KQHDKD-6T2014
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQ
1
UÛY BAN NHAÂN DAÂN TP.HCMMaãu soá B 02 - DN
2
COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM(Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC
3
42 - 44 Voõ Thò SaùuNgaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC)
4
5
BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
6
Töø thaùng 4-2014 ñeán thaùng 6-2014
7
Ñôn vò tính: Ñoàng
8
CHÆ TIEÂUMAÕ
SOÁ
KYØ NAØYKYØ TRÖÔÙCLUÕY KEÁ
TÖØ ÑAÀU NAÊM
9
12345
10
1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï01250,373,315,927408,690,808,935659,064,124,862
11
2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02
12
3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01 - 02)10250,373,315,927408,690,808,935659,064,124,862
13
4. Giaù voán haøng baùn11226,870,379,555390,262,281,813617,132,661,368
14
5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10 - 11)2023,502,936,37218,428,527,12241,931,463,494
15
6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính21144,505,859230,896,958375,402,817
16
7. Chi phí taøi chính22960,626,513725,150,6131,685,777,126
17
-Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23960,626,513708,513,7271,669,140,240
18
8. Chi phí baùn haøng24
19
9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 2516,045,350,06310,572,426,13126,617,776,194
20
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh: 306,641,465,6557,361,847,33614,003,312,991
21
30 = 20 + (21-22) - (24+25)
22
11. Thu nhaäp khaùc 31169,777,958285,322,552455,100,510
23
12. Chi phí khaùc3280,907,40990,889,219171,796,628
24
13. Lôïi nhuaän khaùc : ( 40 = 31 - 32 )4088,870,549194,433,333283,303,882
25
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá : ( 50 = 30 +40 )506,730,336,2047,556,280,66914,286,616,873
26
Toång thu nhaäp chòu thueá6,730,336,2047,556,280,66914,286,616,873
27
15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh51714,288,411296,298,8541,984,321,787
28
+ Thueá TNDN phaûi noäp 10%638,654,628136,333,829965,611,604
29
+ Thueá TNDN phaûi noäp 22%75,633,783159,965,0251,018,710,183
30
16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi52
31
17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60 = 50 - 51 - 52)606,016,047,7937,259,981,81512,302,295,086
32
18. Laõi cô baûn treân coå phieáu70
33
34
Laäp, ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2014
35
Ngöôøi laäp bieåu
Keá toaùn tröôûngGiaùm ñoác
36
37
38
39
40
Trần Anh ThiHuyønh Höõu HoàHuyønh Minh Nhöït
Loading...
Main menu