สำเนาของ ม.6/5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ผู้ประเมิน 1. ครูยงยุทธ วัตราดุลย์ 2. ครูชลิดา เด่นนารีบุตร
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายอัครพล สอนพรม
4232333333332.92ดี
8
2
นายคณนาท หอมวงศ์
4131333333332.75ดี
9
3
นายปภังกร เอี่ยมอาจ
4232333333332.92ดี
10
4
นายจีรศักดิ์ ศรีสง่า
4232333333332.92ดี
11
5
นายพิสิษฐ์ เทพารักษ์
4232333333332.92ดี
12
6
นายวรรธนะ ไชยชนะ
4232333333332.92ดี
13
7
นายศิวัชกุล กิ่งสาร
4232333333332.92ดี
14
8นายไกรลาส ป่งใส4232333333332.92ดี
15
9
นายสุรเดช พาวงษ์
4232333333332.92ดี
16
10
นายณัฐวุฒิ บุญเต็ม
4232333333332.92ดี
17
11
นายศักดิ์สิทธิ์ สีบุญ
4232333333332.92ดี
18
12นายณัฐพล คำมา4232333333332.92ดี
19
13
นางสาวจริยา ไชยชนะ
4232333333332.92ดี
20
14
นางสาวชนกพร ฟักแก้ว
4232333333332.92ดี
21
15
นางสาวชโรชา มีคำ
4232333333332.92ดี
22
16
นางสาวปัฐมาวดี กุลสิงห์
4232333333332.92ดี
23
17
นางสาวพรนภา ถิ่นขาม
4232333333332.92ดี
24
18
นางสาวพินทุสร คำสุทธิ์
4232333333332.92ดี
25
19
นางสาวศศิวิมล คำประวัติ
4232333333332.92ดี
26
20
นางสาวจุฑามาศ มุสิกสาร
4232333333332.92ดี
27
21
นางสาวเปรมวดี มรดก
4232333333332.92ดี
28
22
นางสาวหทัยรัตน์ สัมพะวงศ์
4232333333332.92ดี
29
23
นางสาวดวงฤทัย ทวีสุข
4232333333332.92ดี
30
24
นางสาวทิพวรรณ พิมพ์หล่อ
4232333333332.92ดี
31
25
นางสาวนมัสการ ไขแสง
4232333333332.92ดี
32
26
นางสาวธิติยาภรณ์ ทองรอง
4232333333332.92ดี
33
27
นางสาวกนกอร พึ่งภพ
4232333333332.92ดี
34
28
นางสาวจันทนิภา ธรรมสัตย์
4232333333332.92ดี
35
29
นางสาวกฤติยา มูลเพ็ญ
4232333333332.92ดี
36
30
นางสาวเกษร กำมันตคุณ
4232333333332.92ดี
37
31
นางสาวจิรภิญญา ศรีสุข
4232333333332.92ดี
38
32
นางสาวเนตรนรินทร์ ศิริวาลย์
4232333333332.92ดี
39
33
นางสาวพรชนก สิงห์สีทา
4232333333332.92ดี
40
34
นางสาวพรชิตา สายยนต์
4232333333332.92ดี
41
35
นางสาวพัชรี เนตรแสง
4232333333332.92ดี
42
36
นางสาวภัสสร วงค์อุดม
4232333333332.92ดี
43
37
นางสาวสุวนันท์ ฑิมัจฉา
4232333333332.92ดี
44
38
นางสาวอริสา พรหมรักษา
4232333333332.92ดี
45
39
นางสาวกัลยา เหล็กสูงเนิน
4232333333332.92ดี
46
40นางสาวศรศิริ สว่างใจ4232333333332.92ดี
47
42FALSE
48
43FALSE
49
44FALSE
50
45FALSE
51
46FALSE
52
47FALSE
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu