BP-สุจริตพระราชทาน (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
กรุณาเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทรางวัลที่ได้รับกรุณาพิมพ์ชื่อโรงเรียน
1.ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้แทนคนที่ 1
ตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
2.ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้แทนคนที่ 2
ตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
กรุณาพิมพ์ชื่อโรงเรียน
1.ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้แทนคนที่ 1
ตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
2.ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้แทนคนที่ 2
ตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
3.ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้แทนคนที่ 3
ตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
4.ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้แทนคนที่ 4
ตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
2
สพป.ชลบุรี เขต 3รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ
ผู้บริหารสถานศึกษา899328599นางบุษบรรณ สิงห์โตครู816868430
นางสาวอัจฉราพร เปรียบกล้า
ครู871510605นางสุนันทา ปะโยธินครู840918198
3
สพป.ประจวบคีรีขันธ์เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบ้านลาดวิถี
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
ผู้บริหารสถานศึกษา089-137-8410
นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล
ครู086-713-4082
4
สพป.เชียงราย เขต 1รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
นายชุมพล สนิทวงค์ผู้บริหารสถานศึกษา086-1934345นางปวีณา พลหารครู918523332
นางธวัลรัตน์ ทิพย์สอน
ครู861849611
นายประธูปทิพย์ พลเยี่ยม
ครู613674337
5
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชลประทานอนุเคราะห์
นางสาวสุภัสสร สุภาพ
ครู989279919นางสาวโสน เรืองเดชครู876753251
นางสาวกนกนพ วรัณฏธร
ครู992535252นางสาววนัดชนก อุดรครู868999024
6
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"
นางฐิติพร ศรีแจ่มครู818002028
นางสุภัคษร พรอุดมประเสริฐ
ครู815261135
นายประสพชัย กาฬภักดี
ครู839225551 นายพนม เข็มเงินผู้บริหารสถานศึกษา
7
สพป.นครราชสีมา เขต 6รางวัลชมเชย
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
นายกนก จำปามูลผู้บริหารสถานศึกษา8563062663
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์
ครู995192908นางเชาวลี จำปามูลครู879653307นางสาวรอมละห์ สาอิครู810987635
8
สพป.ประจวบคีรีขันธ์เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบางสะพาน
นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์
ครู817056504นางพรรณี แดงเครือครู972768778
9
สพป.จันทบุรี เขต 1เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบ้านแก้วนางรัชนี แสงสว่างครู852900192นางขวัญฤดี ไชยชาญครู933241019
10
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1รางวัลชนะเลิศโรงเรียนบ้านรุ่งนายทองคำ จิตสุภาพผู้บริหารสถานศึกษา862481610นายทิวทอง ทองเสี่ยนครู850058500นายเพลินจิต อาจหาญครู897146114นางสาวอรนุช ศิริกุลครู819760797
11
สพป.นครราชสีมา เขต 2รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
นายมานะ ครุธาโรจน์ผู้บริหารสถานศึกษา081-4706413นางผุสดี เลิศวิลัยครู089-9171339
นางยุพาพร นามบัณฑิต
ครู089-7223464
นางศรัณย์รัชต์ เศรษฐี
ครู089-9481567
12
สพม. เขต 23รางวัลชมเชย
โรงเรียนสว่างแดนดิน
นายธวัช. ทุมมนตรีผู้บริหารสถานศึกษา872236159นางนาถฤดี. หลักทองครู898255225
นางขันแก้ว. เกตุรักษ์
ครู898405989นายเอกชัย. นิลเพชรครู892087545
13
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
นายวีระศักดิ์ คำล้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา089-8450618
นางธันยธมล แก้ววงษา
ครู089-8463296
นางประกอบศรี สิงหาศรี
ครู084-6212999
นางสายทอง กัญญาพันธ์
ครู093-3236141
14
สพม. เขต 1รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์
ผู้บริหารสถานศึกษา
062-595-5144 / 089-030-3178
นายสถิตย์ กังวานณรงค์กุล
ครู081-266-6095
นางสาวไพลินรัตน์ กุณสิทธิ์
ครู086-564-2364นางสาวชนิตา ทองวิไลครู
15
สพป.ตรัง เขต 1รางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดควนสีนวล
นายบุญเลิศ เพชรทองขาว
ครู879211591
นางเจตยา บุญสะกันต์
ครู629892354นายอนุสรณ์ จิตบุญครู869538784
นางชนากานต์ เลิศพยัคฆรัตน์
ครู872688852
16
สพป.ระยอง เขต 2เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนวัดเนินเขาดิน
นางสาวมนต์ผกา มะลิวัลย์
ครู084-3493565
นางสาวศิรินนา ไชยสีหา
ครู098-3596366
17
สพป.นครปฐม เขต 2รางวัลชมเชย
บ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์)
นายสญชัย รัศมีแจ่มผู้บริหารสถานศึกษา816440250
นางเพลินพิณ จันทร์อ่อน
ครู818441849
นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
ครู955499539นางมยุรี พันธ์โสภาครู982566399
18
สพป.ยะลา เขต 3เกียรติบัตรเข้าร่วม
โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503)
นายพนัส ศิริสุวรรณครู899086088นายฉัตรชัย แดเบาะครู892978730
19
สพม. เขต 41
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วัชรวิทยานายจำนง อินทพงษ์ผู้บริหารสถานศึกษา089-5636310
นางสิริวรรณ ตันติสันติสม
ผู้บริหารสถานศึกษา086-2029368นางดวงดาว บดีรัฐครู081-9724329
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
ครู089-1930018
20
สพม. เขต 18
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
นางสำรวย อรรคบุตรครู895047577นางพูลสุข อินทนพครู994163296
นางปัทมพร เจริญเตีย
ครู871498363นางอรพรรณ รักกลิ่นครู868188782
21
สพป.ตรัง เขต 2รางวัลชมเชยบ้านวังลำ
นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง
ครู086-2709342นางสาวพรหม พรมการครู085-2010120
นางสาวบังอร ทองอ่อน
ครู087-2971806
นางสาวจันทรา อ่อนหวาน
ครู081-6907815
22
สพป.ลำปาง เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านปงสนุกนายสมพร นาคพิทักษ์ผู้บริหารสถานศึกษา081-883 0046
นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
ผู้บริหารสถานศึกษา083-574 6918นางวรางคณา เกษณาครู086-180 3761
นางจันทร์ฉาย จิระะอมรนิมิต
ครู081-568 4046
23
สพป.ลำพูน เขต 2เกียรติบัตรเข้าร่วมบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
นางสาวโสภี ศรีใจต๊ะ
ครู810261896
นางกัลยา วงค์ปาลีย์
ครู861893951
24
สพม. เขต 32รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
ผู้บริหารสถานศึกษา897175298
นางรัชตาพร เสนามาตย์
ผู้บริหารสถานศึกษา897112453
นายสมเกียรติ รองประโคน
ครู824960668
นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ
ครู819976749
25
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2รางวัลชมเชยโรงเรียนบ้านแม่ปาง
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
ผู้บริหารสถานศึกษา819619238นางสุเพ็ญ วงค์เทพครู979532359นางวาริกา สุยะครู954910710
นางชิดชไม พงษ์พันธ์
ครู871886278
26
สพป.สระแก้ว เขต 2เกียรติบัตรเข้าร่วมอพป.คลองน้ำใส
นางนภัค ดวงจันทร์โชติ
ครู819405125
นางสาวสุภัตรา กะการดี
ครู830528717
27
สพป.ปัตตานี เขต 2เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบ้านควนลังงานายสยาม มิดคาดีครู817387906
นายธวัฒน์ชัย นาคบุตร
ครู887849490
28
สพป.ราชบุรี เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
นายสุเทพ ทิมนามผู้บริหารสถานศึกษา089 966 7156
นางแน่งน้อย ไตรยโชติ
ครู089 039 5352
นางสราญรัตน์ เกตุกุญชร
ครู089 906 5989นางอารีรัตน์ แพงยาครู086 505 2178
29
สพป.ชุมพร เขต 1รางวัลชมเชยบ้านร้านตัดผมนางสุวรรณา เทพเต็มผู้บริหารสถานศึกษา810913055
นางสาวจตุพร ระดาขันธ์
ครู832808552
นางณัฏฐกันย์ เพชรเวียง
ครู843853079
นางสาววนิดา บุญชูวงค์
ครู898740582
30
สพป.สระแก้ว เขต 1เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบ้านพระเพลิงนางกันหา ภูชมศรีครู871492206นางสุพัตรา ลอมไธสงครู870365735
31
สพป.กาญจนบุรี เขต 2รางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
นายนคร มากมีทรัพย์ผู้บริหารสถานศึกษา637894663นางวันดี โชคสมกิจครู968788775นางสาวดุสดี บุญส่งครู861749548
นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์
ครู833122649
32
สพป.ปัตตานี เขต 2เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบ้านควนลังงานายสยาม มิดคาดีครู817387906
นางสาวดวงกมล จิตประวัติ
ครู812751931
33
สพม. เขต 37รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
นางธิดา เสมอใจผู้บริหารสถานศึกษา871803731
นายเอกวัฒน์ เขื่อนธนะ
ครู810280887
นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์
ครู945926282
นางสาวทัดดาว กันต๊ะนา
ครู844243943
34
สพป.อำนาจเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
นายอภิสิทธิ์ ต้องสู้
ผู้บริหารสถานศึกษา899175005นางเติม หลอดโสภาครู892828943นางอารมณ์ จำลองสองครู885950845นายสมยศ บุ่งหวายครู892505211
35
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
-
นางสาวดาวัลย์ ชูไสว
ผู้บริหารสถานศึกษา863134872นางธนารักษ์ ยืนยงครู898126084นางสาววิภา สารสุขครู833136414
นางสาวพิมพ์พร พารารัมย์
ครู619780245
36
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
นางสาวดาวัลย์ ชูไสว
ผู้บริหารสถานศึกษา863134872นางธนารักษ์ ยืนยงครู898126084นางสาววิภา สารสุขครู619739527
นางสาวพิมพ์พร พารารัมย์
ครู699780245
37
สพม. เขต 37รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
นางธิดา เสมอใจผู้บริหารสถานศึกษา871803731
นายเอกวัฒน์ เขื่อนธนะ
ครู810280887
นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์
ครู945926282
นางสาวทัดดาว กันต๊ะนา
ครู844243943
38
สพม. เขต 20
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หนองหานวิทยานางสุธิดา ตาทิพย์ผู้บริหารสถานศึกษา872326050
นางสาวศิรินุช สนิทชน
ครู896212688
นางสาวมนัญชยา อัมรินทร์
ครู816628991
นางสาวปริตา ระรื่นรมย์
ครู930639181
39
สพป.ขอนแก่น เขต 5เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบ้านโนนทองนายสุดิง สาหล้าผู้บริหารสถานศึกษา898435879นางนฤมล สาหล้าครู883371537
40
สพป.กรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยวัดเวตวันธรรมาวาสนางจันทนา ทองศรีงามผู้บริหารสถานศึกษา994166955นางสาวสุภาพร อุดไชยครู910600391
นางศิริลักษณ์ ศิริวงศ์
ครู910600391
นางสาวพัชราภา อริยสุนทร
ครู
41
สพป.แพร่ เขต 2เกียรติบัตรเข้าร่วมอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
นางศิรินทิพย์ นันทวาศ
ครู896320593
นางสาวอัจฉรา สุนันตา
ครู992961763
42
สพป.สมุทรสาคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
นายบุญช่วย คัสกุลครู860356140
นางศิริรัตน์ ไชยวงค์
ครู861756163
นางสาวญาวีรินจน์ ทองสุขเจริญ
ครู885481573นายวรณัฐ รุ่งเรืองครู818774547
43
สพป.ปัตตานี เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เมืองปัตตานีนางบีเบ๊าะ บีรูผู้บริหารสถานศึกษา081-0945600นางมัลลิกา ศีลบุตรครู086-9671912
นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
ครู082-8325028
นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ
ครู092-9395564
44
สพป.เชียงใหม่ เขต 3เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
นางดาวเรือง กินาวงศ์
ครู861826197
นางกรรณิการ์ ยาประเสริฐ
ครู844831541
45
สพม. เขต 13เกียรติบัตรเข้าร่วม
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
นางระภาภรณ์ จันทร์เพชร
ครู954214702
นางสาววรรณวิสา แสงเงิน
ครู848546509
46
สพม. เขต 41
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนวัชรวิทยานายจำนง อินทพงษ์ผู้บริหารสถานศึกษา895636310
นางสิริวรรณ ตันติสันติสม
ผู้บริหารสถานศึกษา862029368นางดวงดาว บดีรัฐครู819724329
นายชวลิต เรือนจร้สศรี
ครู891930018
47
สพม. เขต 37รางวัลชนะเลิศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
นางธิดา เสมอใจผู้บริหารสถานศึกษา871803731
นายเอกวัฒน์ เขื่อนธนะ
ครู810280887
นางสาวชนิตา ศรีเรือง
ครู931309576นายเชาวัฒน์ หมอป่าครู884074452
48
สพป.สุโขทัย เขต 1เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
นายประทุม เกตุกิตติกุล
ผู้บริหารสถานศึกษา869330030นายประสาท เงินนาครู625234269
49
สพป.แพร่ เขต 1เกียรติบัตรเข้าร่วม
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
นางสาววลัยลักษณ์ ร่องพืช
ครู624416591
นางสาวจิราภรณ์ จิตต์มณีธรรม
ครู875654346
50
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
นางธีรนุช พุกซื่อตรง
ครู081 5484120นางอรทัย สังขรัตน์ครู
51
สพป.ปัตตานี เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เมืองปัตตานีนางบีเบ๊าะ บีรูผู้บริหารสถานศึกษา810945600นางมัลลิกา ศีลบุตรครู869671912
นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
ครู828325028
นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ
ครู929395564
52
สพป.ปัตตานี เขต 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เมืองปัตตานีนางบีเบ๊าะ บีรูผู้บริหารสถานศึกษา810945600นางมัลลิกา ศีลบุตรครู869671912
นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
ครู828325028
นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ
ครู929395564
53
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
เกียรติบัตรเข้าร่วมบ้านโพหวาย
นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
ผู้บริหารสถานศึกษา081 8914979นางสุภิญ สาระกูลครู081 9782504
54
สพป.หนองคาย เขต 2รางวัลชมเชย
โรงเรียนบ้านหนองยาง
นายสิริพงศ์ สายแขมผู้บริหารสถานศึกษา818727211นางอุไรวรรณ คำปัญญาครู955540789
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงาม
ครู818638654นางสาวนุชิดา สาระดีครู807452790
55
สพม. เขต 27รางวัลชมเชย
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
นายศุภชัย เหราผู้บริหารสถานศึกษา890811735นางสุขุมาลย์ อนุเวชครู862358967
นางพรพิมล เอื้อมสุวรรณ
ครู879524706นายสมศักดิ์ ตอเสนาครู862223753
56
สพป.อุทัยธานี เขต 2รางวัลชมเชยโรงเรียนบ้านเขาวงนางสาววรรณา เดชอำพรครู824946926
นายธีรธร เหลืองสุวรรณ
ครู897431477
57
สพป.ตาก เขต 1เกียรติบัตรเข้าร่วมโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
นางคุณกัญญาณัฐ จันทร์คง
ครู642161576
นางสาวกุลชญา เจติยานนท์
ครู
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1
Pivot Table 2
 
 
Main menu