ม.3/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ผู้ประเมิน 1.นางวิภาวดี วงศ์เมืองจันทร์ 2. นายวีระยุทธ เดชพันธ์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายกฤษธิศักดิ์ ครามสูงเนิน
4344344424343.58ดีมาก
8
2
นายกัณฑ์อเนก สุขรักษ์
4434444434433.75ดีมาก
9
3
นายกิตติศักดิ์ สบายใจ
4444344333343.58ดีมาก
10
4
นายจิรวัฒน์ ท้าวนิล
4343443334443.58ดีมาก
11
5
นายชรินทร บุตรตา
4443344343443.67ดีมาก
12
6
นายเทพครินทร์ สอดศรี
4344343434443.67ดีมาก
13
7นายธนะพล ศรีสุข4444443433423.58ดีมาก
14
8นายธนากร กาพาด3424343444443.58ดีมาก
15
9
นายธีระเดช เศรษฐมาตย์
3244434444343.58ดีมาก
16
10
เด็กชายธีรภัทร แซ่เตีย
4344344344433.67ดีมาก
17
11
นายปรมัตถ์ ซื่อสัตย์
4344344424433.58ดีมาก
18
12
นายพงศธร ทวีรักษ์
4343444343343.58ดีมาก
19
13
นายภูริวัฒน์ สายเบาะ
4434443344343.67ดีมาก
20
14นายวรากร อุดบุญ4434434433343.58ดีมาก
21
15
นายวีระชัย ไชยชนะ
3444442433443.58ดีมาก
22
16นายสหรัฐ ยืดยาว3343344444343.58ดีมาก
23
17
นายสุรชาติ สาวฤทธิ์
4444343434433.67ดีมาก
24
18
นายอนุวัต กันหาลา
4443433434433.58ดีมาก
25
19
นายสุรศักดิ์ โสรสจินดา
3443443443443.67ดีมาก
26
20
นางสาวกวิสรา ศรไชย
4344343443433.58ดีมาก
27
21
เด็กหญิงนันทิญา แสงงาม
4444343434433.67ดีมาก
28
22
นางสาวปรมี อุสินธุ์
4343444443443.75ดีมาก
29
23
เด็กหญิงปริยากร คำวงศ์ษา
4444443434433.75ดีมาก
30
24
นางสาวปานภัทร กระแสกาญจน์
4434334434433.58ดีมาก
31
25
นางสาวพิมพ์ชนก หอมนาน
3444444434433.75ดีมาก
32
26
นางสาวรัฐปวีร์ บุญธรรม
3443444444433.75ดีมาก
33
27
นางสาวศุภษร ผ่อนตาม
3443444433443.67ดีมาก
34
28
นางสาวสุพิชา จารุแพทย์
4344443434443.75ดีมาก
35
29
นางสาวอุมาพร จรเจริญ
4443434434443.75ดีมาก
36
30
นางสาวภัทรสุดา รจนัย
3344434444433.67ดีมาก
37
31
นางสาวธัญชนก ลอยหา
4444344443433.75ดีมาก
38
32
นางสาววชิราพร จอมหงษ์
3442443443443.58ดีมาก
39
33
นางสาวศศิรุดา พันธุ์วงศ์
3434443444433.67ดีมาก
40
34120.423.648989899
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1