รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
2
หลักสูตร พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)
3
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
4
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
ที่ชื่อ - นามสกุลหน่วยงาน
6
1คุณเทพากรทะมาคณะบริหารธุรกิจ
7
2คุณศุภลักษณ์วันปั๋นคณะบริหารธุรกิจ
8
3คุณสุภารัตน์วังศรีคูณคณะพยาบาลศาสตร์
9
4คุณไกรพลปัญญาสุ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
5คุณสารัตถ์ขัตติยะ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
11
6คุณจารึกสิงหปรีชาคณะเศรษฐศาสตร์
12
7คุณชุติมณฑน์สุติวงษ์คณะเศรษฐศาสตร์
13
8คุณธิดารัตน์ชาวเขียววงศ์คณะเศรษฐศาสตร์
14
9คุณปวิตรากบิลพัตรคณะเศรษฐศาสตร์
15
10คุณพัชรินทร์ศรีสวัสดิ์คณะเศรษฐศาสตร์
16
11คุณมัลลิกากัญญธ์พาณิชย์คณะเศรษฐศาสตร์
17
12คุณรฎามาศยี่หวาคณะเศรษฐศาสตร์
18
13คุณสรัสนันท์
ตั้งไพศาลสัมพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
19
14คุณอนงค์นาถธีรวโรดมคณะเศรษฐศาสตร์
20
15คุณสุนัดดาสงวนเดชคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
21
16คุณกรภัทร์บุญเรือนยาคณะสังคมศาสตร์
22
17คุณศรัญญาใจอินต๊ะคณะสังคมศาสตร์
23
18คุณสุดารัตน์สุวรรณยิกคณะสังคมศาสตร์
24
19คุณนันทภัคนันธิคณะสัตวแพทยศาสตร์
25
20คุณรัชต์ขัตติยะคณะสัตวแพทยศาสตร์
26
21คุณวรางกุลณะชัยวงค์คณะสัตวแพทยศาสตร์
27
22คุณวราลักษณ์เศรษฐเสถียรคณะสัตวแพทยศาสตร์
28
23คุณ
ศิริญาณีย์
สารชัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
29
24คุณกันยวุฒม์อริยา
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
30
25คุณพันธินีย์เนตรศุภลักษณ์
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
31
26คุณมินตราอินทจักร์
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
32
27คุณมณฑวรรณธรรมสุภาสถาบันภาษา
33
28คุณอัจฉรีย์วงษ์อัจฉริยาสถาบันภาษา
34
29คุณวิโรจน์แก้วตุ้ยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
35
30คุณ
จันทร์วิมล
เลิศอนันต์สำนักงานมหาวิทยาลัย
36
31คุณจารุณีกิจดารงธรรมสำนักงานมหาวิทยาลัย
37
32คุณ
ชิชญานันท์
อรรถกุลกันต์สำนักงานมหาวิทยาลัย
38
33คุณซาบรีน่าคอนคาสสำนักงานมหาวิทยาลัย
39
34คุณณฐอรร่วมรัตน์สำนักงานมหาวิทยาลัย
40
35คุณนิตยาโนจาสำนักงานมหาวิทยาลัย
41
36คุณบุญรัตน์อินต๊ะพิงค์สำนักงานมหาวิทยาลัย
42
37คุณปรัชญายอดคาปันสำนักงานมหาวิทยาลัย
43
38คุณพัฒนภูมิวรรณชัยสำนักงานมหาวิทยาลัย
44
39คุณพิชญาภรต๊ะสิงห์สำนักงานมหาวิทยาลัย
45
40คุณพิศมัยราชานาคสำนักงานมหาวิทยาลัย
46
41คุณวารุณีค๊าสตารีสำนักงานมหาวิทยาลัย
47
42คุณวิวรรณศรีทองคาสำนักงานมหาวิทยาลัย
48
43คุณสุภรัตน์เชาวน์เกษมสำนักงานมหาวิทยาลัย
49
44คุณวันเพ็ญทรงคาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
50
45คุณวาสนามาวงค์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
51
46คุณ
สันต์ทัศน์
เพ็ญจันทร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
52
47คุณอรณุศาจันทร์แก้วสำนักหอสมุด
53
48คุณกนกรัตน์คาวัน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54
49คุณปัณฑารีย์อินยา
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55
50คุณศุภิสราสมพงษ์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...