สำเนาของ ม.6/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายสิทธิชัย โสรส
0.00FALSE
8
2
นายสุชาติ สิทธิจินดา
0.00FALSE
9
3
นางสาวทิพย์อาภา ไชยมาตย์
0.00FALSE
10
4
นางสาวน้ำฝน ทุมนาหาด
0.00FALSE
11
5
นางสาวมาลินี บุญหน
0.00FALSE
12
6
นางสาวอทิตย์ติญา หอมหวล
0.00FALSE
13
7
นางสาวอารีรัตน์ คำภิมูล
0.00FALSE
14
8
นางสาวเบญจมาภรณ์ อำพันธ์
0.00FALSE
15
9
นางสาวกนกนาฏ กุมะลา
0.00FALSE
16
10
นางสาวกัลยาณี นนท์ศิริ
0.00FALSE
17
11
นางสาวณัฐธิรา พละศักดิ์
0.00FALSE
18
12
นางสาวพิชชาพร ข้างน้อย
0.00FALSE
19
13
นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรคล้าย
0.00FALSE
20
14
นางสาวอนันตญา นามศิริ
0.00FALSE
21
15
นางสาวอรยา สบายใจ
0.00FALSE
22
16
นางสาวอาทิตยา จันทร์ชนะ
0.00FALSE
23
17
นางสาวกฤติยาภรณ์ นวลพุดซา
0.00FALSE
24
18
นางสาวจิรวรรณ บูระพันธ์
0.00FALSE
25
19
นางสาวนภัสวรรณ อุดมพืช
0.00FALSE
26
20
นางสาวปภัสรา ธรรมสัตย์
0.00FALSE
27
21
นางสาววิลาสินี ดำน้อย
0.00FALSE
28
22
นางสาวชลธิชา สุขอ้วน
0.00FALSE
29
23
นางสาวกรรณิกา แสงงาม
0.00FALSE
30
24
นางสาวกาญจนา บุตรน้อย
0.00FALSE
31
25
นางสาวกาญจนา แก่นเชื้อ
0.00FALSE
32
26
นางสาวดวงฤทัย หมู่ใหม่
0.00FALSE
33
27
นางสาวพรรณธิภา ปักปิ่น
0.00FALSE
34
28
นางสาวมัลลิกา บุญชม
0.00FALSE
35
29
นางสาวศศิธร อ้อมชมภู
0.00FALSE
36
30
นางสาวรัตนา จอมหงษ์
0.00FALSE
37
31
นางสาวเจนจิรา วอทอง
0.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1