ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
แบบตรวจงานการจ้ดทำ Blog ชั้น ม. 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
เลขที่
ชื่อ
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
Success
3
1
น.ส.จรรยพร คำโสมศรี
W1
ปรับแต่ง Blog
4
2
น.ส.ชนพัฒน์ รัฐธทานนท์
W2Profile
5
3
น.ส.วริศรา ลาไธสงค์
W3Banner
6
4
น.ส.สุดารัตน์ ธรรมวิฐาน
W4Counter
7
5
น.ส.อริสรา พระสว่าง
W5Content
*ห้อง 2 ไม่มีงาน
8
6
นายธนาธิป บุญตะนัย
W6Image
9
7
นายนิรุตต์ ขาวนอก
W7Video
10
8
นายวิรัตน์ สุทธิ
W8Link
11
9
นายเสกสรร วิโรจะ
W9G Drive
*ห้อง 2 ไม่มีงาน
12
10
นายนฤเบศ ลักษณะจันทร์
W10Form
*ห้อง 2 ไม่มีงาน
13
11
นายวุฒิชัย ดีไพร
14
12
นายอภิวัฒน์ อินทร์เสวก
แถบสีความหมาย
15
13
นายณัฐวุฒิ เทียบคำ
ปรับปรุง
16
14
น.ส.ดวงฤทัย โสธโน
พอใช้
17
ดี
18
ดีมาก
19
ดีเยี่ยม
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100