Female mortality 2016.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Մահացածների բաշխումն ըստ իգական սեռի, տարիքային խմբերի և ծածկագրերի (ՀՄԴ 10), 2016
2
Հայաստանի Հանրապետություն
3
4
ՀՄԴ 10Ծնունդից մինչև 1 տարեկանՆեոնատալ շրջանում 1-4 տարեկանմինչև 5 տարեկանՀետնեոնատալ
5
A41.996093
6
A49.920022
7
B55.000110
8
C38.100110
9
C38.310011
10
C71.710011
11
E77.800110
12
G00.900110
13
I40.900110
14
J18.051274
15
J18.100110
16
J18.930143
17
J21.020022
18
J44.010011
19
J96.021021
20
K65.011010
21
P22.031310310
22
P23.411010
23
P23.922020
24
P36.311010
25
P36.411010
26
P36.915140151
27
P39.922020
28
P60.X11010
29
P96.922020
30
Q03.920242
31
Q04.011010
32
Q04.800110
33
Q04.911010
34
Q05.211010
35
Q05.311010
36
Q05.422020
37
Q05.510011
38
Q05.722020
39
Q13.810011
40
Q20.310011
41
Q21.210011
42
Q21.310011
43
Q23.410011
44
Q24.933250
45
Q25.022020
46
Q25.251054
47
Q33.010011
48
Q36.011010
49
Q39.022020
50
Q39.144040
51
Q41.111010
52
Q44.210011
53
Q60.211010
54
Q61.310011
55
Q79.011010
56
Q89.711010
57
R99.X1381145
58
V89.210121
59
W13.000110
60
W78.910011
61
W79.910011
62
X19.000110
63
X59.900110
64
Y21.800110
65
Y33.900330
66
Ընդամենը139972316242
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu