แบบลงบันทึกขนาดเสื้อโปโล โครงการ NRRU Green University.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบลงบันทึกขนาดเสื้อโปโล โครงการ NRRU Green University สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2
คำชี้แจง :
1. กรุณาลงบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการจัดทำและมอบเสื้อ
3
2. เมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลในแบบบันทึกขนาดเสื้อนี้แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
4
3. ปิดระบบการลงบันทึกขนาดเสื้อในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.
5
6
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุล
ประเภทของ
ขนาดเสื้อขนาดเสื้อ (ชาย)ขนาดเสื้อ (หญิง)ชื่อหน่วยงาน
ลงลายมือชื่อ
หมายเหตุ
7
บุคลากร
SML
XL
XXL
3XL
4XL
5XL
SML
XL
XXL
3XL
4XL
5XL
เพื่อรับเสื้อ
8
ตัวอย่าง
นางสาว
ขวัญเรือน
ทองตาม
สายสนับสนุน
S1
สำนักศิลปะฯ
9
1นาย
ศุภรัตน์
ภู่เจริญ
สายสนับสนุน
L1
สำนักศิลปะฯ
10
2นายพรมงคลนาคดี
สายสนัับสนุน
L1
สำนักศิลปะฯ
11
3นายธนัช
แววฉิมพลีสกุล
สายสนัับสนุน
XL1
สำนักศิลปะฯ
12
4นาง
วราภรณ์์
พิิลาบุตร
สายสนับสนุุน
XXL1
สำนักศิลปะฯ
13
5นายสุรชัย
เดชชัยพิทักษ์
สายสนับสนุุน
XXL1
สำนักศิลปะฯ
14
6นายไสวกันนุลาm1
15
7
นางสาว
เรขา
อินทรกำแหง
xl1
16
8นาย
ชุตินันท์
ทองคำ
สายสนับสนุน
XL1
17
9นส.สมฤทัย
ปิยะรัตน์
XL1
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
สรุป0123200000010000
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
1.สำนักศิลปะ
2.คณะครุศาสตร์
3.โรงเรียนสาธิต
4.คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะมนุษย์ฯ
6.คณะสาธารณสุขศาสตร์
7.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
8.กบ
9.งานเลขานุการ
10.กองคลัง
11.กองกิจการพิเศษ
12.คณะวิทยาการจัดการ
13.กองนโยบายและแผน
14.กองบริหารงานบุคคล
15.คณะเทคโนโลยีฯ
16.กองประกัน
17.กองพัฒนานักศึกษา
18.งานธุรการ
19.งานพัสดุ
20.ยานพาหนะ
21.งานโยธาฯ
22.งานอาคาร
23.บัณฑิตวิทยาลัย
24.ศูนย์ศึกษาพัฒนาโคราช
25.สถาบันภาษา
26.สภาบันวิจัย
27.สำนักคอมพิวเตอร์
28.สภามหาวิทยาลัย
29.สำนักวิทยบริการฯ
30.สำนักส่งเสริม
31.หน่วยตรวจสอบภายใน
32.ครัวราชภัฏ
33.น้ำดื่มทับแก้ว
34.นิติกร
35.ไม้กลายเป็นหิน
36.งานประชาสัมพันธ์