ข้อมูลหลักสูตร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
2
แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561-2563
3
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (ปกติ)
4
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา การตลาด
5
ชั้นปีที่ 1 (2561)
6
โครงสร้างหลักสูตร / ฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2561 (เรียนในสถานศึกษา 5 วัน)ภาคเรียนที่ 2/2561 (เรียนในสถานศึกษา 5 วัน)อาชีพ
7
รหัสวิชา
รายวิชาชม.
รหัสวิชา
รายวิชาชม.
8
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
0
หน่วยกิต
9
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
0
หน่วยกิต
10
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
0
หน่วยกิต
11
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
0
หน่วยกิต
12
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
0
หน่วยกิต
13
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
0
หน่วยกิต
14
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
0
หน่วยกิต
15
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
16
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
18
หน่วยกิต
2001-1001
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2022
2200-1005
การขายเบื้องต้น 21223
17
2200-1002
การบัญชีเบื้องต้น 1
1223
2200-1007
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
1223
18
2200-1004
การขายเบื้องต้น 12022
19
2200-1006
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
1223
20
2200-1001
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2022
21
2001-2001
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1223
22
2200-1003
การบัญชีเบื้องต้น 2
1223
23
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
12
หน่วยกิต
2202-2008
การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย
2234
24
2202-2007
การจัดแสดงสินค้า1435
25
2202-2004
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
2234
26
2202-2002
การหาข้อมูลการตลาด2234
27
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4
หน่วยกิต
2202-2104
การบรรจุภัณฑ์1223
2202-2106
การกำหนดราคา2022
28
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
0
หน่วยกิต
29
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
0
หน่วยกิต
30
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
8
หน่วยกิต
2001-1002
การเป็นผู้ประกอบการ
2022
2406-2304
การจัดตกแต่งสถานที่
1324
31
2001-1006
กฎหมายแรงงาน1011
32
2317-2111
หีบเพลงปาก1011
33
2317-9001
การขับร้องเพื่อนันทการ
1223
34
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
4
ชั่วโมง
2000-2007
กิจกรรมสถานประกอบการ 1
0202
2000-2008
กิจกรรมสถานประกอบการ 1
0202
35
รวม42
หน่วยกิต
22302031
36
37
38
ชั้นปีที่ 2 (2562)
39
โครงสร้างหลักสูตร / ฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2562 (เรียนในสถานศึกษา 5 วัน)ภาคเรียนที่ 2/2562 (เรียนในสถานศึกษา 5 วัน)อาชีพ
40
รหัสวิชา
รายวิชาชม.
รหัสวิชา
รายวิชาชม.
41
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
16
หน่วยกิต
42
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย3
หน่วยกิต
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน2022
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1011
43
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
5
หน่วยกิต
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2022
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2022
44
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1
0212
45
46
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2
หน่วยกิต
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1223
47
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4
หน่วยกิต
2000-1401
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2022
2000-1402
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2022
48
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
0
หน่วยกิต
49
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2
หน่วยกิต
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0212
2000-1607
เพศวิถีศึกษา1011
50
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
22
หน่วยกิต
51
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
0
หน่วยกิต
52
53
54
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
12
หน่วยกิต
2202-2001
ศิลปะการขาย2234
2202-2003
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
2234
55
2202-2005
การโฆษณา1435
56
2202-2006
การส่งเสริมการขาย
2234
57
58
59
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
10
หน่วยกิต
2202-2103
การค้าปลีกและการค้าส่ง
2234
2202-2105
ลูกค้าสัมพันธ์1223
60
2202-2113
การขายออนไลน์2234
61
2202-2101
การจัดซื้อเบื้องต้น
2022
62
63
64
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
2
หน่วยกิต
2101-2105
การขับรถยนต์1324
65
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
4
ชั่วโมง
2000-2009
กิจกรรมสถานประกอบการ 3
0202
2000-2010
กิจกรรมสถานประกอบการ 4
0202
66
รวม40
หน่วยกิต
20272030
67
68
69
ชั้นปีที่ 3 (2563)
70
โครงสร้างหลักสูตร / ฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2563 (เรียนในสถานศึกษา 5 วัน)ภาคเรียนที่ 2/2563 (เรียนในสถานศึกษา 5 วัน)อาชีพ
71
รหัสวิชา
รายวิชาชม.
รหัสวิชา
รายวิชาชม.
72
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
6
หน่วยกิต
73
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย0
หน่วยกิต
74
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1
หน่วยกิต
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2
0212
75
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2
หน่วยกิต
2000-1303
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1223
76
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
0
หน่วยกิต
77
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3
หน่วยกิต
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2022
78
2000-1204
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1011
79
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
0
หน่วยกิต
80
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
16
หน่วยกิต
81
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
0
หน่วยกิต
82
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
0
หน่วยกิต
83
84
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
8
หน่วยกิต
2202-2109
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
2234
85
2202-2111
การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3033
86
2202-2112
ศิลปะเชิงพาณิชย์
1223
87
88
89
90
91
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4
หน่วยกิต
2202-8001
ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 320 ชม.)
**4*
92
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4
หน่วยกิต
2202-8501
โครงการ**48
93
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
0
หน่วยกิต
94
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(2ชั่วโมง/สัปดาห์)
2000-2011
กิจกรรมสถานประกอบการ
0202
2000-2012
กิจกรรมสถานประกอบการ
0202
95
รวม22
หน่วยกิต
421828
96
รวมทั้งสิ้น104
หน่วยกิต
97
98
99
100
Loading...
Main menu