DG par LSA vadlīniju izvērtēšana
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Ls
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Komentāri, piezīmesNepieciešamās datu kopas un datiRekomendācija
2
MērķisStudentcentrēta izglītība.
3
IndikatorsLSA aktualizē studējošo pašpārvalžu un citu iesaistīto pušu vidū nepieciešamību veicināt studentcentrētās izglītības pieeju un nodot labās prakses piemērus, lai gan studenti, gan mācībspēki izprot studentcentrētās izglītības nepieciešamību un principus.
4
Studiju kursiem ir piedāvātas izvērtēšanas anketas, kas nav vispārīgas un pieļauj arī negatīvu rezultātu saņemšanu, kā arī tās tiek nodrošinātas vismaz reizi semestrī. Iegūtie aptauju rezultāti regulāri tiek izmantoti studiju kursu un mācībspēka darba izvērtēšanā, veicot nepieciešamās izmaiņas. Studentiem ir pieeja studiju kursa novērtējuma anketu rezultātiem. Studenti tiek informēti par darbībām, kas ir veiktas, pēc anketu rezultātu apkopošanas.
5
Studējošajiem ir nodrošināta iespēja pielāgot studiju plānu savām vajadzībām, tādējādi semestra ietvaros sniedzot iespēju variēt ar individuāli veicamo darbu nodošanas termiņiem un darba tempu. Studentiem ir iespēja izvēlēties mācību saturu un pielāgot to savām interesēm nozarē.
6
Veidojot studiju kursa saturu, mācībspēki konsultējas ar studentiem un paredz viņu komentāru un viedokļa uzklausīšanu par studiju kursu. Izvērtēšanu paredz ne tikai esošajiem vai topošajiem studiju kursa ņēmējiem, bet arī tiem, kas to jau pabeiguši, nodrošinot daudzveidīgāku viedokļu iesaisti.
7
Studiju kursa pamatā ir mācīšanās rezultāti; tie tiek precīzi definēti. Studiju kursa pārbaudījumi tiek veidoti, balstoties gan uz kvantitatīvajiem, gan uz kvalitatīvajiem rādītājiem. Pārbaudījumi ir pielāgoti mācīšanās rezultātam, ko tie izvērtē.
8
Ir nodrošināta atvērto izglītības resursu un tiešsaistes kursu izmantošana studiju procesā.
9
Studentcentrētas izglītības ieviešanas rādītāju iekļaušana akreditācijas procesā – studentcentrētas izglītības rādītāji tiek ņemti vērā akreditācijas procesā, kļūstot par nozīmīgu rādītāju gala vērtējuma iegūšanā.
10
Studentiem ir piedāvāta iespēja bez papildus maksas iziet brīvās izvēles jeb C daļas kursu citā augstākās izglītības iestādē.
11
MērķisMācībspēku nodrošinājums un kvalitāte.
12
IndikatorsAugstākās izglītības iestādes veicina un atbalsta mācībspēka studiju un pētniecības aktivitātes, lai veicinātu sasaisti starp izglītību un zinātni.
13
Augstākās izglītības iestādes atbalsta inovācijas mācību metodēs un modernu tehnoloģiju izmantošanu.
14
Augstākās izglītības iestādes nodrošina institūcijas, kā, piemēram, mācīšanas un mācīšanās centru, kas piedāvā mācībspēkiem dažādas iespējas uzlabot mācīšanas prasmes. Tiek piedāvāts atbalsts, kā uzlabot mācību priekšmetu saturu, to pasniegšanu un uzlabot mācīšanas kompetenču profesionālismu.
15
Ir nodrošināti nepieciešamie atbalsta resursi, lai augstākās izglītības iestādes varētu realizēt modularizāciju un ieviest mācīšanās rezultātus, studentcentrētu izglītību.
16
Studentu kursu novērtēšanas anketu rezultāti ietekmē akadēmiskā personāla atalgojumu, tādējādi, motivējot mācībspēkus un radot starp tiem konkurenci un vēlētajiem amatiem.
17
MērķisStudiju materiāltehniskais nodrošinājums.
18
IndikatorsMācību materiāli ir digitalizēti, studiju kursu apguve nodrošināta ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē
19
Ir izveidotas un pieejamas datubāzes, studentiem un mācībspēkiem bez maksas pieejami zinātniskie raksti, publikācijas; publiski pieejami studentu kvalifikācijas, diplom- u.c. darbi
20
Akadēmiskais personāls zina, kā efektīvi izmantot pieejamās tehnoloģijas u.c. resursus un to arī dara.
21
Studenti ir informēti par viņiem pieejamajiem resursiem, tie tiek pielietoti studiju procesā.
22
Rasts finansējums izejvielām pētnieciskajiem darbiem (reaģenti, iekārtas, datorprogrammas), laboratoriju nodrošinājumam, zinātnes attīstībai (sasaiste ar zinātniskajiem institūtiem, studentu iesaiste projektos), modernam auditoriju aprīkojumam (interaktīvās tāfeles, projektori, kameras tiešsaistes lekcijām vai to ierakstiem).
23
MērķisStudiju sasaiste ar darba tirgu.
24
IndikatorsStudentiem ir legāla iespēja iziet praksi bez obligātas augstākās izglītības iestādes līdzdalības. Ir novērsti potenciālie riski, kas saistīti ar negodprātīgu darba devēju krāpšanos ar nodokļu nemaksāšanu.
25
Studiju programmas saturā īpaša uzmanība ir veltīta ievadkursiem specialitātē, kas tiek apgūti studiju pirmajā semestrī, lai radītu izpratni par katras studiju procesa daļas un tajā sasniedzamo studiju rezultātu nozīmi un pielietojamību profesionālajā darbībā.
26
Katram studiju kursam ir definēti skaidri sasniedzamie rezultāti un jāpamato to pielietojamība profesionālajā darbībā. Šī informācija ir pieejama studentam, tādējādi veidojot viņa izpratni par to, kādas zināšanas, prasmes un kompetences viņam būs pēc kursa apgūšanas un kur tās var pielietot profesionālajā darbībā.
27
Studiju kursu īstenošanā regulāri tiek piesaistīti vieslektori, kuri pārzina nozares aktualitātes un iepazīstina studentus ar nozari.
28
Tiek veikti prakses izvērtējumi gan prakses perioda vidū, gan tā beigās, izvērtējot studenta, prakses devēja un augstākās izglītības iestādes iesaiste prakses organizācijā un norisē.
29
Ir definēti konkrēti prakses uzdevumi, kuros obligāti jāiekļauj praktisku iemaņu apgūšana, teorētisko zināšanu pielietojums praksē un prakses devēja organizācijas darbības struktūras iepazīšana
30
Augstākās izglītības iestādes nodrošina, ka studiju procesa praktisko uzdevumu īstenošanai darba devēju pārstāvji piedāvā konkrētajam uzņēmumam, institūcijai vai nozarei kopumā aktuālas problēmas. Šādā veidā darba devēji iegūst oriģinālus risinājumus, kā arī studenti var apliecināt sevi un demonstrēt savas spējas praktiskās situācijās.
31
MērķisStudiju sasaiste ar zinātni.
32
IndikatorsPietiekams finansējums regulāri tiek novirzīts ar zinātni un inovācijām saistītām institūcijām,
kas var radīt jaunus produktus.
33
Studentu līdzdalība pētniecībā ir svarīga, lai nodrošinātu pētniecisko bāzi izglītībā, un ir stūrakmens mūžizglītības veidošanā. Studentu līdzdalība pētniecības projektos noteikta, kā nozīmīga un neatņemama sastāvdaļa.
34
MērķisMūžizglītības un brīvprātīgā darba atzīšana.
35
IndikatorsDarba devējiem atzīst neformālās izglītības un brīvprātīgā darba nozīme jaunieša attīstībā, kā
arī jāatbalsta šādas aktivitātes.
36
Ir atbalstītas darbinieku apmācības, veicinot darba devējus investēt darbinieku apmācībās un mazinot normatīvos šķēršļus, tā rezultātā radot pozitīvu tēlu mūžizglītībai.
37
Neformālā un ikdienas izglītība ir pilnvērtīgi atzīta un līdzvērtīga formālajai izglītībai. Ir izveidi neformālās izglītības organizēšanas noteikumi un kvalitātes vērtēšana.
38
Augstākās izglītības iestādes ir izstrādāts neformālās izglītības atzīšanas kārtība, piešķirot kredītpunktus par iepriekš sasniegtiem mācīšanās rezultātiem
39
Augstākās izglītības iestādes sadarbojas ar darba devējiem, lai tie atzītu neformālo un ikdienas izglītību, kā daļu no indivīda zināšanām, prasmēm un kompetences. Regulāri tiek veidoti savstarpēji sadarbības līgumi, kuros tiek norādīts, ka šīs neformālās izglītības aktivitātes ir vērā ņemamas un augstskola tās pielīdzina studiju laikā iegūtajām zināšanām.
40
MērķisIekšējās kvalitātes nodrošināšana
41
IndikatorsKvalitātes nodrošināšanai tiek veikts regulārs datu monitorings par studentu iegūtajiem mācību rezultātiem un tiek veikta analīze, kas ir iegūto rezultātu cēlonis (gan augstāku, gan zemāku mācību rezultātu gadījumā). Pēc datu analīzes tiek veiktas izmaiņas vai noteikta kārtība, kādā veicamas izmaiņas un tiem nosakāmi izmērāmi rādītāji, lai būtu iespējams salīdzināt sasniegto progresu
42
Visās augstākās izglītības iestādēs ir un darbojas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas struktūrvienība, kas sadarbojas ar studējošo pašpārvaldi.
43
MērķisĀrējās kvalitātes nodrošināšana.
44
IndikatorsEfektīva un kvalitatīva augstākās izglītības novērtēšana notiek divos līmeņos: augstākās izglītības iestādes iekšējā vidē un ārējo izglītības vērtētāju līmenī (piemēram, akreditācija). Kvalitātes novērtēšanā studējošo pašpārvaldes viedokli ņem vērā. Ārējo ekspertu ziņojumā minētās nepilnības augstākās izglītības iestādē tiek novērstas, tāpat tiek ņemti vērā arī ieteikumi iestādes pilnveidei.
45
Kvalitātes novērtēšanas kritēriji ir skaidri, loģiski un caurskatāmi, neatkarībā no tā, vai tiek vērtēta studiju programma vai studiju kurss.
46
Akreditāciju un citu vērtēšanas rezultāti ir jāapkopo nacionāla līmeņa izglītības institūcijai, sniedzot piekļuvi šiem datiem visiem augstskolu potenciālajiem reflektantiem. Dati atspoguļo patieso situāciju izglītības iestādē.
47
Augstākās izglītības iestādes vērtēšanas kritēriji un kvalitātes ietvarstuktūru rādītāji ir iekļauti nacionāla mēroga augstākās izglītības plānošanas dokumentos, tādējādi vairojot to nozīmi un izpildes kārtību.
48
Akreditācijas kritēriji balstās uz Eiropas Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (2019).
49
MērķisDatu ievākšana.
50
IndikatorsAugstākās izglītības iestādēs ir datu ievākšanas sistēmas, kuras skatās datus par studējošajiem, absolventiem un arī papildus padziļināti veic pētījumus pēc nepieciešamības.
51
Valsts līmenī pastāv struktūrvienība, kas nodarbojas ar datu ievākšanu, apkopošanu un indikatoru izveidi. Šie indikatori ir saistīti ar politikas plānošanas dokumentiem un to mērķiem, kā arī tie tiek ņemti vērā, analizējot esošo politiku un plānojot jauno. Šī struktūrvienība arī regulāri veic pētījumus par augstāko izglītību
52
MērķisAkadēmiskā godīguma princips.
53
IndikatorsKatrai augstākās izglītības iestādei ir noteikts akadēmiskā godīguma regulējums.
54
Katrā augstākās izglītības iestādē darbojas mehānismi, kā novērst un apkarot akadēmisko negodīgumu.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...