ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2565
2
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 119 คน จำนวนโควตา 120 คน)
4
5
ลำดับ
ที่สมัคร
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลผู้มีสิทธิสมัคร
สถานที่สอบ (เดิม)สถานที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ
6
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุลประเภท
สังกัดสถานบริการสาธารณสุข
จังหวัด
7
1นางสาวณัฐรินีย์ ไชยคำอสม.รพ.สต.ปล้องเชียงรายวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
8
2นางสาวณัฐรินทร์ โข่จาอสม.โรงพยาบาลเวียงแหงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
9
3นางสาวกันธิดา กุลวัชร์อสม.รพ.สต.บ้านห้วยบงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
10
4นางมาทะ ดวงประทุมอสม.รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
11
5นายอุเทน ดีคำปวนอสม.รพ.สต.บ้านต้นแก้วเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
12
6นางสาวกัญญาภัทร บุญรังอสม.รพ.เทพรัตน์เวชชานุกูลฯเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
13
7นายศรัญญกรณ์ กาบคำอสม.รพ.สต.บ้านไร่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
14
8นางสาวชิรยากร ทองคำอสม.รพ.สต.บ้านอมลองเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
15
9นายกฤษณตานนท์ ใสส่องอสม.รพ.สต.บ้านร่ำเปิงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
16
10นางศิริวรรณ ปัญพรเฉลิมกุลอสม.
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
17
11นาย
ธนพิพัฒน์ เลิศดำเนินกุล
อสม.รพ.สต.บ้านห้วยบงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
18
12นางสาวกรกนก บุญนิตย์อสม.รพ.สต.บ้านกองแขกเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
19
13นางสุพรรณี แสงศรีอสม.รพ.สต.บ้านใหม่ปูแช่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
20
14นางสาวพัชรา ชัยพลอสม.รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
21
15นางสาวศิรดา ณ เชียงใหม่อสม.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงินเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
22
16นางสาวจิดาภา เขียวแปงอสม.เทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
23
17นายพฤหัส เขียวแปงอสม.เทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
24
18นางเครือวัลย์ ยาวิลาศอสม.รพ.สต.บ้านห้วยส้มเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
25
19นางสาวอรยา อุทาอสม.รพ.สต.บ้านห้วยส้มเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
26
20นางผ่องพรรณ เกียรติบุรุษอสม.รพ.สต.บ้านห้วยส้มเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
27
21นางสาวพรทิพย์ ปั๋นคำอสม.รพ.สต.บ้านทรายมูลเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
28
22นางสาวเจนจิรา ขันธวงค์อสม.รพ.สต.บ้านท่ามะแกงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
29
23นางสาวปราณี จะแต๋อสม.รพ.สต.บ้านท่ามะแกงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
30
24นางประนอม เพียรพนัสสักอสม.รพ.สต.บ้านหนองไคร้เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
31
25นางพัชรี เล็นปานอสม.รพ.สต.บ้านเมืองวะเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
32
26นางมาลัยวรรณ์ ดวงสุวรณ์อสม.รพ.สต.บ้านเมืองวะเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
33
27นางวราภรณ์ ชาวโพธิ์หลวงอสม.รพ.สต.บ้านหนองไคร้เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
34
28นางสุรัชนา เมืองคำอสม.รพช.แม่แตงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
35
29นายเกริกพล วีระตุมมาอสม.รพช.แม่แตงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
36
30นางสาวพัตรพิมล คำยี่อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
37
31นายวัชรกุล ดอนดีอสม.รพ.สต.บ้านหนองปลามันเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
38
32นางสาวกัญญา สุภาใจอสม.รพ.สต.บ้านไร่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
39
33นางสาวสุจิตรา ยะทองอสม.รพ.สต.บ้านยางเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
40
34นางเรือนขวัญ แสงบุญเรืองอสม.รพ.สต.บ้านต้นเปาเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
41
35นางสาวปิยะรัตน์ โปธิตาอสม.รพ.สต.บ้านแม่ผาแหนเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
42
36นางสาวกรรณิการ์ สานปิมปาอสม.รพ.สต.บ้านแม่ผาแหนเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
43
37นางสาวเอื้องคำ ไชยสิงห์อสม.รพ.สต.บ้านอมลองเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
44
38นางนคนันท์ ก้อนคำอสม.รพ.สต.บ้านหนองไคร้เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
45
39นางปริณดา อาทิตย์อสม.รพ.สต.บ้านเมืองวะเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
46
40นางครรธรส ดวงจันทร์อสม.รพ.สต.บ้านดอนตันเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
47
41นางสาวรุ่งระพี ศิริเพลัยอสม.รพ.สต.บ้านหนองปลามันเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
48
42นางสาวทัศวรรณ ปันไต่อสม.รพ.สต.บ้านดงก๋ำเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
49
43นายสิรภพ สุภานันต์อสม.รพ.สต.บ้านแม่ก๊าเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
50
44นางโสภา บอกบุญอสม.รพ.สต.บ้านป่าไหน่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
51
45นางนันทวรรณ สุมทุมอสม.รพ.สต.บ้านท่าเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
52
46นางสาวศรสวรรค์ น้อมเชียอสม.รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
53
47นายโอโปะ ปานวาณีอสม.รพ.อมก๋อยเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
54
48นางสาว
วิภาพรรณ ทวีตระกูลทรัพย์
อสม.รพ.สต.แม่ฮุแม่ฮ่องสอนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
55
49นางสาว
ชนิกา ธำรงค์ศักดิ์ถาวร
อสม.รพ.สต.แม่เตี๋ยแม่ฮ่องสอนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
56
50นางสาวโศรดา งามจารุพรโกศลอสม.รพ.สต.บ้านสามแม่ฮ่องสอนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
57
51นางมะลิวัลย์ มาลาชัยกุลอสม.รพ.สต.บ้านสบหารแม่ฮ่องสอนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
58
52นางสาวหนึ่งฤทัย วิริยะอสม.โรงพยาบาลแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
59
53นางสาวมาริกา สุนันทาอสม.รพ.สต.ห้วยผาแม่ฮ่องสอนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
60
54นางสาวเจนจิรา ธรรมขันธ์อสม.รพ.สต.ทาขุมเงินลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
61
55นางสาว
พิชามญช์ ตุงคนาคร (อสม.)
อสม.รพ.สต.เหมืองจี้ลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
62
56นางธรภร นองสมุทร (อสม.)อสม.โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
63
57นางดวงพร มนทาทิพย์ (อสม.)อสม.รพ.สต.บ้านปงแม่ลอบลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
64
58นางสาวรัตติกาล จอมจักร (อสม.)อสม.รพ.สต.ทาขุมเงินลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
65
59นางสาวลำพอง มีกาศ (อสม.)อสม.รพ.สต.ทาขุมเงินลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
66
60นางสาวสุพิชฌาย์ ตาปัน (อสม.)อสม.รพ.สต.ทาขุมเงินลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
67
61นางสาวศรสวรรค์ คำใจยา (อสม.)อสม.รพ.สต.บ้านปางลำพูนวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
68
62นางสาววิชิตา คชรัตน์อสม.บุตรอสม.ตากวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.ลำปาง
69
63นางสาวนรินทรา ยอดไพบูลย์อสม.รพ.สต.ตำบลท่าบัวพิจิตรวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
70
64นางสาวเอมวิกา บุตรดีบุตร อสม.รพ.สต.บ้านม่วงชุมเชียงรายวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
71
65นางสาวณัฏฐริณีย์ ข้าวสามรวงบุตร อสม.รพ.สต.เมืองพานเชียงรายวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
72
66นางสาวอาภาพร กันสุริบุตร อสม.รพ.สต.บ้านร่องเบ้อเชียงรายวพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
73
67นายธรินทร์รัช นิปุณะบุตร อสม.สาธารณสุขตำบลท่าผาเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
74
68นางสาวอรทัย อินต๊ะสารบุตร อสม.รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
75
69นายเทพกรัณย์ พูลสวัสดิ์บุตร อสม.รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
76
70นางสาวเฉิดพิไล สมศรีบุตร อสม.รพ.สต.บ้านใหม่ปูแช่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
77
71นางสาววรางคณา ตันสิงห์บุตร อสม.รพ.สต.บ้านใหม่ปูแช่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
78
72นางสาวปุญญาฑิตา เครื่องคำบุตร อสม.รพ.สต.บ้านร้องเม็งเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
79
73นางสาวหนึ่งฤทัย ดาวเรืองบุตร อสม.รพช.แม่แตงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
80
74นางสาวจตุพร สุรินทร์เซ็งบุตร อสม.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอดเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
81
75นายทัศน์พล บูชาบุญบุตร อสม.รพ.สต.บ้านโทกเสือเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
82
76นางสาวทิวาภรณ์ ศรีวิลัยบุตร อสม.รพ.สต.บ้านไร่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
83
77นายธนบรรณ กูลนราบุตร อสม.รพ.สต.บ้านต้นเฮือดเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
84
78นางสาวจิราภรณ์ คำชนะบุตร อสม.รพ.สต.บ้านไร่เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
85
79นางสาวอินชุอร อินต๊ะจาบุตร อสม.รพ.สต.บ้านสันทรายเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
86
80นางสาวพรรฆฑชศมน อินจักรฐฤทฏิ์บุตร อสม.รพ.สต.บ้านยางเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
87
81นางสาวอัญชลิกา อินจาบุตร อสม.รพ.สต.บ้านยางเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
88
82นางสาวชลกานต์ รังสีบุตร อสม.รพ.สต.บ้านหนองปลามันเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
89
83นางสาวรัชนาพร แสติบุตร อสม.สสช.เมืองนะเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
90
84นายบรรพิทธิ์ หมอกใหม่บุตร อสม.รพ.เทพรัตน์เวชชานุกุลฯเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
91
85นางสาววรลักษณ์ ประดิษฐ์พงศ์บุตร อสม.รพ.สต.บ้านเมืองงายเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
92
86นางศศิวิมล ปิมปาบุตร อสม.รพ.สต.บ้านปงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
93
87นางสาวศิริลักษณ์ ริสมอนบุตร อสม.รพ.สต.บ้านต้นลุงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
94
88นายธีรวุฒิ แปงแก้วบุตร อสม.รพ.แม่แตงเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
95
89นางสาวพิชญาดา สุขศิริบุตร อสม.รพ.สต.บ้านเมืองวะเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
96
90นายธีรภัทร์ ใจกันทะบุตร อสม.รพ.สต.บ้านหนองไคร้เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
97
91นางสาวณัฏฐธิดา ใจคำบุตร อสม.รพ.สต.บ้านหนองไคร้เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
98
92นางสาวณัฐพร ดวงคำบุตร อสม.รพ.สต.บ้านป่าเหมือดเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
99
93นางสาวชุลีกร อินติกาศบุตร อสม.รพ.สต.บ้านเมืองวะเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่
100
94นายภาสกร วงษายะบุตร อสม.รพ.สต.บ้านดอนตันเชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่วพบ.เชียงใหม่