2_3 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกิตติกานต์ จิณาพันธ์
1 3 10 2546 30 5 2560 50 160
15
2
เด็กชายเกียรติศักดิ์ พึ่งน่วม
1 19 5 2546 30 5 2560 60 165
16
3
เด็กชายเจษฎา บัวเถื่อน
1 10 10 2546 30 5 2560 70 162
17
4
เด็กชายชญช์ตะวัน ล้อจงเฮง
1 14 8 2546 30 5 2560 72 160
18
5
เด็กชายณภัทร ปานนิล
1 7 3 2547 30 5 2560 79 174
19
6
เด็กชายณราธิป เส็งพรหม
1 21 9 2546 30 5 2560 44 155
20
7
เด็กชายณัฐดนัย แก้วแดง
1 1 12 2546 30 5 2560 70 162
21
8
เด็กชายตุลา สิงห์โต
1 14 10 2546 30 5 2560 42 165
22
9
เด็กชายธนดล สุขจุ่น
1 23 6 2546 30 5 2560 31 149
23
10
เด็กชายธีรภัทร จันทร์เปรม
1 19 8 2546 30 5 2560 70 171
24
11
เด็กชายนันทพงศ์ ดุกสุขแก้ว
1 29 7 2546 30 5 2560 50 163
25
12
เด็กชายพีรวัฒน์ เกิดผล
1 31 3 2547 30 5 2560 35 144
26
13
เด็กชายภัคพล มาเลิศ
1 8 1 2547 30 5 2560 49 158
27
14
เด็กชายภัทรธร ทองกูล
1 24 3 2547 30 5 2560 65 160
28
15
เด็กชายภาณุวัฒน์ มาเกิด
1 26 11 2546 30 5 2560 35 159
29
16
เด็กชายมาวิน รัตนปราณี
1 31 8 2546 30 5 2560 40 163
30
17
เด็กชายรัชชานนท์ แย้มชัย
1 1 5 2547 30 5 2560 77 165
31
18
เด็กชายวิศว ยิ้มจันทร์
1 7 4 2547 30 5 2560 36 152
32
19
เด็กชายศตายุ จุ้ยเบี้ยว
1 5 11 2546 30 5 2560 90 170
33
20
เด็กชายสรศักดิ์ เทวะสิทธิ์
1 26 3 2547 30 5 2560 42 164
34
21
เด็กชายสัพพาสิทธิ์ เกตุดำ
1 12 2 2546 30 5 2560 50 163
35
22
เด็กชายอัศม์เดช แสนสนิท
1 30 9 2546 30 5 2560 77 170
36
23
เด็กหญิงกนกวรรณ คดดี
2 26 10 2546 30 5 2560 65 163
37
24
เด็กหญิงกมลชนก นิลกำแหง
2 8 3 2547 30 5 2560 44 157
38
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร มีโต
2 16 11 2546 30 5 2560 42 158
39
26
เด็กหญิงคณิตา ใยทอน
2 17 12 2546 30 5 2560 40 159
40
27
เด็กหญิงจิราพร ศรีวรรณ์
2 6 4 2547 30 5 2560 44 159
41
28
เด็กหญิงชมพูนุช โฉมเชิด
2 18 10 2546 30 5 2560 81 165
42
29
เด็กหญิงชมพูนุช หฤหรมย์
2 12 9 2546 30 5 2560 53 163
43
30
เด็กหญิงชุติณัฐสมน ธีรธนวงษ์
2 23 1 2547 30 5 2560 62 162
44
31
เด็กหญิงธนาภรณ์ อินจันทร์
2 25 5 2546 30 5 2560 47 160
45
32
เด็กหญิงปัญญาพร ทองคำ
2 11 12 2546 30 5 2560 50 155
46
33
เด็กหญิงพรชนก แขวงเพ็ชร์
2 28 11 2546 30 5 2560 90 169
47
34
เด็กหญิงพลอยชมพู องอาจ
2 9 2 2547 30 5 2560 50 163
48
35
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ศรีชัย
2 29 4 2547 30 5 2560 47 166
49
36
เด็กหญิงภัณฑิรา เณรแขก
2 20 11 2546 30 5 2560 40 162
50
37
เด็กหญิงมณีวรรณ จันทร์ศรี
2 20 8 2546 30 5 2560 50 158
51
38
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรนุช
2 25 8 2546 30 5 2560 43 160
52
39
เด็กหญิงเมย์ฑาวดี อินทะโชติ
2 3 7 2546 30 5 2560 45 158
53
40
เด็กหญิงรักษิณา สิงห์รอด
2 16 4 2546 30 5 2560 42 160
54
41
เด็กหญิงรัชนีกร ต่างประโคน
2 2 7 2546 30 5 2560 53 165
55
42
เด็กหญิงรุจิ แสนพันทา
2 1 1 2547 30 5 2560 47 160
56
43
เด็กหญิงวรรณิดา ศรีทับทิม
2 21 4 2547 30 5 2560 42 158
57
44
เด็กหญิงศศิณัฐ ชูผกา
2 26 12 2546 30 5 2560 65 163
58
45
เด็กหญิงสุธาสินี แท่นขำ
2 8 1 2547 30 5 2560 62 165
59
46
เด็กหญิงอริศรา ฟักขาว
2 3 7 2546 30 5 2560 62 162
60
47
เด็กหญิงอาทิตญา นุชจุ้ย
2 14 11 2546 30 5 2560 87 172
61
48
เด็กหญิงอาทิตยา เอี่ยมเจียม
2 2 5 2547 30 5 2560 65 167
62
49
เด็กชายณัฐกิตติ์ แช่มเอี่ยม
1 9 5 2547 30 5 2560 75 164
63
50
เด็กชายจิรพัฒน์ ผิวเผือก
1 22 6 2546 30 5 2560 60 170
64
51
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
 
 
 
Menu
Data
NUSTA
NUSTA2
Report
 
 
Main menu