ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ OKRs of การตรวจราชการ ปี 2563
2
Agenda based
Current /Quarter
3
Responsible person : ภก.ศุภรัชต์ แห่งพิษ
Q4
OKR Progress
Key Result Values per Quarter
4
Obj 1.1แพร่เป็นเมืองต้นแบบของการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ครบวงจรประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นHow is it calculated?How longdo we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress66.43%Q1Q2Q3Q4
5
KR1.1.1ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10(คลินิก)ร้อยละไตรมาส0109.9399%74.8321.859.93
6
KR1.1.2มีการปลูกและการแปรรูป (มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ภาครัฐ 1 แห่ง (ม.แม่โจ้ และภาควิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง)แห่งไตรมาส022100%12
7
KR1.1.3มีีศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์บูรณการงานการแพทย์แผนไทยครบวงจรที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สอน.แม่จั๊วะ 1 แห่ง)แห่งไตรมาส010.000%0
8
Responsible person : ภก.รติพร สำเภานนท์
Q4
OKR Progress
Key Result Values per Quarter
9
Obj 1.2โรงพยาบาลมีการสื่อสารวัตถุดิบอาหารปลอดภัย/ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงพยาบาล ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ/ผู้เกี่ยวข้องHow is it calculated?How longdo we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress87.50%Q1Q2Q3Q4
10
KR1.2.1สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กําหนดนโยบายและสื่อสารให้โรงพยาบาลจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้านอาหารบริเวณทางเข้า-ออกของ รพ. ร้อยละ 100 ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ร้อยละไตรมาส0100100100%66.43%100
11
KR1.2.2โรงพยาบาล ได้ดําเนินการจัดทําป้ายสื่อสารความปลอดภัยด้านอาหารบริเวณทางเข้า-ออก รพ.ร้อยละ 80 ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563แห่งไตรมาส08675%6
12
Function based
Current /Quarter
13
Responsible person : นางไพรินทร์ เรืองจันทร์
Q4
OKR Progress
14
Obj 2.1เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ยลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ร้อยละ 5How is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress55.48%Q1Q2Q3Q4
15
KR 2.1.1ร้อยละ 30 ของ อปท. มีกิจกรรมในการดูแลเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละไตรมาส03000%0
16
KR 2.1.2ร้้อยละ 80 ของสถานบริการมีการดำเนินกิจกรรมมหัศจรรย์ 1000 วัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้้อยละไตรมาส080100100%100100
17
KR 2.1.3ร้อยละ 70 ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละไตรมาส0704766%7546.5
18
Current /Quarter
19
Responsible person : นายภวัติ อารินทร์/เสกสรรค์ ช้างเขียว
Q4
OKR Progress
20
Obj 2.2ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่เป็น Active aging เพิ่มขึ้นHow is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress81.57%Q1Q2Q3Q4
21
KR 2.2.1ทุกอำเภอมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน Pre-aging และ aging เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ครบ 100% ของพื้นที่ร้อยละไตรมาส0100100100%100100
22
KR 2.2.2ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลและเปลี่ยนกลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้านร้อยละไตรมาส054.5691%3.494.56
23
KR 2.2.3ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลและเปลี่ยนกลุ่มติดบ้านเป็นติดสังคมร้อยละไตรมาส0105.3554%5.255.35
24
Current /Quarter
25
Responsible person : นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย
Q4
OKR Progress
26
Obj 2.3.1
จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) ครอบคลุมร้อยละ 40 ของประชากรHow is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress83.33%Q1Q2Q3Q4
27
KR 2.3.1.1หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ผู้ผ่านการอบรมฯ ปฏิบัติงาน ได้ตามเกณฑ์ ตาม พรบ.ปฐมภูมิ ปี 2562 ร้อยละ 100ร้อยละไตรมาส0100100100%100100
28
KR 2.3.1.2หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) มีการพัฒนาโครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อรองรับการพัฒนา ร้อยละ 100ร้อยละไตรมาส0100100100%100100
29
KR 2.3.1.3หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) มีทีมสหวิชาชีพ ที่ผ่านการอบรม เวชศาสตร์ครอบครัวลงปฏิบัติงานได้ตามแผนการพัฒนา ร้อยละ 100 ร้อยละไตรมาส01005050%100100
30
Current /Quarter
31
Responsible person : นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย
Q4
OKR Progress
32
Obj 2.3.2
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิคุณภาพ ร้อยละ 100How is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress97.06%Q1Q2Q3Q4
33
KR 2.3.2.1หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการสำรวจข้อมูลประชากรและจำแนกประชากรเพื่อการให้บริการในระดับปฐมภูมิ ตามปัญหาสุขภาพบริบทของพื้นที่ ร้อยละ 100ร้อยละไตรมาส0100100100%100100
34
KR 2.3.2.2หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75ร้อยละไตรมาส0757194%70.5970.59
35
Current /Quarter
36
Responsible person : นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย
Q4
OKR Progress
37
Obj 2.3.3
ลดแออัดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยโรคที่สามารถดูแลได้ในระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงHow is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress96.88%Q1Q2Q3Q4
38
KR 2.3.3.1สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอก ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) ต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย ไม่น้อยกว่า 60 : 40 หรือ 1.5 เท่าร้อยละไตรมาส01.566100%2.722.5
39
KR 2.3.3.2รพ. มีการส่งต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) คุณภาพ ใกล้บ้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60ร้อยละไตรมาส0605694%54.6456.26
40
Current /Quarter
41
Responsible person : นายวัชรพงษ์ วัชรินทร์
Q4
OKR Progress
42
Obj 2.4การดำเนินงาน Smart Hopital ผ่านเกณฑ์How is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress79.17%Q1Q2Q3Q4
43
KR 2.4.1จองคิวออนไลน์/นัดออนไลน์ (eAppointment)ร้อยละไตรมาส0100100100%100100
44
KR 2.4.2Tele-Conference (eService)ร้อยละไตรมาส01008888%87.587.5
45
KR 2.4.3Drug Allergy Online /API (PHRs Exchange)ร้อยละไตรมาส01005050%050
46
Area based
Current /Quarter
47
Responsible person : นายจิรพนธ์ ขัดชา
Q4
OKR Progress
48
Obj 3.1ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาสำเร็จHow is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress73.33%Q1Q2Q3Q4
49
KR 3.1.1ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนและรักษา ร้อยละ 82.5ร้อยละไตรมาส082.582.35100%54.1957.8682.35
50
KR 3.1.2อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค ไม่เกินร้อยละ 5ร้้อยละไตรมาส15.91513.7120%1213.113.71
51
KR 3.1.3
ผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาได้รับการติดตามให้ยาอย่างต่อเนื่อง(ไม่มีผู้ป่วยวัณโรคขาดยาระหว่างการรักษา)
ร้้อยละไตรมาส0100100100%100100
52
Current /Quarter
53
Responsible person : วิชุดา วงศ์ดาว
Q4
OKR Progress
54
Obj 3.2ผู้ป่วย NCD เข้าถึงการรับบริการเพิ่มขึ้นHow is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress97.85%Q1Q2Q3Q4
55
KR 3.2.1.1ผู้ป่วย NCD คลอบคลุมเข้าถึงการรับบริการเพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10% (DM 54.91%)ร้อยละไตรมาส054.9154.2399%53.254.23
56
KR 3.2.1.2ผู้ป่วย NCD คลอบคลุมเข้าถึงการรับบริการเพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10% (HT 49.98%)ร้อยละไตรมาส049.9849.97100%49.1449.97
57
KR 3.2.2.3กลุ่มสงสัยป่วยโรค NCD ได้รับการตรวจติดตามภายใน 6 เดือน ร้อยละ 60 (DM)ร้อยละไตรมาส06055.6093%49.655.6
58
KR 3.2.2.4กลุ่มสงสัยป่วยโรค NCD ได้รับการตรวจติดตามภายใน 6 เดือน ร้อยละ 60 (HT)ร้อยละไตรมาส06074.00100%66.474
59
Current /Quarter
60
Responsible person : วิชุดา วงศ์ดาว
Q4
OKR Progress
61
Obj 3.3กลุ่มเสี่ยง NCD มี Health Literacy เพิ่มขึ้นHow is it calculated?How long do we measure it?Base ValueTarget ValueCurrent ValueProgress95.44%Q1Q2Q3Q4
62
KR 3.3.1
ทุกองค์กรมีการขับเคลื่อน HL คุณภาพในกลุ่มเสี่ยง NCD 100%
ร้อยละไตรมาส0100100100%100100
63
KR 3.3.2
ผู้ป่วย DM สามารถ control ได้เพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10% (16.23%)
ร้อยละไตรมาส016.2315.6897%14.7715.68
64
KR 3.3.3ผู้ป่วย HT สามารถ control ได้เพิ่มขึ้นจาก base line เดิม 10%(39.56%)ร้อยละไตรมาส039.5635.4990%36.8535.49
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100