ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่รายการรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 2565วัน-เดือน-ปี
2
1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 6528 ม.ค. 2565
3
2รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี 6529 ก.พ. 2565
4
3รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 6530 มี.ค. 2565
5
4รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ปี 6528 เม.ย. 2565
6
5รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปี 6529 พ.ค. 2565
7
6รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปี 6530 มิ.ย. 2565
8
7รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ปี 6529 ก.ค. 2565
9
8รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 ปี 6528 ส.ค. 2565
10
9รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 ปี 6530 ก.ย. 2565
11
12
13
ลำดับที่รายการรายงานการประชุมคณะกรรมประจำคณะ 2565วัน-เดือน-ปี
14
1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 65
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100