ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
19. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov v období 2018 - 202217.12.2021
2
Od 18:00hod Zasedací místnost obecního úřadu
3
usnesení č.projednávaného boduplnění usneseníkdy splněno starostoujakým způsobem?Kolik dní plnil starosta od usnesení ZOkdy splněno protistranoujakým způsobem?Celková délka splnění úkolu včetně řešení protistrany
4
1Stanovení inventárních komisí a inventarizace majetku obce za rok 2021probíhá plněníinventární komise provádí inventury do 5.2.2022inventární komise provádí inventury do 5.2.2022
5
2Schválení dotací pro spolky v obci pro rok 2022zatím neplněnotvorba veřejnoprávních smluv, podpisy a plněnítvorba veřejnoprávních smluv, podpisy a plnění
6
3Dar 200.000Kč pro Římskokatolickou farnost Rudíkovzatím neplněno
7
4Rozpočet obce na rok 2022 a střednědobé výhledy na roky 2023 a 2024splněno21.12.2021Schválené rozpočty vyvěšeny na úřední desky4
8
5Kupní smlouva na bytový dům v lokalitě Na Vyhlídcesplněno20.12.2021smlouva podepsána a předána prodávajícímu k zavkladování na KN320.12.2021smlouva podepsána a prodávající podal návrh na vklad na KN dne 20.12.20213
9
6Darovací smlouva na kabiny mezi FK Rudíkov a obcí Rudíkovprobíhá plnění20.12.2021Smlouva o zákazu zcizení a zatížení podepsána. Smlouva o budoucí smlouvě o zrušení práva stavby podepsána3čekáme na podpisy protistrany a aktuální výpis ze spolkového rejstříku + souhlasné rozhodnutí výboru Povinného(FK Rudíkov) Ze strany FKRudíkov by mělo být vše dodáno v průběhu ledna 2022
10
7SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330064423/001-ADS (Rudíkov-fotbal. kabiny: NN ka)probíhá plnění20.12.2021Vyrozuměna Bc. Monika Kubíčková z firmy ADITIS (monika.kubickova@aditis.cz) aby usnesení zanesla do smlouvy a poslal je štou k podpisu3Čekám až z firmy ADITIS (monika.kubickova@aditis.cz) dojde tištěná verze doplněná o usnesení a podepsaná ze strany e.gd Poté bude podepsáno obcí a odesláno zpět
11
8Návrh smlouvy o přípravě a realizaci stavby „II/360 TRNAVA – RUDÍKOV, 2. STAVBA“probíhá plnění20.1.2021Podepsáno 4x vyhotovení a 20.1.2022 předáno ing. Lojdovi k podpisu za Kraj VysočinaČekáme na podpisy Kraje Vysočina a zaslání zpět.
12
9Darovací smlouva a smlouva o výpůjčce na pozemky obce pro stavbu „II/360 TRNAVA – RUDÍKOV, 1. STAVBA“probíhá plnění11.1.2022po aktualizaci dat z KN podepsáno a odesláno ve 3 vyhotoveních na KrÚ panu Piklovi25čekáme na doručení jednoho výtisku zpět
13
10Obecně závazná vyhláška 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvísplněno20.12.2021OZV vystavena na úřední desky a web obce3
14
11Schválení zhotovitele na akci „Oprava hřbitovní zdi u silnice II/360“splněno11.1.2022smlouva podepsána po uplynutí lhůty na odvolání uchazečů2511.1.2022smlouva podepsána po uplynutí lhůty na odvolání uchazečů25
15
12Schválení zhotovitele na akci „Revitalizace VN Nade Vsí“splněno11.1.2022smlouva podepsána po uplynutí lhůty na odvolání uchazečů - zveřejněno na Profilu zdavatele 11.1.20222511.1.2022smlouva podepsána po uplynutí lhůty na odvolání uchazečů25
16
13Smlouva o spolupráci s ekologickým mikroregionem Horáckozatím neplněno
17
14Projektová dokumentace pro stavební povolení na chodník od družstva po obchod STŘEDprobíhá plnění20.12.2021Projektant pan Vidlák byl vyrozuměn o usnesení zastupitelstva a byla objednána PD pro DÚR a DSP3
18
15Bezúplatný převod majetku – vybavení MŠ do majetku ZŠsplněno20.12.2021
Účetní odeslala soupisku s majetkem a inventární kartu na účetní ZŠ
Škola si majetek převzala k 30.12.2021
19
16Budova obecního úřadu a možnosti rekonstrukcezatím neplněno
20
17Zpráva z činnosti kontrolního výborusplněnopřímo na zasedání, ZO bere na vědomí zprávu z KVpřímo na zasedání, ZO bere na vědomí zprávu z KV
21
18Návrh na mimořádnou odměnu starostovi obcesplněno4.1.2021odměna vyplacena při mzdách za 12/2021
22
19Závěr, diskuzesplněnopřímo na zasedání, ZO bere na vědomí zprávu z KV
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100