4 กลุ่มบริหารงาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
แจ้งสถานะการดำเนินงานตามโครงการ งานกำกับติดตามและประเมินผลส่วนงานนโยบายและแผน 1/2560
2
กลุ่มงานวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,747,420 (เงินอุดหนุน)
3
573,000 (เรียนฟรี)
4
163200 (บกศ.)
5
รวมงบประมาณปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 2,483,620
6
ที่ประเภทโครงการทะเบียนรับรหัสโครงการ / กิจกรรมผู้รับผิดชอบครั้งผลการอนุมัติงบประมานประเภทงบวันอนุมัติดำเนินการ
7
ขออนุมัติใช้งบทั้งหมดเหลือวันที่พัสดุการเงินกำหนดเสร็จสถานะโครงการ
8
ส่งใบเสร็จครบ
9
1พัฒนา3/2560วช.4
ติดตามประเมินผลทำรายงานร้อยละโครงการ
นางสมฤทัย กำหอม1อนุมัติ33,50063,00029500อุดหนุน4 พ.ค.16 มิ.ย.6019 พ.ค.6020 พ.ค.608 พ.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
10
34/25602อนุุมัติ200027500อุดหนุน12 มิ.ย.6016 มิ.ย.6028 มิ.ย.604 ก.ค.6016 มิ.ย.60
11
43/25603อนุุมัติ800019500อุดหนุน16 มิ.ย.6016 มิ.ย.6022 มิ.ย.6029 มิ.ย.30 มิ.ย.60
12
2พัฒนา4/2560วช.18ห้องเรียน EIS (หนังสือ)นางอุดมลักษณ์ ทองภู1อนุมัติ199,870200,000130อุดหนุน18 พ.ค.6030 พ.ค.60
จัดซื้อแล้ว
สิ้นสุดงบประมาณ
13
14
3พัฒนา2/2560วช.25
ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
นางสมฤทัย กำหอม1อนุมัติ163,200163,2000บกศ4 พ.ค.30 พ.ค.60
จัดซื้อแล้ว
เบิก-จ่ายแล้ว12 พ.ค.60สิ้นสุดงบประมาณ
15
16
4พัฒนา15/2560วช.3จัดทำรายงานการประเมิน OBECQAนางสิริกานต์ โฮมราช1อนุมัติ10000100000อุุดหนุน30 พ.ค.6019 มิ.ย.60
จัดซื้อแล้ว
เบิก-จ่ายแล้ว9 มิ.ย.สิ้นสุดงบประมาณ
17
(ใช้งบสำรองจ่ายเพิ่ม18279)
18
5พััฒนา25/2560วช.15
จััดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
นางเยาวพร ตรางา1อนุุมัติ143000700000557000
อุดหนุุน
5 มิ.ย.606 มิ.ย.6021 มิ.ย.6029 มิ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
19
(กระดาษ)
20
157/2560นางเยาวพร ตรางา2อนุุมัติ114000443000
อุดหนุุน
18 ส.ค.6011 ก.ย.6012 ก.ย.6021 ก.ย.608 ก.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
21
6พัฒนา31/2560วช.12สานสายใยพี่พบน้อง
นางบุญศรี ข่าขันมะลี
1อนุมัติ400040000อุดหนุน6 มิ.ย.6012 มิ.ย.6022 มิ.ย.609 ก.ค.609 มิ.ย.60สิ้นสุดงบประมาณ
22
23
7พัฒนา35/2560วช.29
จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์
นางชุติมา ศรีเรือง1 อนุมัติ100100300000199900อุดหนุน9 มิ.ย.6023 มิ.ย.6027 มิ.ย.604 ก.ค.6030 มิ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
24
54/2560
จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์
นางชุติมา ศรีเรือง2อนุุมัติ60000139900อุดหนุน23 มิ.ย.6026 มิ.ย.60รอประสานรอประสาน29 มิ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
25
102/2560
จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์
นางชุติมา ศรีเรือง3อนุุมัติ3000136900อุดหนุน18 ก.ค.6020 ก.ค.60รอประสานรอประสาน29 มิ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
26
109/2560
จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์
นางชุติมา ศรีเรือง4อนุุมัติ15849121051อุดหนุน20 ก.ค.6025 ก.ค.6029 ส.ค.196029 ส.ค.6031 ก.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
27
118/2560
จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์
นางชุติมา ศรีเรือง5อนุุมัติ3100117951อุดหนุน26 ก.ค.6031 ก.ค. 607 ส.ค.608 ส.ค.6031 ก.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
28
158/2560
จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์
นางชุติมา ศรีเรือง6อนุุมัติ310011485121 ส.ค.6021 ก.ย.6022 ก.ย.6023 ก.ย.604 ก.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
29
8พัฒนา42/2560วช.23
จัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์
นางสาวกฤติยา พลหาญ1อนุมัติ633007380010500อุดหนุน16 มิ.ย.6029 มิ.ย. 6016 มิ.ย.6012 ก.ย.6025 มิ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
30
31
9พัฒนา57/2560วช.13พัฒนาศูนย์วารสารและหนังสือพิมพ์
นางสาวศรันยา วงศ์ชัย
1อนุมัติ810100209210อุดหนุน23 มิ.ย.6026 มิ.ย.60รอประสานรอประสาน29 มิ.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
32
119/2560
นางสาวศรันยา วงศ์ชัย
2อนุมัติ5658645อุดหนุน26 ก.ค.6031 ก.ค. 60รอประสานรอประสาน31 ก.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
33
160/2560
นางสาวศรันยา วงศ์ชัย
3อนุมัติ695795021 ส.ค.6021 ก.ย.6021 ก.ย.6021 ก.ย.604 ก.ย.60
ยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ
34
35
10พัฒนา88/2560วช.26
พัฒนานักเรียนให้เขียนได้อ่านคล่อง
นายประสิทธิ์ แย้มศรี
1อนุมัติ20000200000อุดหนุน12 ก.ค.6011 ส.ค. 6018 ส.ค.6029 ส.ค.6031 มี.ค.60สิ้นสุดงบประมาณ
36
37
11พัฒนา97/2560วช.1
จัดซื้ออุปกรณ๋กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุดารัตน์ จันทะบาล
1อนุมัติ17920161600143680บกศ18 ก.ค.6019 ก.ค.6021 ก.ย.6022 ก.ย.6021 ก.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
38
126/2560
จัดซื้ออุปกรณ๋กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุดารัตน์ จันทะบาล
2อนุมัติ13595130085อุดหนุน1 ส.ค.602 ส.ค.6030 ส.ค.6021 ก.ย.603 สค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
39
127/2560
จัดซื้ออุปกรณ๋กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางบุญศรี ข่าขันมะลี
3อนุมัติ7700122385อุดหนุน1 ส.ค.6020 ส.ค.6012 ก.ย.6012 ก.ย.607 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
40
พัฒนา185/2560วช.1
จัดซื้ออุปกรณ์กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุดารัตน์ จันทะบาล
4อนุมัติ3064991736อุดหนุน13 ส.ค.60รอประสานรอประสานรอประสาน14 ก.ย.60
41
12พัฒนา125/2560วช.5
จัดทำโครงการสร้างงานขั้นตอนงานบริการ
นางกนกศร พลยุทธ์1อนุมัติ48050004520อุดหนุน1 ส.ค.603 ส.ค.6018 ส.ค.6021 ก.ย.603 ส.ค.60
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
42
43
13พัฒนา134/2560วช.30ปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์สื่อนางสาวกฤติยา พลหาญ1อนุมัติ10000100000อุดหนุน3 ส.ค.6021 ก.ย.6021 กย.6022 ก.ย.6031 ส.ค.สิ้นสุดงบประมาณ
44
45
14พัฒนา167/2560วช.17
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ISMART
นายปัญญา น่าบัณฑิต1อนุมัติ4346112000076539เรียนฟรี31 ส.ค.6030 ส.ค.6021 ก.ย.6022 ก.ย.608 ก.ย.
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
46
47
15พัฒนา190/2560วช.20
สอนเสริมเติมเต็มความรู้สู่สนามสอบ
นางบุญศรี ข่าขันมะลี
1อนุมัติ-28000128000100000อุดหนุน14 ก.ย.60รอประสานรอประสานรอประสาน10 ก.ย.ยกเลิกการอนุมัติ
48
ยกเลิกการอนุมัติเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันคืนงบเข้าสู่โครงการ
28000128000
49
รวมขออนุมัติใช้ ไตรมาสที่ 1+2 (*ไตรมาสที่ 1 = 787780 บาท)1,043,894ยอดขออนุมัติในไตรมาสที่ 2 = 256,114 บาท
50
คงเหลือ 1404726
51
**สถานะ: สิ้นสุดโครงการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จำเป็นต้องส่งสรุปโครงการ
52
***สถานะ:รอประสาน คือ โครงการผ่านการอนุมัติ แต่ยังดำเนินการในขั้นตองเบิกจ่ายกับพัสดุและการเงินยังไม่แล้วเสร็จ/ยังไม่ประสานงานในการใช้งบ
53
****สถานะ:รอการอนุมัติ: โครงการรอการอนุมัติ/ต้องชลอโครงการ
54
สถานะดังกล่าวเป็นการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 22/9/2560 ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง / ข้อสงสัยใดกรุณาติดต่องานนโยบายและแผน
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu