ชี้แจงแนวทางการขอรับทุน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลสาขาวิชาคณะ/หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล์
ประเภททุนวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1)
2
3/8/2018, 9:36:38สุภาวดี สุวรรณเทน
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
850008511
s.suwannathen@snru.ac.th
ทุนรายได้
3
3/8/2018, 10:19:45นางสุวภา ยศตะโคตรสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
087-945-9498ssuvapa@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
4
3/8/2018, 10:26:33นวรัตน์ เมืองเล็นชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
816616569
ann.nawarat@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
5
3/8/2018, 10:27:45
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
955422995t_seetawan@snru.ac.thทุนแผ่นดิน
6
3/8/2018, 10:30:27ภรภัทร ไชยสมบัติธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
989651962
Phornphat_ju@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
7
3/8/2018, 10:32:19
ลัดดาวัลย์. เลิศจันทึก
ธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
854524708
ladda110333@hotmail.co.th
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
8
3/8/2018, 10:52:13
นางสาวภัชราภรณ์ สาคำ
การพัฒนาชุมชน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
874382298
p_sakham@hotmail.co.th
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
9
3/8/2018, 10:54:28
นางสาวประภาวรรณ ทองศรี
ค.บ.ฟิสิกส์คณะครุศาสตร์872450517pt087245@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
10
3/8/2018, 10:55:25ดร. สมชาย บุตรนันท์พืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
981034451sbutnan@snru.ac.th
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
11
3/8/2018, 10:59:43
นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล
สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
878674663
pongsuk2008@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
12
3/8/2018, 11:04:34นายครรชิต สิงห์สุข
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
994744053
kunchitsingsoog@yahoo.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
13
3/8/2018, 11:28:14
น.ส.ปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
885631483
kangwansripet@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
14
3/8/2018, 12:20:21สมบูรณ์ ชาวชายโขงคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
844285407
chaikong_sb@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
15
3/8/2018, 13:15:54เกริกไกร ปริญญาพลบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ815452552kerkkrai.p@snru.ac.th
ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
16
3/8/2018, 16:04:00
อาจารย์ศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทิน
ภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
833477352nant.9@hotmail.co.th
ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
17
3/8/2018, 16:49:32
อาจารย์ สุวิพงษ์ เหมธุลิน
เครื่องกลและอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
991469465suwipong@snru.ac.th
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
18
3/8/2018, 17:06:50อ.ดร.วุฒิชัย รสชาติเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
087-6530534roschat1@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
19
3/8/2018, 21:49:46สุทิศา ชองเหล็กนอกคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
819657419 a_sutisa@snru.ac.th
ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
20
3/8/2018, 22:08:27นายสามารถ อัยกรรัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ844890309
saamm_5@hotmail.com
ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
21
3/8/2018, 22:23:44วันนพร สิทธิสารดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
873614763
s.wannaporn31@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
22
3/8/2018, 22:50:10
อาจารย์วิภาวี บัวผัน
ภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
823448778
wipaweebuaphan@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
23
5/8/2018, 5:42:00อ.สุวิทย์ ทิพอุเทนสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
095-6682865suwit@snru.ac.th
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
24
5/8/2018, 5:45:42ผศ.ทาริกา ทิพอุเทนการประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
095-1932589tarika.t968@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
25
5/8/2018, 11:38:23อภิญญา สีสมยาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
807299959
13260064380@163.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
26
5/8/2018, 16:42:42ผกาพรรณ วะนานามคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์891644427pakapan@snru.ac.thทุนรายได้
27
6/8/2018, 8:17:55เมธาวี ยีมิน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ817086797
methavee_yeemin@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
28
6/8/2018, 9:08:46
นางสาวธัญลักษณ์ ธรรมศิริ
ภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
901091535
Thanyalak_lin@outlook.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
29
6/8/2018, 9:56:55
น.ส.วรางรัตน์ เสนาสิงห์
พืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
086-2375073
ohsenasing69@gmail.com
ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
30
6/8/2018, 10:11:14วิภาวี บัวผันภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
823448778
wipaweebuaphan@gmail.com
31
6/8/2018, 10:54:42จินดา จันดาเรืองเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
091-0306568jinda.j@snru.ac.th
ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
32
6/8/2018, 15:03:31
ผศ.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
ภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
813838075
thomsakon@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
33
6/8/2018, 16:27:11คารม ไปยะพรหมภาษาอังกฤษ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
828442488
changthai_99@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
34
6/8/2018, 16:38:31
ผศ.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
ภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
813838075
thomsakon@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
35
6/8/2018, 18:14:26ต่อศักดิ์ เกษมสุขภาษาไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
812639293
torsak_kasemsuk@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
36
6/8/2018, 18:16:27กันยารัตน์ มะแสงสมภาษาไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
816867520
pankogepan@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
37
6/8/2018, 21:41:51นายก้องภพ ชาอามาตย์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
810538899kongphope@snru.ac.th
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
38
6/8/2018, 21:52:15อิชยา จีนะกาญจน์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์833325822
oumoim.0707@gmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
39
6/8/2018, 23:36:07อ.ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์935532696ppen0909@snru.ac.thทุนรายได้
40
6/8/2018, 23:41:33สายันต์ บุญใบดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
810906060
sayanb101@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
41
7/8/2018, 9:24:10
จัตตาร์พร กลางสวัสดิ์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
942308300Jatta23@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
42
7/8/2018, 12:25:38
อาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์
ภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์821112263
Suriya.tech@hotmail.com
ทุนรายได้
43
7/8/2018, 14:28:06วิทวัส ปานศุภวัชรการตลาดคณะวิทยาการจัดการ855130199wittawat@snru.ac.th
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้
44
7/8/2018, 16:20:31วิชญ์พล โถสายคำเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
883346066
witphon.tho@msu.ac.th
ทุนรายได้
45
7/8/2018, 16:59:38ฐิตินันท์ บัวบานสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
994944556
titi_nan2528@hotmail.com
ทุนแผ่นดิน, ทุนรายได้, ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu