ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับปริญญาโท (เริ่มสัญญา 10 มิ.ย. 64)
3
ลำดับรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน วช. ปี 2564ประชุมชี้แจง ส่งคืนสัญญาทุนส่งรายงานความก้าวหน้าที่ google formรับเช็ค
งวดที่ 1
ส่งรายงานความก้าวหน้า รับเช็ค
งวดที่ 2
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์รับเช็ค
งวดที่ 3
ผลงานตีพิมพ์วันที่อนุมัติเอกสาร
การปฎิบัติตาม
เงื่อนไขทุน
ภาษาที่ใช้
เขียน วพ.
การดำเนินการศึกษาลิงก์อัพโหลด
4
ชื่อ- นามสกุลของนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมไม่เข้าร่วม2 เดือน (ภายใน 6 ส.ค. 64)บว. นำเช็คเข้าบัญชีให้แก่ผู้ที่ได้รับทุน เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 645 เดือน (ภายใน 10 พ.ย. 64)บว. นำเช็คเข้าบัญชีให้แก่ผู้ที่ได้รับทุน17 เดือน (ภายใน 10 พ.ย. 65)บว. นำเช็คเข้าบัญชีให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนJounal
Proceedings
สอบ Com./QE.
ภาษาอังกฤษDefensiveส่ง วพ.02
สำเร็จการศึกษา
วพ.03
5
1
นางสาววรัญพัชร แสงสัมฤทธิ์
ผศ. ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์National
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
28 เม.ย. 25566216300288TH
√ ลงทะเบียนเรียน
27/03/256609/05/256616/06/2566
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/15716
6
2
นางสาวนิตยา สุวรรณชื่น
ผศ. ดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ
International
ฐานข้อมูล ISI
19 พ.ค. 25666214400668TH27/08/256306/12/256410/03/256618/05/256616/06/2566
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/15728
7
3นางสาวธนภรณ์ อิ่นถาผศ. ดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ
International
ฐานข้อมูล ISI
22 พ.ค. 25666214400242TH28/08/256306/12/256428/04/256619/05/256616/06/2566
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/15722
8
4
นายสมบูรณ์ เฉยสวัสดิ์
รศ. ดร.สราวุธ สังข์แก้วNational25 พ.ค. 25666014300309TH14/09/2565
√ ลงทะเบียนเรียน
20/04/256609/05/256616/06/2566
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/16051
9
5นายปรเทพ เจนด่านกลางศ. ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์National30 มี.ค. 25666214200286TH08/03/256522/06/256327/02/256622/03/256618/04/2566-
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/15425
10
6
นายธิติสรณ์ เอนกรัตน์มนตรี
รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรืองNational18 ก.ค. 25656114401271TH08/02/2565
√ ลงทะเบียนเรียน
21/06/256504/07/256501/08/2565-
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/14029
11
7
นางสาวณพรรษสร ทองพิมพ์ใหญ่
รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุลNational2 ส.ค. 25656315000088TH30/08/256431/08/256322/06/256527/07/256516/08/2565
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/14176
12
8
นางสาวภัทรวดี สุดลาภา
รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
International
17 ธ.ค. 25646315000398Eng07/06/256428/09/256309/02/256521/03/256518/04/2565
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/12646
13
9
นางสาวภาวิดา ประสพสุข
รศ. ดร.จรวย สุขแสงจันทร์
International
ฐานข้อมูล ISI
5 ม.ค. 25656014200215TH14/02/2562
√ ลงทะเบียนเรียน
29/04/256426/08/256417/01/2565-
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/13771
14
10นายธนาธิป สุทธิผายดร.จตุพร กุลอึ้งคืนทุน เมื่อ 7 ก.พ. 65
15
11นางสาวพัชรพร เพ็ญศรีผศ. ดร.จันทิมา พฤกษากร
International
ฐานข้อมูล ISI
22 พ.ย. 25656214900041TH20/01/2564
√ ลงทะเบียนเรียน
27/06/256505/07/256516/12/2565-
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/14504
16
12นายสรยุตม์ ศรีทัศน์ผศ. ดร.พิจิตรา แก้วสอนNational30 พ.ค. 25656114100930TH26/03/2564
√ ลงทะเบียนเรียน
27/10/256501/12/256516/01/2566-
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/14737
17
13
นางสาวเกวลิน ภาคย์ธวัช
รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์National
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
4 ม.ค. 25656315000461Eng09/06/2564
√ ลงทะเบียนเรียน
01/11/256529/11/256516/12/2565
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/14447
18
14
นางสาววิภวานี ภาวสุทธิ
ผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
International
ฐานข้อมูล SCOPUS
11 ก.ค. 25666015000562Eng17/03/2564
√ ลงทะเบียนเรียน
17/10/256510/02/256616/08/2566-
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/16099
19
15
นางสาวกิตติกา คงกล่อม
ผศ. ดร.สุธีร์ ดวงใจคืนทุน เมื่อ 29 เม.ย. 66
20
16
ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ บุญเดช
ผศ. ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ขอสละสิทธิ์ทุน
21
17นายธีรวุฒิ ตันเองผศ. ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย
International
18 ก.ค. 25656115000106TH
√ ลงทะเบียนเรียน
29/06/256519/07/256516/08/2565
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/13606
22
18
นางสาววารีรักษ์ เข็มทอง
ดร.ศิริสุดา จำนงทรงคืนทุน เมื่อ 16 พ.ค. 666114200659
23
19นายนภพล อินทรพินผศ. ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์คืนทุน เมื่อ 3 พ.ค. 66
24
20นางสาวสรารี วีระวงศ์ผศ. ดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจNational15 พ.ค. 25666214100265TH10/03/2566
√ ลงทะเบียนเรียน
25/04/256622/05/256616/06/2566
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/15740
25
21นายธนกร รื่นสดใสรศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
International
4 เม.ย. 25656115001170TH29/10/256425/11/256424/03/256517/05/2565
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/14158
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100