1.เรียงความ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
1. กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง๕บ้านข่าดอนเข็ม
เด็กหญิงพริ้มพราว เพ็ชรไชย
นางสาวพรรณิภา พลขาง / ๐๘๙๘๔๑๕๖๕๔
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ ๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
7
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมสีบาย
นางสาวนวพร ปิ่นคำ /
นางสุาวนันทพร ภานุเวศ / 0879479124
8
โนนสัง1บ้านโคกกลาง
เด็กหญิงนภัสสร ประสิทธิ์วัฒน์
นางรำไพ ศรีวรรณะ / 0610461421
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ / 0910544940
9
เมือง 9บ้านโคกกุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ มูลละ
นางสาวรัชนี แสนเหวิมนายทองสุข สิมดี
10
โนนสัง 6บ้านหนองทุ่ม
เด็กหญิงรินฤดี ทองหลาง
นางสาวพวงทอง คงเจริญนางสาวมิวดี ศรีราช
11
เมือง 10โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
เด็กหญิงศิริวรรณ กะโนนศรี
นางเดือนเพ็ญ ผาแดง 099-142426
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงล 063-9140031
12
เมือง4บ้านห้วยไร่
เด็กหญิงกนกพร ภูกองไชย
นายอาทร มนตรี 0872268518
นายสุบิน พาลี 0872151544
13
เมือง 8บ้านหนองกุง
เด็กหญิงจันทิมาภรณ์ พรมทองดี
นางจริยา เขียนจูม
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
โนนสัง 3ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
เด็กหญิงอลิษา กัลกล้า
นางพิสมัย ประเสริฐไทย / 0810561870
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า / 0892197782
15
ศรีบุญเรือง4
บ้านบุ่งแก้วนำ้ลัด
เด็กหญิงสุทินา สุริวงศ์
นางวัลลีย์ ศรีชาติ
นายจงกล พลโยธา 0872320961
16
โนนสัง 2บ้านหนองลุมพุก
เด็กชายกิตติโชติ แก้วไพศาล
นางสาวพุทธมาศ แสนพรม/0630174691
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
17
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กหญิงวริศรา บัวงาม
นางสมสมร อินทรเพชร / 0933926814
นางรัชนก คำพระธิก / 0848960131
18
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงธนัชชา ภารรักษา
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
19
ศรีบุญเรือง3
บ้านมอเหนือ
1เด็กหญิงวิดาพร สว่างชุม
นางกรรณิการ์ แสนสากล
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา / 093 - 4269945
20
ศรีบุญเรือง 8
บ้านโนนเสถียร
เด็กหญิงสุทธิดา เหยียบประโคน
นางมัณฑณา ไกรยวงศ์
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
21
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็กชายกฤตภาส ผางเวส
นางอรอุมา กันนะลา
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
22
โนนสัง7บ้านหนองบัวเงิน
เด็กหญิงพัชริดา มูลธานี
นางสาวอัมพร ชาวไทย
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
23
เมือง 6บ้านคึมชาดห้วยบงด.ญ.จุฑามาศ คำทุ่นนางสาวกนกวรรณ โคตะมะ
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/ 0893940997
24
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงจิตติมนต์ ตันโห
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
25
เมือง1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงพรพิรุณ ศรีสรณ์
นางอริสรา ผิวโพธิ์สมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
26
เมือง 2บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
เด็กหญิงมณีวรรณ เวียงสมุทร
นายสุวัฒน์ นาทันตอง/0898400688
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
27
ศรีบุญเรือง6
บ้านโนนสำราญสมสนุก
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ เศษเท
นายประพันธ์ แสงไกร 0801997945
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
28
เมือง7โรงเรียนบ้านโนนทันด.ช.สมคิด มาใชยนายนิพล นาสมบูรณ์
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
29
เมือง 3โรงเรียนบ้านพร้าว
เด็กหญิงหยกผกา สุขสงคราม
นางพรรณราย สิริธนพงษ์
นายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
30
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
ด.ญ.ธิชานันท์ บุญประคม
นางจรรยา พรมพลเมือง/084-9579841
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
31
1
32
2. กิจกรรม การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 1หนองบัววิทยายน
นางสาวจีรนันท์ แสนบุญ
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรีสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
35
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กหญิงพัชรา พิมพ์โคตร
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
36
เมือง 3บ้านบกโนนเรียง
น.ส.ภัทรธิดา สีสุลี
นางประพันธ์ นามอาษา
นายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
37
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงไอลดา ผลเพชร
นางวรณี แสงมุกดา 0872308747
นายสุบิน พาลี 0872151544
38
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงนฤภรณ์ บุตรวงศ์
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ / ๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ /๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ญ.กมลวรรณ ผลลาภนางคำใส พวงปัญญา
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/ 0893940997
40
เมือง 7โรงเรียนร่มเกล้า
ด.ญ.ชวัลรัตน์ ศรีอินทร์น้อย
นางจรัส วาปีโส
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
41
เมือง 8ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เด็กชายอัษฎาวุฒิ มงคลศรี
นางนิลุบล น้อยวัน
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
เมือง 911
43
เมือง 10โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเด็กหญิงปลิตา ทุมมานายจำเนียร วิลัยปาน
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงล 063-9140031
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงจิรวรรณ ยาโกฏิ์
นางณัฐติยา เพชรฟู
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรืองด.ญ.สุภาดา ภูศิลา
นายอัครเดช หลวงน้อย/088-5723418
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
47
ศรีบุญเรือง 3
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
เด็กหญิงธิดาแก้ว ดอนไพมี
นายสุพัฒน์ เจริญสุข
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา / 093 - 4269945
48
ศรีบุญเรือง 4
บ้านทรายมูล
เด็กหญิงฉัตรรัตน์ คำมาตร
นางสาวพรรณธิดากร เครือทองศรี
นายจงกล พลโยธา 0872320961
49
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กหญิงเบญจพร สุระมณี
นางสาวนัฐกานต์ พิลาทอง
นางรัชนก คำพระธิก / 0848960131
50
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงาม
เด็กหญิงอรวรรณ บรรเทา
นางนิภาภรณ์ บุญกว้าง 089-2756658
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงดลยา สายคูณ
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
เด็กหญิงปนัดดา เพ็งสกุล
นางวิภา พิชัย
53
โนนสัง 111
54
โนนสัง 2 บ้านโคกป่ากุงนางสาวอรตี ศรีเมืองแพนนางสาวพิกุล มณีมงคล/0833461138
55
โนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์เดช
นางวันวิสา ภูแพง /0986248149
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า /0892197782
56
โนนสัง 4บ้านหนองแวง
เด็กหญิงเยาวเรศ เทียมไธสง
นางฉวีวรรณ หาปัญนะ/0979527498
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
57
โนนสัง 511
58
โนนสัง 611
59
โนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
เด็กหญิงธาริณทร์ คำจันทร์
นางจำเนียร ป้องเรืองดิลก
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu