ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
3
In deze tabel vind u de organisaties met wie VDAB gegevens uitwisselt, waarom we dat doen en op basis van welke beraadslaging of protocol.

De uitwisseling kan in twee richtingen gebeuren: van een organisatie naar VDAB en van de VDAB naar een organisatie:
4
5
* machtiging/protocol op aanvraag: info@vdab.be
6
7
VDAB ALS ONTVANGER VAN INFORMATIE VAN EEN ANDERE ORGANISATIE
8
9
OrganisatieDoelVan wie?Wat?Beraadslaging/protocol
10
Rijksregister - Federale Overheidsdienst Binnenlandse ZakenIdentiteit nagaan
Dossiergegevens aanvullen
Iedereen die zich inschrijft bij VDAB.adres, naam, rijkregisternummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, datum overlijden, samenstelling van het gezinKB 29 juni 1993
11
Identiteit nagaan
Dossiergegevens aanvullen
Gebruikers wijk-werkenRijksregisternummernr. 71/2017 van 13 december 2017 (SCRR)*
12
Nagaan of iemand wettelijke toegang heeft tot de arbeidsmarkt in België (voorwaarde voor inschrijving als werkzoekende)Iedereen die zich wil inschrijven bij VDAB met een niet EU- of niet EER nationaliteit. type register van inschrijving Wacht- en vreemdelingenregister: datum asielaanvraag, administratieve toestand asielzoekernr. 20/2017 van 17 mei 2017 (SCRR)*
13
14
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)Nagaan of er een betaling van de volledig werkloze heeft plaatsgevondenWerkzoekendenINSZ, refertemaand, gegevens mbt de uitkering, statuut van werklozeNr. 05/042 van 6 september 2005, gewijzigd op 5 februari 2008
15
Opvolgen en het controleren van werkzoekenden en het beslissen over vrijstellingen. Naar aanleiding van 6de staatshervorming. Gegevens waaruit VDAB kan afleiden of de persoon al dan niet uitkeringsgerechtigd is. Informatie wordt o.a. gebruikt bij het toekennen van vrijstellingen.Werkzoekenden Opvraging van de uitbetaalde sommen tijdens een bepaalde periode, opvraging van de laatst gekende situatie of de situatie op een bepaalde datum, opvraging van de laatst gekende situatie, opvragen van de dagen er een uitbetaling van werkloosheidsuitkering heeft plaatsgevonden, opvraging van de uitbetaalde sommen in het kader van de activeringsuitkeringennr.16/001 van 12 januari 2016
16
RVA geeft situaties door die een impact hebben op de opdrachten van de VDAB. De bedoeling van deze stroom is de RVA in de mogelijkheid te stellen persoonsgegevens over te maken aan de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling met betrekking tot de werkzoekenden die door deze laatste worden begeleid, opgeleid, van ze de (actieve, passieve of aangepaste) beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt controleren of aan wie ze vrijstellingen toekennen.Jongeren in hun BIT en personen die recht hebben op werkloosheids- of inschakelingsuitkeringenadministratieve gegevens (de datum van uitgifte en het nummer van het elektronisch bericht), volgende persoonsgegevens: het INSZ, de
aard van de beslissing, het nummer van het werkloosheidsbureau en de verwijzing naar het betrokken artikel uit het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering.
Nr. 19/024 van 5 maart 2019
17
Naar aanleiding van de coronacris dient de VDAB in opdracht van de Vlaamse Regering een aanbod te doen aan alle tijdelijke werklozenContactopname tijdelijke werklozenDe VDAB ontvangt maandelijks per betrokkene (de in het Vlaams Gewest gedomicilieerde natuurlijke persoon die zich bevindt in een toestand van vergoede tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, overmacht of economische werkloosheid voor bedienden) de identiteit, de identiteit van de werkgever, de dagkalender met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid in de referteperiode en het adres. NR. 20/170 VAN 19 JUNI 2020, GEWIJZIGD OP 1 DECEMBER 2020 EN 2 FEBRUARI 2021,
18
De persoonsgegevens van de RVA zouden nu dus door de VDAB ook worden gebruikt voor een ander doeleinde, namelijk het bepalen van de hoogte van de premie inzake de individuele beroepsopleiding, die door de regelgeving uitdrukkelijk afhankelijk is gesteld van het bedrag van het vervangingsinkomen.IBO cursistenhet identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam en de voornaam, het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering (en de wijzigingen), het volledig dagbedrag of het half dagbedrag (en desgevallend het aantal keer per week dat de betrokkene er recht op heeft), het type uitkering, de periode van de uitkering en de RVA-code. NR. 22/118 VAN 3 MEI 2022
19
20
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)DMFA
- controleren beschikbaarheid werkzoekenden
- operationele doeleinden/opvolgen individuen
- onderzoeksdoeleinden/opvolgen maatregelen
Iedereen die zich als werkzoekende inschrijft bij VDAB of een beroep doet op VDAB-dienstverlening.werkgeversaangifte, identificatiegegevens, tewerkstellingsgegevens; volume arbeidsprestaties, looncomponenten, sector; gegevens over verminderingen/brugpensioen/studentencontract/vergoedingen arbeidsongevallen en beroepsziektennr. 18/001 van 9 januari 2018
21
Toekennen tewerkstellingspremieIedereen die zich als werkzoekende inschrijft bij VDAB of een beroep doet op VDAB-dienstverlening.werkgeversaangifte, identificatiegegevens, tewerkstellingsgegevens; volume arbeidsprestaties, looncomponenten, sector; gegevens over verminderingen/brugpensioen/studentencontract/vergoedingen arbeidsongevallen en beroepsziektenNr. 08/032 van 3 juni 2008
22
DIMONA consultatie - opvraging van werknemerscontracten. Notificatie indien er een wijziging is aan een werknemerscontractIedereen die zich als werkzoekende inschrijft bij VDAB of een beroep doet op VDAB-dienstverlening Identificatiegegevens werknemer en werkgever, gegevens mbt tewerkstelling en contract, gegevens mbt kinderbijslagkassen nr. 04/035 van 5 oktober 2004
23
Aangaande elke betrokkene moet de VDAB in de DIMONA-persoonsgegevensbank en in het personeelsbestand van de RSZ, voor een periode van 84 maanden over de gehele professionele loopbaan vóór de aanvraag, kunnen nagaan of hij daadwerkelijk voldoet aan de voormelde voorwaarden inzake tewerkstelling en werkervarin voor het verkrijgen van loopbaanchequesPersonen die loopbaancheques aanvragenidentiteit van de werknemer (identificatienummer van de sociale zekerheid), de werkgever (inschrijvingsnummer, ondernemingsnummer, deelentiteit, vestigingsnummer en paritair comité) en de gebruiker van de diensten van uitzendkrachten (idem) raadplegen alsook de aard van de overeenkomst en de periode (datum van indiensttreding en datum van uitdiensttreding).
nr.13/059 van 4 juni 2013, gewijzigd op 20 december 2019
24
De VDAB wil aldus in de Dimona persoonsgegevensbanken voor elke jongeren van wie zij de identiteit heeft ontvangen van het AGODI, het AHOVOKS en SYNTRA-Vlaanderen en die niet bij de VDAB gekend is, nagaan of hij al dan niet een beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige heeft. NEET jongerenINSZ, begin- en stopzettingsdatum activiteiten, gegevens mbt bijdrageplichtnr. 17/097 van 7 november 2017
25
26
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)Beoordelen of iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt - zelfstandige activiteit NEET-jongerenINSZ, begin- en stopzettingsdatum activiteiten, gegevens mbt bijdrageplichtnr. 17/097 van 7 november 2017
27
Beoordelen of iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt - zelfstandige activiteit Iedereen die is ingeschreven bij VDABINSZ, begin- en stopzettingsdatum activiteiten, gegevens mbt bijdrageplichtnr.05/042 van 6 september 2005, gewijzigd op 5 februari 2008
28
De betrokkene moet op het ogenblik van de aanvraag van de loopbaancheque en de loopbaanbegeleiding professioneel actief zijn in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ofwel als werknemer ofwel als zelfstandige.Personen die loopbaancheques aanvragenidentiteit van de betrokkene (identificatienummer van de sociale zekerheid), de effectieve periode (begindatum en einddatum) van de zelfstandigenactiviteit (noodzakelijk om na te gaan of de voorwaarden inzake tewerkstelling en werkervaring vervuld zijn) soort verschuldige bijdrage (om na te gaan of het een daadwerkelijke bedrijvigheid betreft).nr.13/059 van 4 juni 2013, gewijzigd op 20 december 2019
29
30
Mutualiteiten - Beide fluxen worden aangeleverd door de verzekeringsinstellingen (VI’s), via het Nationaal
Intermutualistisch College (NIC)
Beoordelen of iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt - Arbeidsgeschiktheid/ moederschapsrustIedereen die is ingeschreven bij VDABINSZ, begin- en einddatum arbeidsongeschiktheid, type dossier, info mbt reden niet-vergoedbaarheid, Nr. 05/042 van 6 september 2005
31
Situatie van werkzoekende in arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, enz wordt doorgegegeven aan VDAB. Die laatste moet de situatie van de
werkzoekenden kennen om gegronde beslissingen te kunnen nemen (zoals vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, sanctionering of uitsluiting). Wordt ook gebruikt ter ondersteuning van de re-integratietrajecten.
Iedereen die is ingeschreven bij VDABINSZ, begin- en einddatum arbeidsongeschiktheid, de sociale status, reden voor het afsluiten van het dossier, type arbeidsongeschiktheid, situatie op het ogenblik van het optreden van het risico, zwangerschap, nr. 20/244 van 6 oktober 2020
32
33
Leer - en evaringsbewijzendatabank (LED)Informatie over behaalde diploma's en getuigschriften capteren om een juist en volledig beeld te krijgen van de scholing van burgersIedereen die zich als werkzoekende inschrijft bij VDAB of een beroep doen op VDAB-dienstverlening.INSZ, diploma gegevens (o.a. categorie, graad, onderwjisvorm, type school, uitreikingsdatum, land, taal, instelling, studierichting, authenticiteit)nr. 32/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr.
05/2011 van 23 februari 2011 en beraadslaging VTC nr. 18/2014 van 9 juli
2014, vervangt
34
35
Ahovoks, Agodi en SyntraIdentiteit van vroegtijdige schoolverlaters achterhalen om hen te contacteren, zodat hen een dienstverlening kan aangeboden worden. NEET-jongerenIdentificatie- en contactgegevensnr. 30/2017 (VTC) van 13 september 2017
36
Opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarktIedereen die zich inschrijft bij VDABGegevens schoolverlaternr. 26/2012 van 7 november 2012, gewijzigd door nr. 47/2014 van 10 december 2014
37
38
Uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringenWeten bij welke UI iemand lid is om het verhoor te kunnen organiserenJongeren in BIT, actief, passief en aangepast beschikbarenLidmaatschap van de UI van de werkzoekende, RR, uitbetalingsinstelling, ondernemingsnummer, volledige naamnr. 16/043 van 3 mei 2016
39
40
Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOKS
)
Financiering volwassenonderwijs. Basisgegevens vanuit AHOVOKS (opleidingscentra, opleidingen, opleidingsgebieden, ...)VDAB cursistenINSZ, participatiestatus, opleiding van de cursist, gegevens betreffende het lesmoment, gegevens betreffende de ingerichte modulevariantnr. 25/2015 van 17 juni 2015
41
42
Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI)Controleren van de TWE-activeringen en het valideren of weigeren ervanPersonen in een TWE-OCMW trajectIdentiteit van de partijen (maand en jaar, ondernemingsnummer, gemeentecode en benaming OCMW, de toepasselijke regelgeving, het dossiernummer, INSZnummer betrokkene en de aanduiding dat de betrokkene primair begunstigde of secundair begunstigde is). Betalingen (prestatieperiode en boekhoudperiode (telkens begin- en einddatum), de referentie, het betaalde bedrag, het type betaling, de beslissende organisatie, het begrotingsartikel, het type bijstand, de bestemmeling van de betaling, het type tewerkstelling, de plaats van tewerkstelling, het uurrooster, het type activering en begeleiding en in voorkomend geval het nummer en de benaming van het initiatief inzake sociale economie).Nr. 19/122 van 2 juli 2019
43
44
Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI)Leerlingen met een beperking in duaal leren hebben de mogelijkheid om bij AGODI een aanvraag te doen voor Specifieke Onderwijs Leermiddelen (hierna: SOL). Aangezien een deel van de opleiding op de werkvloer plaatsvindt, kan er ook een recht bestaan op een Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregel (hierna: BTOM). Leerlingen duaal lerenrijksregisternummer, identificatie- en contactgegevens van de leerling in duaal leren, aanvraag van speciale onderwijsleermiddelen en/of BTOM’s: contactgegevens van de onderwijsinstelling- en de opleiding en van de werkgever. De aanvraag van speciale onderwijsleermiddelen en/of BTOM’s: rekeningnummer waarop de tegemoetkoming gestort mag worden. De aanvraag van speciale onderwijsleermiddelen en/of BTOM’s: medische gegevens (aard van de beperking, specifieke hulpvraag en medisch attest).Protocol 1 september 2020*
45
46
Huizen van het Nederlands en onthaalbureaus (KBI) Nu onder agentschap Integratie en inburgering- Het traject naar werk bepalen -opvolgen van NT2-traject/inburgeringstraject - doorverwijzen NT2-cursisten/inburgeraars naar VDAB voor een traject naar werk of loopbaanoriëntatie,
- NT2-cursisten HvN - Inburgeraars begeleid door OBINSZ, identificatiegegevens, gegevens over doorverwijzing/toeleiding,alfabetiseringsgraad, informatie over doelgroepbepaling, relevante type trajecten en opvolging, informatie over het resultaat van teste, informatie over het statuut en opvolging van cursist NT2, en contactgegevens van dossierbehandelaars bij de HvNnr. 24/2012 (VTC) van 17 oktober 2012
47
48
Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)VOP-aanvragen Personen met een arbeidshandicap en personen in de sociale economiebasisidentificatiegegevens van de de doelgroepmedewerker, type werknmer, type loonpremiepercentage, type indicering, type doelgroepmedewerker, soort of type maatregel, status, herevaluatiedatum, type, beslissingsdatum, start en eind datum van de ondersteuning, identificatie van de werkgever, vop aanvraagnummer, maatregeltype, gegevens van ondernemingsdossier nr. 20/2016 van 25 mei 2016
49
Betalingen aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekendenlangdurig werkzoekendenLijst van betalingen die door WSE werden uitgevoerd in het kader van AWInr.17/004 van 10 januari 2017
50
Na de toekenning van het contingent van de WOP bezorgt DWSE de VDAB een lijst met alle werkgevers die in aanmerking komen om binnen het kader van collectief maatwerk subsidies te ontvangen voor de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. DoelgroepwerknemersLijst werkgeversnr. 42/2013 van 9 oktober 2013
51
Arbeidszorg - éénmalige uitwisselingVan alle zittende arbeidszorgmedewerkers,
geen omkadering, maar enkel de personen die ikv AMA doorstroom door DWSE
gesubsidieerd zullen worden.
INSZ, naam, voornaam, jaartal dat de arbeidszorgmedewerker voor de eerste keer
deelgenomen heeft aan arbeidszorg.
Protocol 15 januari 2021*
52
Leertijd - extra rol VDAB na ontbinding Syntra VlaanderenLeerlingen in de leertijdINSZ-nummer of rijksregisternummer,naam,voornaam, overeenkomst alternerende opleiding, aantal lopende overeenkomsten, status overeenkomst, start - en einddata, effectieve einddata, reden beëindiging overeenkomst (veld met keuzemogelijkheden), opleidingsverstrekker, datum opmaak+ update overeenkomst, werkgever: naam, sector, PC, begeleider, opleiding, onderneming, rechtsvorm, vestiging, ...Protocol 12 oktober 2021*
53
Beleidsmatige evaluatie van het gebruik van Vlaamse opleidingsincentives voor loopbaangerichte opleidingen Personen die opleidingscheques hebben aangevraagdINSZ, naam, voornaam, loopbaancentrumProtocol 26 april 2022*
54
Aanvragen ikv Individueel maatwerkPersonen met een arbeidsbeperkingINSZ nummer, basisidentificatiegegevens, aanvraag advies, evaluatie resultaat, tewerkstellingsgegevens, subsisieaanvraag, subsisiedossier, evaluatieaanvraag, begeleiding, ondersteuningsplan, motivatieverslag, Protocol 13 juni 2022*
55
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)Multifunctionele attestenPersonen die aangemeld zijn bij het OCMWhet identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene, het type financiële hulp, de begindatum van de geldigheid, de einddatum van de geldigheid en het ondernemingsnummer van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.nr.18/072 van 5 juni 2018
56
FOD JustitieOp het vlak van begeleiding voor de re-integratie op de arbeidsmarkt kan de detentietoestand of -status (bijvoorbeeld het onder elektronisch toezicht plaatsen) leiden tot de toekenning van rechten of tot een voortzetting/aanpassing van het arbeidsmarkttraject zonder dat het echter moet worden stopgezet.
Iedereen die is ingeschreven bij VDABhet identificatienummer van de gedetineerde (Sidis ID); het identificatienummer van de sociale zekerheid van de gedetineerde of de in vrijheid
gestelde persoon (INSZ); de begindatum van de opsluiting of van het dragen van de elektronische enkelband; de vereenvoudigde wettelijke toestand (veroordeeld, geïnterneerd, verdacht of andere); de externe status van de persoon ten opzichte van de FOD Justitie, de begindatum van de externe status; het soort detentieregime en de begindatum van dit regime; de datum van het verlaten van de gevangenis; de redenen van de invrijheidsstelling (redenen waarbij het type invrijheidsstelling wordt aangegeven)
NR. 21/058 VAN 2 MAART 2021
57
Ontbinding Syntra VlaanderenSyntra Vlaanderen wordt ontbonden bij het “decreet van 19/06/2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds (B.S.08/07/2020)” (verder genoemd “het opheffingsdecreet”).Protocol 22 december 2020*
58
KSZ datawarehouse arbeidsmarktMonitoring arbeidsreserve. Het Steunpunt Werk (KU Leuven), het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) – krijgen voor het monitoren van de arbeidsreserve bij werkenden en niet-werkenden enkele persoonsgegevens uit het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheerde datawarehouse arbeidsmarkt en sociale beschermingDe persoonsgegevens hebben betrekking op de personen van 15 tot 64 jaar oud die in België wonen (personen die volgens Statbel tot de Belgische bevolking behoren of geregistreerd zijn in het Rijksregister, exclusief de personen in het wachtregister) en beslaan de jaren 2005 tot en met 2019 (telkens het vierde kwartaal).Persoonskenmerken, Socio-economische positie, Arbeidsprestaties en sociale zekerheidNr.21/144 van 5 oktober 2021
59
Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH)Administratieve vereenvoudiging en vermijden dubbele subsidiëring. Werkzoekenden en zittende werknemers die ondersteuning op de werkvloer kunnen aanvragenINSZ, handicap, erkenningProtocol 13 januari 2022*
60
Actiris Een coöperatie tussen Vlaanderen en Brussel met het oog op een vlottere werking van de arbeidsmarkt en een grotere mobiliteit van werkzoekenden tussen de gewesten. Brusselse en Vlaamse werkzoekenden contactgegevens, opleidingsgegevens, beroepsgegevens, contactgegevens bemiddelaars nr.22/060 van 1 maart 2022
61
62
VDAB ALS LEVERANCIER VAN INFORMATIE NAAR EEN ANDERE ORGANISATIE
63
64
OrganisatieDoelVan wie?Wat?Beraadslaging/protocol
65
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)Basisopdrachten en controleopdracht inzake toekenning van uitkeringen uitvoerenJonge schoolverlaters in hun beroepsinschakelingstijd en de gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen of inschakelingsuitkeringen. Het gaat over werkzoekenden die een begeleiding en beroepsopleiding krijgen van de arbeidsbemiddelingsdiensten en waarvan de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt door deze laatste gecontroleerd wordt.Beslissingen vrijstellingen; Beslissingen Controledienst; Evaluatie schoolverlaters: persoonsgegevens betreffende problematische situaties die duidelijk een overtreding van de reglementering inhoudennr. 17/084 van 3 oktober 2017 en nr.15/040 van 7 juli 2015, gewijzigd op 6 oktober 2015 en op 2 februari 2016
66
Gegevensstroom waarmee de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en het IBFFP tweemaal per maand aan de RVA gegevens meedelen voor de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen. Werkzoekendencontactgegevens beschikt (telefoonnummer, mailadres,…) van betrokkenen, elke beslissing tot schrapping van de inschrijving als werkzoekende, datum en de reden van de schrapping. trajectvoorstel, start- en einddatum van het traject, beschrijving van de acties of modules en de voorziene planning, persoonsgegevens meegedeeld over afwezigheden, weigeringen of vroegtijdige beëindigingen, datum van elk opvolgingsgesprek. Indien de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling een werkaanbod doet, wordt dat eveneens gemeld aan de RVA (identiteit van de werkgever, resultaten van de sollicitatie, eventuele afwezigheden en weigeringen,…).Ook de persoonsgegevens met betrekking tot de eerste inschrijving als werkloze worden aan de RVA meegedeeld.Ten slotte worden een aantal acties, die wijzen op de bereidheid van de betrokkene, aan de RVA gemeldnr. 04/021 van 6 juli 2004 gewijzigd naar nr.05/038 van 19 juli 2005
67
Het betreft de uitwisseling van sociale persoonsgegevens vanuit VDAB naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), op basis waarvan de RVA zijn databank zal kunnen actualiseren en statistische gegevens publiceren. De RVA mag deze alleen gebruiken om ze te verwerken tot anonieme informatie. Werkzoekendennaam en voornaam, het tewerkstellingsnummer bij de gewestinstelling, een codenummer voor de subregionale tewerkstellingsdienst waartoe de werkzoekende behoort, het geslacht, de RVAberoepscode, de RVA-studiecode, de NIS-code, de geboortedatum, de RVAnationaliteitscode, de arbeidsgeschiktheid, de bedrijfstak, de Eurostat-datum, de categorie werkzoekende, de stand van het dossier, 20 categorieën werkzoekende, 1 teller, het rijksregisternummer, de studiecode bij de gewestinstelling, de beroepscode bij de gewestinstelling, de code werkzoekende bij de gewestinstelling, de nationaliteitscode bij de gewestinstellingnr.05/042 van 6 september 2005, gewijzigd op 5 februari 2008
68
69
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Nagaan of een werkgeversbijdragevermindering die de werkgever vraagt effectief kan worden toegekendPersonen die onder het Vlaamse doelgroepenbeleid vallen (oudereren, jongeren, enz..)Identificatiegegevens, doelgroep, scholingsgraad, begin- en einddatumnr. 16/033 van 5 april 2016, gewijzigd op 8 november 2016
70
71
Leer - en evaringsbewijzendatabank (LED)Aanvullen LED als authentieke gegevensbron voor alle gegevens inzake onderwijs- en beroepskwalificaties. Uitsturen actuele situatie VDAB bewijzenWerkzoekendenINSZ, Informatie over VDAB-certificaten, ervaringsbewijzen, eigen verklaring burgernr. 04/2011 van 23 februari 2011, zoals gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 37/2016 van 12 oktober 2016
72
73
Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOKS
)
Vrijstelling van inschrijvingsgeld volwassenenonderwijsCuristen in het volwassenenonderwijsRRnummer, identificatiegegevens, cat wz, trajectgegevens ter beoordeling van passendheidProtocol 12 juli 2018*
74
75
Uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen Begeleiding werkzoekende bij controle inzake beschikbaarheidJongeren in BIT, Actief, Passief en Aangepast beschikbarenIdentiteit werkzoekende, gewest, informatie over uitnodiging voor een gesprek of hoorzitting, inhoudelijke informatie over reden voor gesprek of hoorzitting en evt. info over gevolgen gesprek of hoorzitting. Het meedelen van een chronologisch overzicht/inschrijvingsbewijs.nr. 16/003 van 12 januari 2016
76
77
Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI)Corrigeren van de verrichte betalingen voor TWE-trajecten verricht door het OCMW, indien te veel (recuperatie van betaling) of te weinig (achterstal van betaling) werd toegekendPersonen in een TWE-OCMW trajectIdentiteit van de partijen (ondernemingsnummer van VDAB, ondernemingsnummer van OCMW, de toepasselijke regelgeving, het dossiernummer, INSZnummer betrokkene en de aanduiding dat het om een recuperatie dan wel een achterstal gaat). Betalingen (recuperatie/achterstal) (de ingangsdatum (de datum waarop de terugvordering of de bijbetaling plaatsvindt), de prestatieperiode (begin- en einddatum), de referentie, het door de POD MI te verbeteren bedrag (hetzij het terug te vorderen bedrag, hetzij het bij te betalen bedrag) en het begrotingsartikel).Nr. 19/122 van 2 juli 2019
78
79
Departement Werk en Sociale Economie ESF-financiering /monitoring ikv YEI-projectDeelnemers YEI - projectidentificatiegegevens, cat. WZ, studie, kansengroep, rijksregisternummernr. 41/2016 (VTC) van 12 oktober 2016
80
Toekennen VOPPersonen met een arbeidshandicap en personen in de sociale economieRijksregisternummer, identificatiegegevens, indiceringgegevens, tewerkstellingsgegevens, gegevens werkgevernr. 20/2016 van 25 mei 2016
81
AWI - toekenning aanwervingsincentive voor langdurig werklozen. Geeft de nodige gevevens waarop WSE kan beslissen of de persoon al dan niet recht heeft op AWI - Aanwervingsincentive voor langdurig werklozenlangdurig werkzoekendenidentificatienummer van de sociale zekerheid, naam,
voornamen, datum van geboorte, datum van overlijden, geslacht en hoofdverblijfplaats, werkgeversaangifte, natuurlijke persoon, tewerkstelling van de werknemerslijn
nr.17/004 van 10 januari 2017
82
Correcte berekening en uitbetaling van het werkondersteuningspakket (WOP)DoelgroepwerknemersIdentificatiegegevens, indiceringsgegevens, tewerkstellingsgegevens, gegevens over werkgevernr. 42/2013 van 9 oktober 2013
83
Overdracht bevoegdheid opleidingschequesPersonen die opleidingscheques hebben aangevraagdINSZ nummer, naam en voornaam, adres, geboortedatum, opleidingsniveau, statuut, aantal aangevraagde opleidingscheques, aantal geannuleerde opleidingscheques, aantal effectief gebruikte cheques
, datum van aanvraag; terugbetaling opleidingscheque wegens overmacht of verzending van duplicaten , persoonlijke bijdrage: bedragen die uitgevoerd werden of geweigerd werden. , Extra tegemoetkoming: factuurbedrag, opleiding, rekeningnummer toegekende tegemoetkoming. Eventueel ook weigeringen. Gegevens Edenred: VDAB bestelnummer = nummer van de opleidingscheque, aansluitingsnummer = nummer organisatie, benaming centrum, organisme = organisatie waar de cheque werd uitgegeven en niveau
Protocol juni 2020*
84
Arbeidszorg VDAB rapporteert op afgesproken
tijdstippen wie voldoet aan de voorwaarden en effectief bezig is op een werkvloer in het kader van arbeidszorg
Insz-nummer of rijksregisternummer
Naam
Voornaam, advies ama
Protocol 22 maart 2021*
85
Beleidsmatige evaluatie van het gebruik van Vlaamse opleidingsincentives voor loopbaangerichte opleidingenPersonen die een loopbaangerichte opleding hebben gevolgdTaalniveau Nederlands + moedertaal, Sector, grootte werkgever op basis van KBO Werkgever, op moment van aanvraag OC, VOV, VOK, Datum registratie eerste gesprek LBC, Datum registratie laatste gesprek LBC, aantal uren LBCProtocol 26 april 2022*
86
Toegang tot de ESF- tijdsregistratie applicatie ikv financiële controleVDAB en haar partners, die betrokken zijn bij de projecten ‘GOB’ en de
‘subsidie verzorgende-zorgkundige’ en toegang werd verleend tot de tijdsregistratie app
INSZ-nummer, naam/voornaam en
e-mailadres, tijdsregistratie en brutomaandloon
Protocol 4 juli 2022*
87
88
Huizen van het Nederlands en onthaalbureaus (KBI) Nu onder agentschap Integratie en inburgering- Oriënteren naar gepast aanbod Nederlands als tweede taal (NT2)
- Doorverwijzing naar HvN
Werkzoekende-NT2 cursistRR nummer, categorie werkzoekende en gegevens over afspraken bij VDAB, doorverwijzing, taaltesten, opleidingen, het VDAB-traject, vrijstelling van inschrijvingsgeld en evt. opmerkingen + wijzigingennr. 25/2012 (VTC) van 17 oktober 2012
89
90
- Beoordeling in aanmerking voor inwerkingstraject
- Inburgeringsprogramma bepalen
- Deelname aan vormingsprogramma opvolgen
- Secundaire inburgeringstraject opvolgen
- Doorverwijzing naar OB
Werkzoekende-inburgeraarRR nummer, categorie werkzoekende en gegevens over afspraken bij VDAB, doorverwijzing, taaltesten, opleidingen, het VDAB-traject en evt. opmerkingen + wijzigingennr. 25/2012 (VTC) van 17 oktober 2012
91
92
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)Controleren of iemand is ingeschreven en randsituaties opsporenPersonen die bij het OCMW gekend zijn, ongeacht of ze maatschappelijke steun krijgenIdentificatiegegevens, inschrijvingsgegevens, trajectgegevens, gewenste beroepen, taalnr. 14/037 van 3 juni 2014
93
begeleiding van werkzoekenden Personen die bij het OCMW gekend zijn, ongeacht of ze maatschappelijke steun krijgenidentificatiegegevens, gegevens over de tewerktselling, gegevens over de arbeidsongeschiktheid, trajectgegevens, gegevens over betalingen nr. 13/049 van 7 mei 2013
94
95
Constructiv (organisatie voor de bouwsector)Bevorderen van tewerkstelling binnen de bouwsector en het begeleiden van de personen die bij de bouwsector betrokken zijn. - werkzoekenden uit de bouwsector voor wie er gemeenschappelijke acties ondernomen worden
- cursisten in werknemersopleiding waarvoor een sectorale tussenkomst is voorzien door de bouwsector
- werkzoekenden die met vrucht de basisopleiding bouw gevolgd hebben en een tewerkstellingspremie kunnen krijgen
- cursisten die met IBO in bouwsector tewerkgesteld zijn.
INSZ-nummer, identificatiegegevens, type opleiding, resultaat, sectieomschrijving, opleidingstoestand, aantal opleidingen, aantal uren opleiding, aantal uren stage, totale aantal uren, begin- en einddatum opleiding, nr. 18/007 van 9 januari 2018, gewijzigd op 1 oktober 2019
96
97
De LijnToekennen gratis personenvervoer van De Lijn aan personen met een handicapPersonen door VDAB gekwalificeerd als rechthebende op een bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelINSZ, identificatiegegevens betrokkene, identificatiegegevens wettelijk vertegenwoordiger, datum erkenning handicap of toekenning statuutnr.07/48 van 4 september 2077, gewijzigd op 2 februari 2010
98
99
AGODI, DOV EN DWSEMonitoring inzet personeel duaal leren en aanwezigheid op school van leerling/cofinanciering ESF - DOVLeerlingen duaal lerenRRnummer leerling, tijdsgegeven, aan- en afwezigheid op schoolProtocol 17 april 2020*
100