ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่ชื่อครูผู้สอนชื่อวิชาที่สอนห้องที่สอนรหัสวิชารหัสชั้นเรียน Classroomลิงค์วิดีโอ Meet
2
1นางสาวนุชรี แสงสุด
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (ชีววิทยา)
ม.4/4ว 301012kg3w4r
3
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (ชีววิทยา)
ม.4/5ว 30101y67u7bf
4
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (ชีววิทยา)
ม.4/6ว 30101vnfynza
5
ชีววิทยา 4ม.6/1ว 30244c3hhpcq
6
ชีววิทยา 4ม.6/2ว 30244hcll5cf
7
ชีววิทยา 4ม.6/3ว 30244wtcdx53
8
2นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอาหารและยา
ม.2ว 20206cr4eiud
https://meet.google.com/lookup/hqdpwsfzwj?authuser=0&hs=179
9
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (ชีววิทยา)
ม.4/1ว 31102rkow7iz
https://meet.google.com/lookup/gvjwdalfd3?authuser=0&hs=179
10
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (ชีววิทยา)
ม.4/2ว 31102xzg4zkt
https://meet.google.com/lookup/gj46cuzobm?authuser=0&hs=179
11
ชีววิทยา 2ม.5/1ว 30242o2ozzpz
https://meet.google.com/lookup/bvrhwxu4qe?authuser=0&hs=179
12
ชีววิทยา 2ม.5/2ว 30242iyqsjsd
https://meet.google.com/lookup/ck2t3dt45j?authuser=0&hs=179
13
ชีววิทยา 2ม.5/3ว 30242i2q2hpq
https://meet.google.com/lookup/hz7dm4cg2j?authuser=0&hs=179
14
3นางสาวพัชนันท์ ทองศรีพันธ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1ม.1/2ว21101fiumffn
https://meet.google.com/lookup/fmcwhdgmsb
15
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1ม.1/4ว21101wpoflef
https://meet.google.com/lookup/a4cdtmzstk
16
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1ม.1/8ว21101rqpo7ww
https://meet.google.com/lookup/hlqgoadvvl
17
ชีววิทยา1ม.4/1ว30241mhn2gym
https://meet.google.com/lookup/cqbv3grwod
18
ชีววิทยา1ม.4/2ว30241k4h4xhx
https://meet.google.com/lookup/ggn7nlny4i
19
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1ม.4/3ว30101n7mc5pb
https://meet.google.com/lookup/hd4e4jepa2
20
4นายชูชีพ แก้วสีกรุณาติดต่อครูผู้สอน
21
5นางมาลี ยกเล็กกรุณาติดต่อครูผู้สอน
22
6นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ฟิสิกส์
4/1ว 31101nqffagc
https://meet.google.com/lookup/gamhx6oxbl?authuser=1&hs=179
23
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ฟิสิกส์
4/2ว 31101fxxypfo
https://meet.google.com/lookup/ewigcnog5a?authuser=1&hs=179
24
ฟิสิกส์ 35/1 ว 30203spah62j
https://meet.google.com/lookup/eg34kl3fqh?authuser=1&hs=179
25
ฟิสิกส์ 35/2 ว 30203w7qayyt
https://meet.google.com/lookup/hxpzpa5x6j?authuser=1&hs=179
26
ฟิสิกส์ 35/3 ว 30203majjn7s
https://meet.google.com/lookup/c5gsiw7xwt?authuser=1&hs=179
27
7นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติกรุณาติดต่อครูผู้สอน
28
8นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้งเคมี 1 4/1ว 30221ekgbyvo
https://meet.google.com/lookup/d74wny2dz3?authuser=0&hs=179
29
เคมี 1 4/2ว 302214fsh7km
https://meet.google.com/lookup/acvf5ya5ll?authuser=0&hs=179
30
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี )5/4ว 30103yb5jp4x
https://meet.google.com/lookup/e6v5fs4h7w?authuser=0&hs=179
31
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี )5/6ว 30103fb5zu2g
https://meet.google.com/lookup/g6bvnw55xj?authuser=0&hs=179
32
สารและสมบัติของสาร6/4ว 33283tch26wb
https://meet.google.com/lookup/ajdxmrhio2?authuser=0&hs=179
33
สารและสมบัติของสาร6/6ว 332832yata3v
https://meet.google.com/lookup/bqafo5hvtk?authuser=0&hs=179
34
9นางสาวทิพยา คงประพันธ์กรุณาติดต่อครูผู้สอน
35
10นางสาวฉวีวรรณ แซ่เฮงกรุณาติดต่อครูผู้สอน
36
11นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์กรุณาติดต่อครูผู้สอน
37
12นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้วกรุณาติดต่อครูผู้สอน
38
13นางสาวพนิดา สีเขียวกรุณาติดต่อครูผู้สอน
39
14นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์กรุณาติดต่อครูผู้สอน
40
15นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์การสร้างเว็บเพจด้วย HTML4/3ว 3128334mjxp5
https://meet.google.com/lookup/cixgllusir
41
การสร้างเว็บเพจด้วย HTML4/6ว 31283xe6oqeg
https://meet.google.com/lookup/becyfkp7fe
42
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 36/1ว 33285ab2clnb
https://meet.google.com/lookup/dmkiog74ia
43
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 36/2ว 33285327bswh
https://meet.google.com/lookup/dms2hkybqq
44
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 36/3ว 33285qzux74e
https://meet.google.com/lookup/epdncp6h3u
45
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 36/4ว 33285lphy6ui
https://meet.google.com/lookup/dgql6bswpr
46
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 36/5ว 33285zw3e6qa
https://meet.google.com/lookup/cbvubhckis
47
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 36/6ว 33285w52u55b
https://meet.google.com/lookup/drcpd57cnu
48
16นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์กรุณาติดต่อครูผู้สอน
49
17นางสาวอุไรวรรณ โสภาวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม11/8ว21281agkxlgr
https://meet.google.com/bux-zzzd-fbw?authuser=0
50
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/1ว22183a6jqzl3
https://meet.google.com/lookup/cgmxb5ypcl
51
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/2ว22183vbm5tzx
https://meet.google.com/lookup/e5llhgazvr
52
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/3ว22183rbmbqeh
https://meet.google.com/lookup/evytjljmhd
53
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/4ว22183h2bw5ac
https://meet.google.com/lookup/bxa5oecxoj
54
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/5ว22183kitpfz2
https://meet.google.com/lookup/bqb2jykzrv
55
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/6ว22183lygngiv
https://meet.google.com/lookup/gsbnfdba6j
56
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/7ว22183kw7edj2
https://meet.google.com/lookup/ektl35dn7g
57
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/8ว22183j236ltn
https://meet.google.com/lookup/esddwxk24u
58
วิทยาการคำนวณพื้นฐาน22/9ว22183aas2wbh
https://meet.google.com/lookup/funbgx3fbm
59
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4/1ว31283j56ne6d
https://meet.google.com/lookup/cezdsv6a4x
60
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4/2ว31283cgxjxel
https://meet.google.com/lookup/cmfvr7j6fk
61
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4/3ว31283qoptzf2
https://meet.google.com/lookup/gs3dz3pdtj
62
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4/4ว31283wiztaso
https://meet.google.com/lookup/aa75gzk7wo
63
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4/5ว312836n43li6
https://meet.google.com/lookup/gvsh6rhtmh
64
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4/6ว312832fiokn7
https://meet.google.com/lookup/cjqnzs5nma
65
18นางสาวศิริรัตน์ เข็มขาววิทยาการคำนวณ 1 ม.1/3ว21181wxk73xb
https://meet.google.com/lookup/gahkmkhjeg
66
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1/4ว21181uogv6ec
https://meet.google.com/lookup/aoqovvtubw
67
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1/5ว21181fdo2bh4
https://meet.google.com/lookup/haydbbj5fh
68
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1/6ว211816p662le
https://meet.google.com/lookup/fby5j37w6h
69
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1/7ว21181reirty2
https://meet.google.com/lookup/gtmxcgt7xi
70
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1/8ว21181qwmrz6i
https://meet.google.com/lookup/gtxw736msb
71
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1/9ว21181ub7z336
https://meet.google.com/lookup/b3ubr3vua4
72
19นางสาวมยุรี เชยจันทร์วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 ม.1/1ว21281tkhhgh2
https://meet.google.com/lookup/hkeqs3vvqb
73
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 ม.1/2ว21281zrfcsdn
https://meet.google.com/lookup/fw4j3mvgd3
74
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 ม.1/3ว21281nhzlleu
https://meet.google.com/lookup/esxngwvmjt
75
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 ม.1/4ว21281rmtkn2b
https://meet.google.com/lookup/fsokxl7e67
76
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 ม.1/5ว21281jnpof73
https://meet.google.com/lookup/fewrwvsiqe
77
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 ม.1/6ว21281peglc65
https://meet.google.com/lookup/gxfq5xjaea
78
วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 ม.1/7ว21281t2dkk7b
https://meet.google.com/lookup/ag3ch7qrlm
79
20นายถกรกันต์ เภกกิ้มกรุณาติดต่อครูผู้สอน
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100