ไม่มีภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
0990503571fforlwr@ku.ac.thทั่วไป
32
3122/02/2019 15:09:28อ.ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพวท.บ.(เคมีการเกษตร)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการลุ่มน้ำ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการการจัดการลุ่มน้ำ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
-ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
0816398184tonaja@hotmail.comทั่วไป
33
3222/02/2019 15:44:15รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วศ.บ. (เครื่องกล)M.Sc. (Mechanical Engineering)Ph.D. (Mechanical Engineering)การลดมลพิษจากเครื่องยนต์สันดาปภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา53ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวท.บ. เคมี, วศ.บ. การบินและอวกาศ, วท.ม. การจัดการทางอุตสาหกรรมเกษตรไม่มีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์084 756 1115fengeka@ku.ac.thทั่วไป
34
3322/02/2019 16:08:28อ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้วประธานหลักสูตรปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์สพ.บ.วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)PhD (Microbiology)ปรสิตวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์
โรคสัตว์สู่คนที่เกี่ยวข้องทางปรสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ-ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถ. งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0898103105tawin.i@ku.thทั่วไป
35
3422/02/2019 16:16:24ผศ.ดร.จำนงจิต ผาสุขรองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาวท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)-ปร.ด. (กีฏวิทยา)กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์087-009-0558fvetjjp@ku.ac.thทั่วไป
36
3522/02/2019 20:57:49ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรืองรองคณบดีวศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)M.Eng. (Irrigation engineering and management)Ph.D. (Integrated water resouces management)Irrigation engineering.
Technology in modern farm.
คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา5ปี60 ไม่มีทาบทามได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการโท เอก เทคโนโลยีการประมง
เอก วิศวกกรรมแหล่งน้ำ
ตรี การจัดการธุนกิจ
ตรี เศรษฐศาสตรประกอบการ
โท เศรษฐศาสตรทรัยากร
-คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์0968951142agrskr@ku.ac.thทั่วไป
37
3622/02/2019 21:36:03อ.สุวิมล อุไกรษา-ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)-คหกรรมศาสตร์, คหกรรมศาสตรศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์)ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์0892305855suwimon.uk@ku.thทั่วไป
38
3722/02/2019 22:11:12อ.ดร.สถิดาพร คำสด-น.บ.กศ.ม. (การอุดมศึกษา)กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์085-176-7671fedusokh@ku.ac.thทั่วไป
39
3825/02/2019 08:05:59ผศ.ดร.จินตนา สและน้อยรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ (ชีววิทยา)วท.ม. (เทคโนโลนีชีวภาพ)วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล สารสี เอนไซม์คณะประมงระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา6ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการ, กรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (โท เอก), จุลชีววิทยา (ตรี), เทคนิคการสัตวแพทย์ (ตรี) วิศวกรรมเครื่องกล (ตรี)-ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม. เกษตรศาสตร์ โทร 02-5614288 081-207-0050ffisjid@ku.ac.thอิสลาม
40
3925/02/2019 15:59:57อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล-วท.บ.(วัสดุศาสตร์)วท.ม.(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)การจัดการและการใช้ประโยชน์ของเสียคณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี5-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 086-345-7905semvimol@gmail.comทั่วไป
41
4026/02/2019 01:14:30ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)M. Eng ( Hydraulic and Coastal Eng.)D. Eng. (Integrated Water Resources Management) การบริหารจัดการน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวฺิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวฺิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
-ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์085-0672471fengjwg@ku.ac.thทั่วไป
42
4126/02/2019 09:43:47ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหันรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)ปร.ด.(ชีววิทยา)พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-928-2614fvetpmt@ku.ac.thทั่วไป
43
4226/02/2019 10:22:59ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ไม่มีวศ.บ.(วิศวกรรมการบินและอวกาศ)วท.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)ปร.ด.(วิศวกรรมชีวการแพทย์)Medical Engineering / Design Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสารเทศาสตร์)-150205 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0917124296nattapon@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
44
4326/02/2019 11:10:11ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาสหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (พฤกษศาสตร์)Ph.D (Biotechnology)Algae, Plant Morphologyคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.081-612-5603fscintsv@ku.ac.thทั่วไป
45
4426/02/2019 11:20:31ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์-วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(ชีววิทยา)Dr.rer.nat. (Population Genetics)Population Genetics and Evolutionคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์0838846407ทั่วไป
46
4526/02/2019 20:14:59ผศ.ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า-วท.บ (พลศึกษา) ศศ.บ (บริหารการศึกษาศศ.ม. (พลศึกษา)ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)การจัดการความรู้ (การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน-ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน0863855444feduppka@ky.ac.thทั่วไป
47
4626/02/2019 21:16:26รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนาไม่มีอส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)บริหารการศึกษา, นวัตกรรมการศึกษา,วิศวกรรมและเทคโนโลยี, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา33ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการสัตวแพทย์ศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กำแพงแสน083-093-3510thanarat.tae@ku.thทั่วไป
48
4727/02/2019 10:21:12อ.ชาญเวช ศีลพิพัฒน์-วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)MEng(Agricultural Engineering)-Applied mechanicsคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
-ถาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร หทม. 10900
089-962-6484fengchse@ku.ac.thทั่วไป
49
4827/02/2019 15:03:04รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์รองคณบดีฝ่ายวิจัยศบ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)MA (Economics)PhD. (Economics)เชิงปริมาณ เเรงงาน ธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการ1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
50 ถนนงามวงศ์วาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 10900086-986-7282fecoret@ku.ac.thทั่วไป
50
4927/02/2019 19:52:23รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์วท.บ. (ชีวเคมี)วท. ม. (เคมี)Ph.D (Chemistry)เคมี วัสดุศาสตร์ ชีวเคมี สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา64ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน นานาชาติ วท.ม สิ่งแวดล้อมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์089-699-8786Fsciass@ku.ac.thทั่วไป
51
5028/02/2019 11:28:25อ.ดร.ชาลิสา วีสมหมาย-วท.บ. (ทั่วไป)วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)Doctoral of Philosophy (Environment and Information Studies) การจัดารสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการคณะสิ่งแวดล้อม0877008187chali-h@hotmail.comทั่วไป
52
5101/03/2019 07:46:55รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช-วท.บ.(ชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยาวท.ม(จุลชีววิทยา)Dr, Eng(Fermentation Technology)จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการหมัก
คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา55ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การใช้ประโบชน์ที่ดิน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การใช้ประโบชน์ที่ดิน)
วิทยาศาสตรบัณทิต(จุลชีววิทยา)ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ งามวงศ์วาน ลาดยาง จตุจักร กทม 109000
081-928-2372fsciwck@ku.ac.thทั่วไป
53
5201/03/2019 14:44:34อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ-วท.บ. (เคมี)-Ph.D. GeologyGeochemistry
Planetary Sciences
คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้สังเกตุการณ์ปีการศึกษา 2560ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ 063-4696993Fscisnpa@ku.ac.thทั่วไป
54
5301/03/2019 14:46:45ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายบริการวิชาการ)วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วท.ม.(โลกศาสตร์)Dr.rer.nat.(Mineralogy)Gemology, mineralogyคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.ม. (สถิติ)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์062-636-1953fscisrd@ku.ac.thทั่วไป
55
5401/03/2019 14:52:56ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์รองคณบดี (ฝ่ายบริการวิชาการ)วท.บ. (ธรณีวิทยา)วท.ม. (ธรณีวิทยา)Dr.Eng. (Geotechnology)ธรณีวิทยา
ธรณีโบราณคดี
ธรณีการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.บ.(คณิตศาสตร์)ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์094-646-1654kritwonin@yahoo.comทั่วไป
56
5501/03/2019 15:31:20อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)-อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และสิ่งแวดล้อมกายภาพคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวท.บ.(สถิติ)ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-466-0110fscipsw@ku.ac.thแพ้ กุ้ง และปู
57
5601/03/2019 15:44:12อ.ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูลไม่มีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยาวท. บ. ธรณีวิทยาวท.บ. ธรณีธรณีแหล่งแร่คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0957561102fscildt@ku.ac.thทั่วไป
58
5701/03/2019 16:10:19อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยมรองประธานโครงการฝ่ายอำนวยการศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยวศศ.ม.การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Ph.d Human Resources Developementการจัดการ
การตลาด
การท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี55ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการ, กรรมการปร.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. บัญชี
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
065-4828294Khewikasukiam@gmail.comทั่วไป
59
5801/03/2019 16:39:11อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)วท.ม. (ธรณีวิทยา)วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วิศกรรมธรณี การจัดการสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
081-935-0942fsciknr@ku.ac.thทั่วไป
60
5902/03/2019 14:06:53ผศ.ดร.นภาพร​พันธุ์​กมล​ศิลป์รองหัวหน้า​ภาค​วิชาปฐพีวิทยาวท.บ.​เกษตร​ศาสตร์​ไม่มีปร.ด.​ ปฐพีวิทยา​การสำรวจดิน​ การจำแนกดิน​ ดินปัญหา​ทางการเกษตรคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวศ.ม.วิศวกรรชลประทาน​ วศ.ด.​วิศวกรรมชลประทาน​ วท.ม.​ปฐพีวิทยา​ ปร.ด.ปฐพีวิทยา​ และ​วท.ม.​วิทยาการพืชสวนไม่มีภาควิชาปฐพีวิทยา​คณะ​เกษตร​ กำแพงแสน​0898116265agrnpp@ku.ac.thทั่วไป
61
6007/03/2019 11:58:53ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์คณบดีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) / นิเทศศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)การวางแผนระบบการจัดการ
การออกแบบอาคาร / วัสดุก่อสร้าง
การบริหารโครงการ / การประมาณราคา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0816899479paramesacs@yahoo.comทั่วไป
62
6108/03/2019 07:54:55ผศ.ดร.มณช์นิศาษ์​ ศรีสมวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ.​ (ประมง) วท.ม. (การจัดการประมง)
MSc (Water and Coastal Management)
ปรด.​ (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)​การจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำคณะประมงระดับปริญญาตรีไม่เคยประเมินหลักสูตร0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560คณะประมง​ มก.095-564-1105ffisjts@ku.ac.thทั่วไป
63
6208/03/2019 16:41:54อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากรรองคณบดีฝ่ายบริหารบริหารธรุกิจบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ Master of Arts (Economics) Vanderbilt UniversityDoctor of Philosophy Economics
Southern Illionis University
Monetary Economics International Economics Business Economicsคณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา32ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-456-1183saksitb@yahoo.comทั่วไป
64
6311/03/2019 10:44:11อ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวดประธานหลักสูตรวท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร)วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
การพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี2ไม่ได้เป็นผู้ประเมินภายนอกในปีดังกล่าว ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
083-0145808fedunry@ku.ac.thทั่วไป
65
6412/03/2019 15:36:05อ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์รองหัวหน้าภาคฝ่ายการศึกษา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
วท.บ.(เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 1วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยาPh.D. (Soil Science)Soil physics/ Vadose zone hydrologyคณะเกษตรระดับปริญญาตรี2ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวท.บ (ชีวเคมี)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี) นานาชาติ
วท.บ.(เกษตรเขตร้อน)
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0962355488agrscar@ku.ac.thทั่วไป
66
6513/03/2019 00:47:58อ.ปุณณะ ยศปัญญา-วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)-Digital Audio Signal Processing, Computer Music, Programming Languagesคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
086-688-0717poonna@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
67
6613/03/2019 10:38:38ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากรรองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวท.บ. (เทคนิคการแพทย์)-วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตรสุขภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา30 หลักสูตรได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวท.ม. (ปรสิตวิทยาทางการแพทย์)ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ (บางเขน)086-599-7410fvetctm@ku.ac.thทั่วไป
68
6715/03/2019 14:23:14อ.เสาวคนธ์ บุญสมธป-อ.บ.ภาษาฝรั่งเศสศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ การโรงแรม การตลาดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
0863133579sbcswk@ku.ac.thทั่วไป
69
6815/03/2019 14:23:34อ.สิริกานต์ ทองพูน-บธ.บ (การตลาด)บธ.ม (บริหารธุรกิจ)-บริหารธุรกิจ การตลาด
ธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
085-480-4318sirikarnthong@gmail.comทั่วไป
70
6915/03/2019 19:08:37ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาวท.บ.(จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งวท.ม.(จิตวิทยาคลินิก)
ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
บธ.ม.(การจัดการ)
ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา10ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560--ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
096-395-9454fsoctwn@ku.ac.thไม่ทานเนื้อวัวและเป็ด
71
7019/03/2019 13:11:29ผศ.ดร.จุฑามาศ​ บัตรเจริญรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา​พลศึกษา​พลศึกษา​พลศึกษา​การสอนพลศึกษา​ การวัดและประเมินผล​พลศึกษา​คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา31ครั้ง​ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการปริญญา​โทและปริญญาเอก​อาชีวศึกษา​ภาควิชาพลศึกษา​ คณะศึก​ษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ จตุจักร​ กทม.893053727fedujmb@ku.ac.thทั่วไป
72
7114/02/2019 12:14:55รศ.ดร.อภิชาติ​ ใจอารี​ย์​รองหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(ศึกษา​ศาสตร์​-เกษตร)​วท.ม.(วิทยาศาสตร์​สิ่งแวดล้อม)​ปร.ด.(การพัฒนา​ทรัพยากร​มนุษย์​และ​ชุมนุม)​การศึกษา​เกษตร​ การพัฒนา​ชุมชนแบบมีส่วนร่วม​ การจัดการสิ่งแวดล้อม​ ภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​ การพัฒ​นาทรัพยากร​มนุษย์​คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา24ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ​เพื่อพัฒนา​สังคม)​ และ​ ปร.ด.​ (การศึกษา​นอกระบบเพื่อ​พัฒนา​สังคม)​-ภาควิชา​การพัฒนา​ทรัพยากร​มนุ​ษ​ย์และ​ชุมชน​ ​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​และพัฒ​น​ศาสตร์​ มหาวิทยาลั​ยเกษตร​ศาสตร์​ วิทยาเขต​กำแพง​แสน​081-941-8776​ feduacj@ku.ac.th​ทั่วไป
73
7206/04/2019 22:37:14อ.ณภัทร สำราญราษฎร์ รองประธานหลักสูตร ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บธ.บ การบัญชี-การสอบบัญชี /บธ.บ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ศศ.ม. การโรงแรมและการท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมบริการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 083-1331211Napat8827@gmail.comทั่วไป
74
7305/04/2019 11:28:54อ.ดร.รัชฎาวรรณ​ เงินกลั่นไม่มีวท. บ​ (สัตววิทยา)​วท.ม​ (ปรสิตวิทยา) ปร. ด. (ปรสิตวิทยา) กีฏวิทยาคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการเทคโนโลยีวัสดุและการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาควิชากีฏวิทยา​ คณะเกษตร​ 875408448ngernklun@yahoo.com ทั่วไป
75
7409/04/2019 11:26:56อ.ดร.เกษริน ขำยิ่งเกิดไม่มีวท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์)วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์)PhD (Anima and food hygiene)โปรโตซัววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน089-923-4527ketsarinkamy@hotmail.comมังสวิรัต
76
7510/04/2019 00:23:57รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ไม่มีวท.บ. (เคมี)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)Ph.D. (Chemistry)เคมี และสิ่งแวดล้อมเกษียณ จาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการเคมีประยุกต์ไม่มี23/78 ธรรมสุธีร์ 10 ต. บางเดื่อ อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000089 067 1403faascrks@ku.ac.thทั่วไป
77
76ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผลไม่มีคบ. ภาษาอังกฤษศศม. (การสอนภาษาอังกฤษ)Ed. D (Professional Development)การท่องเที่ยว โรงแรม และภาษาอังกฤษข้าราชการเกษียณอายุระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา55ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560ประธานกรรมการ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี731/50 ซอยประชาสงเคราะห์2 ถนนประชาสงเคาะห์ ดินแดง กทม 10400081-726-4326fhumpdc@ku.ac.thทั่วไป
78
7722/04/2019 14:22:41ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริรองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยาวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)Dr.nat.techn. (Forest Soils)วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวท.บ. (เกษตรศาสตร์) ไม่มีภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-985-7555fforrrp@ku.ac.thทั่วไป
79
7827/02/2019 15:51:41รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณหัวหน้าภาควิชาการศึกษาสังคมสวเคราะห์ศาสตรบัณฑิตMarketing CommunicationEducational Leadership and Policy StudiesEducationคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน3ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 086-548-9732drprompilai@gmail.comทั่วไป
80
7908/05/2019 10:39:55ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์-เคมีเคมีเคมีการทดสอบคุณสมบัติของสารต่อแบคทีเรียคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา5-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก0891110388cvtpmp@ku.ac.thทั่วไป
81
8012/02/2019 22:06:55ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา-วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำวศ.ม.วิศวกรรมโยธา (แหล่งน้ำ)Ph.D.Civil and Environmental Engineering วิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำใต้ดิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติระดับปริญญาตรี5-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ0804411890sarinya.san@ku.thทั่วไป
82
8117/05/2019 11:53:42รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี-วทบ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)M.Tech (Product Development)Ph.D. (Product Development)Product Development, Agro-Industry, Food Scienceคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900089-928-2943fagihru@ku.ac.thทั่วไป
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...