จำนวนผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ2549 : 2549-2559