งานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลาชั้นชื่อกลุ่ม
จำนวนสมาชิก
หัวหน้ากลุ่ม ชื่อ นามสกุล เลขที่
สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ นามสกุล เลขที่
สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ นามสกุล เลขที่
สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ นามสกุล เลขที่
สมาชิกคนที่ 4 ชื่อ นามสกุล เลขที่
สมาชิกคนที่ 5 ชื่อ นามสกุล เลขที่
สมาชิกคนที่ 6 ชื่อ นามสกุล เลขที่
สมาชิกคนที่ 7 ชื่อ นามสกุล เลขที่
รูปภาพหมู่ของสมาชิกชื่องานที่ทำส่งลิ้งค์ของงานข้อคิดเห็น
2
27/5/2019, 6:31:075/9A6P96
นางสาวดรุณี ศิริอำนาจ เลขที่8
นางสาวดรุณี ศิริอำนาจ เลขที่8
นางสาวธนภรณ์ เกษมวโรดม เลขที่9
นางสาวนลินทิพย์ บุญเลิศ เลขที่10
นางสาวปานตะวัน สารไทย เลขที่14
นางสาวสุพิชชา เอกชัยเจริญ เลขที่18
นางสาวสุพิชญา ศรีบู เลขที่19
https://drive.google.com/open?id=1ZHAfcwVRBJMkEJ4ExnetifM2yXOSXDpb
กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/lz8pB1yDmpo
3
28/5/2019, 23:32:115/13กลุ่มเวทมนต์7
นางสาวกนกวรรณ จันทะโคตร 21
นายกฤษณ์ อินทร์อร่าม 22
นางสาวรัตติญาพร คณาโรจน์ 20
นางสาวสายทองธาร ฤทธิโคตร 23
นางสาวณัฐริกา พระทาเพชร 11
นางสาวคณิตกรณ์ อินทนูจิตร 25
นางสาวกฤติยา สร้อยทอง เลขที่30
https://drive.google.com/open?id=1F2l9YMSX6s4Opn0ibdil5ZG5fEBx96fF
งานที่1 เรื่องกิจกรรม 5สhttps://youtu.be/XwhAP_DxlnE
4
4/6/2019, 7:54:185/9หกสูงคืองานอดิเรก7
นายเมธาสิทธิ์ สังกะเพศ เลขที่ 16
นางสาวธันยพร สิงห์นาค เลขที่ 1
นางสาวชลลดา แนวจำปา เลขที่ 29
นางสาวจิรัชญา เชื้อหงษ์ เลขที่ 5
นายพนธกร คำผาลา เลขที่2
นางสาวอรันยา จุนทะ เลขที่ 22
นางสาวสุภัชญา จารุภาค เลขที่ 20
https://drive.google.com/open?id=1Te8CY6xYDG5t0ySqCwipg6pCJg0GfbDc
กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/pWAGiu7JFZk
5
5/6/2019, 19:18:045/9สิบเจ็ด7
นางสาวกัญญารัตน์ มีลา เลขที่4
นางสาวชญาดา บุญสะอาด เลขที่ 6
นางสาวณิชกานต์ เคนออง เลขที่ 7
นางสาวบุษยา ปักสังคะเนย์ เลขที่ 12
นางสาว พัชราภรณ์ อารีภักดิ์ เลขที่ 15
นางสาว ศศิวิมล สุ่มมาตย์ เลขที่ 17
นางสาว ธัญยดา จันทะพันธ์ เลขที่ 24
https://drive.google.com/open?id=1SpClsLN6T7DGEYV33Brk7usSbYq6PCp2
กิจกรรม 5 สhttps://youtu.be/JQELvr30334
6
11/6/2019, 8:36:265/8บ้านนี้มีรัก6
นางสาวบุณยสุดา ธัญกานต์พงศ์ เลขที่ 16
นางสาวประกาย ชัชวาล เลขที่ 8
นางสาวนพกาญจน์ กาฬจันทร์ เลขที่ 15
นางสาวบุณยสุดา ธัญกานต์พงศ์ เลขที่ 16
นางสาวปิ่นรัตน์ ขันติกิจ เลขที่ 18
นางสาวกิติรัตน์ สารธิมา เลขที่ 28
นางสาวพัศญาภรณ์ เจริญบุญ เลขที่ 29
https://drive.google.com/open?id=1VECRk5AoEA9qErKYuDF3WnSQzM5YLyGK
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส
https://youtu.be/ddlgXRTtS4w
7
12/6/2019, 10:17:365/9Psychomu5
นายอิทธิเดช นามเหลา เลขที่ 23
นายเอกรัตน์ ยอดธรรม เลขที่ 3
นายนิติภูมิ วรวงษ์ เลขที่ 11
นายปริวัตร ประทุมทอง เลขที่ 13
นางสาวณัฐวรรณ โสภิตชา เลขที่ 30
นายอิทธิเดช นามเหลา เลขที่ 23
https://drive.google.com/open?id=1vsXB5j2Ku9gP9BR9EROeYgnToV0bDJA8
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://www.youtube.com/watch?v=zfwDwC-6UWo
8
13/6/2019, 0:13:345/1ก็มาดิครับ5นาย มงคล ชัยมหา
นาย มงคล ชัยมหา เลขที่3
นางสาว ปาริมา คำสุข เลขที่14
นางสาว อพัชฌา ทองพูล เลขที่21
นาย ศุภกร นามโคตร
นางสาว อรุณวรรณ ศรีทะลับ เลขที่40
https://drive.google.com/open?id=1s2LlwnFLM9bOAb_u2TUMxbRvFL8TGmrc
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/gNCE3tFjK_g
9
14/6/2019, 1:23:405/4Team girl5
น.ส.ปาริชาติ ชานุชิต เลขที่21
น.ส.กัญญาณัฐ ศรีจันทร์ เลขที่12
น.ส.ศุภาพิชญ์ บุญยืน เลขที่ 15
น.ส.ณัฐริกา ไชยวงค์ เลขที่ 18
น.ส.ชินรัตน์ เกิดแก้ว เลขที่ 33
น.ส.ปาริชาติ ชานุชิต เลขที่ 21
https://drive.google.com/open?id=1BvgofbUNXMFKQRajhTwnCsMsn1OWHkAN
กิจกรรม 5 ส.
https://m.youtube.com/watch?v=ssCvDQixnIU
10
17/6/2019, 1:22:135/45ส.7
นางสาวปิยพร จันทร์ป้อง เลขที่1
นางสาวปิยพร จันทร์ป้อง เลขที่1
นางสาวสุดารัตน์ กิจช่วย เลขที่4
นางสาวสุริวิภา บุญสะอาด เลขที่5
นางสาวอมรรัตน์ มุทุจิตร เลขที่24
นางสาวเกศวรินทร์ โสมเกษตรินทร์ เลขที่25
นางสาวปานตะวัน วรานุเคราะห์โชค เลขที่27
นางสาววิไลลีกษณ์ นระมาตย์ เลขที่38
https://drive.google.com/open?id=1e3yIa0J3kOIFUTbasksdj_YAGmUWuH_h
5สhttps://youtu.be/KxlpI2AVPY8
11
17/6/2019, 21:50:045/3Tom&Jerry2
นางสาว กันธิมา ยศศักดิ์ เลขที่ 19
นางสาว นภัสสร รัตนโสภา เลขที่ 4
นางสาว กันธิมา ยศศักดิ์ เลขที่19
-----
https://drive.google.com/open?id=1QPcIMERpOJ3eSeW3OhdPqpt5Iit_ji_S
กิจกรรม 5 สhttps://youtu.be/zO18axbchCE
12
18/6/2019, 4:05:435/10ปีเตอร์6
นางสาวชนิดา หยาง เลขที่1
นางสาวปรารถนา สุผาวรรณ เลขที่2
นางสาวลลิตา ไชยปัญญา เลขที่4
นางสาวอธิตยา ธรรมโรจน์ เลขที่6
นางสาวปารีณา จารุไชย เลขที่ 12
นางสาววิชชุดา ไชยปัญญา เลขที่22
https://drive.google.com/open?id=1gRwPPMfx5wNaVCp0g38XuPyid1TVqDQ2
งานที่1 เรื่อง กิจกรรม5ส.https://youtu.be/45uJ6j64mfw
13
19/6/2019, 4:32:555/15cat5
น.ส.ณัฐธิดา ทุมโทน เลขที่2
น.ส.ณัฐธิดา ทุมโทน เลขที่2
น.ส.จุฑามณี สุขไชย เลขที่15
น.ส.พลอยเทวา กอทอง เลขที่16
น.ส.ภัคจิรา โลหะสาร เลขที่17
น.ส.ณัฏฐกานต์ สารธิมา เลขที่25
https://drive.google.com/open?id=1rGsQvUngtFOO-ckkJEpZCTu2HzVMzlGT
งานที่1 หลักการกิจกรรม5ส.
https://youtu.be/e10gmchWy8Y
14
19/6/2019, 23:14:485/8นักพัฒนา6
นางสาว​ภัทร​สุดา​ ชาติ​ภูธร​
นางสาว​ศศิ​นิภา​ ทอง​มวล​
นางสาว​นุช​วรา​ จันทร์​สวาท​
นางสาว​ปริม​ประภา​ ถา​มะ​พันธ์​
นางสาว​ชมพู​นุช​ ชิง​จันทร์​
นางสาว​ณัฏฐ​์​สินี​ ศรี​ลา​แก้ว​
https://drive.google.com/open?id=1kzkYxVkrUdWgv-IPNAFwJBK5ngWQIjL0
งานที่1เรื่อง​กิจกรรม​5ส.
https://www.youtube.com/watch?v=-CNeDM8d0i4&feature=share
15
19/6/2019, 23:18:055/8นัก​พัฒนา​6
นางสาว​ภัทร​สุดา​ ​ชาติภูธร​
นางสาว​ศศิ​นิภา​ ทอง​มวล​
นางสาว​นุช​วรา​ จันทร์​สวาท​
นางสาว​ปริม​ประภา​ ถา​มะ​พันธ์​
นางสาว​ชมพู​นุช​ ชิง​จันทร์​
นางสาว​ณัฏฐ​์​สินี​ ศรี​ลา​แก้ว​
https://drive.google.com/open?id=10UigoPXeUu4jRtLQzyk-gYjLO9WfNgXQ
งานที่1เรื่อง​ กิจกรรม​ 5ส.
https://www.youtube.com/watch?v=-CNeDM8d0i4&feature=share
16
19/6/2019, 23:46:515/1รถแห่รถยู้5
นายธนกร พรมเหลา เลขที่11
นางสาวพรเจริญ คณาสาร เลขที่12
นางสาวปรียานุช บุญทา เลขที่8
นายธนภัทร พรมดี เลขที่18
นางสาวนัฐธิดา บุญทวี เลขที่20
นายธนกร พรมเหลา เลขที่11
https://drive.google.com/open?id=15NDLMt4OgqnEyfqVQ50aZlY1vuNuz6wk
งานคลิปกิจกรรม 5ส.https://youtu.be/Ay-_3DwOjeU
17
21/6/2019, 3:55:505/2Two boy6
นางสาวอภัสรา เถาว์โมลา เลขที่ 40
นายปภินวิทย์ สิมาวัน เลขที่ 2
นายศราวุธ พรมโสภา เลขที่ 3
นางสาวปิยะวรรณ สินชู เลขที่ 16
นางสาวจุฑาพร ทรงชา เลขที่ 18
นางสาวปรียานุช ทิวะพล เลขที่ 19
นางสาวอภัสรา เถาว์โมลา เลขที่ 40
https://drive.google.com/open?id=1ZS9iwtIDn56lk4mbuIN2EtO79Igghk8U
กิจกรรม5ส. กลุ่ม Two Boyhttps://youtu.be/GhODEbRPZAE
18
21/6/2019, 6:47:275/2เจ้าความรัก5
นางสาว ฐิติพร ทองประเสริฐ เลขที่ 13
นางสาว อรัญญา ธนูศรี เลขที่ 14
นาย ธีรภัทร บุญเปรี้ยว เลขที่ 27
นางสาว กรรณิกา สีทา เลขที่ 36
นางสาว สุทธิชา ทองน้อย เลขที่ 37
นางสาว ฐิติพร ทองประเสริฐ เลขที่13
https://drive.google.com/open?id=1JWKCuWWvq0mLRayPOMY5xERwvZRsua4T
งานที่1 กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/LJ2LtiI4Kms
19
23/6/2019, 7:24:325/8CsM6
นางสาวชาลินี แสนโท เลขที่ 11
นางสาวจิราภรณ์ วรรณพัฒ เลขที่12
นางสาวเมธินี ศรีบุญมี เลขที่23
นางสาวสร้อยสุนีย์ สุตา เลขที่24
นางสาวสุวิมล ศรีไชย เลขที่26
นางสาวอามิรัตน์ สุระสาย เลขที่27
https://drive.google.com/open?id=1O8J2EPOu9qlqv_hRX3R20OdusVvvDRgt
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/xcE7WIs7cjU
20
23/6/2019, 18:46:365/2พอเพียง5
นางสาวกมลวรรณ หอมสมบัติ
นางสาวภัทราพร จันทนัด
นางสาวอริตา ทองไชย
นางสาวทิพยดา ตาทิพย์
นางสาวหทัยรัตน์ คณาคุณ
นางกมลวรรณ หอมสมบัติ
https://drive.google.com/open?id=1JNe5rA_pCCtVHhy5GOi8bDGa55l-6FAp
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม5สhttps://youtu.be/lGrgRvu55RI
21
23/6/2019, 18:48:005/2SY6
นางสาววิริยะพร โล่ห์คำ เลขที่ 7
นางสาวกาญจนา สินอ้วน เลขที่ 17
นางสาวเกตุวดี บ่อแก้ว เลขที่ 23
นางสาวนัจจนันท์ ปราบสกุล เลขที่ 28
นายกิตติพงศ์ กุลเกลี้ยง เลขที่ 31
นายปกรณ์ จริยานันทศักดิ์ เลขที่ 32
นายพีระพงศ์ พราวศรี เลขที่ 33
https://drive.google.com/open?id=1MXm-GxhziyY3NxlFzd539a5TOTYfjska
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/XsjFerLML8E
22
24/6/2019, 0:13:335/11
เช้าเรียน เย็นปั่นงาน ตอนดึกอย่างห้าว ตอนเช้าอย่างง่วง
7
นาย พงศธร มาลา เลขที่24
นายปิยวัฒน์ เรืองวงศ์ เลขที่22
นาย ทนงศักดิ์ กะตะจิต เลขที่21
นาย ชาญวิทย์ พิมพารัตน์ เลขที่20
นาย พัชรพล จำปาหอม เลขที่7
นาย วีรภัทร จินาพันธุ์ เลขที่27
นาย ศุภฤกษ์ จีนมี เลขที่28
นาย พงศธร มาลา เลขที่24
https://drive.google.com/open?id=13r_7Q6_rH8BmUdlJg4YiEQgr25URi0Fg
กิจกรรม 5 สhttps://youtu.be/m_DgiTPkUY4
23
24/6/2019, 8:55:165/10ดาวหาง7
นางสาวประณิตา แสวงหา เลขที่9
นางสาวประณิตา แสวงหา เลขที่9
นางสาวกนกกร จันทรเสนา เลขที่13
นางสาวเขมมิกา อุทรักษ์ เลขที่14
นางสาวณัฐวดี โพธิ์ขาว เลขที่16
นางสาวธัญกร รักษาพล เลขที่18
นายภคินทร์เมธัส พิจารสฤษดิ์ เลขที่ 26
นายศักดิ์ชัย ทาตะชัย เลขที่ 27
https://drive.google.com/open?id=1m4g7fec2HTJ7j7c9OJbKulp8TdRFzgJU
เรื่อง กิจกรรม 5สhttps://youtu.be/ma63QiYj_18
24
24/6/2019, 21:03:415/3กิจกรรม5สสสสส5
นาย ณธกร เสนากูล เลขที่2
นาย ภูวดล คำชมภู เลขที่6
นายสิทธิพงศ์ ประเคน เลขที่99
นายพลวัฒน์ โคตรอาษา เลขที่14
นายกิตติฤทธิ์ อินทรลี17
...
https://drive.google.com/open?id=12vfBdTaL7HsdTr_MXepXoCl04HKcPq4w
กิจกรรม5ส.นายhttps://youtu.be/-04ED6zRGk4
25
24/6/2019, 23:19:205/10บุญผวา เย้ๆ7
นางสาวทิพย์สุดา สวนเส (17)
นางสาวทิพย์สุดา สวนเส (17)
นางสาวทอฝัน ตั้งตระกูล (10)
นางสาวพรรณธิภา ฆะปัญญา (19)
นางสาวอัจฉราพร ต้นโพธ์(21)
นางสาวกุลรดา กิ่งจันทร์(23)
นางสาวสุพิชญา พุ่มจันทร์(25)
นายณัฐชนน พรมรัตน์ (15)
https://drive.google.com/open?id=1Rfdp5A4P5BQ9BJTZZqByJXM7cdb5DzoS
งานที่1 เรื่อง กิจกรรม5ส.
https://youtu.be/ziGnuK0o3vM
26
25/6/2019, 4:13:305/1กลุ่มหัวใจสีขาว6
นางสาวอรัญญาภรณ์ หลุ่มเป้า เลขที่ 10
นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์ เลขที่ 7
นางสาวสโรชา จำใบ เลขที่ 9
นางสาวยุวธิดา แสนยำ เลขที่ 16
นางสาววิจิตรา ผกาพันธ์ เลขที่ 17
นางสาวปาริชาติ ชะฎา เลขที่ 33
https://drive.google.com/open?id=1XYaZS9okPhPl7vMHEwx2EbyMpRihF6RA
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/CpjB0ubhaRM
27
25/6/2019, 8:25:185/8planet5
นางสาวชไมพร โล่ห์คำ เลขที่ 1
นางสาวชไมพร โล่ห์คำ เลขที่ 1
นางสาวพิยธิดา คนึงรัมย์ เลขที่ 2
นางสาวนวพรรณ ศรีบุญเรือง เลขที่ 30
นางสาวปริม เสตพันธ์ เลขที่ 31
นางสาวชนิดา นิ้วทอง เลขที่ 36
https://drive.google.com/open?id=1jHxBm3UAPXYl13YQ9EBV8c-adBrJz6ph
งานที่ 1กิจกรรม 5 ส
https://www.youtube.com/watch?v=1EBYKjGE6Lk
28
26/6/2019, 22:27:595/1กลุ่มSky5
นางสาวบุญธิดา มีชัย เลขที่1
นางสาวบุญธิดา มีชัย เลขที่1
นางสาวพรชิตา แจ่มจิตร เลขที่2
นางสาวมานิตา ศีลพันธ์ เลขที่4
นางสาวนิกข์นิภา ยุติรักษ์
นางสาวดรุณี ภานะรมย์
--
https://drive.google.com/open?id=1yVrz0f-JWmQqkjGleORDwlqfVp9a1bSw
งานที่1 เรื่องกิจกรรม5ส.https://youtu.be/O8h8CUo1LUo
29
28/6/2019, 5:24:455/15
การแก้ไชกิจกรรม 5 ส
3
นางสาว เมลดา สุนาวงค์ เลขที่ 23
นางสาว เมลดา สุนาวงค์ เลขที่ 23
นางสาว มณีรัตน์ บัวไข เลขที่ 34
นางสาว ปนัดดา หงษ์เวียงจันทร์ เลขที่ 36
นางสาว มณีรัตน์ บัวไข เลขที่ 34
นางสาว ปนัดดา หงษ์เวียงจันทร์ เลขที่ 36
https://drive.google.com/open?id=1sElxXfFcbLnM8REmpUjn3VtRx_ilcROE
การแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรม 5ส
https://www.youtube.com/watch?v=A83my2Pkr6o&t=24s
30
28/6/2019, 7:38:435/10seven girl 7
นางสาวศุภกร มารัตน์ เลขที่5
นางสาวรัตนาภรณ์ มาลาอุตม์ เลขที่ 3
นางสาวธารธิชา ธารารักษ์เลขที่ 7
นางสาวบุษบา บ่อทรัพย์ เลขที่8
นางสาวฐิตาภรณ์ ทองสุข เลขที่ 11
นางสาวสกุลทิพย์ เนาวนิตย์ เลขที่ 20
นางสาวสุทินา​ สว่างวุฒิไกร​ เลขที่24
https://drive.google.com/open?id=1kYsbljHwPE9QNiyQf2pprv1hRJ6XVAjS
งานที่1 เรื่องกิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/N3WB2u9Wwz8
31
28/6/2019, 20:07:045/810.00 AM4
นางสาวปิยะภรณ์ วันทาวงค์ เลขที่ 19
นางสาวธีราภรณ์ นิลพาทย์ เลขที่ 14
นางสาวพรลภัส อุดมสิน เลขที่ 21
นางสาวมะลุลี ไกยพันธ์ เลขที่ 22
----
https://drive.google.com/open?id=1VYqcXQDnSt7zpCQppcFjK5fhWxRphBVg
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/w1zucktp-kg
32
29/6/2019, 6:06:305/14กลุ่มธรรมชาติ6
นางสาวสสิธร สมรักษ์ เลขที่ 7
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์แดง เลขที่ 41
นางสาวฐานมาศ บูรณพานิชย์ เลขที่ 8
นางสาวจิตรลดา กันยะมาสา เลขที่20
นางสาวรัชนีกร เต้าทอง เลขที่22
นางสาววราภรณ์ ไม่โศก เลขที่5
https://drive.google.com/open?id=188rzgs6Agj00WqwhtOD-y3hjOA5-irh1
ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. https://youtu.be/4oKF2Tr5wBs
33
29/6/2019, 17:41:525/85ส(าว)5
นางสาวกิดาการ กันโต เลขที่ 10
นางสาวกิดาการ กันโต เลขที่ 10
นางสาวปุณยนุช รัตนศรี เลขที่ 20
นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว เลขที่ 34
นางสาวจันทร์นิภา บริสุทธิ์ เลขที่ 35
นางสาวนงค์นุช ทองพรม เลขที่ 39
https://drive.google.com/open?id=1ck_2nYZAp6yu6yCzvlE-WCp36fZDaLet
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5ส
https://youtu.be/rz_Nojp0CN8
34
29/6/2019, 19:04:235/8ขนมหวาน7
นางสาวปริญาภรณ์ ภูตะเวช เลขที่17
นายภนุรุศ สง่าเเสง เลขที่ 7
นายปฐมพร จันทรภูมี เลขที่ 9
นางสาวธิติมา ดวงโสภา เลขที่ 13
นางสาวปริญาภรณ์ ภูตะเวช เลขที่ 17
นางสาวสุดารัตน์ สายวรณ์ เลขที่ 25
นายกฤษฎา ป้องกัน เลขที่ 32
นายสุรเกียรติ วงษาจันทร์ เลขที่ 33
https://drive.google.com/open?id=1P_jaw10Tv_DnV5A4K03ZohdW6JasYKOs
งานที่1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส
https://youtu.be/APFrYQfwipE
35
30/6/2019, 2:23:485/2กลุ่มเด็กดี4
นายปฏิพัทธ์ วัยพันธ์
นายธนพร สุดตา
นายจิตติพัฒน์ ลาดบัวขาว
นายชนภัทร ศรีวรมณ์----
https://drive.google.com/open?id=1wZk8NYYKeiN4GxoVAOuYj1R-Ig3Ber_P
งานที่ 1. เรื่องกิจกรรม 5ส
https://youtu.be/RAgRzYFjLN0
36
30/6/2019, 3:19:435/2กัตโตะ5
นางสาว กชพรรณ จันทร์สิงห์
นางสาว อารียา เรืองสา
นางสาว พัชราวัลย์ วรรณสุทธะ
นางสาว กชพรรณ จันทร์สิงห์
นางสาว เจนจิรา งามขุนทด
นางสาว วรัญญา เถาว์ดี
https://drive.google.com/open?id=1lhpoNiLMZhE5brV8VmOPFR796I-_jh09
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/UemHlAWK9Ko
37
30/6/2019, 8:22:595/1Six team6
นางสาวกนกวรรณ พรมอุตร
นางสาวนันทินีย์ นิลพาทย์
นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ราศรี
นางสาวชลิตวรรณ บัวศรี
นางสาวปัณณพร สุวะนาม
นายธีรภัทร์ บุริพัก
https://drive.google.com/open?id=1wHWGieU8L1WlGIHADnJUqaRO_kKqCIzZ
กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/gSVLq6M75RU
38
2/7/2019, 0:27:235/11ทำละทำ1
นาย ธนวัฒน์ บุญสะอาด เลขที่ 21
นาย ธนวัฒน์ บุญสะอาด เลขที่21
----
https://drive.google.com/open?id=1aZFdXY1VWbcaz7UhKmfwZq8Rg2EUtMmR
กิจกรรม5สhttps://youtu.be/Hr0dj5TMZxg
39
3/7/2019, 4:58:115/7มหากาพย์6
นางสาวอิศรา ไชยครุฑ เลขที่ 19
นางสาวกุลณัฐ ผลสิน เลขที่ 4
นางสาวอภิญญา เดชฐิติกุล เลขที่ 23
นางสาวชนาภา สมพงษ์ เลขที่ 34
นางสาวรุ่งนภา รื่นเริง เลขที่ 36
นางสาวภัทรพรรณ วันทาพงษ์ เลขที่ 39
https://drive.google.com/open?id=1Xt8rUh8dEq74vOczCDEtpyXelBQKD6De
5 ส. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://youtu.be/JjCtbCMPauI
40
5/7/2019, 1:59:385/75ส. สดใสซาบซ่า5
นางสาววิราวรรณ ธานี เลขที่14
นางสาววิราวรรณ ธานี เลขที่14
นางสาวณัฐนิชา เสนา เลขที่2
นางสาวชลลดา บูชาธรรม เลขที่21
นางสาวเบญจมาพร โยริพันธ์ เลขที่29
นางสาวศิริวรรณ มารักษ์ เลขที่31
https://drive.google.com/open?id=18CAhW6YmeOSrs5G5dVUX1vnnHzGxEQf2
กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/6heam3cVPqY
41
7/7/2019, 18:54:095/2โลกสีดำ7น.ส.รศริน สายพฤกษ์น.ส.ชลธิชา วงค์ก่อน.ส.จันทิมา บุญสงค์น.ส.ทัศนีย์ บุญแสนนายเบญจกิต กองไชย
นายศรายุทธ พิมพ์พงษ์
น.ส.รศริน สายพฤกษ์
น.ส.สุกัญญา แก้วเนตร
https://drive.google.com/open?id=1E7PyZifgOHeFEelknlChDp7HM_fxm-BZ
กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/n0dTx2_yd80
42
7/7/2019, 20:49:205/7Gucci Belt7
นายอภิศักดิ์ บุญมาลี เลขที่ 37
นางสาววรินญา ภูสมหมาย เลขที่ 5
นางสาวศุภวรรณ เพิ่มพูล เลขที่ 8
นางสาวปฐมาวดี คำจันทร์ เลขที่ 13
นางสาวสุธารินี แสนสีหา เลขที่ 15
นางสาวชนกขวัญ วงศ์พิจิตร เลขที่ 27
นางสาวกิตติยาภรณ์ ชมัฒพงษ์ เลขที่ 32
นายอภิศักดิ์ บุญมาลี เลขที่ 37
https://drive.google.com/open?id=1SUiW5l4hT8T0Qtp44fYPtvpBF4ITLT4J
งานที่ 1 เรื่องกิจกรรม 5 ส.
https://www.youtube.com/watch?v=phoai1pUY0s&feature=share
43
9/7/2019, 6:58:405/125/12 เเสนสะอาด7
นางสาว อภิชญา กองเพียร เลขที่ 23
นางสาว วรนุช บุญอำนวย เลขที่ 3
นางสาว เสาวลักษณ์ ทาตาสุข เลขที่ 5
นางสาว พลอยศศิธร สิมุฒิ เลขที่ 6
นางสาว ชญานิศ เรืองกิจวณิช เลขที่ 10
นางสาว สุธัญญา อัคฮาด เลขที่ 22
นางสาว อภิชญา กองเพียร เลขที่ 23
นางสาว ชลฎา บุญวิทย์ชัยกุล เลขที่ 24
https://drive.google.com/open?id=12S-yU-1gP_FaCRNlZXH087O6tKuexaqz
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://youtu.be/2u9786o1AtM
44
11/7/2019, 0:55:535/6power girl5
นางสาว ณัชชา พละศูนย์ เลขที่13
นางสาว สโรชินี ศรีพลาย เลขที่3
นาย ณัฐพล นิระพันธ์ เลขที่4
นางสาว สุธิดา สุภักดิ์ เลขที่6
นางสาว รุจิรา สุขสะอาด เลขที่26
นางสาว ณัชชา พละศูนย์ เลขที่13
https://drive.google.com/open?id=1WYOgwvYnoeGnqy1rxQHkP2XE_cqEBm6T
กิจกรรม 5 สhttps://youtu.be/M9-rcubbH1Q
45
11/7/2019, 5:23:135/6ICTP 5/67
น.ส.ภัทธิรา ไชโยรักษ์ เลขที่ 5
น.ส.นวดี ศิริรัตนภูมี เลขที่ 10
นายอภิวัฒน์ ทานุมา เลขที่ 11
น.ส.นัสนันท์ คูณค้ำ เลขที่ 15
นายศรัณยภัทร สันตะวงค์ เลขที่่ 19
นายอธิบดี หริ่งเจริญ เลขที่ 21
นายกิตติธัช บังอร เลขที่ 24
https://drive.google.com/open?id=13yTPQXMPSwihDdmohuBPcWfcVzbLNoa1
กิจกรรม 5 ส โรงเรียนอำนาจเจริญ ม.5/6
https://youtu.be/fV9-pXb0X7U
46
13/7/2019, 19:11:225/12คะน้าหมูกรอบ6
นางสาวกัญญาณัฐ สุพลจิตต์
นายนิรวิทธ์ ชัยศิริ
นายธนพล ศุภโกศลนายชลกร สุวรรณมณีนายรัฐพล สุริยะศรีนายณรงเดช บุญแจ้ง
https://drive.google.com/open?id=1KLYwpcoZV28ClaOej9MjBThFg5hBzXbY
งานที่ 1 กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/CzXgTmbyzSw
47
16/7/2019, 1:11:575/14รัตนชาติ6
นายวรพล อุ่นวงค์ เลขที่ 4
นายวรพล อุ่นวงค์ เลขที่ 4
นางสาวภัทรภร ใจแน่น เลขที่ 15
นายชินพงษ์ บุญเสริม เลขที่28
นายก้องกิดากร บุพศิริ เลขที่32
นางสาวชีวาพร มงคล เลขที่ 35
นางสาวน้ำทิพย์ ทองอ้น เลขที่37
นางสาวมาลินี พันวงค์ เลขที่ 39
https://drive.google.com/open?id=1nUNkasL9eRn3y9-X1XJOgZc4MM2gn0fF
งานที่ 1 เรื่อง กิจกรรม 5 ส.
https://www.youtube.com/watch?v=aU9kBi9S6AU&feature=share&fbclid=IwAR1eQBpBS-kzPPHzr1rHH5rJdLVfl_Xv-rx_7R2fWP_X5aIPQqLmBE9GBoQ
48
17/7/2019, 2:23:585/12กลุ่ม15
น.สอมรรัตน์ สิริมนต์วัฒนะ
น.สปาริชาติ เฉียบแหลม
น.สดวงหทัย วิกรัยพัฒน์
น.สมนมาตา ร่วมสุขน.สสุทธิดา รูปใส
น.สอมรรัตน์ สิริมนต์วัฒนะ
https://drive.google.com/open?id=1-7vJCt0PsT-sm3KXMjJ92_Irysz2713f
งานที่1 กิจกรรม 5ส.https://youtu.be/wpK_bpnjPSI
49
18/7/2019, 5:28:065/1Five Angels5
นางสาวจารุวรรณ คงแหลม เลขที่ 23
นางสาวจิราภา ไกยกิจ เลขที่ 24
นายธนาดล ธรรมคำ เลขที่ 27
นางสาวปทุมวรรณ สดีวงค์ เลขที่ 29
นางสาวอาภัสรา สุขส่ง เลขที่ 31
นางสาวจารุวรรณ คงแหลม
https://drive.google.com/open?id=1wvwVBY--uXFlhydHbS-QZb0vnjEOt61y
กิจกรรม 5 ส.https://youtu.be/jrPaWW-qfWU
50
20/7/2019, 16:44:185/75ส.มา44
นายพรวิเชียร ภัสปรพงษ์ เลขที่16
นายรังสรรค์ เฉลิมเกรียงศักดิ์ เลขที่18
นายชนธีร์ จันทะวงศ์ เลขที่33
นายบัญชาชัย อารีภักดิ์ เลขที่35
....
https://drive.google.com/open?id=1dCxfvXSbjuOt_lyOtGB4-SPvvLNMuOF_
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/_3eW2AMm-tA
51
20/7/2019, 17:08:115/4
5 สาวพาวเวอร์เรนเจอร์
5
นางสาวศศิวิมล นันดิลก เลขที่ 14
นางสาวบุษกร เผียงสูงเนิน เลขที่ 3
นางสาวกุลธิดา ศรีนอ เลขที่ 10
นางสาวศศิวิมล นันดิลก เลขที่ 14
นายธีรดนย์ ผิวทอง เลขที่ 35
นายสุพล อุคำ เลขที่ 2
https://drive.google.com/open?id=1phuPBHpTiCVLF3vFhLp1FSrnEhvECzNw
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/WTqFB2Ci3EA
52
20/7/2019, 20:27:255/4กิจกรรม5ส7
นางสาว เกศวริทร์ โสมเกษตรินทร์ เลขที่25
นางสาว ปิยพร จันทร์ป้อง เลขที่1
นางสาว สุดารัตน์ กิจช่วย เลขที่4
นางสาว สุริวิภา บุญสะอาด เลขที่5
นางสาว อมรัตน์ มุทุจิตร เลขที่24
นางสาว เกศวรินทร์ โสมเกษตรินทร์ เลขที่25
นางสาว ปานตะวัน วรานุเคราะโชค เลขที่27
นางสาว วิไลลักษณ์ นระมาตย์ เลขที่38
https://drive.google.com/open?id=1WY7r-OrO1v9YYM-qW39PpkYUYmMYaTmI
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/KxlpI2AVPY8
53
20/7/2019, 20:30:455/11ม.5/11 5ส.6
นายเสฎฐวุฒิ เชื้อสูง เลขที่ 3
นายทวีทรัพย์ แสนมี เลขที่ 4
นายเกียรติศัก ธนูชัย เลขที่ 5
นายรัฐชาติ ทองโสภา เลขที่ 9
นายวิษณุ สุวรรณี เลขที่ 10
นายพีรพร ราชโยธี เลขที่ 31
https://drive.google.com/open?id=1xlXbtMtVGd6sDSKr1XBNXMh8ZsxbNnwU
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/j71qmXR8hsw
54
20/7/2019, 20:47:425/125ส4
นางสาว สิริกร นิลนามะ เลขที่21
นางสาว ธัญชนก มาลาหอม เลขที่1
นางสาว นันท์นภัส พลเทพ เลขที่2
นางสาว ฐิติรัตน์ ผารีบุตร เลขที่8
นางสาว วริศรา ทองขาว เลขที่19
นางสาว สิริกร นิลนามะ เลขที่21
https://drive.google.com/open?id=1v-7xRjixMWnW7QOjP04LbaLPKebJ8QI3
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/kA0Rv2XYcGg
55
20/7/2019, 21:39:465/12RecycleZ3
นายสก๊อต แมกไบรด์ เลขที่20
นายทักษิณ จำลองสุวรรณ เลขที่15
นายภทรพล ศาลาน้อย เลขที่17
---
https://drive.google.com/open?id=1V_eOlJr-Era5hAi797vrhHBOqFujbjQe
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/jsHySYtxXYw
56
20/7/2019, 21:56:205/7แอฟฟริกาพาเพลิน7
นาย​ เทพทัต​ พรมภูศิลาคม​ เลขที่22
นาย​ ชินกฤต​ สิงห์สู่​ เลขที่1
นาย​ อิศรา​นุวัฒน์​ สมุทร​ศรี​ เลขที่12
นาย​ ชวิศา​ มานะ​บุตร​ เลขที่17
นาย​ จักรี​ ศรี​สุ​วงษ์​ เลขที่20
นาย​ เดชวิ​ชญ์​ ได้​พึ่ง​ เลขที่28
นาย​ นัฐพล​ ต้น​ทอง​ เลขที่​ 24
https://drive.google.com/open?id=1t0hYN2BJDc8FfPqu3_TyzEdLzWSL1YMv
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.
https://www.youtube.com/watch?v=gfPSeqMP8pM&feature=share
57
20/7/2019, 22:02:395/45ส5
นายชิษณุพงษ์ กะตะจิต 34
นางสาวทีน่า อุ่นอก 6
นางสาวกุลสตรี บุญกันฑ์ 17
นางสาวปฏิมาภรณ์ นราชัย 19
นางสาวสุมาลัย มีทองแสน 23
นายชิษณุพงษ์ กะตะจิต 34
https://drive.google.com/open?id=1lV1Izf_aLJgl18ZMKPU_XrStGSkr_pKc
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/o2j-IE-avm4
58
21/7/2019, 18:19:515/4วิริยะ5
นางสาวอรุณ วิริยะภาพ เลขที่8
นางสาวพอฤทัย บุญงาม เลขที่13
นางสาวสุพิชชา ประวัติ เลขที่16
นางสาวจิตตรา พันธุ์เจาะจง เลขที่26
นางสาวนฤมล แก้วเรือง เลขที่36
-
https://drive.google.com/open?id=1uEGgMfOIlba7cYNOmyzxb3qDfLruj4j-
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/JTv-F8bxGaM
59
21/7/2019, 19:29:325/75 ส.5
นายศุภกร วิเชียรชัย เลขที่ 7
นางสาววิรัญญา ธิษาไชย เลขที่ 6
นายศุภกร วิเชียรชัย เลขที่ 7
นางสาวชลิตา เที่ยงธรรม เลขที่ 9
นางสาวสุจิตรา บุญมูล เลขที่ 11
นางสาวอัญชลีกาล บัวจูม เลขที่ 38
https://drive.google.com/open?id=11QiCaH8jw313Ll4ckx5IjTri2XuvvEXW
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/RdgRnwc_rX4
60
22/7/2019, 4:38:205/9มังกรบิน5
นายอรรถพล​ นะดาบุตร​ เลขที่21
นายขุมทรัพย์​ ผิวอ่อน​ เลขที่25
นายฐิติพงศ์​ อมรสิน​ เลขที่26
นายภานุวัฒน์​ วงด้วง​ เลขที่27
นายอัครปราชญ์​ ช่ว​ยสุข​
-
https://drive.google.com/open?id=11mU6LxVN81oQsQXum7YlzBisw_cwziqA
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/jAD0t7wrPZk
61
23/7/2019, 18:18:565/135 ส. น่ารู้7
นายกมลเทพ วงศ์ใหญ่ เลขที่4
นางสาวพิยดา คำเเพง เลขที่8
นายกิตติธร ก้อนทอง เลขที่16
นางสาวพรไพลิน ชิณสิทธิ์ เลขที่19
นางสาวจิรัตติกาล โพธิ์เวียง เลขที่26
นางสาวชลิตา หินผา เลขที่27
นางสาวสุดารัตน์ คณาทอง เลขที่29
https://drive.google.com/open?id=1fvU5pJ9KSjRZp4FdO2w42c3zGJnvxdbm
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/D_z3AMhuZ1g
62
24/7/2019, 19:46:075/13Blossom 7
นางสาวนัฐภรณ์ มูลไชย เลขที่ 3
นางสาวฐิติมา นนทะลุน เลขที่ 2
นาวสาวนัฐภรณ์ มูลไชย เลขที่ 3
นางสาวจันทภา รุจิตร เลขที่ 5
นางสาวนลินนิภา ศรีกุลกิจ เลขที่ 7
นาย พีระพล สองศรี เลขที่ 9
นางสาวกมลฉัตร วงชารี เลขที่ 14
นางสาวสุรัมภา พรมโสภา เลขที่ 15
https://drive.google.com/open?id=1uLdv1LPB41sQdjcyNpo-yTN8B0d0bwm6
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/ChaAdVCVQv0
63
24/7/2019, 19:52:035/131,6,10,12,13,24,287
น.ส กรรณิการ์ เถาว์แสน
น.ส ชรัญธร มิ่งไชย
น.ส จุฑาทิพย์ ดอนสระน้อย
น.ส นันทิตา นิลแสงน.ส นิศามน นิลแสง
น.ส กมลวรรณ เถาว์แสน
น.ส นัทธมน นนทะคุณ
น.ส กรรณิการ์ เถาว์แสน
https://drive.google.com/open?id=1kZLXs_ZBRgjbuMoSeQ3maqn734mfUAzh
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/Jh6DkJgYi30
64
24/7/2019, 23:29:105/6โกเบ5
นายภัทร์ธรเอก บุญโสม เลขที่1
นายสุเมธ ตังคนิตานนท์ เลขที่2
นายสิทธิศักดิ์ ถูระบุตร เลขที่9
นายธนาธร ทองเสริม เลขที่17
นายศิวกร เห็มสุข เลขที่20
---
https://drive.google.com/open?id=1uqmwW3QLGlgPlQfGIbfaWZKqxOQXgCba
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/_2OUDPSwoqY
65
25/7/2019, 0:07:215/6NPX015
นายณัฐภัทร กัลยากา เลขที่14
นายก้องเกียรติ พันธุ์ดี เลขที่7
นายทวีทรัพย์ สาคร เลขที่23
นาย ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์ เลขที่22
นายสุธิพงษ์ บรรลุ เลขที่25
นายณัฐภัทร กัลยากา เลขที่14
https://drive.google.com/open?id=1gKW7z9msDgu96lYA6FerrVElM7ZK74bR
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/ZDBH2mU6id8
66
25/7/2019, 23:17:025/5สโล5
นางสาวจิรัฐิพร นนทะคุณ เลขที่3
นางสาวณัฐติยา ศิริวัง เลขที่6
นางสาวธิดารัตน์ พลเยี่ยม เลขที่7
นางสาวอัจฉรา โมระดา เลขที่10
นางสาวอุไรวรรณ คำสุข เลขที่11
---
https://drive.google.com/open?id=1VgphcsOoYZ6Z6l4aFpXIH11d7ZVQEhJB
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/mOuz-zes804
67
26/7/2019, 1:00:185/4ม.5/47
นาย​ ปกาสิต​ รอบโลกเลข​ เลขที่7
นาย​ กฤษฎา​ สายวรณ์ เลขที่9
นาย​ อิศรานุวัฒน์​ สานุทัศน์​ เลขที่11
นาย​ พิพัฒน์​ผ่องแผ้ว​ ​เลขที่22
นาย​ ฐิติศักดิ์​ มาลาสาย​ ​เลขที่28
นาย​ นพฤทธิ์​ ถามะพันธ์​ เลขที่29
นาย​ วสันติ์​ อุปรีย์​ เลขที่​37
นาย​ ปกาสิต​ รอบโลกเลข​ เลขที่7
https://drive.google.com/open?id=1TuLgn3E6J5Kq8KGWTEuYvMnfBr0FBzc6
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/0-BScDEpr7Y
68
30/7/2019, 22:19:025/2เจ้าความรัก5
นางสาว ฐิติพร ทองประเสริฐ เลขที่13
1.นางสาว ฐิติพร ทองประเสริฐ เลขที่13
2.นางสาว อรัญญา ธนูศรี เลขที่14
3.นาย ธีรภัทร บุญเปรี้ยว เลขที่ 27
4.นางสาว กรรณิกา สีทา เลขที่ 36
5.นางสาว สุทธิชา ทองน้อย เลขที่ 27
https://drive.google.com/open?id=1EuSijzZOzbdf-dTAf6J0a0plvQRj_aTn
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/HvCn7HCWkwM
69
31/7/2019, 0:09:125/1Sky5
นางสาวบุญธิดา มีชัย เลขที่1
นางสาวบุญธิดา มีชัย เลขที่1
นางสาวพรชิตา แจ่มจิตร เลขที่2
นางสาวมานิตา ศีลพันธ์ เลขที่4
นางสาวนิกข์นิภา ยุติรักษ์ เลขที่6
นางสาวดรุณี ภานะรมย์ เลขที่13
https://drive.google.com/open?id=1dYM__Z4UwtX-wymNA4v6K3rbM7H5oINV
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=jRHlukY2rGU&feature=share
70
1/8/2019, 17:47:445/2Two Boy6
นางสาวอภัสรา เถาว์โมลา เลขที่40
นายปภินวิทย์ สิมาวัน เลขที่ 2
นายศราวุธ พรมโสภา เลขที่ 3
นางสาวปิยะวรรณ สินชู เลขที่16
นางสาวจุฑาพร ทรงชา เลขที่18
นางสาวปรียานุช ทิวะพล เลขที่19
นางสาวอภัสรา เถาว์โมลา เลขที่40
https://drive.google.com/open?id=133VfHFUlzReUJgDlOr0Z0s0ArwY84ZYC
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/GgkZ8eOdxXw
71
2/8/2019, 5:45:345/8บ้านนี้มีรัก6
นางสาวบุณยสุดา ธัญกานต์พงศ์ เลขที่ 16
นางสาวประกาย ชัชวาล เลขที่ 8
นางสาวนพกาญจน์ กาฬจันทร์ เลขที่ 15
นางสาวบุณยสุดา ธัญกานต์พงศ์ เลขที่ 16
นางสาวปิ่นรัตน์ ขันติกิจ เลขที่ 18
นางสาวกิติรัตน์ สารธิมา เลขที่ 28
นางสาวพัศญาภรณ์ เจริญบุญ เลขที่ 29
https://drive.google.com/open?id=1B6Kda6WXuAScj2zAHu867Th1x3JtI4PX
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/Ht0fINEhyo0
72
3/8/2019, 14:16:035/8CsM6
นางสาวชาลินี แสนโท เลขที่12
นางสาวจิราภรณ์ วรรณพัฒ เลขที่11
นางสาวเมธินี ศรีบุญมี เลขที่23
นางสาวสร้อยสุนีย์ สุตา เลขที่24
นางสาวสุวิมล ศรีไชย เลขที่26
นางสาวอามิรัตน์ สุระสาย เลขที่27
https://drive.google.com/open?id=10aqPn3KyuUdQ7ZBWQvcLq5mDg2R-yp12
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/3v974vIQ8z4
73
3/8/2019, 23:05:145/8Infinety6
นางสาว​ภัทร​สุดา​ ชาติภ​ู​ธร​ เลขที่​3​
นางสาว​ภัทร​สุดา​ ชาติภ​ู​ธร​ เลขที่​3​
นางสาว​ศศิ​นิภา​ ทอง​มวล​ เลขที่​4​
นางสาว​นุช​วรา​ จันทร์​สวาท​ เลขที่​5​
นางสาว​ปริม​ประภา​ ถา​มะ​พันธ์​ เลขที่​6​
นางสาว​ชมพู​นุช​ ชิง​จันทร์​ ​เลขที่​37​
นางสาว​ณัฏฐ​์​สินี​ ศรี​ลา​แก้ว​ เลขที่​38​
https://drive.google.com/open?id=1kZyVC0dKEVMzI7rvRfz09jt27VnmCLhI
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/uC-V9u-46nE
74
5/8/2019, 21:51:015/3กิจกรรม5 ส 6
นางสาวนันทิพร ชินภา เลขที่20
นางสาวปานระวี ทวีสุข เลขที่21
นางสาวสิริกัญญา พนมใส่ เลขที่ 24
นางสาวปิยะธิดา บำเพ็ญ เลขที่28
นางสาวพิมพ์ชนก สายสมุทร เลขที่29
นายอภิชาติ. กาบคำ
https://drive.google.com/open?id=15SkpvRrXuStY_jnu_jnfk5vHKs3k4USQ
งานที่ 1 เรื่อง 5 ส.https://youtu.be/Q22ebRBHCNc
75
5/8/2019, 23:33:445/2เจ้าความรัก5
นางสาว ฐิติพร ทองประเสริฐ
1.นางสาว ฐิติพร ทองประเสริฐ เลขที่ 13
2.นางสาว อรัญญา ธนูศรี เลขที่ 14
3.นาย ธีรภัทร บุญเปรี้ยว
4.นางสาว กรรณิกา สีทา เลขที่ 36
5.นางสาว สุทธิชา ทองน้อย เลขที่ 37
https://drive.google.com/open?id=1QWFxN8EW0WdNEy4DEgrcrQF0IjWUjm6l
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/_I-C5FIsaLo
76
6/8/2019, 20:09:165/2คนดี5
นางสาวกมลวรรณ หอมสมบัติ
นางสาวภัทราพร จันทนัด
นางสาวอริตา ทองไชย
นางสาวทิพยดา ตาทิพย์
นางสาวหทัยรัตน์ คณาคุณ
นางสาวกมลวรรณ หอมสมบัติ
https://drive.google.com/open?id=1bI3QnKSvSIIr-zv6GzfxWBD0a8fYJWVe
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/-PpPoi8yH2o
77
8/8/2019, 1:02:325/85ส(าว)5
นางสาวกิดาการ กันโต เลขที่ 10
นางสาวปุณยนุช รัตนศรี เลขที่ 20
นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว เลขที่ 34
นางสาวจันทร์ณิภา บริสุทธิ์ เลขที่ 35
นางสาวนงค์นุช ทองพรม เลขที่ 39
นางสาวกิดาการ กันโต เลขที่ 10
https://drive.google.com/open?id=1sCxaOdrt5cB_S7dWweeGlfpXi0tJSihU
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/-eRGaDuRhcA
78
8/8/2019, 4:59:545/1
ทำอะไรๆก็ไม่ได้ขอตังค์ใคร
5
นายมงคล ชัยมหา เลขที่3
นายมงคล ชัยมหา เลขที่3
นางสาวปาริมา คำสุข เลขที่14
นางสาวอพัชฌา ทองพูล เลขที่21
นายศุภกร นามโคตร เลขที่32
นางสาวอรุณวรรณ ศรีทะลับ เลขที่40
https://drive.google.com/open?id=1JDEqnjmzeEHt6lu3GAjKJRTowXGS0qm6
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=ZjkuVqWV6RU&feature=share
79
9/8/2019, 1:53:165/810AM4
นางสาวปิยะภรณ์ วันทาวงค์ เลขที่ 19
นางสาวธีราภรณ์ นิลพาทย์ เลขที่ 14
นางสาวพรลภัส อุดมสิน เลขที่ 21
นางสาวมะลุลี ไกยพันธ์ เลขที่ 22
----
https://drive.google.com/open?id=1hkwxF-qe6VBmKSmy6dIXYMlQr_9CBeUn
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/fFIOIMT2fDs
80
10/8/2019, 7:44:165/2Two Boy6
นางสาวอภัสรา เถาว์โมลา เลขที่40
นายปภินวิทย์ สิมาวัน เลขที่2
นายศราวุธ พรมโสภา เลขที่3
นางสาวปิยะวรรณ สินชู เลขที่16
นางสาวจุฑาพร ทรงชา เลขที่18
นางสาวปรียานุช ทิวะพล เลขที่19
นางสาวอภัสรา เถาว์โมลา เลขที่40
https://drive.google.com/open?id=1My-Rj0uM94fAsET0PsnHtRJYWliaKTI0
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/LWmOyKcRao8
81
12/8/2019, 4:04:555/2เด็กดี4
นายปฏิพัทธ์ วัยพันธ์ เลขที่ 8
นายธนพร สุดตา เลขที่ 15
นายจิตติพัฒน์ ลาดบัวขาว เลขที่ 11
นายชนภัทร ศรีวรมณ์ เลขที่ 12
----
https://drive.google.com/open?id=1mXQJc70XhNOE0cbCyGQWlNpExcC8BtUo
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/6tyuLRSinTw
82
14/8/2019, 4:39:515/2SY7
นางสาววิริยะพร โล่ห์คำ เลขที่ 7
นางสาววิริยะพร โล่ห์คำ เลขที่ 7
นางสาวกาญจนา สินอ้วน เลขที่ 17
นางสาวเกตุวดี บ่อแก้ว เลขที่ 23
นางสาวนัจจนันท์ ปราบสกุล เลขที่ 28
นายกิตติพงศ์ กุลเกลี้ยง เลขที่ 31
นายปกรณ์ จริยานันทศักดิ์ เลขที่ 32
นายพีระพงษ์ พราวศรี เลขที่ 33
https://drive.google.com/open?id=1TjJyLR8lNdSvrd1iH0xljEsL4aD923E_
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/1q1q8cZVnTw
83
19/8/2019, 5:32:585/2คนดี5
นางสาวกมลวรรณ หอมสมบัติ
นางสาวกมลวรรณ หอมสมบัติ เลขที่ 25
นางสาวอริตา ทองไชย เลขที่30
นางสาวภัทราพร จันทนัด เลขที่ 29
นางสาวทิพยดา ตาทิพย์ เลขที่ 34
นางสาวหทัยรัตน์ คณาคุณ เลขที่ 35
https://drive.google.com/open?id=1KZ9U7dkOSxp-eqXpvcWKjM4fYBeT52Cj
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/X2nDV4Qa-XI
84
21/8/2019, 23:17:315/1รถแห่รถยู้5
นายธนกร พรมเหลา เลขที่11
นางสาวปรียานุช บุญทา เลขที่8
นายธนกร พรมเหลา เลขที่11
นางสาวพรเจริญ คณาสาร เลขที่12
นายธนภัทร พรมดี เลขที่18
นางสาวนัฐธิดา บุญทวี เลขที่20
https://drive.google.com/open?id=1pfWR4185qvCXclcMH6quln9W4RHUPXO6
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/QzzRRL-AQ-A
85
21/8/2019, 23:20:555/1รถแห่รถยู้5
นายธนกร พรมเหลา เลขที่11
นางสาวปรียานุช บุญทา เลขที่8
นายธนกร พรมเหลา เลขที่11
นางสาวพรเจริญ คณาสาร เลขที่12
นายธนภัทร พรมดี เลขที่18
นางสาวนัฐธิดา บุญทวี เลขที่20
https://drive.google.com/open?id=1pRWf_11oAzgp2Qux3Ng5jXXdqBTRGNdh
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/ckxnu5WvZwQ
86
23/8/2019, 23:22:175/13Candy 7
นายกมลเทพ วงศ์ใหญ่ เลขที่4
นางสาวพิยดา คำเเพง เลขที่8
นายกิติธร ก้อนทอง เลขที่16
นางสาวพรไพลิน ชิณสิทธิ์ เลขที่19
นางสาวจิรัตติกาล โพธิ์เวียง เลขที่26
นางสาวชลิตา หินผา เลขที่27
นางสาวสุดารัตน์ คณาทอง เลขที่29
https://drive.google.com/open?id=1_vNST0rjKrfJ68nG8Kkh-5BZzpoTGUD8
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/VNBNBGdM410
87
26/8/2019, 4:10:445/2เด็กดี4
นายปฏิพัทธ์ วัยพันธ์ เลขที่ 8
นายธนพร สุดตา เลขที่ 15
นายชนภัทร ศรีวรมณ์ เลขที่ 12
นาย จิตติพัฒน์ ลาดบัวขาว เลขที่ 11
----
https://drive.google.com/open?id=1484FWWlbIxK4Qa8tIa3s_wfWqGby-zUw
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/oLsmxGNpbI8
88
26/8/2019, 6:40:155/3Tom&jerry3
นางสาวนภัสสร รัตนโสภา เลขที่ 4
นางสาวอริสรา คำพันธ์ เลขที่ 18
นางสาวกันธิมา ยศศักดิ์ เลขที่ 19
---
https://drive.google.com/open?id=1PpOOr6AuDrg1mr2Zqy83bwfeypah0QgO
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/IDbC4NkcYto
89
27/8/2019, 1:15:085/135/137น.ส นันทิตา นิลแสง
น.ส กรรณิการ์ เถาว์แสน เลขที่1
นางสาวชรัญธร มิ่งไชย เลขที่6
นางสาวนิศามน นิลแสง เลขที่13
นางสาวกมลวรรณ เถาว์แสน เลขที่24
นางสาว นัทธมน นนทะคุณ เลขที่28
นางสาวจุฑาทิพย์ ดอนสระน้อย เลขที่10
นางสาวนันทิตา นิลแสง เลขที่12
https://drive.google.com/open?id=1ySJptTe_9PQjyhbA1pImvK_VXfGRsOx2
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/BIJ6ofLhWgc
90
29/8/2019, 2:11:465/1five5
นางสาวจารุวรรณ คงแหลม เลขที่ 23
นางสาวจิราภา ไกยกิจ เลขที่ 24
นายธนาดล ธรรมคำ เลขที่ 27
นางสาวปทุมวรรณ สดีวงค์ เลขที่ 29
นางสาวอาภัสรา สุขส่ง เลขที่ 31
นางสาวจารุวรรณ คงแหลม เลขที่ 23
https://drive.google.com/open?id=1NNOsaqpVQBsBpOux49pQW-63pMCws-gc
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/0QzozoD-1sA
91
29/8/2019, 20:07:045/1Six team6
นางสาวกนกวรรณ พรมอุตร เลขที่22
นายธีรภัทร์ บุริพัก เลขที่19
นางสาวชลิตวรรณ บัวศรี เลขที่25
นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ราศรี เลขที่26
นางสาวนันทินีย์ นิลพาทย์ เลขที่28
นางสาวปัณณพร สุวะนาม เลขที่30
https://drive.google.com/open?id=1fkJc6YUOWs0kquBN858pu7Ypgw7WFKJa
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/_gvxKuWf4BU
92
29/8/2019, 20:19:495/1
ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่น่ารัก
6
นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์ เลขที่ 7
นางสาวสโรชา จำใบ เลขที่ 9
นางสาวอรัญญาภรณ์ เลขที่ 10
นางสาวยุวธิดา แสนยำ เลขที่ 16
นางสาววิจิตรา ผกาพันธ์ เลขที่ 17
นางสาวปาริชาติ ชะฎา เลขที่ 33
https://drive.google.com/open?id=1MySbfGXWLJe2p5c2ioVv5caib_SsBq8C
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/dfl0rBDuN4g
93
29/8/2019, 20:22:365/1เก้าอี้6
นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์ เลขที่ 7
นางสาวสโรชา จำใบ เลขที่ 9
นางสาวอรัญญาภรณ์ เลขที่ 10
นางสาวยุวธิดา แสนยำ เลขที่ 16
นางสาววิจิตรา ผกาพันธ์ เลขที่ 17
นางสาวปาริชาติ ชะฎา เลขที่ 33
https://drive.google.com/open?id=1VpjEi-J0CLW_av4y-7InlCOqP7Yuy-uM
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/eH_BhF8wdlM
94
30/8/2019, 4:58:515/4Team girl5
น.ส.ปาริชาติ ชานุชิต. เลขที่21
น.ส.ปาริชาติ ชานุชิต. เลขที่21
น.ส.กัญญาณัฐ ศรีจันทร์ เลขที่ 12
น.ส.ศุภาพิช บุญยืน. เลขที่15
น.ส.ณัฐริกา ไชยวงค์ เลขที่18
น.ส.ชินรัตน์ เกิดแก้ว เลขที่33
https://drive.google.com/open?id=1YlO59O5QWbKojpjVJNhklClM85G9OLko
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/56ppDCuOMzA
95
30/8/2019, 4:59:455/1Sky5
นางสาวบุญธิดา มีชัย เลขที่1
นางสาวบุญธิดา มีชัย เลขที่1
นางสาวพรชิตา แจ่มจิตร เลขที่2
นางสาวมานิตา ศีลพันธ์ เลขที่4
นางสาวนิกข์นิภา ยุติรักษ์ เลขที่6
นางสาวดรุณี ภานะรมย์ เลขที่13
https://drive.google.com/open?id=1aARAqQbUTxn2w6Rk6F1ckIsUTAcrSn-3
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/jW_pTJz0DIY
96
30/8/2019, 5:49:355/1Six team6
นางสาวกนกวรรณ พรมอุตร เลขที่22
นายธีรภัทร์ บุริพัก เลขที่19
นางสาวชลิตวรรณ บัวศรี เลขที่25
นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ราศรี เลขที่26
นางสาวนันทินีย์ นิลพาทย์ เลขที่28
นางสาวปัณณพร สุวะนาม เลขที่30
https://drive.google.com/open?id=1T3uVoJGHH3zHlzEoXQQ9_4ynPBrSOd2l
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=7uqa1vwuEQ0&feature=share
97
30/8/2019, 7:39:285/135/137
นางสาวกรรณิการ์​ เถาว์แสน​ เลขที่​ 1
นางสาวกรรณิการ์​ เถาว์แสน​ เลขที่​ 1
นางสาวชรั​ญ​ธร​ มิ่งไชย​ เลขที่6
นางสาวจุฑาทิพย์​ ดอนสระน้อย​ เลขที่​ 10
นางสาวนันทิตา​ นิลแสง​ เลขที่​ 12
นางสาวนิศามน​ นิลแสง​ เลขที่​ 13
นางสาวกมลวรรณ​ เถาว์แสน​ เลขที่​ 24
นางสาวนัทธมน​ นนทะคุณ​ เลขที่​ 28
https://drive.google.com/open?id=1utNLG2TDCemIHvx9Et1abJK2TbqzOV1Q
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/Nn0wI47c0KQ
98
30/8/2019, 8:52:205/13Sixteen 6
นางสาวฐิติมา นนทะลุน เลขที่ 2
นางสาวฐิติมา นนทะลุน เลขที่ 2
นางสาวนัฐภรณ์ มูลไชย เลขที่ 3
นางสาวจันทภา รุจิตร เลขที่ 5
นางสาวนลินนิภา ศรีกุลกิจ เลขที่ 7
นายพีระพล สองศรี เลขที่ 9
นางสาวกมลฉัตร วงชารี เลขที่ 14
https://drive.google.com/open?id=1VkE6ivLvNp4aVdi6MDjBNqCDDJpP1SAD
งานที่ 2 เรื่อง ช่างในบ้าน
https://youtu.be/xdkrdltbdhs
99
30/8/2019, 9:24:585/13Sixteen 6
นางสาวฐิติมา นนทะลุน เลขที่ 2
นางสาวฐิติมา นนทะลุน เลขที่ 2
นางสาวนัฐภรณ์ มูลไชย เลขที่ 3
นางสาวจันทภา รุจิตร เลขที่ 5
นางสาวนลินนิภา ศรีกุลกิจ เลขที่ 7
นายพีระพล สองศรี เลขที่ 9
นางสาวกมลฉัตร วงชารี เลขที่ 14
นางสาวสุรัมภา พรมโสภา เลขที่ 15
https://drive.google.com/open?id=1YYMoPGchDhEoGyr_bpY2fKkg-rnl9QR4
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/UFZSHvhjgWc
100
30/8/2019, 20:31:305/13Candy7
นายกมลเทพ วงศ์ใหญ่ เลขที่4
นางสาวพิยดา คำเเพง เลขที่8
นายกิติธร ก้อนทอง เลขที่16
นางสาวพรไพลิน ชิณสิทธิ์ เลขที่19
นางสาวจิรัตติกาล โพธิ์เวียง เลขที่26
นางสาวชลิตา หินผา เลขที่27
นางสาวสุดารัตน์ คณาทอง เลขที่29
https://drive.google.com/open?id=1XnvdFvaWkZP_cmh8RWRBDlQBxbccBE_g
งานที่ 3 เรื่อง เสื้อผ้าhttps://youtu.be/JH1U-kbaa2o
Loading...