แจ้งผลการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. โรงเรียนที่ประเมิน
3. ตำบลที่ตั้งโรงเรียน
4. จังหวัด
5. วัน เดือน ปี ที่ประเมิน
7. ชื่อประธานการประเมิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ชื่อ นามสกุล (ผู้แจ้ง)
9. ตำเเหน่ง (ผู้เเจ้ง)
10. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก (ผู้เเจ้ง)
11. E-mail (ผู้แจ้ง)6. ผลการประเมินหมายเหตุ
2
25/3/2016, 7:54:34ประถมศึกษาพะเยา เขต 1บ้านแม่อิงแม่อิงพะเยา21/03/59นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์850314849
tanteynong@yahoo.com
ผ่าน
3
25/3/2016, 7:55:47ประถมศึกษาพะเยา เขต 1บ้านสันป่าม่วงสันป่าม่วงพะเยา22/03/59นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จนางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์850314849
tanteynong@yahoo.com
ผ่าน
4
25/3/2016, 7:56:58ประถมศึกษาพะเยา เขต 1บ้านห้วยบงห้วยบงพะเยา22/03/59นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จนางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์850314849
tanteynong@yahoo.com
ผ่าน
5
25/3/2016, 7:57:51ประถมศึกษาพะเยา เขต 1บ้านสางบ้านสางพะเยา23/03/59นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จนางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์850314849
tanteynong@yahoo.com
ผ่าน
6
25/3/2016, 7:58:45ประถมศึกษาพะเยา เขต 1บ้านต๊ำพระแลบ้านต๊ำพะเยา23/03/59นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จนางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์850314849
tanteynong@yahoo.com
ผ่าน
7
25/3/2016, 7:59:39ประถมศึกษาพะเยา เขต 1บ้านใหม่หนองหล่มพะเยา24/03/59นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จนางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์850314849
tanteynong@yahoo.com
ผ่าน
8
25/3/2016, 8:00:29ประถมศึกษาพะเยา เขต 1บ้านโพธิ์ทองคือเวียงพะเยา24/03/59นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จนางสุรางค์ ประเทศศึกษานิเทศก์850314849
tanteynong@yahoo.com
ผ่าน
9
4/4/2016, 10:18:08ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1.โรงเรียนกุดดุกวิทยา2.โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา่3.โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
ตำบลสีชมพู3.โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยาตำบลนาหว้า
ขอนแก่น28-31 มีนาคม 2559นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์นายเสน่ห์ สายปัญญาศึกษานิเทศก์973195390
saysana908@gmail.com
ผ่าน
10
4/4/2016, 10:22:30ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1.โรงเรียนกุดดุกวิทยา2.โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา่3.โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
1.โรงเรียนกุดดุกวิทยาตำบลดินดำ2.โรงเรียนหนองตาไก้พิทยา ตำบลสีชมพู3.โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยาตำบลนาหว้า
ขอนแก่น28-31 มีนาคม 2559นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์นายเสน่ห์ สายปัญญาศึกษานิเทศก์973195390
saysana908@gmail.com
ผ่าน
11
7/4/2016, 10:41:51
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
บ้านปลายคลองตะปานสุราษฎร์ธานี21 มีนาคม 2559นายชูศักดิ์ ชูช่วยนายกฤษนันท์ ทองจีนศึกษานิเทศก์836382102soonookrid@gmail.com
12
7/4/2016, 10:45:41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
บ้านนาใหญ่ท่าโรงช้างสุราษฎร์ธานี22 มีนาคม 2559นายชูศักดิ์ ชูช่วยนายกฤษนันท์ ทองจีนศึกษานิเทศก์836382102soonookrid@gmail.com
13
19/4/2016, 10:06:27ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
ตำบลสีชมพูขอนแก่น29 มีนาคม 2559นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์นายภิรมย์ คำบุญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
810637447
phirom1119@gmail.com
ผ่าน
14
29/4/2016, 15:27:24นครราชสีมา เขต 3ชมุมชนบ้านเสิงสางเสิงสางนครราชสีมา4 มี.ค.2553นายฐานันดร บรรดาศักดิ์นายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
15
29/4/2016, 15:36:25นครราชสีมา เขต 3
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
อรพิมพ์นครราชสีมาปี 2554นายฐานันดร บรรดาศักดิ์นายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
16
29/4/2016, 15:37:50นครราชสีมา เขต 3สะแกราชวิทยาคมสะแกราชนครราชสีมาปี 2554นายฐานันดร บรรดาศักดิ์นายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
17
29/4/2016, 15:39:30นครราชสีมา เขต 3บ้านราษฏร์พัฒนาบ้านราษฏร์นครราชสีมาปี 2554นายฐานันดร บรรดาศักดิ์นายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
18
29/4/2016, 15:44:45นครราชสีมา เขต 3เจียรวนนท์อุทิศ 2วังหมีนครราชสีมาปี 2554นายฐานันดร บรรดาศักดิ์นายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
19
29/4/2016, 15:47:45นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองตะแบกตะแบกบานนครราชสีมาปี 2555นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษานายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
20
29/4/2016, 15:49:11นครราชสีมา เขต 3บ้านปลายดาบสุขเกษมนครราชสีมาปี 2555นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษานายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
21
29/4/2016, 15:50:59นครราชสีมา เขต 3
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
สุขไพบูลย์นครราชสีมาปี 2555นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษานายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
22
29/4/2016, 15:52:28นครราชสีมา เขต 3บ้านไทยสามัคคีไทยสามัคคีนครราชสีมาปี 2555นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษานายศิริวัฒน์ มาลา
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
935492415
siriwatmala@gmail.com
ผ่าน
23
16/5/2016, 15:48:50สพม.11
เสวียดวิทยารัชมังคลา
เสวียดสุราษฎร์ธานี2552นายนิคม ทองพรหมนางภัทรินร์ ชูมากศึกษานิเทศก์817974813
phattharin.chu@secondary11.go.th
ผ่าน
24
16/5/2016, 15:51:39สพม.11มัธยมบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบสุราษฎร์ธานี2552นายนิคม ทองพรหมนางภัทรินร์ ชูมากศึกษานิเทศก์817974813
phattharin.chu@secondary11.go.th
ผ่าน
25
16/5/2016, 15:52:01สพม.11มัธยมบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบสุราษฎร์ธานี2552นายนิคม ทองพรหมนางภัทรินร์ ชูมากศึกษานิเทศก์817974813
phattharin.chu@secondary11.go.th
ผ่าน
26
16/5/2016, 15:52:38สพม.11น้ำรอบวิทยาน้ำรอบสุราษฎร์ธานี2552นายนิคม ทองพรหมนางภัทรินร์ ชูมากศึกษานิเทศก์817974813
phattharin.chu@secondary11.go.th
ผ่าน
27
16/5/2016, 15:53:35สพม.11มัธยมบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบสุราษฎร์ธานี2552นายนิคม ทองพรหมนางภัทรินร์ ชูมากศึกษานิเทศก์817974813
phattharin.chu@secondary11.go.th
ผ่าน
28
16/5/2016, 15:55:02สพม.11
บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
บางเดือนสุราษฎร์ธานี2552นายนิคม ทองพรหมนางภัทรินร์ ชูมากศึกษานิเทศก์817974813
phattharin.chu@secondary11.go.th
ผ่าน
29
16/5/2016, 15:59:12สพม.11ทีปราษฎร์พิทยาแม่น้ำสุราษฎร์ธานี2553นายชุมพล ศรีทองกุลนางภัทรินร์ ชูมากศึกษานิเทศก์817974813
phattharin.chu@secondary11.go.th
ผ่าน
30
23/5/2016, 11:13:22มัธยมศึกษา เขต ๗วัดพรหมประสิทธิ์
หนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
ปราจีนบุรี๒ สิงหาคม ๒๕๕๖นายวิโรจน์ แพนลานายถาวร บุปผาวงษ์ศึกษานิเทศก์081-9476638
spm7_2011@hotmail.com
ผ่าน
31
3/6/2016, 18:00:29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
หนองสังข์สระแก้ว17 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
32
3/6/2016, 18:03:07สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
หนองหมากฝ้ายสระแก้ว30 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
33
3/6/2016, 18:04:27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โรงเรียนสระปทุมทับพริกสระแก้ว17 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
34
3/6/2016, 18:05:57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านกุดเวียน
ตาพระยาสระแก้ว16 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
35
3/6/2016, 18:07:24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โรงเรียนบ้านด่านบ้านด่านสระแก้ว26 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
36
3/6/2016, 18:08:45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โรงเรียนบีกริมคลองทับจันทร์สระแก้ว24 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
37
3/6/2016, 18:10:43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ท่าข้ามสระแก้ว30 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
38
3/6/2016, 18:12:11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
หนองแวงสระแก้ว21 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
39
3/6/2016, 18:13:48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
วัฒนานครสระแก้ว14 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
40
3/6/2016, 18:15:12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ท่าเกวียนสระแก้ว24 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
41
3/6/2016, 18:16:42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
หนองม่วงสระแก้ว22 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
42
3/6/2016, 18:18:01สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
โนนหมากมุ่นสระแก้ว30 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
43
3/6/2016, 18:19:51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
หนองตะเคียนบอนสระแก้ว24 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
44
3/6/2016, 18:21:10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
ทัพเสด็จสระแก้ว22 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
45
3/6/2016, 18:22:41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
คลองน้ำใสสระแก้ว27 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
46
6/6/2016, 15:06:49ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1บ้านชีลองเหนือห้วยต้อนชัยภูมิ6 / 6 / 2559นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์นายสุนทร ศรีภิรมย์ศึกษานิเทศก์981299687
suntorn_maew@hotmail.com
ผ่าน
47
7/6/2016, 21:35:43สพป.สระแก้ว เขต 1บ้านพระเพลิงพระเพลิงสระแก้ว3 มิถุนายน 2559นายเรือง จันทพันธ์
นางบุญตา ศรีวรวิบุลย์
ศึกษานิเทศก์922466620
ิboonta3085@hotmail.com
ผ่าน
48
7/6/2016, 21:37:31สพป.สระแก้ว เขต 1ชุมชนบ้านตาหลังในตาหลังในสระแก้ว3 มิถุนายน 2559นายเรือง จันทพันธ์
นางบุญตา ศรีวรวิบุลย์
ศึกษานิเทศก์922466620
ิิิboonta3085@hotmail.com
ผ่าน
49
7/6/2016, 21:40:26สพป.สระแก้ว เขต 1บ้านเขาแหลมวังทองสระแก้ว6 มิถุนายน 2559นายเรือง จันทพันธ์
นางบุญตา ศรีวรวิบุลย์
ศึกษานิเทศก์922466620
ิboonta3085@hotmail.com
ผ่าน
50
7/6/2016, 21:42:10สพป.สระแก้ว เขต 1บ้านทุ่งพระท่าเกษมสระแก้ว7 มิถุนายน 2559นายเรือง จันทพันธ์
นางบุญตา ศรีวรวิบุลย์
ศึกษานิเทศก์922466620
ิboonta3085@hotmail.com
ผ่าน
51
12/6/2016, 12:08:43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โรงเรียนบ้านกะสังทัพไทยสระแก้ว16 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
52
12/6/2016, 12:10:23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ฟากห้วยสระแก้ว27 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
53
12/6/2016, 12:11:59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านทับใหม่
โนนหมากเค็งสระแก้ว28 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
54
12/6/2016, 12:13:25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งคอม
ผักขะสระแก้ว25 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
55
12/6/2016, 12:15:10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
ผ่านศึกสระแก้ว3 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
56
12/6/2016, 12:17:35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
ห้วยโจดสระแก้ว23 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
57
12/6/2016, 12:19:16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านหันทราย
หันทรายสระแก้ว30 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
58
12/6/2016, 12:21:07สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
หนองน้ำใสสระแก้ว23 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
59
12/6/2016, 12:22:43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
ช่องกุ่มสระแก้ว28 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
60
12/6/2016, 12:24:26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสูงสระแก้ว21 มีนาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
61
12/6/2016, 12:26:06สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
ป่าไร่สระแก้ว3 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
62
14/6/2016, 10:43:37สพป.นครปฐม เขต 1วัดสระกะเทียมสระกะเทียมนครปฐม24 กรกฎาคม 2557นายสมเดชน์ ชื่นเจริญกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
ผ่าน
63
16/6/2016, 13:04:17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
บ้านใหม่หนองไทรสระแก้ว26 พฤษภาคม 2559นายชนิด ปาปะโลมนางพรดี เจริญสุขศึกษานิเทศก์895395474
pa_chiam_ka@windowslive.com
ผ่าน
64
17/6/2016, 9:07:12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงรากน้อย
เชียงรากน้อยพระนครศรีอยุธยา16 มิถุนายน 2559นายอุดม ดำประภานางสาวอรัญญา ธาราวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
851667730arunya.th@esdc.go.thผ่าน
65
17/6/2016, 9:09:15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
บ้านกรดพระนครศรีอยุธยา16 มิถุนายน 2559นายอุดม ดำประภานางสาวอรัญญา ธาราวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
851667730arunya.th@esdc.go.thผ่าน
66
19/6/2016, 7:28:08สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
ผาเสวยกาฬสินธ์ุ16 มิถุนายน 2559ดร.ครรชิต วรรณชา
นายชูศักดิ์ จันทร์แสง
ศึกษานิเทศก์086 938 6699
choojunsaeng308@gmail.com
ผ่าน
67
19/6/2016, 7:31:57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
ศรีสมเด็จกาฬสินธ์ุ17 มิถุนายน 2559ดร.ครรชิต วรรณชา
นายชูศักดิ์ จันทร์แสง
ศึกษานิเทศก์086 938 6699
choojunsaeng308@gmail.com
ผ่าน
68
27/6/2016, 11:19:56สพป.นครราชสีมา เขต ๖
บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙นายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.comผ่าน
69
27/6/2016, 11:21:31นครราชสีมา เขต ๖บ้านดอนไผ่
ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙นายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.comผ่าน
70
27/6/2016, 11:22:53สพป.นครราชสีมา เขต ๖บ้านโนนสำราญ
ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙นายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.comผ่าน
71
27/6/2016, 11:24:12สพป.นครราชสีมา เขต ๖บ้านหนองโคบาล
ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙นายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.comผ่าน
72
27/6/2016, 11:25:30สพป.นครราชสีมา เขต ๖บ้านอุทัยทอง
ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙นายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.comผ่าน
73
27/6/2016, 11:26:53สพป.นครราชสีมา เขต ๖ชุมชนบ้านวัดต. เทพาลัย อ.คงนครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙นายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.comผ่าน
74
27/6/2016, 22:00:54ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ชุมชนบ้านทุ่งนางามทุ่งนางาม อุทัยธานี๒๗/๐๖/๒๕๕๙นายวินัย พรมแจ่มนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
75
27/6/2016, 22:01:58ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒บ้านหูช้างหูช้างอุทัยธานี๒๗/๐๖/๒๕๕๙นายแสงชัย ธรรมนิยมนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
76
27/6/2016, 22:02:56ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒บ้านกลางห้วยคตอุทัยธานี๒๗/๐๖/๒๕๕๙นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
77
27/6/2016, 22:03:56ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒วัดหนองมะกอกหนองนางนวลอุทัยธานี๒๗/๐๖/๒๕๕๙นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
78
28/6/2016, 17:27:39ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2บ้านร่องตาทีลานสักอุทัยธานี28/06/2559นายแสงชัย ธรรมนิยมนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
79
28/6/2016, 17:28:47ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2บ้านใหม่คลองอังวะแก่นมะกรูดอุทัยธานี28/06/2559นายแสงชัย ธรรมนิยมนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
80
29/6/2016, 14:03:05นครปฐม เขต 1อนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม15 มิถุนายน 2559นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชานางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
ผ่าน
81
30/6/2016, 9:11:05สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
บ้านพลับพระนครศรีอยุธยา20 มิถุนายน 2559นายอุดม ดำประภานางสาวอรัญญา ธาราวรศีกษานิเทศก์085-1667730arunya.th@esdc.go.thผ่าน
82
30/6/2016, 9:12:40สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านโพธิ์พระนครศรีอยุธยา20 มิถุนายน 2559นายอุดม ดำประภานางสาวอรัญญา ธาราวรศึกษานิเทศก์851667730arunya.th@esdc.go.thผ่าน
83
30/6/2016, 10:15:33ประถมศึกษานครนายกวัดทวีพูลรังสรรค์ทรายมูลนครนายก13 มิถุนายน 2559นายไพจิต ไชยฤทธิ์นางวาสนา วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
871369900
wasana.wkw@gmail.com
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
84
30/6/2016, 10:17:14ประถมศึกษานครนายกบ้านปากคลอง 31โพธิ์แทนนครนายก13 มิถุนายน 2559นายไพจิต ไชยฤทธิ์นางวาสนา วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
871369900
wasana.wkw@gmail.com
ผ่าน
85
30/6/2016, 10:21:20ประถมศึกษานครนายกวัดสมบูรณ์สามัคคีเขาพระนครนายก20 มิถุนายน 2559นายไพจิต ไชยฤทธิ์นางวาสนา วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
871369900
wasana.wkw@gmail.com
ผ่าน
86
30/6/2016, 10:23:43ประถมศึกษานครนายกบ้านดอนเจริญวังกระโจมนครนายก20 มิถุนายน 2559นายไพจิต ไชยฤทธิ์นางวาสนา วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
871369900
wasana.wkw@gmail.com
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
87
30/6/2016, 10:25:59ประถมศึกษานครนายกวัดท่าด่านหินตั้งนครนายก27 มิถุนายน 2559นายไพจิต ไชยฤทธิ์นางวาสนา วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
871369900
wasana.wkw@gmail.com
ผ่าน
88
30/6/2016, 10:27:09ประถมศึกษานครนายกสาริกาสาริกานครนายก27 มิถุนายน 2559นายไพจิต ไชยฤทธิ์นางวาสนา วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
871369900
wasana.wkw@gmail.com
ผ่าน
89
1/7/2016, 5:11:24ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒บ้านเขาวงป่าอ้ออุทัยธานี๒๙/๐๖/๒๕๕๙นายแสงชัย ธรรมนิยมนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
90
1/7/2016, 5:12:33ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒บ้านร่องตาทีลานสักอุทัยธานี๒๙/๐๖/๒๕๕๙นายแสงชัย ธรรมนิยมนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
91
1/7/2016, 5:13:58ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒บ้านเจ้าวัดเจ้าวัดอุทัยธานี๓๐/๐๖/๒๕๕๙นายวิชาญ โพธิวิจิตรนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
92
1/7/2016, 5:15:21ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒วัดทัพคล้ายทัพหลวงอุทัยธานี๓๐/๐๖/๒๕๕๙นายวิชาญ โพธิวิจิตรนายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.comผ่าน
93
1/7/2016, 16:01:45ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
เขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว
จันทบุรี24 มิถุนายน 2559นายสำเร็จ อาษาสุขนางอัจฉนา มุลิศึกษานิเทศก์818627577
muli_achana@hotmail.com
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
94
2/7/2016, 7:10:51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3บ้านกอกวิทยาคมผาเสวยกาฬสินธ์ุ16 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
นายชูศักดิ์ จันทร์แสง
ศึกษานิเทศก์086 938 6699
choojunsaeng308@gmail.com
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
95
2/7/2016, 7:12:19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3หนองแสงวิทยาเสริมศรีสมเด็จกาฬสินธ์ุ17 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
นายชูศักดิ์ จันทร์แสง
ศึกษานิเทศก์086 938 6699
choojunsaeng308@gmail.com
ผ่าน
96
2/7/2016, 7:16:05สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
ผาเสวยกาฬสินธ์ุ16 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
นายชูศักดิ์ จันทร์แสง
ศึกษานิเทศก์086 938 6699
choojunsaeng308@gmail.com
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
97
2/7/2016, 7:17:55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3หนองแสงวิทยาเสริมศรีสมเด็จกาฬสินธ์ุ17 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
นายชูศักดิ์ จันทร์แสง
ศึกษานิเทศก์086 938 6699
choojunsaeng308@gmail.com
ผ่าน
98
2/7/2016, 21:38:14ราชบุรี เขต 2วัดม่วงบ้านม่วงราชบุรี20มิ.ย59นายนิวัฒน์ แก้วเพชรนางสาวลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์+66922757505
lukanatongam@gmail.com
ผ่าน
99
2/7/2016, 21:38:57ราชบุรี เขต 2วัดท่าหลวงพลท่าชุมพลราชบุรี20มิ.ย59นายนิวัฒน์ แก้วเพชรนางสาวลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์+66922757505
lukanatongam@gmail.com
ผ่าน
100
2/7/2016, 21:39:39ราชบุรี เขต 2วัดสนามชัยเจ็ดเสมียนราชบุรี20มิ.ย59นายนิวัฒน์ แก้วเพชรนางสาวลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์+66922757505
lukanatongam@gmail.com
ผ่าน
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1