SGS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
รหัสวิชาครูผู้สอน
คะแนนก่อนกลาง
คะแนนกลางภาคคะแนนหลังกลางภาคคะแนนปลายภาค
2
ว21103นิรมล,พรพรรณ,พสธร20203030
3
ว21104ปราโมทย์,อธิพงศ์35201530
4
ว21203พรพรรณ20203030
5
ว22102มัทนพร20203030
6
ว22203มัทนพร25202530
7
ว23102
นิรมล,อธิพงศ์,พสธร,วัชรินทร์
25202530
8
ว23202พสธร30202030
9
ว31161วัชรินทร์20203030
รายวิชาเดียวกันทีี่สอนมากกว่า 1 คน ให้ตกลงกันกับผู้สอนแล้วลงคะแนนชุดเดียว
10
ว31201วัชรินทร์25202530
11
ว31221นิรมล20203030
12
ว31241ปราโมทย์20203030
13
ว32203พสธร25202530
14
ว32223พรพรรณ20203030
15
ว32243ปราโมทย์30202030
16
ว33205วัชรินทร์25202530
17
ว33225พรพรรณ,นิรมล20203030
18
ว33245ปราโมทย์30202030
19
ว33285ปราโมทย์30202030
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu