2_3 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายคิมหันต์ อินทร์ประสิทธิ์
1 21 10 2547 30 5 2561 30 135
15
2
เด็กชายจักรราช เทพพันธุ์
1 23 3 2548 30 5 2561 50 160
16
3
เด็กชายชัชชัย เหมือนตาล
1 30 9 2547 30 5 2561 60 175
17
4
เด็กชายณัฐภูมิ โยธิการ์
1 25 10 2547 30 5 2561 70 173
18
5
เด็กชายธนบดี เล็งบัวรัตน์
1 2 8 2548 30 5 2561 45 150
19
6
เด็กชายธิตินันท์ รอดสน
1 25 1 2548 30 5 2561 47 168
20
7
เด็กชายธีรภัทร โทมถา
1 16 8 2548 30 5 2561 60 156
21
8
เด็กชายนราธิป พันธุ์พรม
1 25 1 2548 30 5 2561 56 175
22
9
เด็กชายนัทธพงศ์ รักษ์บุญ
1 9 7 2547 30 5 2561 56 172
23
10
เด็กชายนิติพงศ์ คงเหลี่ยม
1 23 8 2547 30 5 2561 39 155
24
11
เด็กชายปัณณวัฒน์ ควรชม
1 7 12 2547 30 5 2561 48 159
25
12
เด็กชายพงศกร ศรีษเกตุ
1 15 6 2548 30 5 2561 47 165
26
13
เด็กชายพิศณุ ฉลาดแฉลม
1 27 10 2547 30 5 2561 75 180
27
14
เด็กชายพีรวิชญ์ ต่อแก้ว
1 2 9 2547 30 5 2561 48 171
28
15
เด็กชายภูริภัทร หม่องธรรม
1 14 5 2548 30 5 2561 40 153
29
16
เด็กชายวรรณกร ผลชัย
1 27 6 2548 30 5 2561 70 165
30
17
เด็กชายวีรภัทร สาลีผล
1 7 11 2547 30 5 2561 75 172
31
18
เด็กชายศิวกร เทียนสัน
1 30 4 2548 30 5 2561 65 170
32
19
เด็กชายสรวิชญ์ ฤคณีย์
1 23 12 2547 30 5 2561 33.5 155
33
20
เด็กชายสิทธิธร มั่นเพ็ง
1 4 12 2546 30 5 2561 62 168
34
21
เด็กชายสุกฤษฎิ์ กันจาด
1 29 7 2547 30 5 2561 93 174
35
22
เด็กชายอัฐกรณ์ บุษดี
1 4 8 2547 30 5 2561 48 176
36
23
เด็กหญิงกัญชพร จันทร์ศรี
2 20 12 2547 30 5 2561 90 173
37
24
เด็กหญิงกาญจนา หนูพรหม
2 24 1 2548 30 5 2561 60 162
38
25
เด็กหญิงกิตติวรา ทแกล้วพันธุ์
2 4 5 2548 30 5 2561 45 151
39
26
เด็กหญิงจันทกานต์ เทียมทัน
2 29 12 2547 30 5 2561 39 146
40
27
เด็กหญิงญาณิศา มากุล
2 21 1 2548 30 5 2561 30 145
41
28
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทวีวงศ์เจริญ
2 14 3 2547 30 5 2561 55 162
42
29
เด็กหญิงณัฐณิชา แตงฉ่ำ
2 1 12 2547 30 5 2561 56 160
43
30
เด็กหญิงณัฐพร กรัดกระยาง
2 25 5 2547 30 5 2561 50 147
44
31
เด็กหญิงธนภรณ์ พิลา
2 15 10 2547 30 5 2561 50 162
45
32
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ใจรักษ์
2 17 1 2548 30 5 2561 39 155
46
33
เด็กหญิงนัฐริกา เอียดนุ้ย
2 23 10 2547 30 5 2561 60 160
47
34
เด็กหญิงนภัสนันท์ วาดเขียน
2 11 4 2548 30 5 2561 43 161
48
35
เด็กหญิงบัญจรัตน์ อยู่นาค
2 22 6 2547 30 5 2561 54 162
49
36
เด็กหญิงปภัสรา วรรณบูรณ์
2 19 7 2548 30 5 2561 53 160
50
37
เด็กหญิงปุญญิศา โอบพล
2 29 4 2548 30 5 2561 35 150
51
38
เด็กหญิงพชรอร คงสตรี
2 25 4 2548 30 5 2561 46 159
52
39
เด็กหญิงพรรษา รักลาย
2 15 2 2548 30 5 2561 53 161
53
40
เด็กหญิงพิมลพรรณ พรหมทับทิม
2 11 11 2547 30 5 2561 59 161
54
41
เด็กหญิงภาวินี รัตนปราณี
2 6 12 2547 30 5 2561 41 160
55
42
เด็กหญิงภาสินี สายบัว
2 23 3 2547 30 5 2561 42 158
56
43
เด็กหญิงยศวดี ขันลับ
2 13 10 2547 30 5 2561 46 152
57
44
เด็กหญิงวรรณวริน กล่ำเพ็ชร์
2 5 7 2548 30 5 2561 45 155
58
45
เด็กหญิงวัชราพร สุขเกษม
2 28 10 2547 30 5 2561 51 160
59
46
เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วมณี
2 9 11 2547 30 5 2561 75 165
60
47
เด็กหญิงศศิชา เกตุประทุม
2 14 8 2547 30 5 2561 41 157
61
48
เด็กหญิงอดิศา เกิดพิทักษ์
2 14 7 2547 30 5 2561 37 146
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
PrintMenu
95
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
96
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
97
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
98
{branch \0}
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu