แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน 2563) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลา
ที่อยู่อีเมล
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล เช่น นายมานะ อดทน
ตำแหน่งผู้รายงานโรงเรียน
เบอร์โทรติดต่อ
คำนำหน้าชื่อประธานกรรมการ-ชื่อ-นามสกุล เช่น นายใจ ดี
ตำแหน่งประธานกรรมการ เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำนำหน้าชื่อกรรมการ-ชื่อ-นามสกุล เช่น นายดี มาก
ตำแหน่งกรรมการ เช่น ครู
คำนำหน้าชื่อกรรมการ/เลขานุการ-ชื่อ-นามสกุล เช่น นายเก่ง กล้า
ตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการ เช่น ครู
โรงเรียนหลัก
โรงเรียนไปเรียนรวม
ไม่ขอรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2
9/6/2020, 10:38:43
juk.ard@loei1.go.th
นายจักรกฤษ อาจแก้ว
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
42010000 สพป.เลย เขต 1
0872177314
นายอนุกูล ศรีสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธงชัย โกมลไสย
ศึกษานิเทศก์
นายสุวิจักขณ์ ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์
42010094 บ้านสงเปือย
42010095 บ้านผากลางดง
42010010 บ้านกกทอง
3
4/6/2020, 11:35:44
paithon@loei1.go.th
นายณฐกร ผิวพันธมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน
42010003 บ้านไผ่โทน
0883286298
นายณฐกร ผิวพันธมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรัสมี ปรมหินครูนายถาวร ไชยโสดาครู
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ
42010040 บ้านท่ามะนาว
42010263 บ้านห้วยไค้
4
4/6/2020, 20:08:47
hueilek@loei1.go.th
นางสาวกานต์พิชชา พันธะบัวศรี
ธุรการโรงเรียน
42010004 บ้านห้วยเหล็ก
0933741667
นางนิศรา ไชยเพียครู
นางสาวสงกรานต์ อนุสุดรนทร์
ครู
นายสมหมาย ตานะพันธ์
ครู
42010055 บ้านห้วยสีเสียด
42010056 บ้านส้าน
5
1/6/2020, 20:39:16
tubkob@loei1.go.th
นางนิเวศ จันทร์สว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
42010005 บ้านตูบโกบ
0896208308
นางนิเวศ จันทร์สว่าง
รก.ผอ.โรงเรียน
นางสุมาลี พลมุขครูนางนฤมล บำรุงเชื้อครู
42010033 บ้านติ้วน้อย
42010036 บ้านกกชุมแสง
6
4/6/2020, 16:24:00
khumpee@loei1.go.th
นางสาวทิพรส เสนานุชธุรการโรงเรียน42010007 บ้านกำพี้
0887425930
นายไกรยุทธ พั้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววิชชุดา พั้วสุข
ครู
นางสาวสมัชญา ผิวแดง
พนักงานราชการ
42010058 บ้านน้ำภู
42010006 บ้านลาดค้อ
7
2/6/2020, 10:41:39
wichit.som@loei1.go.th
นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ
ครููชำนาญการพิเศษ42010008 บ้านกกดู่
0856081145
นางจรัสศรี บุตรเตครู
นางสาวธาริดา แสนใจวุฒิ
ครูนายสุวิทย์ โคกพุ่มครู
42010017 บ้านก้างปลา
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
8
4/6/2020, 10:59:57
huaykrating@loei1.go.th
นายศราวุธ แก้วมหาสุริยวงศ์
ธุรการโรงเรียน
42010011 บ้านห้วยกระทิง
0837494567
นายบุญโฮม หอมภักดีครู
นางดาราวรรณ วิจิตรจันทร์
ครู
นางศิริรัตน์ ดาวงษา
ครู
42010008 บ้านกกดู่
42010009 บ้านห้วยหวาย
9
8/6/2020, 10:14:24
suankluay@loei1.go.th
นางสาวบุศยา แสงโสดาธุรการโรงเรียน42010012 บ้านสวนกล้วย
0972301412
นายกฤตภาส สายทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุดท้าย ไชยวันครูนายอำนาจ ยศมุงคุณครู
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
10
4/6/2020, 12:02:22
muangloei@loei1.go.th
นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์
ครู42010013 เมืองเลย
0818733859
นายวีระเดช มณีนพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์
ครู
นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรี
ครู
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา
42010049 บ้านวังแคน
11
4/6/2020, 15:07:10
anubanloei@loei1.go.th
นายศิริ คณะศิริวงค์ครูโรงียนอนุบาลเลย42010015 อนุบาลเลย
0819541751
นายศิริ คณะศิริวงค์ครู
นางสาววิไลลักษณ์ บุตรวิไล
ครู
นางสาวพัทยา แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย
42010284 บ้านหนองปกติ
42010273 บ้านแก่งม่วง
12
5/6/2020, 14:10:35
kangpla@loei1.go.th
นางสาวพิชาภรณ์ โพธิสม
เจ้าหน้าที่ธุรการ42010017 บ้านก้างปลา
0847999984
นางภาวิณี พรมโคตรค้าครูนางวราภรณ์ บัวชุมครู
นางมนธิรา สุวรรณสิงห์
ครู
42010104 บ้านใหม่
42010105 บ้านแก่งมี้
13
8/6/2020, 11:11:27
huafai@loei1.go.th
นางสาวสายสุดา ทองดีเจ้าหน้าที่ธุรการ42010020 บ้านหัวฝาย
0811767587
นายไพบูลย์ กงภูธรครู
นางสาวพัชราพร มุงคุณแสน
ครูนางชลธิชา วัฒนราชครู
14
5/6/2020, 10:45:10
watthana.pan@loei1.go.th
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี
ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย42010021 บ้านห้วยทราย
06251970493
นางยุภาภรณ์ บุญแสนครู
นางสาวเบญจพร ขำภูเขียว
ครู
นางสาวลัดดาวัลย์ สำเริงกิจ
ครู
15
4/6/2020, 15:07:06
banpong@loei1.go.th
นางสุทัศน์ ชัยเภรีครู42010022 บ้านโป่ง
0821167122
นางสุทัศน์ ชัยเภรีครูนางอัญชนา แพงเพ็งครู
นางสาวพิมพรรณ เหตุเกษ
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
16
5/6/2020, 9:47:46
nakham@loei1.go.th
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
42010023 บ้านนาแขม
0810472243
นางภินิกร เกตุสิทธิ์ครู
นางสาวภาวินี กัณเรศ
ครูผู้ช่วย
นายพรพิทักษ์ รสทองคำ
ครูผู้ช่วย
17
3/6/2020, 15:03:37
wangyauw@loei1.go.th
นางสุจิตร์ สุเภาแสนครู42010024 บ้านวังยาว
0918674730 , 0872334656
นายวิชิต สุเภาแสนครูนางยุคลธร วรรณอุดมครู
นางสาวพรประกาย บงแก้ว
ครู
18
2/6/2020, 12:39:11
nadindam@loei1.go.th
นางศิริขวัญ ดวงกุลสา
เจ้าหน้าที่ (พัสดุ)42010025 บ้านนาดินดำ
0872158230
นางจันทร์นภา โสภาครูนางทยิดา แสนเมืองครู
นางสาวเบญจมาศ พลเรือง
ครูผู้ช่วย
19
5/6/2020, 9:35:28
nongyasai@loei1.go.th
นางสาวพิมพ์ผกา เวชบรรพต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ
0979825171
นางพัทธวรรณ หามณีครูนางทับทิม ผลสลัดครู
นางสาวชนม์นิภา มั่นพรหม
ครูผู้ช่วย
20
8/6/2020, 10:21:02
huaimuang@loei1.go.th
นางสาวพิมพิกา ตันคำฮอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ42010027 บ้านห้วยม่วง
097-2752468
นายกริชพรหม ประสาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเปรมฤทัย สุทธิแพทย์
ครู
ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ ชัยเจริญพัฒนา
ครู
21
5/6/2020, 10:04:16
nongphum@loei1.go.th
นายสฎาณุ บุญแสนยศ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42010030 บ้านหนองผำ
0823097568
นางอานงค์ ชัยชนะครู
นางกนกวรรณ เหง้าวิชัย
ครูนายศุภโชค ใครอุบลครู
22
5/6/2020, 15:41:28
napong@loei1.go.th
นายภาณุพงษ์ พรหมมาวัย
ธุรการโรงเรียนบ้านนาโป่ง
42010031 บ้านนาโป่ง
0959240954
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอานนท์ ไชยมานันต์
ครูนางสุภาพร ชมวงษ์ครู
23
6/6/2020, 14:54:07
nongbon@loei1.go.th
นางสาวพนาลี ษรจันทร์ศรี
ครู
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน
0818734804
นางรัตนาภรณ์ วิฃัยครูนางดวงตา โฃติแสงครู
นางสาวหทัยรัตน์ ชัยชนะ
ครู
24
4/6/2020, 15:58:36
tewnoi@loei1.go.th
นางชุลีพร สมขำครู42010033 บ้านติ้วน้อย
0956524679
นางสาวอนุจรี ประสาวะนัง
ครูนางชุลีพร สมขำครู
นางสาวศรินญา พรมแสงใน
ครูผู้ช่วย
25
4/6/2020, 10:27:23
huaitok@loei1.go.th
มัสลิน เพราะทะธุรการโรงเรียน42010035 บ้านห้วยโตก
0981464414
นายนิรุจน์ พักกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกนกกร บุญเติมครูนางวราภรณ์ ปาณิเสน
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
26
2/6/2020, 10:35:57
pakhawlam@loei1.go.th
นายกันตภณ อินพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
0807455551
นายกันตภณ อินพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางน้อยนิด อุทธาครู
นางจุฑารัตน์ อันทะผลา
ครู
27
2/6/2020, 16:52:49
cc-bannao@loei1.go.th
นางกาญจนา กันหาอาจครู
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ
0956634791
นางอรอุมา แสงคำครูนางอนุชิดา ลากูลครูนางอมรรัตน์ พลดีครู
28
4/6/2020, 15:28:49
sakuraba@loei1.go.th
นายสุบรรณ ธรรมกุลผู้อำนวยการโรงเรียน
42010041 บ้านแหล่งควาย
0898438726
นายสุบรรณ ธรรมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวนพวรรณ อนุโยธา
ครู
นายทีปกร โพธิ์จันทร์
ครู
29
2/6/2020, 11:19:46
raitam@loei1.go.th
นางสาวนฤมล สุจิมงคลครู42010042 บ้านไร่ทาม
0807672270
นายสุรพล เวียงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิชาญ ชุมพลครู
นางสาวนฤมล สุจิมงคล
ครู
30
2/6/2020, 18:46:43
sadet.sri@loei1.go.th
นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา
0806304191
นายเอกวุฒิ พิมโคตรครูผู้ช่วย
นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
ครูธุรการ
นางสาวปิยรัตน์ เมืองโคตร์
ครู
31
4/6/2020, 11:39:21
bansoob@loei1.go.th
นางสาวจนท.ธุรการโรงเรียน42010047 บ้านสูบ
0951682122
นายวิโรจน์ โคตรชนะครู
นางทัศนีย์ สุวรรณเกษี
ครู
นางสาวสุธาสินี โคตรชนะ
ครู
32
4/6/2020, 13:54:21
nongdokbua@loei1.go.th
นางสาวรัชนีกร ทองสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
42010050 บ้านหนองดอกบัว
0857540486
นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกุหลาบ พลแสนครู
นางสมานมิตร สุภาพันธ์
ครู
33
8/6/2020, 12:18:07
supawadee.pec@loei1.go.th
นางสุภาวดี มาดาครู
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ
0962494149
นางมยุรา คำภากุมครู
นางทองอินทร์ พลแจ้ง
ครู
นางสาวสายพิน ทองวรรณ
ครู
34
2/6/2020, 12:16:03
huayluongsai@loei1.go.th
นางผกาวรรณ ดูดดื่มธุรการ
42010053 บ้านห้วยลวงไซ
0972262365
นางประกอบ ติสวัสดิ์ครูนางพรรณิภา พรศรีครูนายชัยยศ กัณหาครู
35
5/6/2020, 14:09:31
huayseesead@loei1.go.th
นายสุริยา หงษ์เวียงผู้อำนวยการ
42010055 บ้านห้วยสีเสียด
0935368438
นายนิคม จักสีครูนางรัตติยา ทองคำครู
นางสาวรัญชนา สวัสดิ์โสม
ครูผู้ช่วย
36
4/6/2020, 13:01:53
namphu@loei1.go.th
นายนิพนธ์ แสนนางชนผู้อำนวยการโรงเรียน42010058 บ้านน้ำภู
0817391074
นางพัชรียา จันทะบับภาศรี
ครู
นางสุธาศินี กาญจนโกมล
ครู
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
ครู
37
4/6/2020, 11:29:49
pila.sri@loei1.go.th
นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
ครู42010060 บ้านนาโคก
0899408253
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสุจินต์ ชมภูพื้น
ครู
นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
ครู
38
1/6/2020, 21:14:45
pakmak@loei1.go.th
นางสาวรัตติยา จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตูบโกบ
42010061 บ้านปากหมาก
0956723304
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววราภรณ์ ยศพิมพ์
ครูนางรัชฎาพร คำอ่างครู
39
5/6/2020, 14:04:04
tawangcan@loei1.go.th
นายวรพล ราชพัฒน์เจ้าหน้าที่ธุรการ
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
0992425166
นายโกวิทย์ พมหมหาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจันศรี สุวรรณไกรษร
ครู
นางสกุลทิพย์ เพชรดี
ครู
40
4/6/2020, 15:27:56
sopaporn.sen@loei1.go.th
นางโสภาพร เสนีย็โสตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
42010065 บ้านโพนป่าแดง
0981052596
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเนตรชนก จารูศุภโชค
ครู
นางสุปราณี ป้องศิริ
ครู
41
5/6/2020, 12:22:41
banseaw@loei1.go.th
นางสาวปรัชญาพร โพธิ์ละเดา
ธุรการโรงเรียน42010066 บ้านเสี้ยว
0933671806
นายไพฑูรย์ จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางลลิตา เฉลิมรัตน์
ครู
นางนวมนตร์ ไชยสุทธุ์
ครู
42
4/6/2020, 12:16:25
namkiw@loei1.go.th
นายมานพ น้อยบัวทองผู้อำนวยการโรงเรียน42010067 บ้านน้ำคิว
0819646250
นางจุฑามาศ วังธรรมครู
นางสุชาดา พงศ์สัมพันธ์
ครู
นางเยาวลักษณ์ ปนิสอน
ครู
43
3/6/2020, 15:04:15
phusawan@loei1.go.th
นางสาวจันสุดา แก้วกัณหา
ธุรการโรงเรียน42010068 บ้านภูสวรรค์
0962256908
นายถาวร คำพีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวพิมลคำ สุริยวรรณ
ครู
นางสาววนิดา จันทร์พานิชย์
ครู
44
4/6/2020, 17:20:14
koraiyai@loei1.go.th
นายสุนทร วัฒนราชครู
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่
0892782600
นายมงคล ชูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทรงยุทธ กาญจนโกมล
ครู
นายวินัย ศรีบุรินทร์
ครู
45
2/6/2020, 10:52:16
thasawan@loei1.go.th
นายกำพล สุวรรณโคตรครู
42010070 บ้านท่าสวรรค์
0872355007
นายกำพล สุวรรณโคตรครู
นางสาวฉัตรวิไล พูดขุนทศ
ครู
นางสาวภาวิณี พลเวียงคำ
ครู
46
4/6/2020, 12:14:21
namsuoypakdee@loei1.go.th
นางวิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ครู
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
0933248316
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมร กองกลิ่นครู
นางวิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ครู
47
4/6/2020, 9:43:47
cc-thasaad@loei1.go.th
นางรัชฎาภรณ์๋ ศิริสุทธิ์
ครู
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด
0940420910
นายสุริยันต์ สาลีศรีครูนางจุติพร แช่มช้อยครู
นางรัชฎาภรณ์ ศิริสุทธิ์
ครู
48
4/6/2020, 13:55:04
cc-bannaduang@loei1.go.th
นายสนธยา พันชะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง
0973214403
นางวายุภา ประสานครู
นางวิไลวรรณ สมบัติกำไร
ครูนางวรุณี วอแพงครู
49
2/6/2020, 10:54:27
kaewmathee@loei1.go.th
นางธนาภรณ์ บุสทิพย์ธุรการโรงเรียน42010075 บ้านแก้วเมธี
0817997383
นายกมล วรรณทองสุขครูนายอุดม โสภารักษ์ครู
นางสาวจันจิรา แก้วตันตะ
ครูผู้ช่วย
50
4/6/2020, 11:14:46
nadockum@loei1.go.th
นายอดิศักดิ์ บุญศรีภูมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ42010076 บ้านนาดอกคำ
0618854142
นายพงษ์ศักดิ์ วิชัยครู
นายเพชรวิมาน อวนป้อง
ครูนางอุไร ธนุการครู
51
5/6/2020, 13:43:58
ns-huaypladuk@loei1.go.th
นางสาวสุดารัตน์ วังคีรี
ธุรการโรงเรียน
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
0821137270
นายวิทยา สุวรรรณไกรษร
ครูจท.วิชชุกร ศรีภาครู
นายพิษณุพงษ์ ยศปัญญา
ครู
52
4/6/2020, 11:39:31
psw-wungyen@loei1.go.th
นางไกรษร นามกิ่ง
ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
0899400038
นางสะอาด บุตรเตครู
นางณิชาภัทร ศรีทนนาง
ครูนางไกรษร นามกิ่งครู
53
4/6/2020, 12:34:02
huaytad@loei1.go.th
นายอุทัย เทพนาทีครู โรงเรียนบ้านห้วยตาด42010079 บ้านห้วยตาด
0834516025
นายอุทัย เทพนาทีครู
นางสาวขวัญหทัย แสวงผล
ครูนายชนกชนม์ นาคนามครู
54
4/6/2020, 13:36:29
prayong.won@loei1.go.th
นายประยงค์ วงษ์ดีผู้อำนวยการสถานศึกษา
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
0862329993
นายปัญญา สอนพรหมครู
นายทวีศักดิ์ อุ่นอุรา
ครูนายปฐม พรหมจักรครู
55
3/6/2020, 13:53:40
napanard@loei1.go.th
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
ผู้อำนวยการโโรงเรียน
42010081 บ้านนาป่าหนาด
0885367549
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววาสนา วรยศครูผู้ช่วย
นางสาวลักษมี จงจอหอ
ครูผู้ช่วย
56
5/6/2020, 9:29:37
thadsho@loei1.go.th
นางสาวปรางชนก แก้วสุพระ
ธุรการโรงเรียน42010082 บ้านตาดซ้อ
0885645701
นางสาวเทียมจันทร์ สาลาสุตา
ครูนายถาวร วงษ์ลาช่างไฟฟ้านางรัศมี สมทองครู
57
8/6/2020, 10:25:36
thabom@loei1.go.th
นางสาวชลิดา ดีบัวธุรการโรงเรียน42010083 บ้านท่าบม
0649612370
นายสุนทร ราชโยธา
ผู้อวยการโรงเรียน
นางคนึงนิตย์ หนองบัว
ครูนางวรวุฒิ กรมทองครู
58
3/6/2020, 14:36:15
naben@loei1.go.th
นางสาววัชรีภรณ์ กระฮาดหนู
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42010084 บ้านนาเบน
0955172846
นายนพดล เครือปละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสายตะใบ ละตาครู
นางสาวจุฑาสิณีย์ บุตรดีสุวรรณ
ครู
59
3/6/2020, 13:21:30
nasee@loei1.go.th
นายกรีฑาพล ศรพรหมครู
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
0883250032
นายกรีฑาพล ศรพรหมครูนายฤทธิเดช วงศ์ลครครู
นางสาวกรรณิการ์ นามกอง
ครู
60
5/6/2020, 15:34:41
hintang@loei1.go.th
นางสาวกัณนิภา น้อยฮิ
ธุรการ42010087 บ้านหินตั้ง
0828620126
พลฯสมัคร นิยม ศรีสถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศริญญา วงษ์ลาครูนางสาววัจนา สอนไสยครู
61
2/6/2020, 18:12:07
sansumranl@loei1.go.th
นางศิวยา รักคงผู้อำนวยการโรงเรียน42010088 บ้านแสนสำราญ
0973041919
นางศิวยา รักคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสังวาลย์ ภาระหันต์
ครู
นายธนูศิลป์ มูลถวิลย์
นักการภารโรง
62
4/6/2020, 14:46:55
khokmat@loei1.go.th
นางสาวณิชา โคตรมงคลครู42010089 บ้านคกมาด
0933926421
นายสะอ้าน เมืองกลางครู
นางสาวณิชา โคตรมงคล
ครู
นางสาวสุรีพร คำพรหม
ธุรการ
63
1/6/2020, 17:08:05
anubanchiangkhan@loei1.go.th
นายสมชาย คำพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
42010091 อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'
0810485639
นายสมบูรณ์ ทิพรสครูนางฐิตาภา จันมาครู
นางสาวศิวพร พันธ์มุก
ครู
64
5/6/2020, 14:01:40
wichitwittaya@loei1.go.th
นางสาวดวงพร โสวันนาธุรการ
42010092 บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'
0651145956
นางศุภาพิชญ์ ศรีชัยศักดิ์
ครู
นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์
ครู
นายเกียรติชัย วงษ์ละคร
ครูผู้ช่วย
65
2/6/2020, 16:42:14
songpueay@loei1.go.th
นางสาวกัณตินันท์ สิมสวัสดิ์
ธุรการโรงเรียน42010094 บ้านสงเปือย
0898629096
นายเอกฉันท์ วันนาครูนางปัทมา ฉายผาดครูนางนพมาศ ภูพาทีครู
66
4/6/2020, 21:20:38
thairath96@loei1.go.th
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
0854603575
นางสุมาลี ศรีบุรินทร์
ครู
นางมาศชุณีย์ รักสุจริต
ครูนายภาสกร ทุมสงครามครู
67
4/6/2020, 20:14:02
thatvittaya@loei1.go.th
นายกีรติ ฉายผาดครู
42010097 บ้านธาตุวิทยา
0913740860
นายกีรติ ฉายผาดครูนางสาววรยา อองภาครูผู้ช่วย
นายธีระรัตน์ ขิดชัยภูมิ
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
68
1/6/2020, 16:34:33hnp@loei1.go.thนายภมร สีลารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
0833443455
นางบุณญรัศม์ แก้ววงษา
ครูนางพัฒนา วงษ์ลาครู
นางสาวฐัฏฏาภรณ์ กฤติวาณิชย์
ครู
69
3/6/2020, 21:46:47
hauypod@loei1.go.th
นางสาววิรัลดา มีตาธุรการ42010099 บ้านห้วยพอด
0811841264
นายแสงทอง ธนะสูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศิริพงษ์ ดวงดีครูนางสาววิรัลดา มีตาครู
70
4/6/2020, 11:42:20
banphapod@loei1.go.th
นางสาวกรรณิกา ทุมสงคราม
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42010100 บ้านผาพอด
0610564033
นางเธียรรัตน์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพนิดา เครือปละครู
นางสาวสุพรรณิกา พรมฆ้อง
ครู
71
4/6/2020, 11:48:08
cc-bannabon@loei1.go.th
นายทองใบ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน
0813804125
นายสำเนียง ทุยาติโกครูนายมาโนช บาริศรีครู
นางสาววาสนา จันทร์เจริญ
ครู
72
1/6/2020, 21:42:29
banpon@loei1.go.th
นายอโศก ใจทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียน42010103 บ้านโพน
0862397090
นายอโศก ใจทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสุภาวดี นวลงามครูนางมาริษา วงษ์ดีครู
73
5/6/2020, 12:18:33
banmai@loei1.go.th
นางสาวนราวัลย์ สถิตย์
ธุรการโรงเรียน42010104 บ้านใหม่
0818721072
นายวงศกร สาลาสุตาครูนางพนิดา จันทจรครู
นางสาวจันทิมา คำเกลี้ยง
ครู
74
3/6/2020, 13:29:49
nasao@loei1.go.th
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา42010106 บ้านนาซ่าว
0898404415
นายดนุพล คำพาครูนางอุไร มีแพงครูนางสุรีภรณ์ ศรีทาครู
75
9/6/2020, 15:35:50
paban@loei1.go.th
พัชรกฤษฎ์ พวงเกตุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรการ
42010107 บ้านผาแบ่น
0930898905
นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสุพรรณี สอนอ่อนครูนางปิ่นลดา ฮดมาลีครู
76
4/6/2020, 11:39:40
hs-khoklaotai@loei1.go.th
นางสาววิภากรณ์ จันทะพัน
ครู คศ.1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้
0826522542
นางธิดารัตน์ ผิวพันธมิตร
ครู
นางสาวปาณิชา จันทรมณี
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยะวรรณ เสนานุช
77
4/6/2020, 13:55:59
umoong@loei1.go.th
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน42010109 บ้านอุมุง
0929198823
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมเจตน์ กิตติกูลผล
ครู
นางสาวสุกัญญา มูลสุวรรณ์
ครู
78
5/6/2020, 9:29:04
buhom@loei1.go.th
นายอภิรักษ์ นันทะขันธ์
ธุรการโรงเรียน42010110 บ้านบุฮม
0630061407
นางดวงนภา สีละอองครู
นางสาวพุทรา สารีบุตร
ครู
นางสุดาณีย์ พรมขัดจา
ครู
79
5/6/2020, 7:19:54
khoklao@loei1.go.th
นางสาวอัมพลิกา พินโย
ธุรการโรงเรียน42010111 บ้านคกเลา
0933582533
นางสาวนนฑริกานต์ นันทะผา
ครูนายอดิศร สุขเสริมครู
นายสุรศักดิ์ ศิริมาตร
ครู
80
5/6/2020, 11:20:46
peangluang18@loei1.go.th
นางสาวกัณณ์ภัสสร์ ทำประดิษฐ์
ธุรการ42010112 เพียงหลวง 18
0862335505
นางจินตนา สีภาครู
นางสาวจารุวรรณ พนะโพธิ์
ครูนางสาวภคพร พินทาครู
81
5/6/2020, 10:22:53
numporn@loei1.go.th
นายศุภวิทย์ เวชสวัสดิ์
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร
42010113 บ้านน้ำพร
0895694614
นางจิราภรณ์ พานหล้าครู
นางรัตนา อ่ำนาเพียง
ครูนางสาวภคพร พินทาครู
82
4/6/2020, 12:30:38
kokngui@loei1.go.th
นางสาวกนกวรรณ พวงเกตุ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42010114 บ้านคกงิ้ว
0636369400
นายธรากร ปัญสังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิโรจน์ สมวันครู
นางสาวสุพิชฌาย์ ส้านสิงห์
ครู
83
3/6/2020, 21:28:57
banklang@loei1.go.th
นางสาวพัชรีพร ยอดหนู
เจ้าหน้าที่ธุรการ42010115 บ้านกลาง
0940245422
นางปิยะวดี สุริฉาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวญาดา สังขภิญโญ
ครู
นางสาวกัณทิมา พรมมาวันนา
ครูผู้ช่วย
84
4/6/2020, 11:05:13
thadeemee@loei1.go.th
นางพัชรียา เชื้อไพบูลย์
ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
42010116 บ้านท่าดีหมี
0959423334
นางพัชรียา เชื้อไพบูลย์
ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
นางสาวสุนันทา พรหมสาส์น
ธุรการนายสมชาย พิมพ์สารีครู
85
2/6/2020, 10:02:38
huayseeda@loei1.go.th
นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
0935431832
นางสาวภัสสร อ่อนศิริครู
นางสาวปัญจพรรณ ทิยาปู
ครู
นางสาวสุมนมาลย์ จันทร์รักษ์
ครูผู้ช่วย
86
2/6/2020, 18:23:09
hadsaykaow@loei1.go.th
นายประวิทย์ ตันทองผู้อำนวยการโรงเรียน
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม
0910565959
นายประวิทย์ ตันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางภัทรกุล หล้าพันธ์
ครู
นางสาวสุพิชฌาย์ ส้านสิงห์
ครู
87
3/6/2020, 11:57:51
kheangplapok@loei1.go.th
นางสาวคีตญาดา ใบลีครู คศ 1
42010121 บ้านแก่งปลาปก
0885355715
นางวิรัตน์ นารีครู
นาวสาวชญานิศ อินทรพานิชย์
ครู
นางสาวสรัญญา ชลิทธิกุล
ครู
88
8/6/2020, 12:04:41
huayalai@loei1.go.th
นางสาวพชรพรรณ ศรพรหม
ธุรการโรงเรียน
42010122 บ้านห้วยอาลัย
0800719449
นางสาวกิรติกา ศรพรหมครู
นางสาวกุลธิดา รัตนมงคล
ครู
นางสาวสุพิชฌาย์ ส้านสิงห์
ครู
89
3/6/2020, 9:55:38
chomnioe@loei1.go.th
นางสาววรชา ไชยคีนี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชมน้อย
42010123 บ้านชมน้อย
0979740114
นางชญาภา มูลถวิลย์ครู
นางสาวสิริชุดา สอนพรหม
ครู
นางสาวสุพิชฌาย์ ส้านสิงห์
ครู
90
2/6/2020, 13:36:04
romklao@loei1.go.th
นายกิตติกร พุทธมาตย์เจ้าหน้าที่ธุรการ
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
0833369808
นายกิตติ์ ชารีวันครู
นางสาวดาวนิน ไทยศิลา
ครูนายยุทธพล ศรีพลครู
91
4/6/2020, 13:55:12
cc-banchiangklom@loei1.go.th
นายสุริยะ วิไลวงศ์ครู
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม
0817698887
นายสมจิตร์ ศรีบุรินทร์
ครู
นายวรภัทร สุขสมบัติ
ครูนายสุริยะ วิไลวงศ์ครู
92
4/6/2020, 13:34:43
pangcom@loei1.go.th
นางสาวชฎาพร​ ยืนยงกิตติชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา​42010126 บ้านปางคอม
0956533201
นางนิภาวรรณ​ แก้วแสนทิพย์
ครูนางสาวยุดี​ คำมะดาครูนางสาวสุนารี​ พรมดีครูผู้ช่วย
93
4/6/2020, 12:23:15
pontong@loei1.go.th
นายจีระพันธ์ กาฬปักษี โชติวัฒนานุสรณ์
ครู ค.ศ.142010127 บ้านโพนทอง
0892767247
นางสาวณุกานดา ศิริครูนายทวีชัย พูนไธสงครูผู้ช่วยนายธงชัย อ่อนตามา
พนักงานราชการ
94
2/6/2020, 13:03:08
konsa@loei1.go.th
นายบุญทัน มังบู่แว่นครู42010128 บ้านคอนสา
0899374459
นางชวนพิศ ขันตีชูครู
นายพิสิทธิ์ อินทะปัญญา
ครูผู้ช่วย
นายศุภชัย ดอนวิจิตร
ครู
95
4/6/2020, 14:20:52
huayna@loei1.go.th
นางสาวบุษบา กองสี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42010129 บ้านห้วยนา
0898204398
นางบุณฑริกา ทีทำมาครู
นางสาวนิตยา อิ่มโอษฐ์
ครู
นางสาวเบญญทิพย์ มณีภาค
ครูผู้ช่วย
96
2/6/2020, 12:16:26
huaiphakkud@loei1.go.th
นางสาวลลิตา นนทะโคตร
ครูผู้ช่วย
42010130 บ้านห้วยผักกูด
0821164546
นางรัชดา สืบผาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
นางสาวชุลีภรณ์ ฉิมพาลี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวลลิตา นนทะโคตร
ครูผู้ช่วย
97
5/6/2020, 10:11:51
chakkapong@loei1.go.th
นางสาวจันทร์จิรา มิ่งมั่น
ธุรการ
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
0986043757
นายธวัช ราชมีครูนายบัญชา พรมนิลครู
นางสาวสุพรรษา ภักดีอำนาจ
ครูผู้ช่วย
98
4/6/2020, 11:34:33
rujira.pot@loei1.go.th
นายตรีทเศศ ไตรโยธีครู
42010132 ชุมชนบ้านปากชม
0930650479
นางสาวชุติมา จันภูุถิ่น
ครู
นางอัจฉราภรณ์ ยกให้
ครูนายตรีทเศศ ไตรโยธีครู
99
8/6/2020, 15:07:17
pauy16@loei1.go.th
นายปิยะมิตร รามศิริครู42010133 บ้านนาค้อ
082839694
นายไมตรี วินานนท์ครู
นายปิยะมิตร รามศิริ
ครู
นายกิรวัส วงศ์เทิดสิริ
ครู
100
8/6/2020, 10:19:56
hatbai@loei1.go.th
นายชัยวัฒน์ ยาแก้วธุรการโรงเรียน42010134 บ้านหาดเบี้ย
0615451859
นายดาวเด่น เหลาผา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธนิสร อินตะนันครู
นางสาวลักษมณ ผิวสวัสดิ์
ครู
Loading...