สารบรรณหนังสือ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สารบรรณหนังสือ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.อ่างทอง
2
ประเภท : รายงาน หรือสถิติรายปี
3
4
ลำดับ
ปีที่พิมพ์
ว/ด/ป ที่รับ
ชื่อผู้แต่งชื่อเอกสารหมายเหตุ/จำนวน
5
12539ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2539 จังหวัดอ่างทอง1
6
22537ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานการวิจัยของ สสจ. ปี 25371
7
32541ม.ป.ป.สำนักนโยบายและแผนบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ 12
8
42542ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2542 จังหวัดอ่างทอง1
9
52543ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2543 จังหวัดอ่างทอง1
10
62544ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2544 จังหวัดอ่างทอง1
11
72543ม.ป.ป.WHOICD-10ENG.1
12
82547ม.ป.ป.นันทวัน นารัตน์
การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฯ2544-2545
1
13
92546ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2546 จังหวัดอ่างทอง3
14
102548ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2548 จังหวัดอ่างทอง2
15
112547ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2547 จังหวัดอ่างทอง1
16
122547ม.ป.ป.สำนักงานจังหวัดอ่างทองการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง1
17
132549ม.ป.ป.สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพฯนวัตกรรมตามรอยและวัดผลคุณภาพ1
18
142549ม.ป.ป.สสส.
รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนปี2548-2549
1
19
152549ม.ป.ป.สป.สธ.บัทคัดย่อผลงานวิชาการปี 25491
20
162549ม.ป.ป.สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองปี 25491
21
172550ม.ป.ป.สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองปี 25501
22
182550ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2550 จังหวัดอ่างทอง1
23
192551ม.ป.ป.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.สถิติสาธารณสุข 25511
24
202552ม.ป.ป.
สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
14 ปัจจัยเสี่ยงของการสูญเสียปีสุขภาวะ 2552
1
25
212552ม.ป.ป.
สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
รายงานโรคระดับเขตและภูมิภาค ปี 25521
26
222552ม.ป.ป.สำนักงานคลัังจังหวัดอ่างทองผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองปี 25521
27
232552ม.ป.ป.
สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
20 โรค ทำลายช่วงชีวิตคนไทย ปี 25521
28
242553ม.ป.ป.สุชาดา ทวีสินธิ์คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย1
29
252553ม.ป.ป.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
สุขภาพคนไทยปี 25531
30
262553ม.ป.ป.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.สถิติสาธารณสุข 25531
31
272553ม.ป.ป.สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทองรายงานสถิติจังหวัดอ่างทอง 25531
32
282553ม.ป.ป.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.สธ.รายงานผลการปฏิบัติราชการ 25531
33
292554ม.ป.ป.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
HIA1
34
302554ม.ป.ป.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.รายงานทรัพยากรสาธารณสุข 25541
35
312554ม.ป.ป.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย1
36
322554ม.ป.ป.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.สรุปรายงานการป่วยปี 25541
37
332554ม.ป.ป.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.สถิติสาธารณสุขปี 25541
38
342554ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2554 จังหวัดอ่างทอง2
39
352554ม.ป.ป.สสจ.ตากรายงานประจำปี 2554 1
40
362555ม.ป.ป.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิตสรุุปรายงานการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจฯ1
41
372555ม.ป.ป.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.รายงานทรัพยากรสาธารณสุข 25551
42
382555ม.ป.ป.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
สุขภาพคนไทยปีี 25551
43
392555ม.ป.ป.สสจ.อ่างทองรายงานประจำปี 2555 จังหวัดอ่างทอง4
44
402556ม.ป.ป.คณะเเพทย์ศาสตร์ มศว.การประชุมวิชาการประจำปี 25561
45
412556ม.ป.ป.
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายงานประจำปี 25561
46
422556ม.ป.ป.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
รายงานประจำปี 25561
47
432556ม.ป.ป.สสจ.นครราชสีมารายงานประจำปี 25561
48
442556ม.ป.ป.สสจ.นครนายกรายงานประจำปี 25561
49
452557ม.ป.ป.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.สรุปรายงานการป่วยปี 25571
50
46255722/01/59สำนักระบาดวิทยาสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 25571
51
47255819/05/59สำนักงานสถิติแห่งชาติการสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร 25581
52
48255804/02/59สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.รายงานสาระสุขภาพ 2557-25581
53
49255819/01/59สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายงานประจำปี 25581
54
50255819/01/59สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายงานประจำปี 25582
55
51255815/12/58ศููนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรีสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย1
56
52255809/03/59กรมอนามัยรายงานวิจัยประเมินผลโครงการ รพ.สต.1
57
53255801/03/59สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.สรุปสถิติสำคัญ 25583
58
54255914/07/59สสจ.นครราชสีมารายงานประจำปี 25581
59
55255926/07/59
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
รายงานประจำปี 25581
60
56255901/09/59
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายงานประจำปี 25581
61
57255929/09/59
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
รายงานผลการดำเนินงานปี 25581
62
58255929/09/59กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สรุปผลนิเทศติดตาม รพ.เป้าหมาย ด้านอาคารฯ ปี2559
1
63
59255929/09/59กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมปี 2559
1
64
60255917/10/59สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.สถิติสาธารณสุข พ.ศ.25581
65
61
66
62
67
63
68
64
69
65
70
66
71
67
72
68
73
69
74
70
75
71
76
72
77
73
78
74
79
75
80
76
81
77
82
78
83
79
84
80
85
81
86
82
87
83
88
84
89
85
90
86
91
87
92
88
93
89
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
96
Loading...
Main menu