สำเนาของ ม.6/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ผู้ประเมิน 1. นางสาวจิตรา ทองไทย 2. นายวิชชุญาณ วังศรีแก้ว
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายสิทธิชัย โสรส
4444444443443.92ดีมาก
8
2
นายสุชาติ สิทธิจินดา
4444444443443.92ดีมาก
9
3
นางสาวทิพย์อาภา ไชยมาตย์
4444444443443.92ดีมาก
10
4
นางสาวน้ำฝน ทุมนาหาด
4444444443443.92ดีมาก
11
5
นางสาวมาลินี บุญหน
4444444443443.92ดีมาก
12
6
นางสาวอทิตย์ติญา หอมหวล
4444444443443.92ดีมาก
13
7
นางสาวอารีรัตน์ คำภิมูล
4444444443443.92ดีมาก
14
8
นางสาวเบญจมาภรณ์ อำพันธ์
4444444443443.92ดีมาก
15
9
นางสาวกนกนาฏ กุมะลา
4444444443443.92ดีมาก
16
10
นางสาวกัลยาณี นนท์ศิริ
4444444443443.92ดีมาก
17
11
นางสาวณัฐธิรา พละศักดิ์
4444444443443.92ดีมาก
18
12
นางสาวพิชชาพร ข้างน้อย
4444444443443.92ดีมาก
19
13
นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรคล้าย
4444444443443.92ดีมาก
20
14
นางสาวอนันตญา นามศิริ
4444444443443.92ดีมาก
21
15
นางสาวอรยา สบายใจ
4444444443443.92ดีมาก
22
16
นางสาวอาทิตยา จันทร์ชนะ
4444444443443.92ดีมาก
23
17
นางสาวกฤติยาภรณ์ นวลพุดซา
4444444443443.92ดีมาก
24
18
นางสาวจิรวรรณ บูระพันธ์
4444444443443.92ดีมาก
25
19
นางสาวนภัสวรรณ อุดมพืช
4444444443443.92ดีมาก
26
20
นางสาวปภัสรา ธรรมสัตย์
4444444443443.92ดีมาก
27
21
นางสาววิลาสินี ดำน้อย
4444444443443.92ดีมาก
28
22
นางสาวชลธิชา สุขอ้วน
4444444443443.92ดีมาก
29
23
นางสาวกรรณิกา แสงงาม
4444444443443.92ดีมาก
30
24
นางสาวกาญจนา บุตรน้อย
4444444443443.92ดีมาก
31
25
นางสาวกาญจนา แก่นเชื้อ
4444444443443.92ดีมาก
32
26
นางสาวดวงฤทัย หมู่ใหม่
4444444443443.92ดีมาก
33
27
นางสาวพรรณธิภา ปักปิ่น
4444444443443.92ดีมาก
34
28
นางสาวมัลลิกา บุญชม
4444444443443.92ดีมาก
35
29
นางสาวศศิธร อ้อมชมภู
4444444443443.92ดีมาก
36
30
นางสาวรัตนา จอมหงษ์
4444444443443.92ดีมาก
37
31
นางสาวเจนจิรา วอทอง
4444444443443.92ดีมาก
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu